您的位置:首页 >> 古诗全集 >> 南北朝诗选

南北朝诗选 宋诗

时间:2008/6/2 8:43:32  点击:5062 次
宋诗 

ruǎn bù bīnɡ    yán yán zhī 
阮   步 兵      颜  延  之  


ruǎn ɡōnɡ suī lún jì , shí mì jiàn yì dònɡ 。 
阮   公   虽  沦  迹 , 识  密 鉴   亦 洞   。 
chén zuì sì mái zhào , yù cí lèi tuō fěnɡ 。 
沉   醉  似 埋  照   , 寓 词 类  托  讽   。 
chánɡ xiào ruò huái rén , yuè lǐ zì jīnɡ zhònɡ 。 
长    啸   若  怀   人  , 越  礼 自 惊   众    。 
wù ɡù bù kě lùn , tú qiónɡ nénɡ wú tònɡ 。 
物 故 不 可 论  , 途 穷    能   无 恸   。 
jī zhōnɡ sàn    yán yán zhī 
嵇 中    散     颜  延  之  


zhōnɡ sàn bù ǒu shì , běn zì cān xiá rén 。 
中    散  不 偶 世  , 本  自 餐  霞  人  。 
xínɡ jiě yàn mò xiān , tǔ lùn zhī nínɡ shén 。 
形   解  验  默 仙   , 吐 论  知  凝   神   。 
lì sú wǔ liú yì , xún shān qià yǐn lún 。 
立 俗 迕 流  议 , 寻  山   洽  隐  沦  。 
luán hé yǒu shí shā , lónɡ xìnɡ shuí nénɡ xùn 。 
鸾   翮 有  时  铩  , 龙   性   谁   能   驯  。 
xiànɡ chánɡ shì    yán yán zhī 
向    常    侍     颜  延  之  


xiànɡ xiù ɡān dàn bó , shēn xīn tuō háo sù 。 
向    秀  甘  淡  薄 , 深   心  托  豪  素 。 
tàn dào hǎo yuān xuán , ɡuān shū bǐ zhānɡ jù 。 
探  道  好  渊   玄   , 观   书  鄙 章    句 。 
jiāo lǚ jì hónɡ xuān , pān jī yì fènɡ jǔ 。 
交   吕 既 鸿   轩   , 攀  嵇 亦 凤   举 。 
liú lián hé lǐ yóu , cè chuànɡ shān yánɡ fù 。  
流  连   河 里 游  , 恻 怆     山   阳   赋 。  
lín lǐ xiānɡ sònɡ zhì fānɡ shān    xiè línɡ yùn 
邻  里 相    送   至  方   山      谢  灵   运  


zhī yì chū huánɡ yì , xiānɡ qī qì ōu yuè 。 
祗  役 出  皇    邑 , 相    期 憩 瓯 越  。 
jiě lǎn jí liú cháo , huái jiù bù nénɡ fā 。 
解  缆  及 流  潮   , 怀   旧  不 能   发 。 
xī xī jiù shuāi lín , jiǎo jiǎo mínɡ qiū yuè 。 
析 析 就  衰    林  , 皎   皎   明   秋  月  。 
hán qínɡ yì wéi yínɡ , yù wù nán kě xiē 。 
含  情   易 为  盈   , 遇 物 难  可 歇  。 
jī kē xiè shēnɡ lǜ , ɡuǎ yù hǎn suǒ què 。 
积 疴 谢  生    虑 , 寡  欲 罕  所  阙  。 
zī cǐ yǒnɡ yōu qī , qǐ yī nián suì bié 。 
资 此 永   幽  栖 , 岂 伊 年   岁  别  。 
ɡè miǎn rì xīn zhì , yīn chén wèi jì miè 。 
各 勉   日 新  志  , 音  尘   慰  寂 蔑  。 
qī lǐ lài    xiè línɡ yùn 
七 里 濑     谢  灵   运  


jī xīn jī qiū chén , chén jī zhǎn yóu tiào 。 
羁 心  积 秋  晨   , 晨   积 展   游  眺   。 
ɡū kè shānɡ shì tuān , tú lǚ kǔ bēn qiào 。 
孤 客 伤    逝  湍   , 徒 旅 苦 奔  峭   。 
shí qiǎn shuǐ chán yuán , rì luò shān zhào yào 。 
石  浅   水   潺   湲   , 日 落  山   照   曜  。 
huānɡ lín fēn wò ruò , āi qín xiānɡ jiào xiào 。 
荒    林  纷  沃 若  , 哀 禽  相    叫   啸   。 
zāo wù dào qiān chì , cún qī dé yào miào 。 
遭  物 悼  迁   斥  , 存  期 得 要  妙   。 
jì bǐnɡ shànɡ huánɡ xīn , qǐ xiè mò dài qiào 。 
既 秉   上    皇    心  , 岂 屑  末 代  诮   。 
mù dǔ yán zǐ lài , xiǎnɡ shǔ rèn ɡōnɡ diào 。 
目 睹 严  子 濑  , 想    属  任  公   钓   。 
shuí wèi ɡǔ jīn shū , yì dài kě tónɡ diào 。 
谁   谓  古 今  殊  , 异 代  可 同   调   。 
dēnɡ chí shànɡ lóu    xiè línɡ yùn 
登   池  上    楼     谢  灵   运  


qián qiú mèi yōu zī , fēi hónɡ xiǎnɡ yuǎn yīn 。 
潜   虬  媚  幽  姿 , 飞  鸿   响    远   音  。 
báo xiāo kuì yún fú , qī chuān zuò yuān chén 。 
薄  霄   愧  云  浮 , 栖 川    怍  渊   沉   。 
jìn dé zhì suǒ zhuō , tuì ɡēnɡ lì bú rèn 。 
进  德 智  所  拙   , 退  耕   力 不 任  。 
xùn lù fǎn qiónɡ hǎi , wò kē duì kōnɡ lín 。 
徇  禄 反  穷    海  , 卧 疴 对  空   林  。 
qīn zhěn mèi jié hòu , qiān kāi zàn kuī lín 。 
衾  枕   昧  节  候  , 褰   开  暂  窥  临  。 
qīnɡ ěr línɡ bō lán , jǔ mù tiào qū qīn 。 
倾   耳 聆   波 澜  , 举 目 眺   岖 嵚  。 
chū jǐnɡ ɡé xù fēnɡ , xīn yánɡ ɡǎi ɡù yīn 。 
初  景   革 绪 风   , 新  阳   改  故 阴  。 
chí tánɡ shēnɡ chūn cǎo , yuán liǔ biàn mínɡ qín 。 
池  塘   生    春   草  , 园   柳  变   鸣   禽  。 
qí qí shānɡ bīn ɡē , qī qī ɡǎn chǔ yín 。 
祈 祈 伤    豳  歌 , 萋 萋 感  楚  吟  。 
suǒ jū yì yónɡ jiǔ , lí qún nán chù xīn 。 
索  居 易 永   久  , 离 群  难  处  心  。 
chí cāo qǐ dú ɡǔ , wú mèn zhēnɡ zài jīn 。 
持  操  岂 独 古 , 无 闷  徵    在  今  。 
dēnɡ jiānɡ zhōnɡ ɡū yǔ    xiè línɡ yùn 
登   江    中    孤 屿    谢  灵   运  


jiānɡ nán juàn lì lǎn , jiānɡ běi kuànɡ zhōu xuán 。 
江    南  倦   历 览  , 江    北  旷    周   旋   。 
huái xīn dào zhuǎn jiǒnɡ , xún yì jǐnɡ bù yán 。 
怀   新  道  转    迥    , 寻  异 景   不 延  。 
luàn liú qū ɡū yǔ , ɡū yǔ mèi zhōnɡ chuān 。 
乱   流  趋 孤 屿 , 孤 屿 媚  中    川    。 
yún rì xiānɡ huī yìnɡ , kōnɡ shuǐ ɡònɡ chénɡ xiān 。 
云  日 相    晖  映   , 空   水   共   澄    鲜   。 
biǎo línɡ wù mò shǎnɡ , yùn zhēn shuí wéi chuán 。 
表   灵   物 莫 赏    , 蕴  真   谁   为  传    。 
xiǎnɡ xiànɡ kūn shān zī , miǎn miǎo qū zhōnɡ yuán 。 
想    象    昆  山   姿 , 缅   邈   区 中    缘   。 
shǐ xìn ān qī shù , dé jìn yǎnɡ shēnɡ nián 。 
始  信  安 期 术  , 得 尽  养   生    年   。 
shí bì jīnɡ shě hái hú zhōnɡ zuò    xiè línɡ yùn 
石  壁 精   舍  还  湖 中    作     谢  灵   运  


hūn dàn biàn qì hòu , shān shuǐ hán qīnɡ huī 。 
昏  旦  变   气 候  , 山   水   含  清   晖  。 
qīnɡ huī nénɡ yú rén , yóu zǐ dàn wànɡ ɡuī 。 
清   晖  能   娱 人  , 游  子 憺  忘   归  。 
chū ɡǔ rì shànɡ zǎo , rù zhōu yánɡ yǐ wēi 。 
出  谷 日 尚    早  , 入 舟   阳   已 微  。 
lín hè liǎn mínɡ sè , yún xiá shōu xī fēi 。 
林  壑 敛   暝   色 , 云  霞  收   夕 霏  。 
jì hé dié yìnɡ wèi , pú bài xiānɡ yīn yī 。 
芰 荷 迭  映   蔚  , 蒲 稗  相    因  依 。 
pī fú qū nán jìnɡ , yú yuè yǎn dōnɡ fēi 。 
披 拂 趋 南  径   , 愉 悦  偃  东   扉  。 
lǜ dàn wù zì qīnɡ , yì qiè lǐ wú wéi 。 
虑 澹  物 自 轻   , 意 惬  理 无 违  。 
jì yán shè shēnɡ kè , shì yònɡ cǐ dào tuī 。 
寄 言  摄  生    客 , 试  用   此 道  推  。 
cónɡ jīn zhú jiàn yuè lǐnɡ xī xínɡ    xiè línɡ yùn 
从   斤  竹  涧   越  岭   溪 行      谢  灵   运  


yuán mínɡ chénɡ zhī shǔ , ɡǔ yōu ɡuānɡ wèi xiǎn 。 
猿   鸣   诚    知  曙  , 谷 幽  光    未  显   。 
yán xià yún fānɡ hé , huā shànɡ lù yóu xuàn 。 
岩  下  云  方   合 , 花  上    露 犹  泫   。 
wēi yǐ bànɡ wēi yù , tiáo dì zhì jìnɡ xiàn 。 
逶  迤 傍   隈  隩 , 迢   递 陟  陉   岘   。 
ɡuò jiàn jì lì jí , dēnɡ zhàn yì línɡ miǎn 。 
过  涧   既 厉 急 , 登   栈   亦 陵   缅   。 
chuān zhǔ lǚ jìnɡ fù , chénɡ liú wán huí zhuǎn 。 
川    渚  屡 径   复 , 乘    流  玩  回  转    。 
pínɡ pínɡ fàn chén shēn , ɡū pú mào qīnɡ qiǎn 。 
苹   萍   泛  沉   深   , 菰 蒲 冒  清   浅   。 
qǐ shí yì fēi quán , pān lín zhāi yè juǎn 。 
企 石  挹 飞  泉   , 攀  林  摘   叶 卷   。 
xiǎnɡ jiàn shān ē  rén , bì luó ruò zài yǎn 。 
想    见   山   阿 人  , 薜 萝  若  在  眼  。 
wò lán qín tú jié , zhé má xīn mò zhǎn 。 
握 兰  勤  徒 结  , 折  麻 心  莫 展   。 
qínɡ yònɡ shǎnɡ wéi měi , shì mèi jìnɡ shuí biàn 。 
情   用   赏    为  美  , 事  昧  竟   谁   辨   。 
ɡuān cǐ yí wù lǜ , yí wù dé suǒ qiǎn 。 
观   此 遗 物 虑 , 一 悟 得 所  遣   。 
yè sù shí mén shī    xiè línɡ yùn 
夜 宿 石  门  诗     谢  灵   运  


cháo qiān yuàn zhōnɡ lán , wèi bǐ shuānɡ xià xiē 。 
朝   搴   苑   中    兰  , 畏  彼 霜     下  歇  。 
mínɡ hái yún jì sù , nònɡ cǐ shí shànɡ yuè 。 
暝   还  云  际 宿 , 弄   此 石  上    月  。 
niǎo mínɡ shí yè qī , mù luò zhī fēnɡ fā 。 
鸟   鸣   识  夜 栖 , 木 落  知  风   发 。 
yì yīn tónɡ zhì tīnɡ , shū xiǎnɡ jù qīnɡ yuè 。 
异 音  同   至  听   , 殊  响    俱 清   越  。 
miào wù mò wéi shǎnɡ , fānɡ xǔ shuí yǔ fá 。 
妙   物 莫 为  赏    , 芳   醑 谁   与 伐 。 
měi rén jìnɡ bù lái , yánɡ ā  tú xī fā 。  
美  人  竟   不 来  , 阳   阿 徒 晞 发 。  
dài dōnɡ mén xínɡ    bào zhào 
代  东   门  行      鲍  照   


shānɡ qín è  xián jīnɡ , juàn kè è  lí shēnɡ 。 
伤    禽  恶 弦   惊   , 倦   客 恶 离 声    。 
lí shēnɡ duàn kè qínɡ , bīn yù jiē tì línɡ 。 
离 声    断   客 情   , 宾  御 皆  涕 零   。 
tì línɡ xīn duàn jué , jiānɡ qù fù hái jué 。 
涕 零   心  断   绝  , 将    去 复 还  诀  。 
yì xī bù xiānɡ zhī , hé kuànɡ yì xiānɡ bié 。 
一 息 不 相    知  , 何 况    异 乡    别  。 
yáo yáo zhēnɡ jià yuǎn , yǎo yǎo bái rì wǎn 。 
遥  遥  征    驾  远   , 杳  杳  白  日 晚  。 
jū rén yǎn ɡuī wò , xínɡ zǐ yè zhōnɡ fàn 。 
居 人  掩  闺  卧 , 行   子 夜 中    饭  。 
yě fēnɡ chuī cǎo mù , xínɡ zǐ xīn duàn chánɡ 。 
野 风   吹   草  木 , 行   子 心  断   肠    。 
shí méi chánɡ kǔ suān , yī ɡě chánɡ kǔ hán 。 
食  梅  常    苦 酸   , 衣 葛 常    苦 寒  。 
sī zhú tú mǎn zuò , yōu rén bù jiě yán 。 
丝 竹  徒 满  坐  , 忧  人  不 解  颜  。 
chánɡ ɡē yù zì wèi , mí qǐ chánɡ hèn duān 。 
长    歌 欲 自 慰  , 弥 起 长    恨  端   。 
dài fànɡ ɡē xínɡ    bào zhào 
代  放   歌 行      鲍  照   


liǎo chónɡ bì kuí jǐn , xí kǔ bù yán fēi 。 
蓼   虫    避 葵  堇  , 习 苦 不 言  非  。 
xiǎo rén zì wò chuò , ān zhī kuànɡ shì huái 。 
小   人  自 龌 龊   , 安 知  旷    士  怀   。 
jī mínɡ luò chénɡ lǐ , jìn mén pínɡ dàn kāi 。 
鸡 鸣   洛  城    里 , 禁  门  平   旦  开  。 
ɡuàn ɡài zònɡ hénɡ zhì , chē qí sì fānɡ lái 。 
冠   盖  纵   横   至  , 车  骑 四 方   来  。 
sù dài yè chánɡ biāo , huá yīnɡ jié yuǎn āi 。 
素 带  曳 长    飚   , 华  缨   结  远   埃 。 
rì zhōnɡ ān nénɡ zhǐ , zhōnɡ mínɡ yóu wèi ɡuī 。 
日 中    安 能   止  , 钟    鸣   犹  未  归  。 
yí shì bù kě fénɡ , xián jūn xìn ài cái 。 
夷 世  不 可 逢   , 贤   君  信  爱 才  。 
mínɡ lǜ zì tiān duàn , bú shòu wài xián cāi 。 
明   虑 自 天   断   , 不 受   外  嫌   猜  。 
yì yán fēn ɡuī jué , piàn shàn cí cǎo lái 。 
一 言  分  圭  爵  , 片   善   辞 草  莱  。 
qǐ yī bái bì cì , jiānɡ qǐ huánɡ jīn tái 。 
岂 伊 白  璧 赐 , 将    起 黄    金  台  。 
jīn jūn yǒu hé jí , lín lù dú chí huí 。 
今  君  有  何 疾 , 临  路 独 迟  回  。 
dài dōnɡ wǔ yín    bào zhào 
代  东   武 吟     鲍  照   


zhǔ rén qiě wù xuān , jiàn zǐ ɡē yì yán 。 
主  人  且  勿 喧   , 贱   子 歌 一 言  。 
pú běn hán xiānɡ shì , chū shēn ménɡ hàn ēn 。 
仆 本  寒  乡    士  , 出  身   蒙   汉  恩 。 
shǐ suí zhānɡ xiào wèi , zhào mù dào hé yuán 。 
始  随  张    校   尉  , 召   募 到  河 源   。 
hòu zhú lǐ qīnɡ chē , zhuī lǔ chū sāi yuán 。 
后  逐  李 轻   车  , 追   虏 出  塞  垣   。 
mì tú ɡèn wàn lǐ , nínɡ suì yóu qī bēn 。 
密 途 亘  万  里 , 宁   岁  犹  七 奔  。 
jī lì jìn ān jiǎ , xīn si lì liánɡ wēn 。 
肌 力 尽  鞍 甲  , 心  思 历 凉    温  。 
jiānɡ jūn jì xià shì , bù qǔ yì hǎn cún 。 
将    军  既 下  世  , 部 曲 亦 罕  存  。 
shí shì yì zhāo yì , ɡū jì shuí fù lùn 。 
时  事  一 朝   异 , 孤 绩 谁   复 论  。 
shǎo zhuànɡ cí jiā qù , qiónɡ lǎo hái rù mén 。 
少   壮     辞 家  去 , 穷    老  还  入 门  。 
yāo lián yì kuí huò , yǐ zhànɡ mù jī tún 。 
腰  镰   刈 葵  藿  , 倚 杖    牧 鸡 豚  。 
xī rú ɡōu shànɡ yīnɡ , jīn sì kǎn zhōnɡ yuán 。 
昔 如 鞲  上    鹰   , 今  似 槛  中    猿   。 
tú jié qiān zǎi hèn , kōnɡ fù bǎi nián yuàn 。 
徒 结  千   载  恨  , 空   负 百  年   怨   。 
qì xí sī jūn wò , pí mǎ liàn jūn xuān 。 
弃 席 思 君  幄 , 疲 马 恋   君  轩   。 
yuàn chuí jìn zhǔ huì , bú kuì tián zǐ hún 。 
愿   垂   晋  主  惠  , 不 愧  田   子 魂  。 
dài chū zì jì běi mén xínɡ    bào zhào 
代  出  自 蓟 北  门  行      鲍  照   


yǔ xí qǐ biān tínɡ , fēnɡ huǒ rù xián yánɡ 。 
羽 檄 起 边   亭   , 烽   火  入 咸   阳   。 
zhēnɡ qí tún ɡuǎnɡ wǔ , fēn bīnɡ jiù shuò fānɡ 。 
征    骑 屯  广    武 , 分  兵   救  朔   方   。 
yán qiū jīn ɡān jìn , lǔ zhèn jīnɡ qiě qiánɡ 。 
严  秋  筋  竿  劲  , 虏 阵   精   且  强    。 
tiān zǐ àn jiàn nù , shí zhě yáo xiānɡ wànɡ 。 
天   子 按 剑   怒 , 使  者  遥  相    望   。 
yàn hánɡ yuán shí jìnɡ , yú ɡuàn dù fēi liánɡ 。 
雁  行   缘   石  径   , 鱼 贯   度 飞  梁    。 
xiāo ɡǔ liú hàn sī , jīnɡ jiǎ bèi hú shuānɡ 。 
箫   鼓 流  汉  思 , 旌   甲  被  胡 霜     。 
jí fēnɡ chōnɡ sāi qǐ , shā lì zì piāo yánɡ 。 
疾 风   冲    塞  起 , 沙  砾 自 飘   扬   。 
mǎ máo suō rú wèi , jiǎo ɡōnɡ bù kě zhānɡ 。 
马 毛  缩  如 猬  , 角   弓   不 可 张    。 
shí wēi jiàn chén jié , shì luàn shí zhōnɡ liánɡ 。 
时  危  见   臣   节  , 世  乱   识  忠    良    。 
tóu qū bào mínɡ zhǔ , shēn sǐ wéi ɡuó shānɡ 。 
投  躯 报  明   主  , 身   死 为  国  殇    。 
nǐ xínɡ lù nán    bào zhào 
拟 行   路 难     鲍  照   


qí yī 
其 一 


fènɡ jūn jīn zhī zhī měi jiǔ , dài mào yù xiá zhī diāo qín 。 
奉   君  金  卮  之  美  酒  , 玳  瑁  玉 匣  之  雕   琴  。 
qī cǎi fú rónɡ zhī yǔ zhànɡ , jiǔ huá pú tɑo zhī jǐn qīn 。 
七 彩  芙 蓉   之  羽 帐    , 九  华  葡 萄  之  锦  衾  。 
hónɡ yán línɡ luò suì jiānɡ mù , hán ɡuānɡ wǎn zhuǎn shí yù chén 。 
红   颜  零   落  岁  将    暮 , 寒  光    宛  转    时  欲 沉   。 
yuàn jūn cái bēi qiě jiǎn sī , tīnɡ wǒ dǐ jié xínɡ lù yín 。 
愿   君  裁  悲  且  减   思 , 听   我 抵 节  行   路 吟  。 
bú jiàn bǎi liánɡ tónɡ què shànɡ , nínɡ wén ɡǔ shí qīnɡ chuī yīn 。 
不 见   柏  梁    铜   雀  上    , 宁   闻  古 时  清   吹   音  。 


qí èr 
其 二 


luò yánɡ mínɡ ɡōnɡ zhù wéi jīn bó shān , qiān zhuó fù wàn lòu , 
洛  阳   名   工   铸  为  金  博 山   , 千   斫   复 万  镂  , 
shànɡ kè qín nǚ xié shǒu xiān 。 
上    刻 秦  女 携  手   仙   。 
chénɡ jūn qīnɡ yè zhī huān yú , liè zhì wéi lǐ mínɡ zhú qián 。 
承    君  清   夜 之  欢   娱 , 列  置  帏  里 明   烛  前   。 
wài fā lónɡ lín zhī dān cǎi , nèi hán shè fēn zhī zǐ yān 。 
外  发 龙   鳞  之  丹  彩  , 内  含  麝  芬  之  紫 烟  。 
rú jīn jūn xīn yì zhāo yì , duì cǐ chánɡ tàn zhōnɡ bǎi nián 。 
如 今  君  心  一 朝   异 , 对  此 长    叹  终    百  年   。 


qí sān 
其 三  


xuán ɡuī yù chí shànɡ jiāo ɡé , wén chuānɡ xiù hù chuí qǐ mù 。 
璇   闺  玉 墀  上    椒   阁 , 文  窗     绣  户 垂   绮 幕 。 
zhōnɡ yǒu yì rén zì jīn lán , bèi fú xiān luó yùn fānɡ huò 。 
中    有  一 人  字 金  兰  , 被  服 纤   罗  蕴  芳   藿  。 
chūn yàn chà chí fēnɡ sàn méi , kāi wéi duì yǐnɡ nònɡ qín jué 。 
春   燕  差  迟  风   散  梅  , 开  帏  对  影   弄   禽  爵  。 
hán ɡē lǎn tì hénɡ bào chóu , rén shēnɡ jǐ shí dé wéi lè 。 
含  歌 揽  涕 恒   抱  愁   , 人  生    几 时  得 为  乐 。 
nínɡ zuò yě zhōnɡ zhī shuānɡ fú , bú yuàn yún jiān zhī bié hè 。 
宁   作  野 中    之  双     凫 , 不 愿   云  间   之  别  鹤 。 


qí sì 
其 四 


xiè shuǐ zhì pínɡ dì , ɡè zì dōnɡ xī nán běi liú 。 
泻  水   置  平   地 , 各 自 东   西 南  北  流  。 
rén shēnɡ yì yǒu mìnɡ , ān nénɡ xínɡ tàn fù zuò chóu 。 
人  生    亦 有  命   , 安 能   行   叹  复 坐  愁   。 
zhuó jiǔ yǐ zì kuān , jǔ bēi duàn jué ɡē lù nán 。 
酌   酒  以 自 宽   , 举 杯  断   绝  歌 路 难  。 
xīn fēi mù shí qǐ wú ɡǎn , tūn shēnɡ zhí zhú bù ɡǎn yán 。 
心  非  木 石  岂 无 感  , 吞  声    踯  躅  不 敢  言  。 


qí wǔ 
其 五 


duì àn bù nénɡ shí , bá jiàn jī zhù chánɡ tàn xī 。 
对  案 不 能   食  , 拔 剑   击 柱  长    叹  息 。 
zhànɡ fu shēnɡ shì nénɡ jǐ shí , ān nénɡ dié xiè chuí yǔ yì 。 
丈    夫 生    世  能   几 时  , 安 能   叠  燮  垂   羽 翼 。 
qì xí bà ɡuān qù , hái jiā zì xiū xi 。 
弃 檄 罢 官   去 , 还  家  自 休  息 。 
cháo chū yǔ qīn cí , mù hái zài qīn cè 。 
朝   出  与 亲  辞 , 暮 还  在  亲  侧 。 
nònɡ ér chuánɡ qián xì , kàn fù jī zhōnɡ zhī 。 
弄   儿 床     前   戏 , 看  妇 机 中    织  。 
zì ɡǔ shènɡ xián jìn pín jiàn , hé kuànɡ wǒ bèi ɡū qiě zhí 。 
自 古 圣    贤   尽  贫  贱   , 何 况    我 辈  孤 且  直  。 


qí liù 
其 六  


qiū sī hū ér zhì , kuà mǎ chū běi mén 。 
秋  思 忽 而 至  , 跨  马 出  北  门  。 
jǔ tóu sì ɡù wànɡ , dàn jiàn sōnɡ bǎi yuán 。 
举 头  四 顾 望   , 但  见   松   柏  园   。 
jīnɡ jí yù dūn dūn 。 
荆   棘 郁 蹲  蹲  。 
zhōnɡ yǒu yì niǎo mínɡ dù juān , yán shì ɡǔ shí shǔ dì hún 。 
中    有  一 鸟   名   杜 鹃   , 言  是  古 时  蜀  帝 魂  。 
shēnɡ yīn āi kǔ mínɡ bù xī , yǔ máo qiáo cuì sì rén kūn 。 
声    音  哀 苦 鸣   不 息 , 羽 毛  憔   悴  似 人  髡  。 
fēi zǒu shù jiān zhuó chónɡ yǐ , qǐ yì wǎnɡ rì tiān zǐ zūn 。 
飞  走  树  间   啄   虫    蚁 , 岂 忆 往   日 天   子 尊  。 
niàn cǐ sǐ shēnɡ biàn huà fēi chánɡ lǐ , 
念   此 死 生    变   化  非  常    理 , 
zhōnɡ xīn cè chuànɡ bù nénɡ yán 。 
中    心  恻 怆     不 能   言  。 


qí qī 
其 七 


zhōnɡ tínɡ wǔ zhū táo , yì zhū xiān zuò huā 。 
中    庭   五 株  桃  , 一 株  先   作  花  。 
yánɡ chūn yāo yě èr sān yuè , cónɡ fēnɡ bǒ dànɡ luò xī jiā 。 
阳   春   夭  冶 二 三  月  , 从   风   簸 荡   落  西 家  。 
xī jiā sī fù jiàn bēi wǎn , línɡ lèi zhān yī fǔ xīn tàn , 
西 家  思 妇 见   悲  惋  , 零   泪  沾   衣 抚 心  叹  , 
chū wǒ sònɡ jūn chū hù shí , hé yán yān liú jié huí huàn 。 
初  我 送   君  出  户 时  , 何 言  淹  留  节  回  换   。 
chuánɡ xí shēnɡ chén mínɡ jìnɡ ɡòu , xiān yāo shòu xuē fà pénɡ luàn 。 
床     席 生    尘   明   镜   垢  , 纤   腰  瘦   削  发 蓬   乱   。 
rén shēnɡ bù dé chánɡ chēnɡ yì , chóu chànɡ xǐ yǐ zhì yè bàn 。 
人  生    不 得 长    称    意 , 惆   怅    徙 倚 至  夜 半  。 
zènɡ fù dōu cáo bié    bào zhào 
赠   傅 都  曹  别     鲍  照   


qīnɡ hónɡ xì jiānɡ tán , ɡū yàn jí zhōu zhǐ 。   ( zhǐ - tǔ huàn shuǐ pánɡ ) 
轻   鸿   戏 江    潭  , 孤 雁  集 洲   沚  。   ( 址  - 土 换   水   旁   ) 
xiè hòu liǎnɡ xiānɡ qīn , yuán niàn ɡònɡ wú yǐ 。 
邂  逅  两    相    亲  , 缘   念   共   无 已 。 
fēnɡ yǔ hǎo dōnɡ xi , yì ɡé dùn wàn lǐ 。 
风   雨 好  东   西 , 一 隔 顿  万  里 。 
zhuī yì qī sù shí , shēnɡ rónɡ mǎn xīn ěr 。 
追   忆 栖 宿 时  , 声    容   满  心  耳 。 
luò rì chuān zhǔ hán , chóu yún rào tiān qǐ 。 
落  日 川    渚  寒  , 愁   云  绕  天   起 。 
duǎn hé bù nénɡ xiánɡ , pái huái yān wù lǐ 。 
短   翮 不 能   翔    , 徘  徊   烟  雾 里 。 
fā hòu zhǔ    bào zhào 
发 后  渚     鲍  照   


jiānɡ shànɡ qì zǎo hán , zhònɡ qiū shǐ shuānɡ xuě 。 
江    上    气 早  寒  , 仲    秋  始  霜     雪  。 
cónɡ jūn fá yī liánɡ , fānɡ dōnɡ yǔ jiā bié 。 
从   军  乏 衣 粮    , 方   冬   与 家  别  。 
xiāo tiáo bèi xiānɡ xīn , qī chuànɡ qīnɡ zhǔ fā 。 
萧   条   背  乡    心  , 凄 怆     清   渚  发 。 
liánɡ āi huì pínɡ ɡāo , fēi cháo yǐn xiū yuè 。 
凉    埃 晦  平   皋  , 飞  潮   隐  修  樾  。 
ɡū ɡuānɡ dú pái huái , kōnɡ yān shì shēnɡ miè 。 
孤 光    独 徘  徊   , 空   烟  视  升    灭  。 
tú suí qián fēnɡ yuǎn , yì zhú hòu yún jié 。 
途 随  前   峰   远   , 意 逐  后  云  结  。 
huá zhì fēn chí nián , sháo yán cǎn jīnɡ jié 。 
华  志  分  驰  年   , 韶   颜  惨  惊   节  。 
tuī qín sān qǐ tàn , shēnɡ wéi jūn duàn jué 。 
推  琴  三  起 叹  , 声    为  君  断   绝  。 
yǒnɡ shǐ    bào zhào 
咏   史     鲍  照   


wǔ dōu jīn cái xiónɡ , sān chuān yǎnɡ shēnɡ lì 。 
五 都  矜  财  雄    , 三  川    养   声    利 。 
bǎi jīn bú shì sǐ , mínɡ jīnɡ yǒu ɡāo wèi 。 
百  金  不 市  死 , 明   经   有  高  位  。 
jīnɡ chénɡ shí èr qú , fēi ménɡ ɡè lín cì 。 
京   城    十  二 衢 , 飞  甍   各 鳞  次 。 
shì zǐ piāo huá yīnɡ , yóu kè sǒnɡ qīnɡ pèi 。 
仕  子 彯   华  缨   , 游  客 竦   轻   辔  。 
mínɡ xīnɡ chén wèi xī , xuān ɡài yǐ yún zhì 。 
明   星   晨   未  晞 , 轩   盖  已 云  至  。 
bīn yù fēn sà tà , ān mǎ ɡuānɡ zhào dì 。 
宾  御 纷  飒 沓 , 鞍 马 光    照   地 。 
hán shǔ zài yì shí , fán huá jí chūn mèi 。 
寒  暑  在  一 时  , 繁  华  及 春   媚  。 
jūn pínɡ dú jì mò , shēn shì liǎnɡ xiānɡ qì 。 
君  平   独 寂 寞 , 身   世  两    相    弃 。 
nǐ ɡǔ 
拟 古 


qí yī 
其 一 


yōu bìnɡ zhònɡ qí shè , shào nián hǎo chí zhú 。 
幽  并   重    骑 射  , 少   年   好  驰  逐  。 
zhān dài pèi shuānɡ jiàn , xiànɡ hú chā diāo fú 。 
毡   带  佩  双     鞬   , 象    弧 插  雕   服 。 
shòu féi chūn cǎo duǎn , fēi kònɡ yuè pínɡ lù 。  
兽   肥  春   草  短   , 飞  鞚   越  平   陆 。  
cháo yóu yàn mén shànɡ , mù hái lóu fán sù 。 
朝   游  雁  门  上    , 暮 还  楼  烦  宿 。 
shí liánɡ yǒu yú jìn , jīnɡ què wú quán mù 。 
石  梁    有  余 劲  , 惊   雀  无 全   目 。 
hàn lǔ fānɡ wèi hé , biān chénɡ lǚ fān fù 。 
汉  虏 方   未  和 , 边   城    屡 翻  覆 。 
liú wǒ yì bái yǔ , jiānɡ yǐ fēn hǔ zhú 。 
留  我 一 白  羽 , 将    以 分  虎 竹  。 


qí èr 
其 二 


záo jǐnɡ běi línɡ wēi , bǎi zhànɡ bù jí quán 。 
凿  井   北  陵   隈  , 百  丈    不 及 泉   。 
shēnɡ shì běn lán màn , hé yònɡ dú jīnɡ jiān 。 
生    事  本  澜  漫  , 何 用   独 精   坚   。 
yòu zhuànɡ zhònɡ cùn yīn , shuāi mù fǎn qīnɡ nián 。 
幼  壮     重    寸  阴  , 衰    暮 反  轻   年   。 
fànɡ jià xī zhāo ɡē , tí jué zhǐ zhōnɡ shān 。 
放   驾  息 朝   歌 , 提 爵  止  中    山   。 
rì xī dēnɡ chénɡ yú , zhōu huí shì luò chuān 。 
日 夕 登   城    隅 , 周   回  视  洛  川    。 
jiē qú jī dònɡ cǎo , chénɡ ɡuō sù hán yān 。 
街  衢 积 冻   草  , 城    郭  宿 寒  烟  。 
fán huá xī hé zài , ɡōnɡ què jiǔ bēnɡ tián 。 
繁  华  悉 何 在  , 宫   阙  久  崩   填   。 
kōnɡ bànɡ qí jǐnɡ fēi , tú chēnɡ yí shū xián 。 
空   谤   齐 景   非  , 徒 称    夷 叔  贤   。 
xué liú ɡōnɡ ɡān tǐ 
学  刘  公   干  体 


hú fēnɡ chuī shuò xuě , qiān lǐ dù lónɡ shān 。 
胡 风   吹   朔   雪  , 千   里 度 龙   山   。 
jí jūn yáo tái shànɡ , fēi wǔ liǎnɡ yínɡ qián 。 
集 君  瑶  台  上    , 飞  舞 两    楹   前   。 
zī chén zì wéi měi , dānɡ bì yàn yánɡ tiān 。 
兹 晨   自 为  美  , 当   避 艳  阳   天   。 
yàn yánɡ táo lǐ jié , jiǎo jié bù chénɡ yán 。  
艳  阳   桃  李 节  , 皎   洁  不 成    妍  。  
huái yuán yǐn    xiè zhuānɡ 
怀   园   引     谢  庄     


hónɡ fēi cónɡ wàn lǐ , fēi fēi hé dài qǐ 。 
鸿   飞  从   万  里 , 飞  飞  河 岱  起 。 
xīn qín yuè shuānɡ wù , lián piān sù jiānɡ sì 。 
辛  勤  越  霜     雾 , 联   翩   溯 江    汜 。 
qù jiù ɡuó , wéi jiù xiānɡ , jiù shān jiù hǎi yōu qiě chánɡ 。 
去 旧  国  , 违  旧  乡    , 旧  山   旧  海  悠  且  长    。 
huí shǒu zhān dōnɡ lù , yán hé xiànɡ qiū fānɡ 。 
回  首   瞻   东   路 , 延  翮 向    秋  方   。 
dēnɡ chǔ dōu , rù chǔ ɡuān , chǔ dì xiāo sè chǔ shān hán 。 
登   楚  都  , 入 楚  关   , 楚  地 萧   瑟 楚  山   寒  。 
suì qù bīnɡ wèi yǐ , chūn lái yàn bù hái 。 
岁  去 冰   未  已 , 春   来  雁  不 还  。 
fēnɡ sù huǎnɡ xī lù rú tínɡ , hàn shuǐ chū lǜ liǔ yè qīnɡ 。 
风   肃 幌    兮 露 濡 庭   , 汉  水   初  绿 柳  叶 青   。 
zhū ɡuānɡ ǎi ǎi yún yīnɡ yīnɡ , lí qín jiē jiē yòu chén mínɡ 。 
朱  光    蔼 蔼 云  英   英   , 离 禽  喈  喈  又  晨   鸣   。 
jú yǒu xiù xī sōnɡ yǒu ruí , yōu lái nián qù rónɡ fā shuāi 。 
菊 有  秀  兮 松   有  蕤  , 忧  来  年   去 容   发 衰    。 
liú yīn shì jǐnɡ bù kě zhuī , lín tánɡ wēi zuò chànɡ yù bēi 。 
流  阴  逝  景   不 可 追   , 临  堂   危  坐  怅    欲 悲  。 
xuān niǎo chí hè liàn jiē chí , qǐ wànɡ hé zhǔ juān jiānɡ méi 。 
轩   鸟   池  鹤 恋   阶  墀  , 岂 忘   河 渚  捐   江    湄  。 
shì tuō yì xī xiànɡ fānɡ sūn , xīn mián mián xī shǔ huānɡ fán 。 
试  托  意 兮 向    芳   荪  , 心  绵   绵   兮 属  荒    樊  。 
xiǎnɡ lǜ pínɡ xī jì mào zhǎo , niàn yōu lán xī yǐ yínɡ yuán 。 
想    绿 苹   兮 既 冒  沼   , 念   幽  兰  兮 已 盈   园   。 
yāo táo chén mù fā , chūn yīnɡ dàn xī xuān 。 
夭  桃  晨   暮 发 , 春   莺   旦  夕 喧   。 
qīnɡ tái wú shí lù , sù cǎo chén pénɡ mén 。 
青   苔  芜 石  路 , 宿 草  尘   蓬   门  。 
zhàn wú yóu fū yān yǐnɡ , lù xiū yuǎn yǐ yínɡ yū 。 
邅   吾 游  夫 鄢  郢   , 路 修  远   以 萦   纡 。 
qiānɡ ɡù yuán zhī zài mù , jiānɡ yǔ hàn zhī bù kě yú 。 
羌    故 园   之  在  目 , 江    与 汉  之  不 可 逾 。 
mù hái liú ér fù yīn , hòu ɡuī yān ér tuō shū 。 
目 还  流  而 附 音  , 候  归  烟  而 托  书  。 
ɡù hái liú xī chán yuán , ɡuī yān rónɡ yì qù bù xuán 。 
故 还  流  兮 潺   湲   , 归  烟  容   裔 去 不 旋   。 
niàn wèi fēnɡ yú hé ɡuǎnɡ , huái bèi shī yú bì quán 。 
念   卫  风   于 河 广    , 怀   邶  诗  于 毖 泉   。 
hàn nǚ bēi ér ɡē fēi hú , chǔ kè shānɡ ér zòu nán xián 。 
汉  女 悲  而 歌 飞  鹄 , 楚  客 伤    而 奏  南  弦   。 
huò cháo yánɡ ér wànɡ yuè , yì yī yīn ér mù yàn 。 
或  巢   阳   而 望   越  , 亦 依 阴  而 慕 燕  。 
yǒnɡ línɡ yǔ ér zú suì , yín qiū fēnɡ yǐ yǒnɡ nián 。  
咏   零   雨 而 卒 岁  , 吟  秋  风   以 永   年   。  
zènɡ fàn yè shī    lù kǎi 
赠   范  晔 诗     陆 凯  


zhé huā fénɡ yì shǐ , jì yǔ lǒnɡ tóu rén 。 
折  花  逢   驿 使  , 寄 与 陇   头  人  。 
jiānɡ nɑ me suó yǒu , liáo zènɡ yì zhī chūn 。  
江    南 无 所  有  , 聊   赠   一 枝  春   。  
dú qǔ ɡē    wú mínɡ shì 
读 曲 歌    无 名   氏  


qí yī 
其 一 


liǔ shù dé chūn fēnɡ , yì dī fù yì ánɡ 。 
柳  树  得 春   风   , 一 低 复 一 昂  。 
shuí nénɡ kōnɡ xiānɡ yì , dú mián dù sān yánɡ 。 
谁   能   空   相    忆 , 独 眠   度 三  阳   。 


qí èr 
其 二 


zhé yánɡ liǔ 。 
折  杨   柳  。 
bǎi niǎo tí yuán lín , dào huān bù lí kǒu 。 
百  鸟   啼 园   林  , 道  欢   不 离 口  。 


qí sān 
其 三  


bū fā bù kě liào , qiáo cuì wéi shuí dǔ 。 
逋 发 不 可 料   , 憔   悴  为  谁   睹 。 
yù zhī xiānɡ yì shí , dàn kàn qún dài huǎn jǐ xǔ 。 
欲 知  相    忆 时  , 但  看  裙  带  缓   几 许 。 


qí sì 
其 四 


nài hé xǔ ! shí què shēnɡ kǒu zhōnɡ , xián bēi bù dé yǔ 。 
奈  何 许 ! 石  阙  生    口  中    , 衔   碑  不 得 语 。 


qí wǔ 
其 五 


sī huān bù dé lái , bào bèi kōnɡ zhōnɡ yǔ 。 
思 欢   不 得 来  , 抱  被  空   中    语 。 
yuè méi xīnɡ bú liànɡ , chí dǐ mínɡ nónɡ xù 。 
月  没  星   不 亮    , 持  底 明   侬   绪 。 


qí liù 
其 六  


dǎ shā chánɡ mínɡ jī , dàn qù wū jiù niǎo 。 
打 杀  长    鸣   鸡 , 弹  去 乌 臼  鸟   。 
yuàn dé lián mínɡ bú fù shǔ , yì nián dōu yì xiǎo 。 
愿   得 连   冥   不 复 曙  , 一 年   都  一 晓   。 


qí qī 
其 七 


zàn chū bái mén qián , yánɡ liǔ kě cánɡ wū 。 
暂  出  白  门  前   , 杨   柳  可 藏   乌 。 
huān zuò chén shuǐ xiānɡ , nónɡ zuò bó shān lú 。 
欢   作  沉   水   香    , 侬   作  博 山   炉 。 


qí bā 
其 八 


yì xī jiù lánɡ sù , tōnɡ yè yǔ bù xī 。 
一 夕 就  郎   宿 , 通   夜 语 不 息 。 
huánɡ bò wàn lǐ lù , dào kǔ zhēn wú jí 。 
黄    檗 万  里 路 , 道  苦 真   无 极 。 


qí jiǔ 
其 九  


dēnɡ diàn mài sān ɡě , lánɡ lái mǎi zhànɡ yú 。 
登   店   卖  三  葛 , 郎   来  买  丈    余 。 
hé pǐ yǔ lánɡ qù , shuí jiě duàn cū shū 。 
合 匹 与 郎   去 , 谁   解  断   粗 疏  。 
shí chénɡ lè 
石  城    乐 


wén huān yuǎn xínɡ qù , xiānɡ sònɡ fānɡ shān tínɡ 。 
闻  欢   远   行   去 , 相    送   方   山   亭   。 
fēnɡ chuī huánɡ bò fān , è  wén kǔ lí shēnɡ 。 
风   吹   黄    檗 藩  , 恶 闻  苦 篱 声    。 
xī wū yè fēi 
西 乌 夜 飞  


qí yī 
其 一 


rì cónɡ dōnɡ fānɡ chū , tuán tuán jī zǐ huánɡ 。 
日 从   东   方   出  , 团   团   鸡 子 黄    。 
fū ɡuī ēn qínɡ zhònɡ , lián huān ɡù zài pánɡ 。 
夫 归  恩 情   重    , 怜   欢   故 在  旁   。 


qí èr 
其 二 


yánɡ chūn èr sān yuè , zhū huā jìn fānɡ shènɡ 。 
阳   春   二 三  月  , 诸  花  尽  芳   盛    。 
chí dǐ huàn huān lái , huā xiào yīnɡ ɡē yǒnɡ 。  
持  底 唤   欢   来  , 花  笑   莺   歌 咏   。  
齐诗

zhǎnɡ xiànɡ sī    wú mài yuǎn 
长    相    思    吴 迈  远   


chén yǒu xínɡ lù kè , yī yī zào mén duān 。 
晨   有  行   路 客 , 依 依 造  门  端   。 
rén mǎ fēnɡ chén sè , zhī cónɡ hé sāi hái 。 
人  马 风   尘   色 , 知  从   河 塞  还  。 
shí wǒ yǒu tónɡ qī , jié huàn yóu hán dān 。 
时  我 有  同   栖 , 结  宦   游  邯  郸  。 
jiānɡ bú yì kè zǐ , fēn jī fù ɡònɡ hán 。 
将    不 异 客 子 , 分  饥 复 共   寒  。 
fán jūn chǐ bó shū , cùn xīn cónɡ cǐ dān 。 
烦  君  尺  帛 书  , 寸  心  从   此 殚  。 
qiǎn qiè chánɡ qiáo cuì , qǐ fù ɡē xiào yán 。 
遣   妾  长    憔   悴  , 岂 复 歌 笑   颜  。 
yán yǐn qiān shuānɡ shù , tínɡ kū shí zǎi lán 。 
檐  隐  千   霜     树  , 庭   枯 十  载  兰  。 
jīnɡ chūn bù jǔ xiù , qiū luò nínɡ fù kàn 。 
经   春   不 举 袖  , 秋  落  宁   复 看  。 
yí jiàn yuàn dào yì , jūn mén yǐ jiǔ ɡuān 。 
一 见   愿   道  意 , 君  门  已 九  关   。 
yú qīnɡ qì xiānɡ yìn , dān dēnɡ wéi tónɡ huān 。 
虞 卿   弃 相    印  , 担  簦   为  同   欢   。 
ɡuī yīn yù zǎo shuānɡ , hé shì kōnɡ pán huán 。 
闺  阴  欲 早  霜     , 何 事  空   盘  桓   。 
chánɡ bié lí    wú mài yuǎn 
长    别  离    吴 迈  远   


shēnɡ lí bù kě wén , kuànɡ fù zhǎnɡ xiànɡ sī 。 
生    离 不 可 闻  , 况    复 长    相    思 。 
rú hé yǔ jūn bié , dānɡ wǒ shènɡ nián shí 。 
如 何 与 君  别  , 当   我 盛    年   时  。 
huì huá měi yáo dànɡ , qiè xīn chánɡ zì chí 。 
蕙  华  每  摇  荡   , 妾  心  长    自 持  。 
rónɡ fá cǎo mù huān , cuì jí shuānɡ lù bēi 。 
荣   乏 草  木 欢   , 悴  极 霜     露 悲  。 
fù ɡuì mào nán biàn , pín jiàn yán yì shuāi 。 
富 贵  貌  难  变   , 贫  贱   颜  易 衰    。 
chí cǐ duàn jūn chánɡ , jūn yì qiě zì yí 。 
持  此 断   君  肠    , 君  亦 且  自 疑 。 
huái yīn yǒu yì jiānɡ , zhé yǔ xiè fān fēi 。 
淮   阴  有  逸 将    , 折  羽 谢  翻  飞  。 
chǔ yǒu ɡānɡ dǐnɡ shì , chū mén bù dé ɡuī 。 
楚  有  扛   鼎   士  , 出  门  不 得 归  。 
zhènɡ wéi lónɡ zhǔn ɡōnɡ , zhànɡ jiàn rù zǐ wēi 。 
正    为  隆   准   公   , 仗    剑   入 紫 微  。 
jūn cái dìnɡ hé rú , bái rì xià zhēnɡ huī 。  
君  才  定   何 如 , 白  日 下  争    晖  。  
ɡǔ yì zènɡ jīn rén    bào lìnɡ huī 
古 意 赠   今  人     鲍  令   晖  


hán xiānɡ wú yì fú , zhān hè dài wén liàn 。 
寒  乡    无 异 服 , 毡   褐 代  文  练   。 
rì yuè wànɡ jūn ɡuī , nián nián bù jiě yán 。 
日 月  望   君  归  , 年   年   不 解  綖  。 
jīnɡ yánɡ chūn zǎo hé , yōu jì yóu shuānɡ xiàn 。 
荆   扬   春   早  和 , 幽  冀 犹  霜     霰   。 
běi hán qiè yǐ zhī , nán xīn jūn bú jiàn 。 
北  寒  妾  已 知  , 南  心  君  不 见   。 
shuí wéi dào xīn kǔ , jì qínɡ shuānɡ fēi yàn 。 
谁   为  道  辛  苦 , 寄 情   双     飞  燕  。 
xínɡ pò zhù jiān sī , yán luò fēnɡ cuī diàn 。 
形   迫 杼  煎   丝 , 颜  落  风   催  电   。 
rónɡ huá yì zhāo jìn , wéi yú xīn bú biàn 。  
容   华  一 朝   尽  , 惟  余 心  不 变   。  
yù jiē yuàn    xiè tiào  
玉 阶  怨      谢  朓    


xī diàn xià zhū lián , liú yínɡ fēi fù xī 。 
夕 殿   下  珠  帘   , 流  萤   飞  复 息 。 
chánɡ yè fénɡ luó yī , sī jūn cǐ hé jí 。 
长    夜 缝   罗  衣 , 思 君  此 何 极 。 
wánɡ sūn yóu 
王   孙  游  


lǜ cǎo màn rú sī , zá shù hónɡ yīnɡ fā 。 
绿 草  蔓  如 丝 , 杂 树  红   英   发 。 
wú lùn jūn bù ɡuī , jūn ɡuī fānɡ yǐ xiē 。 
无 论  君  不 归  , 君  归  芳   已 歇  。 
zàn shǐ xià dōu yè fā xīn lín zhì jīnɡ yì zènɡ xī fǔ tónɡ liáo 
暂  使  下  都  夜 发 新  林  至  京   邑 赠   西 府 同   僚   


dà jiānɡ liú rì yè , kè xīn bēi wèi yānɡ 。 
大 江    流  日 夜 , 客 心  悲  未  央   。 
tú niàn ɡuān shān jìn , zhōnɡ zhī fǎn lù chánɡ 。 
徒 念   关   山   近  , 终    知  返  路 长    。 
qiū hé shǔ ɡénɡ ɡěnɡ , hán zhǔ yè cānɡ cānɡ 。 
秋  河 曙  耿   耿   , 寒  渚  夜 苍   苍   。 
yǐn lǐnɡ jiàn jīnɡ shì , ɡōnɡ zhì zhènɡ xiānɡ wànɡ 。 
引  领   见   京   室  , 宫   雉  正    相    望   。 
jīn bō lì zhī què , yù shénɡ dī jiàn zhānɡ 。 
金  波 丽 鳷  鹊  , 玉 绳    低 建   章    。 
qū chē dǐnɡ mén wài , sī jiàn zhāo qiū yánɡ 。 
驱 车  鼎   门  外  , 思 见   昭   丘  阳   。 
chí huī bù kě jiē , hé kuànɡ ɡé liǎnɡ xiānɡ 。 
驰  晖  不 可 接  , 何 况    隔 两    乡    。 
fēnɡ yún yǒu niǎo lù , jiānɡ hàn xiàn wú liánɡ 。 
风   云  有  鸟   路 , 江    汉  限   无 梁    。 
chánɡ kǒnɡ yīnɡ sǔn jī , shí jú wěi yán shuānɡ 。 
常    恐   鹰   隼  击 , 时  菊 委  严  霜     。 
jì yán wèi luó zhě , liáo kuò yǐ ɡāo xiánɡ 。 
寄 言  罻  罗  者  , 寥   廓  已 高  翔    。 
wǎn dēnɡ sān shān hái wànɡ jīnɡ yì 
晚  登   三  山   还  望   京   邑 


bà sì wànɡ chánɡ ān , hé yánɡ shì jīnɡ xiàn 。 
灞 涘 望   长    安 , 河 阳   视  京   县   。 
bái rì lì fēi ménɡ , cēn cī jiē kě jiàn 。 
白  日 丽 飞  甍   , 参  差 皆  可 见   。 
yú xiá sàn chénɡ qǐ , chénɡ jiānɡ jìnɡ rú liàn 。 
余 霞  散  成    绮 , 澄    江    静   如 练   。 
xuān niǎo fù chūn zhōu , zá yīnɡ mǎn fānɡ diàn 。 
喧   鸟   覆 春   洲   , 杂 英   满  芳   甸   。 
qù yǐ fānɡ zhì yín , huái zāi bà huān yàn 。 
去 矣 方   滞  淫  , 怀   哉  罢 欢   宴  。 
jiā qī chànɡ hé xǔ , lèi xià rú liú xiàn 。 
佳  期 怅    何 许 , 泪  下  如 流  霰   。 
yǒu qínɡ zhī wànɡ xiānɡ , shuí nénɡ zhěn bú biàn 。 
有  情   知  望   乡    , 谁   能   鬒   不 变   。 
zhī xuān chénɡ jùn chū xīn lín pǔ xiànɡ bǎn qiáo 
之  宣   城    郡  出  新  林  浦 向    板  桥   


jiānɡ lù xī nán yǒnɡ , ɡuī liú dōnɡ běi wù 。 
江    路 西 南  永   , 归  流  东   北  骛 。 
tiān jì shí ɡuī zhōu , yún zhōnɡ biàn jiānɡ shù 。 
天   际 识  归  舟   , 云  中    辨   江    树  。 
lǚ sī juàn yáo yáo , ɡū yóu xī yǐ lǚ 。 
旅 思 倦   摇  摇  , 孤 游  昔 已 屡 。 
jì huān huái lù qínɡ , fù xié cānɡ zhōu qù 。 
既 欢   怀   禄 情   , 复 协  沧   州   趣 。 
xiāo chén zì zī ɡé , shǎnɡ xīn yú cǐ yù 。 
嚣   尘   自 兹 隔 , 赏    心  于 此 遇 。 
suī wú xuán bào zī , zhōnɡ yǐn nán shān wù 。 
虽  无 玄   豹  姿 , 终    隐  南  山   雾 。 
luò rì chànɡ wànɡ 
落  日 怅    望   


mèi dàn duō fēn xuān , rì yàn wèi huánɡ shě 。 
昧  旦  多  纷  喧   , 日 晏  未  遑    舍  。 
luò rì yú qīnɡ yīn , ɡāo zhěn dōnɡ chuānɡ xià 。 
落  日 余 清   阴  , 高  枕   东   窗     下  。 
hán huái jiàn rú shù , qiū jú hánɡ dānɡ bǎ 。 
寒  槐   渐   如 束  , 秋  菊 行   当   把 。 
jiè wèn cǐ hé shí , liánɡ fēnɡ huái shuò mǎ 。 
借  问  此 何 时  , 凉    风   怀   朔   马 。 
yǐ shānɡ ɡuī mù kè , fù sī lí jū zhě 。 
已 伤    归  暮 客 , 复 思 离 居 者  。 
qínɡ shì xìnɡ fēi duō , àn dú piān wéi ɡuǎ 。 
情   嗜  幸   非  多  , 案 牍 偏   为  寡  。 
jì fá lánɡ xié zhènɡ , fānɡ qì luò yánɡ shè 。 
既 乏 琅   邪  政    , 方   憩 洛  阳   社  。 
yóu dōnɡ tián 
游  东   田   


qī qī kǔ wú cónɡ , xié shǒu ɡònɡ xínɡ lè 。 
戚 戚 苦 无 悰   , 携  手   共   行   乐 。 
xún yún zhì lèi xiè , suí shān wànɡ jūn ɡé 。 
寻  云  陟  累  榭  , 随  山   望   菌  阁 。 
yuǎn shù ài qiān qiān , shēnɡ yān fēn mò mò 。 
远   树  暧 阡   阡   , 生    烟  纷  漠 漠 。 
yú xì xīn hé dònɡ , niǎo sàn yú huā luò 。 
鱼 戏 新  荷 动   , 鸟   散  余 花  落  。 
bú duì fānɡ chūn jiǔ , hái wànɡ qīnɡ shān ɡuō 。 
不 对  芳   春   酒  , 还  望   青   山   郭  。 
xīn tínɡ zhǔ bié fàn línɡ línɡ yún 
新  亭   渚  别  范  零   陵   云  


dònɡ tínɡ zhānɡ lè dì , xiāo xiānɡ dì zǐ yóu 。 
洞   庭   张    乐 地 , 潇   湘    帝 子 游  。 
yún qù cānɡ wú yě , shuǐ hái jiānɡ hàn liú 。 
云  去 苍   梧 野 , 水   还  江    汉  流  。 
tínɡ cān wǒ chànɡ wànɡ , chuò zhào zǐ yí yóu 。 
停   骖  我 怅    望   , 辍   棹   子 夷 犹  。 
ɡuǎnɡ pínɡ tīnɡ fānɡ jiè , mào línɡ jiānɡ jiàn qiú 。 
广    平   听   方   藉  , 茂  陵   将    见   求  。 
xīn shì jù yǐ yǐ , jiānɡ shànɡ tú lí yōu 。  
心  事  俱 已 矣 , 江    上    徒 离 忧  。  
yóu tài pínɡ shān    kǒnɡ zhì ɡuī 
游  太  平   山      孔   稚  圭  


shí xiǎn tiān mào fēn , lín jiāo rì rónɡ quē 。 
石  险   天   貌  分  , 林  交   日 容   缺  。 
yīn jiàn luò chūn rónɡ , hán yán liú xià xuě 。  
阴  涧   落  春   荣   , 寒  岩  留  夏  雪  。  
xī zhōu qǔ    wú mínɡ shì 
西 洲   曲    无 名   氏  


yì méi xià xī zhōu , zhé méi jì jiānɡ běi 。 
忆 梅  下  西 洲   , 折  梅  寄 江    北  。 
dān shān xìnɡ zi hónɡ , shuānɡ bìn yā chú sè 。 
单  衫   杏   子 红   , 双     鬓  鸦 雏  色 。 
xī zhōu zài hé chù , liǎnɡ jiǎnɡ qiáo tóu dù 。 
西 洲   在  何 处  , 两    桨    桥   头  渡 。 
rì mù bó láo fēi , fēnɡ chuī wū jiù shù 。 
日 暮 伯 劳  飞  , 风   吹   乌 臼  树  。 
shù xià jí mén qián , mén zhōnɡ lù cuì diàn 。 
树  下  即 门  前   , 门  中    露 翠  钿   。 
kāi mén lánɡ bú zhì , chū mén cǎi hónɡ lián 。 
开  门  郎   不 至  , 出  门  采  红   莲   。 
cǎi lián nán tánɡ qiū , lián huā ɡuò rén tóu 。 
采  莲   南  塘   秋  , 莲   花  过  人  头  。 
dī tóu nònɡ lián zǐ , lián zǐ qīnɡ rú shuǐ 。 
低 头  弄   莲   子 , 莲   子 青   如 水   。 
zhì lián huái xiù zhōnɡ , lián xīn chè dǐ hónɡ 。 
置  莲   怀   袖  中    , 莲   心  彻  底 红   。 
yì lánɡ lánɡ bú zhì , yǎnɡ shǒu wànɡ fēi hónɡ 。 
忆 郎   郎   不 至  , 仰   首   望   飞  鸿   。 
hónɡ fēi mǎn xī zhōu , wànɡ lánɡ shànɡ qīnɡ lóu 。 
鸿   飞  满  西 洲   , 望   郎   上    青   楼  。 
lóu ɡāo wànɡ bú jiàn , jìn rì lán ɡān tóu 。 
楼  高  望   不 见   , 尽  日 栏  杆  头  。 
lán ɡān shí èr qǔ , chuí shǒu mínɡ rú yù 。 
栏  杆  十  二 曲 , 垂   手   明   如 玉 。 


juǎn lián tiān zì ɡāo , hǎi shuǐ yáo kōnɡ lǜ 。 
卷   帘   天   自 高  , 海  水   摇  空   绿 。 
hǎi shuǐ mènɡ yōu yōu , jūn chóu wǒ yì chóu 。 
海  水   梦   悠  悠  , 君  愁   我 亦 愁   。 
nán fēnɡ zhī wǒ yì , chuī mènɡ dào xī zhōu 。 
南  风   知  我 意 , 吹   梦   到  西 洲   。 
梁诗

mò chóu ɡē    xiāo yǎn 
莫 愁   歌    萧   衍  


hé zhōnɡ zhī shuǐ xiànɡ dōnɡ liú , luò yánɡ nǚ ér mínɡ mò chóu 。 
河 中    之  水   向    东   流  , 洛  阳   女 儿 名   莫 愁   。 
mò chóu shí sān nénɡ zhī qǐ , shí sì cǎi sānɡ nán mò tóu 。 
莫 愁   十  三  能   织  绮 , 十  四 采  桑   南  陌 头  。 
shí wǔ jià wéi lú jiā fù , shí liù shēnɡ ér zì ā  hóu 。 
十  五 嫁  为  卢 家  妇 , 十  六  生    儿 字 阿 侯  。 
lú jiā lán shì ɡuì wéi liánɡ , zhōnɡ yǒu yù jīn sū hé xiānɡ 。 
卢 家  兰  室  桂  为  梁    , 中    有  郁 金  苏 合 香    。 
tóu shànɡ jīn chāi shí èr hánɡ , zú xià sī lǚ wǔ wén zhānɡ 。 
头  上    金  钗   十  二 行   , 足 下  丝 履 五 文  章    。 
shān hú ɡuà jìnɡ làn shēnɡ ɡuānɡ , pínɡ tóu nú zǐ tí lǚ xiānɡ 。 
珊   瑚 挂  镜   烂  生    光    , 平   头  奴 子 提 履 箱    。 
rén shēnɡ fù ɡuì hé suǒ wànɡ , hèn bú jià yǔ dōnɡ jiɑ wánɡ 。 
人  生    富 贵  何 所  望   , 恨  不 嫁  与 东   家  王   。 
dōnɡ fēi bó láo ɡē    xiāo yǎn 
东   飞  伯 劳  歌    萧   衍  


dōnɡ fēi bó láo xī fēi yàn , huánɡ ɡū zhī nǚ shí xiānɡ jiàn 。 
东   飞  伯 劳  西 飞  燕  , 黄    姑 织  女 时  相    见   。 
shuí jiā nǚ ér duì mén jū , kāi yán fā yàn zhào lǐ lǘ 。 
谁   家  女 儿 对  门  居 , 开  颜  发 艳  照   里 闾 。 
nán chuānɡ běi yǒu ɡuà mínɡ ɡuānɡ , luó wéi qǐ bó zhī fěn xiānɡ 。 
南  窗     北  牖  挂  明   光    , 罗  帷  绮 箔 脂  粉  香    。 
nǚ ér nián jǐ shí wǔ liù , yáo tiǎo wú shuānɡ yán rú yù 。 
女 儿 年   几 十  五 六  , 窈  窕   无 双     颜  如 玉 。 
sān chūn yǐ mù huā cónɡ fēnɡ , kōnɡ liú kě lián yǔ shuí tónɡ 。  
三  春   已 暮 花  从   风   , 空   留  可 怜   与 谁   同   。  
xīn ān jiānɡ zhì qīnɡ qiǎn shēn jiàn dǐ yí jīnɡ yì tónɡ hǎo    shěn yuē 
新  安 江    至  清   浅   深   见   底 贻 京   邑 同   好     沈   约  


juàn yán fǎnɡ zhōu kè , zī chuān xìn kě zhēn 。 
眷   言  访   舟   客 , 兹 川    信  可 珍   。 
dònɡ chè suí qīnɡ qiǎn , jiǎo jìnɡ wú dōnɡ chūn 。 
洞   澈  随  清   浅   , 皎   镜   无 冬   春   。 
qiān rèn xiě qiáo shù , bǎi zhànɡ jiàn yóu lín 。 
千   仞  写  乔   树  , 百  丈    见   游  鳞  。 
cānɡ lànɡ yǒu shí zhuó , qīnɡ jì hé wú jīn 。 
沧   浪   有  时  浊   , 清   济 涸 无 津  。 
qǐ ruò chénɡ sī qù , fǔ yìnɡ shí lín lín 。 
岂 若  乘    斯 去 , 俯 映   石  磷  磷  。 
fēn wú ɡé xiāo zǐ , nínɡ jiǎ zhuó yī jīn 。 
纷  吾 隔 嚣   滓 , 宁   假  濯   衣 巾  。 
yuàn yǐ chán yuán shuǐ , zhān jūn yīnɡ shànɡ chén 。 
愿   以 潺   湲   水   , 沾   君  缨   上    尘   。 
xiū mù jì huái    shěn yuē 
休  沐 寄 怀      沈   约  


suī yún wàn zhònɡ lǐnɡ , suǒ wán zhōnɡ yì qiū 。 
虽  云  万  重    岭   , 所  玩  终    一 丘  。 
jiē chí xìnɡ zì zú , ān shì yuǎn áo yóu 。 
阶  墀  幸   自 足 , 安 事  远   遨 游  。 
lín chí qīnɡ rù shǔ , kāi huǎnɡ wànɡ ɡāo qiū 。 
临  池  清   溽 暑  , 开  幌    望   高  秋  。 
yuán qín yǔ shí biàn , lán ɡēn yīnɡ jié chōu 。 
园   禽  与 时  变   , 兰  根  应   节  抽   。 
pínɡ xuān qiān mù mò , chuí tánɡ duì shuǐ zhōu 。 
凭   轩   搴   木 末 , 垂   堂   对  水   周   。 
zǐ tuò kāi lǜ xiǎo , bái niǎo yìnɡ qīnɡ chóu 。 
紫 箨  开  绿 筱   , 白  鸟   映   青   畴   。 
ài yè mí nán pǔ , hé huā rào běi lóu 。 
艾 叶 弥 南  浦 , 荷 花  绕  北  楼  。 
sònɡ rì yǐn cénɡ ɡé , yǐn yuè rù qīnɡ dào 。 
送   日 隐  层   阁 , 引  月  入 轻   帱  。 
cuàn shú hán shū jiǎn , bīn lái chūn yǐ fú 。 
爨   熟  寒  蔬  翦   , 宾  来  春   蚁 浮 。 
lái wǎnɡ jì yún juàn , ɡuānɡ jǐnɡ wéi shuí liú 。 
来  往   既 云  勌   , 光    景   为  谁   留  。 
shí tánɡ lài tīnɡ yuán    shěn yuē 
石  塘   濑  听   猿      沈   约  


qiào qiào yè yuán mínɡ , rónɡ rónɡ chén wù hé 。 
噭   噭   夜 猿   鸣   , 溶   溶   晨   雾 合 。 
bù zhī shēnɡ yuǎn jìn , wéi jiàn shān zhònɡ tà 。 
不 知  声    远   近  , 惟  见   山   重    沓 。 
jì huān dōnɡ lǐnɡ chànɡ , fù zhù xī yán dá 。  
既 欢   东   岭   唱    , 复 伫  西 岩  答 。  
wànɡ jīnɡ shān    jiānɡ yān 
望   荆   山      江    淹  


fènɡ yì zhì jiānɡ hàn , shǐ zhī chǔ sāi chánɡ 。 
奉   义 至  江    汉  , 始  知  楚  塞  长    。 
nán ɡuān rào tónɡ bǎi , xī yuè chū lǔ yánɡ 。 
南  关   绕  桐   柏  , 西 岳  出  鲁 阳   。 
hán jiāo wú liú yǐnɡ , qiū rì xuán qīnɡ ɡuānɡ 。 
寒  郊   无 留  影   , 秋  日 悬   清   光    。 
bēi fēnɡ ráo zhònɡ lín , yún xiá sù chuān zhǎnɡ 。 
悲  风   桡  重    林  , 云  霞  肃 川    涨    。 
suì yàn jūn rú hé , línɡ lèi zhān yī shɑnɡ 。 
岁  宴  君  如 何 , 零   泪  沾   衣 裳    。 
yù zhù kōnɡ yǎn lù , jīn zūn zuò hán shuānɡ 。 
玉 柱  空   掩  露 , 金  樽  坐  含  霜     。 
yì wén kǔ hán zòu , zài shǐ yàn ɡē shānɡ 。 
一 闻  苦 寒  奏  , 再  使  艳  歌 伤    。 
ɡǔ yì bào yuán ɡōnɡ cáo    jiānɡ yān 
古 意 报  袁   功   曹     江    淹  


cónɡ jūn chū lǒnɡ běi , chánɡ wànɡ yīn shān yún 。 
从   军  出  陇   北  , 长    望   阴  山   云  。 
jīnɡ wèi ɡè yì liú , ēn qínɡ yú cǐ fēn 。 
泾   渭  各 异 流  , 恩 情   于 此 分  。 
ɡù rén zènɡ bǎo jiàn , lòu yǐ yáo huá wén 。 
故 人  赠   宝  剑   , 镂  以 瑶  华  文  。 
yì yán fènɡ dú lì , zài shuō luán wú qún 。 
一 言  凤   独 立 , 再  说   鸾   无 群  。 
hé dé chén fēnɡ qǐ , yōu zāi línɡ cuì fēn 。 
何 得 晨   风   起 , 悠  哉  凌   翠  氛  。 
huánɡ hú qù qiān lǐ , chuí tì wéi bào jūn 。 
黄    鹄 去 千   里 , 垂   涕 为  报  君  。 
yóu huánɡ bò shān    jiānɡ yān 
游  黄    檗 山      江    淹  


chánɡ wànɡ jìnɡ hé jí , mǐn yún lián yuè biān 。 
长    望   竟   何 极 , 闽  云  连   越  边   。 
nán zhōu ráo qí ɡuài , chì xiàn duō línɡ xiān 。 
南  州   饶  奇 怪   , 赤  县   多  灵   仙   。 
jīn fēnɡ ɡè kuī rì , tónɡ shí ɡònɡ lín tiān 。 
金  峰   各 亏  日 , 铜   石  共   临  天   。 
yánɡ xiù zhào luán cǎi , yīn xī pēn lónɡ quán 。 
阳   岫  照   鸾   采  , 阴  溪 喷  龙   泉   。 
cán wù qiān dài mù , qiú zú wàn ɡǔ yān 。  
残  杌 千   代  木 , 崷  崒 万  古 烟  。  
qín mínɡ dān bì shànɡ , yuán xiào qīnɡ yá jiān 。 
禽  鸣   丹  壁 上    , 猿   啸   青   崖 间   。 
qín huánɡ mù yǐn lún , hàn wǔ yuàn chánɡ nián 。 
秦  皇    慕 隐  沦  , 汉  武 愿   长    年   。 
jiē fù xiónɡ háo wēi , qì jiàn wéi mínɡ shān 。 
皆  负 雄    豪  威  , 弃 剑   为  名   山   。 
kuànɡ wǒ kuí huò zhì , sōnɡ shù hénɡ yǎn qián 。 
况    我 葵  藿  志  , 松   术  横   眼  前   。 
suǒ ruò tónɡ yuǎn hǎo , lín fēnɡ zǎi yōu rán 。 
所  若  同   远   好  , 临  风   载  悠  然  。 
ɡǔ lí bié    jiānɡ yān 
古 离 别     江    淹  


yuǎn yǔ jūn bié zhě , nǎi zhì yàn mén ɡuān 。 
远   与 君  别  者  , 乃  至  雁  门  关   。 
huánɡ yún bì qiān lǐ , yóu zǐ hé shí hái 。 
黄    云  蔽 千   里 , 游  子 何 时  还  。 
sònɡ jūn rú zuó rì , yán qián lù yǐ tuán 。 
送   君  如 昨  日 , 檐  前   露 已 团   。 
bù xī huì cǎo wǎn , suǒ bēi dào lǐ hán 。 
不 惜 蕙  草  晚  , 所  悲  道  里 寒  。 
jūn zài tiān yì yá , qiè shēn chánɡ bié lí 。 
君  在  天   一 涯 , 妾  身   长    别  离 。 
yuàn yí jiàn yán sè , bú yì qiónɡ shù zhī 。 
愿   一 见   颜  色 , 不 异 琼    树  枝  。 
tú sī jí shuǐ pínɡ , suǒ jì zhōnɡ bù yí 。 
菟 丝 及 水   萍   , 所  寄 终    不 移 。 
liú tài wèi kūn shānɡ luàn    jiānɡ yān 
刘  太  尉  琨  伤    乱      江    淹  


huánɡ jìn ɡòu yánɡ jiǔ , tiān xià hénɡ fēn wù 。 
皇    晋  遘  阳   九  , 天   下  横   氛  雾 。 
qín zhào zhí báo shí , yōu bìnɡ fénɡ hǔ jù 。 
秦  赵   值  薄  蚀  , 幽  并   逢   虎 据 。 
yī yú hé chǒnɡ línɡ , ɡǎn jī xùn chí wù 。 
伊 余 荷 宠    灵   , 感  激 徇  驰  骛 。 
suī wú liù qí shù , jì yǔ zhānɡ hán yù 。 
虽  无 六  奇 术  , 冀 与 张    韩  遇 。 
nínɡ qī kòu jiǎo ɡē , huán ɡōnɡ zāo nǎi jǔ 。 
宁   戚 叩  角   歌 , 桓   公   遭  乃  举 。 
xún xī mào xiǎn nán , shí yǐ zhōnɡ zhēn ɡù 。 
荀  息 冒  险   难  , 实  以 忠    贞   故 。 
kōnɡ lìnɡ rì yuè shì , kuì wú ɡǔ rén dù 。 
空   令   日 月  逝  , 愧  无 古 人  度 。 
yìn mǎ chū chénɡ háo , běi wànɡ shā mò lù 。 
饮  马 出  城    濠  , 北  望   沙  漠 路 。 
qiān lǐ hé xiāo tiáo , bái rì yǐn hán shù 。 
千   里 何 萧   条   , 白  日 隐  寒  树  。 
tóu mèi jì fèn mèn , fǔ zhěn huái bǎi lǜ 。 
投  袂  既 愤  懑  , 抚 枕   怀   百  虑 。 
ɡōnɡ mínɡ xī wèi lì , xuán fā yǐ ɡǎi sù 。 
功   名   惜 未  立 , 玄   发 已 改  素 。 
shí zāi ɡǒu yǒu huì , zhì luàn wéi mínɡ shù 。 
时  哉  苟  有  会  , 治  乱   惟  冥   数  。 
xiào ɡǔ 
效   古 


qí yī 
其 一 


suì mù huái ɡǎn shānɡ , zhōnɡ xī nònɡ qīnɡ qín 。 
岁  暮 怀   感  伤    , 中    夕 弄   清   琴  。 
lì lì shǔ fēnɡ jí , tuán tuán mínɡ yuè yīn 。 
戾 戾 曙  风   急 , 团   团   明   月  阴  。 
ɡū yún chū běi shān , sù niǎo jīnɡ dōnɡ lín 。 
孤 云  出  北  山   , 宿 鸟   惊   东   林  。 
shuí wèi rén dào ɡuǎnɡ , yōu kǎi zì xiānɡ xún 。 
谁   谓  人  道  广    , 忧  慨  自 相    寻  。 
nínɡ zhī shuānɡ xuě hòu , dú jiàn sōnɡ zhú xīn 。 
宁   知  霜     雪  后  , 独 见   松   竹  心  。 


qí èr 
其 二 


ruò mù chū hǎi wài , běn zì dān shuǐ yīn 。 
若  木 出  海  外  , 本  自 丹  水   阴  。 
qún dì ɡònɡ shànɡ xià , luán niǎo xiānɡ zhuī xún 。 
群  帝 共   上    下  , 鸾   鸟   相    追   寻  。 
qiān línɡ yóu dàn xī , wàn shì ɡènɡ fú chén 。 
千   龄   犹  旦  夕 , 万  世  更   浮 沉   。 
qǐ yǔ yì xiānɡ shì , yú xiá lùn qiǎn shēn 。  
岂 与 异 乡    士  , 瑜 瑕  论  浅   深   。  
zènɡ zhānɡ xú zhōu sù    fàn yún 
赠   张    徐 州   谡    范  云  


tián jiā qiáo cǎi qù , bó mù fānɡ lái ɡuī 。 
田   家  樵   采  去 , 薄 暮 方   来  归  。 
hái wén zhì zǐ shuō , yǒu kè kuǎn chái fēi 。 
还  闻  稚  子 说   , 有  客 款   柴   扉  。 
bīn cónɡ jiē zhū dài , qiú mǎ xī qīnɡ féi 。 
傧  从   皆  珠  玳  , 裘  马 悉 轻   肥  。 
xuān ɡài zhào xū luò , chuán ruì shēnɡ ɡuānɡ huī 。 
轩   盖  照   墟 落  , 传    瑞  生    光    辉  。 
yí shì xú fānɡ mù , jì shì fù yí fēi 。 
疑 是  徐 方   牧 , 既 是  复 疑 非  。 
sī jiù xī yán yǒu , cǐ dào jīn yǐ wēi 。 
思 旧  昔 言  有  , 此 道  今  已 微  。 
wù qínɡ qì cī jiàn , hé dú ɡù hénɡ wéi 。 
物 情   弃 疵 贱   , 何 独 顾 衡   闱  。 
hèn bú jù jī shǔ , dé yǔ ɡù rén huī 。 
恨  不 具 鸡 黍  , 得 与 故 人  挥  。 
huái qínɡ tú cáo cǎo , lèi xià kōnɡ fēi fēi 。 
怀   情   徒 草  草  , 泪  下  空   霏  霏  。 
jì shū yún jiān yàn , wéi wǒ xī běi fēi 。 
寄 书  云  间   雁  , 为  我 西 北  飞  。 
zhī línɡ línɡ jùn cì xīn tínɡ    fàn yún 
之  零   陵   郡  次 新  亭      范  云  


jiānɡ ɡān yuǎn shù fú , tiān mò ɡū yān qǐ 。 
江    干  远   树  浮 , 天   末 孤 烟  起 。 
jiānɡ tiān zì rú hé , yān shù hái xiānɡ sì 。 
江    天   自 如 合 , 烟  树  还  相    似 。 
cānɡ liú wèi kě yuán , ɡāo fān qù hé yǐ 。 
沧   流  未  可 源   , 高  帆  去 何 已 。 
bié shī    fàn yún 
别  诗     范  云  


luò yánɡ chénɡ dōnɡ xi , chánɡ zuò jīnɡ shí bié 。 
洛  阳   城    东   西 , 长    作  经   时  别  。 
xī qù xuě rú huā , jīn lái huā sì xuě 。  
昔 去 雪  如 花  , 今  来  花  似 雪  。  
jiānɡ nán qǔ    liǔ yùn 
江    南  曲    柳  恽  


tīnɡ zhōu cǎi bái pínɡ , rì nuǎn jiānɡ nán chūn 。 
汀   洲   采  白  苹   , 日 暖   江    南  春   。 
dònɡ tínɡ yǒu ɡuī kè , xiāo xiānɡ fénɡ ɡù rén 。 
洞   庭   有  归  客 , 潇   湘    逢   故 人  。 
ɡù rén hé bù fǎn , chūn huā fù yīnɡ wǎn 。 
故 人  何 不 返  , 春   花  复 应   晚  。 
bú dào xīn zhī lè , zhǐ yán xínɡ lù yuǎn 。  
不 道  新  知  乐 , 只  言  行   路 远   。  
xínɡ lù nán    wú jūn 
行   路 难     吴 均  


dònɡ tínɡ shuǐ shànɡ yì zhū tónɡ , jīnɡ shuānɡ chù lànɡ kùn yán fēnɡ 。 
洞   庭   水   上    一 株  桐   , 经   霜     触  浪   困  严  风   。 
xī shí chōu xīn yào bái rì , jīn dàn wò sǐ huánɡ shā zhōnɡ 。 
昔 时  抽   心  耀  白  日 , 今  旦  卧 死 黄    沙  中    。 
luò yánɡ mínɡ ɡōnɡ jiàn zī jiē , yì jiǎn yí kè zuò pí pá 。 
洛  阳   名   工   见   咨 嗟  , 一 翦   一 刻 作  琵 琶 。 
bái bì ɡuī xīn xué mínɡ yuè , shān hú yìnɡ miàn zuò fēnɡ huā 。 
白  璧 规  心  学  明   月  , 珊   瑚 映   面   作  风   花  。 
dì wánɡ jiàn shǎnɡ bú jiàn wànɡ , tí xié bǎ wò dēnɡ jiàn zhānɡ 。 
帝 王   见   赏    不 见   忘   , 提 携  把 握 登   建   章    。 
yǎn yì cuī cánɡ zhānɡ nǚ dàn , yīn qín cù zhù chǔ mínɡ ɡuānɡ 。 
掩  抑 摧  藏   张    女 弹  , 殷  勤  促 柱  楚  明   光    。 
nián nián yuè yuè duì jūn zǐ , yáo yáo yè yè sù wèi yānɡ 。 
年   年   月  月  对  君  子 , 遥  遥  夜 夜 宿 未  央   。 
wèi yānɡ cǎi nǚ qì mínɡ chí , zhēnɡ xiān fú shì shēnɡ ɡuānɡ yí 。 
未  央   采  女 弃 鸣   篪  , 争    先   拂 拭  生    光    仪 。 
zhū yú jǐn yī yù zuò xiá , ān niàn xī rì kū shù zhī 。 
茱  萸 锦  衣 玉 作  匣  , 安 念   昔 日 枯 树  枝  。 
bù xué hénɡ shān nán lǐnɡ ɡuì , zhì jīn qiān nián yóu wèi zhī 。 
不 学  衡   山   南  岭   桂  , 至  今  千   年   犹  未  知  。 
dá liǔ yùn    wú jūn 
答 柳  恽     吴 均  


qīnɡ chén fā lǒnɡ xī , rì mù fēi hú ɡǔ 。 
清   晨   发 陇   西 , 日 暮 飞  狐 谷 。 
qiū yuè zhào cénɡ lǐnɡ , hán fēnɡ sǎo ɡāo mù 。 
秋  月  照   层   岭   , 寒  风   扫  高  木 。 
wù lù yè qīn yī , ɡuān shān xiǎo cuī zhóu 。 
雾 露 夜 侵  衣 , 关   山   晓   催  轴   。 
jūn qù yù hé zhī , cēn cī jiān yuán lù 。 
君  去 欲 何 之  , 参  差 间   原   陆 。 
yí jiàn zhōnɡ wú yuán , huái bēi kōnɡ mǎn mù 。 
一 见   终    无 缘   , 怀   悲  空   满  目 。 
zènɡ dù rónɡ chénɡ    wú jūn 
赠   杜 容   成       吴 均  


yí yàn hǎi shànɡ lái , yí yàn ɡāo tánɡ xī 。 
一 燕  海  上    来  , 一 燕  高  堂   息 。 
yì zhāo xiānɡ fénɡ yù , yī rán jiù xiānɡ shí 。 
一 朝   相    逢   遇 , 依 然  旧  相    识  。 
wèn wǒ lái hé chí , shān chuān jǐ yū zhí 。 
问  我 来  何 迟  , 山   川    几 纡 直  。 
dā yán hǎi lù chánɡ , fēnɡ shǐ fēi wú lì 。 
答 言  海  路 长    , 风   驶  飞  无 力 。 
xī bié fénɡ luó yī , chūn fēnɡ chū rù wéi 。 
昔 别  缝   罗  衣 , 春   风   初  入 帏  。 
jīn lái xià yù wǎn , sānɡ hù báo shù fēi 。 
今  来  夏  欲 晚  , 桑   扈 薄  树  飞  。 
chóu bié jiānɡ zhǔ bù tún qí    wú jūn 
酬   别  江    主  簿 屯  骑    吴 均  


yǒu kè ɡào jiānɡ lí , zènɡ yán zhònɡ lán huì 。 
有  客 告  将    离 , 赠   言  重    兰  蕙  。 
fàn zhōu dānɡ fàn jì , jié jiāo dānɡ jié ɡuì 。 
泛  舟   当   泛  济 , 结  交   当   结  桂  。 
jǐ shuǐ yǒu qīnɡ yuán , ɡuì shù duō fānɡ ɡēn 。 
济 水   有  清   源   , 桂  树  多  芳   根  。 
máo ɡōnɡ yǔ zhū hài , jù zài xìn línɡ mén 。 
毛  公   与 朱  亥  , 俱 在  信  陵   门  。 
zhào sè fènɡ huánɡ zhù , wú piǎo jīn léi zūn 。 
赵   瑟 凤   凰    柱  , 吴 醥   金  罍  樽  。 
wǒ yǒu běi shān zhì , liú lián wéi bào ēn 。 
我 有  北  山   志  , 留  连   为  报  恩 。 
fū jūn jiē yì hé , tuán jǐnɡ fù línɡ jiǎn 。 
夫 君  皆  逸 翮 , 抟   景   复 凌   骞   。 
bái yún jiān hǎi shù , qiū rì àn pínɡ yuán 。 
白  云  间   海  树  , 秋  日 暗 平   原   。 
hán chónɡ mínɡ yuè yuè , luò yè fēi fān fān 。 
寒  虫    鸣   趯  趯  , 落  叶 飞  翻  翻  。 
hé yònɡ zènɡ fēn shǒu , zì yǒu běi tánɡ xuān 。 
何 用   赠   分  手   , 自 有  北  堂   萱   。 
zènɡ wánɡ ɡuì yánɡ    wú jūn 
赠   王   桂  阳      吴 均  


sōnɡ shēnɡ shù cùn shí , suí wéi cǎo suǒ méi 。 
松   生    数  寸  时  , 遂  为  草  所  没  。 
wèi jiàn lónɡ yún xīn , shuí zhī fù shuānɡ ɡǔ 。 
未  见   笼   云  心  , 谁   知  负 霜     骨 。 
ruò ɡān kě cuī cán , xiān jīnɡ yì línɡ hū 。 
弱  干  可 摧  残  , 纤   茎   易 陵   忽 。 
hé dānɡ shù qiān chǐ , wéi jūn fù mínɡ yuè 。 
何 当   数  千   尺  , 为  君  覆 明   月  。 
zènɡ zhōu sàn qí xìnɡ sì    wú jūn 
赠   周   散  骑 兴   嗣    吴 均  


zǐ yún hǎo yǐn jiǔ , jiā zài chénɡ dōu xiàn 。 
子 云  好  饮  酒  , 家  在  成    都  县   。 
zhì fù yǐ bǎi piān , tán qín fù qiān zhuǎn 。 
制  赋 已 百  篇   , 弹  琴  复 千   转    。 
jìnɡ tōnɡ bú fù háo , xiānɡ rú běn pín jiàn 。 
敬   通   不 富 豪  , 相    如 本  贫  贱   。 
ɡònɡ zuò shī zhí rén , bāo shān yì xiānɡ jiàn 。 
共   作  失  职  人  , 包  山   一 相    见   。 
shān zhōnɡ zá shī    wú jūn 
山   中    杂 诗     吴 均  


shān jì jiàn lái yān , zhú zhōnɡ kuī luò rì 。 
山   际 见   来  烟  , 竹  中    窥  落  日 。 
niǎo xiànɡ yán shànɡ fēi , yún cónɡ chuānɡ lǐ chū 。  
鸟   向    檐  上    飞  , 云  从   窗     里 出  。  
chóu fàn jì shì yún    hé xùn 
酬   范  记 室  云     何 逊  


lín mì hù shāo yīn , cǎo zī jiē yù àn 。 
林  密 户 稍   阴  , 草  滋 阶  欲 暗 。 
fēnɡ ɡuānɡ ruǐ shànɡ qīnɡ , rì sè huā zhōnɡ luàn 。 
风   光    蕊  上    轻   , 日 色 花  中    乱   。 
xiānɡ sī bù dú huān , zhù lì kōnɡ wéi tàn 。 
相    思 不 独 欢   , 伫  立 空   为  叹  。 
qīnɡ tán mò ɡònɡ lǐ , fán wén tú kě wán 。 
清   谈  莫 共   理 , 繁  文  徒 可 玩  。 
ɡāo chànɡ zǐ zì qīnɡ , jì yīn yǔ kě dàn 。 
高  唱    子 自 轻   , 继 音  予 可 惮  。 
yǔ sū jiǔ dé bié    hé xùn 
与 苏 九  德 别     何 逊  


sù xī mènɡ yán sè , zhí chǐ sī yán yǎn 。 
宿 昔 梦   颜  色 , 咫  尺  思 言  偃  。 
hé kuànɡ yǎo lái qī , ɡè zài tiān yí miàn 。 
何 况    杳  来  期 , 各 在  天   一 面   。 
chí chú zàn jǔ jiǔ , shū hū bù xiānɡ jiàn 。 
踟  蹰  暂  举 酒  , 倏  忽 不 相    见   。 
chūn cǎo sì qīnɡ páo , qiū yuè rú tuán shàn 。 
春   草  似 青   袍  , 秋  月  如 团   扇   。 
sān wǔ chū zhònɡ yún , dānɡ zhī wǒ yì jūn 。 
三  五 出  重    云  , 当   知  我 忆 君  。 
qī qī ruò bèi jìnɡ , huái bào bù xiānɡ wén 。 
萋 萋 若  被  径   , 怀   抱  不 相    闻  。 
lín xínɡ yǔ ɡù yóu yè bié    hé xùn 
临  行   与 故 游  夜 别     何 逊  


lì rěn ɡònɡ zhuī suí , yí dàn cí qún pǐ 。 
历 稔  共   追   随  , 一 旦  辞 群  匹 。 
fù rú dōnɡ zhù shuǐ , wèi yǒu xī ɡuī rì 。 
复 如 东   注  水   , 未  有  西 归  日 。 
yè yǔ dī kōnɡ jiē , xiǎo dēnɡ àn lí shì 。 
夜 雨 滴 空   阶  , 晓   灯   暗 离 室  。 
xiānɡ bēi ɡè bà jiǔ , hé shí tónɡ cù xī 。 
相    悲  各 罢 酒  , 何 时  同   促 膝 。 
yǔ hú xìnɡ ān yè bié    hé xùn 
与 胡 兴   安 夜 别     何 逊  


jū rén xínɡ zhuǎn shì , kè zǐ zàn wéi zhōu 。 
居 人  行   转    轼  , 客 子 暂  维  舟   。 
niàn cǐ yì yán xiào , fēn wéi liǎnɡ dì chóu 。 
念   此 一 筵  笑   , 分  为  两    地 愁   。 
lù shī hán tánɡ cǎo , yuè yìnɡ qīnɡ huái liú 。 
路 湿  寒  塘   草  , 月  映   清   淮   流  。 
fānɡ bào xīn lí hèn , dú shǒu ɡù yuán qiū 。 
方   抱  新  离 恨  , 独 守   故 园   秋  。 
yánɡ zhōu fǎ cáo méi huā shènɡ kāi    hé xùn 
扬   州   法 曹  梅  花  盛    开     何 逊  


tù yuán biāo wù xù , jīnɡ shí zuì shì méi 。 
兔 园   标   物 序 , 惊   时  最  是  梅  。 
xián shuānɡ dānɡ lù fā , yìnɡ xuě nǐ hán kāi 。 
衔   霜     当   路 发 , 映   雪  拟 寒  开  。 
zhī hénɡ què yuè ɡuān , huā rào línɡ fēnɡ tái 。 
枝  横   却  月  观   , 花  绕  凌   风   台  。 
cháo sǎ zhǎnɡ mén qì , xī zhù lín qiónɡ bēi 。 
朝   洒 长    门  泣 , 夕 驻  临  邛    杯  。 
yīnɡ zhī zǎo piāo luò , ɡù zhú shànɡ chūn lái 。 
应   知  早  飘   落  , 故 逐  上    春   来  。 


 
 
xiānɡ sònɡ    hé xùn 
相    送      何 逊  


kè xīn yǐ bǎi niàn , ɡū yóu zhònɡ qiān lǐ 。 
客 心  已 百  念   , 孤 游  重    千   里 。 
jiānɡ àn yǔ yù lái , lànɡ bái fēnɡ chū qǐ 。  
江    暗 雨 欲 来  , 浪   白  风   初  起 。  
zhào wèn shān zhōnɡ hé suó yǒu fù shī yǐ dá    táo hónɡ jǐnɡ 
诏   问  山   中    何 所  有  赋 诗  以 答    陶  宏   景   


shān zhōnɡ hé suó yǒu , lǐnɡ shànɡ duō bái yún 。 
山   中    何 所  有  , 岭   上    多  白  云  。 
zhǐ kě zì yí yuè , bù kān chí zènɡ jūn 。  
只  可 自 怡 悦  , 不 堪  持  赠   君  。  
luàn hòu xínɡ jīnɡ wú yù tínɡ    yǔ jiān wú 
乱   后  行   经   吴 御 亭      庾 肩   吾 


yóu tínɡ yì huí wànɡ , fēnɡ chén qiān lǐ hūn 。 
邮  亭   一 回  望   , 风   尘   千   里 昏  。 
qīnɡ páo yì chūn cǎo , bái mǎ jí wú mén 。 
青   袍  异 春   草  , 白  马 即 吴 门  。 
xūn rónɡ ɡěnɡ yī luò , zá zhǒnɡ luàn huàn yuán 。  
獯  戎   鲠   伊 洛  , 杂 种    乱   轘   辕   。  
niǎn dào tónɡ ɡuān sāi , wánɡ chénɡ sì tài yuán 。 
辇   道  同   关   塞  , 王   城    似 太  原   。 
xiū mínɡ dǐnɡ shànɡ zhònɡ , bǐnɡ lǐ ɡuó yóu cún 。 
休  明   鼎   尚    重    , 秉   礼 国  犹  存  。 
yīn yǒu yáo suī zé , yáo chénɡ lì zhuǎn zūn 。 
殷  牖  爻  虽  赜 , 尧  城    吏 转    尊  。 
qì xuè bēi dōnɡ zǒu , hénɡ ɡē niàn běi bēn 。 
泣 血  悲  东   走  , 横   戈 念   北  奔  。 
fānɡ pínɡ qí miào lüè , shì xuě wǔ línɡ yuān 。 
方   凭   七 庙   略  , 誓  雪  五 陵   冤   。 
rén shì jīn rú cǐ , tiān dào ɡònɡ shuí lùn 。  
人  事  今  如 此 , 天   道  共   谁   论  。  
rù ruò yē xī    wánɡ jí 
入 若  耶 溪    王   籍 


yú huánɡ hé fàn fàn , kōnɡ shuǐ ɡònɡ yōu yōu 。 
艅 艎    何 泛  泛  , 空   水   共   悠  悠  。 
yīn xiá shēnɡ yuǎn xiù , yánɡ jǐnɡ zhú huí liú 。 
阴  霞  生    远   岫  , 阳   景   逐  回  流  。 
chán zào lín yú jìnɡ , niǎo mínɡ shān ɡènɡ yōu 。 
蝉   噪  林  逾 静   , 鸟   鸣   山   更   幽  。 
cǐ dì dònɡ ɡuī niàn , chánɡ nián bēi juàn yóu 。  
此 地 动   归  念   , 长    年   悲  倦   游  。  
zhōu zhōnɡ wànɡ yuè    zhū chāo 
舟   中    望   月     朱  超   


dà jiānɡ kuò qiān lǐ , ɡū zhōu wú sì lín 。 
大 江    阔  千   里 , 孤 舟   无 四 邻  。 
wéi yú ɡù lóu yuè , yuǎn jìn bì suí rén 。 
唯  余 故 楼  月  , 远   近  必 随  人  。 
rù fēnɡ xiān rào yūn , pái wù jí yí lún 。 
入 风   先   绕  晕  , 排  雾 急 移 轮  。 
ruò jiào chánɡ sì shàn , kān fú yàn ɡē chén 。 
若  教   长    似 扇   , 堪  拂 艳  歌 尘   。 
陈诗

jiānɡ jīn sònɡ liú ɡuānɡ lù bù jí    yīn kēnɡ 
江    津  送   刘  光    禄 不 及    阴  铿   


yī rán lín sònɡ zhǔ , chánɡ wànɡ yǐ hé jīn 。 
依 然  临  送   渚  , 长    望   倚 河 津  。 
ɡǔ shēnɡ suí tīnɡ jué , fān shì yǔ yún lín 。 
鼓 声    随  听   绝  , 帆  势  与 云  邻  。 
bó chù kōnɡ yú niǎo , lí tínɡ yǐ sǎn rén 。 
泊 处  空   余 鸟   , 离 亭   已 散  人  。 
lín hán zhènɡ xià yè , wǎn diào yù shōu lún 。 
林  寒  正    下  叶 , 晚  钓   欲 收   纶  。 
rú hé xiānɡ bèi yuǎn , jiānɡ hàn yǔ chénɡ yīn 。 
如 何 相    背  远   , 江    汉  与 城    闉  。 
dù qīnɡ cǎo hú    yīn kēnɡ 
渡 青   草  湖    阴  铿   


dònɡ tínɡ chūn liū mǎn , pínɡ hú jǐn fān zhānɡ 。 
洞   庭   春   溜  满  , 平   湖 锦  帆  张    。 
yuán shuǐ táo huā sè , xiānɡ liú dù ruò xiānɡ 。 
沅   水   桃  花  色 , 湘    流  杜 若  香    。 
xué qù máo shān jìn , jiānɡ lián wū xiá chánɡ 。 
穴  去 茅  山   近  , 江    连   巫 峡  长    。 
dài tiān chénɡ jiǒnɡ bì , yìnɡ rì dònɡ fú ɡuānɡ 。 
带  天   澄    迥    碧 , 映   日 动   浮 光    。 
xínɡ zhōu dòu yuǎn shù , dù niǎo xī wēi qiánɡ 。 
行   舟   逗  远   树  , 度 鸟   息 危  樯    。 
tāo tāo bù kě cè , yì wěi jù nénɡ hánɡ 。 
滔  滔  不 可 测 , 一 苇  讵 能   航   。 
wǎn chū xīn tínɡ    yīn kēnɡ 
晚  出  新  亭      阴  铿   


dà jiānɡ yí hào dànɡ , lí bēi zú jǐ zhònɡ 。 
大 江    一 浩  荡   , 离 悲  足 几 重    。 
cháo luò yóu rú ɡài , yún hūn bú zuò fēnɡ 。 
潮   落  犹  如 盖  , 云  昏  不 作  峰   。 
yuǎn shù wéi wén ɡǔ , hán shān dàn jiàn sōnɡ 。 
远   戍  唯  闻  鼓 , 寒  山   但  见   松   。 
jiǔ shí fānɡ chēnɡ bàn , ɡuī tú jù yǒu zōnɡ 。 
九  十  方   称    半  , 归  途 讵 有  踪   。 
wǔ zhōu yè fā    yīn kēnɡ 
五 洲   夜 发    阴  铿   


yè jiānɡ wù lǐ kuò , xīn yuè jiǒnɡ zhōnɡ mínɡ 。 
夜 江    雾 里 阔  , 新  月  迥    中    明   。 
liū chuán wéi shí huǒ , jīnɡ fú dàn tīnɡ shēnɡ 。 
溜  船    惟  识  火  , 惊   凫 但  听   声    。 
láo zhě shí ɡē bǎnɡ , chóu rén shù wèn ɡènɡ 。  
劳  者  时  歌 榜   , 愁   人  数  问  更   。  
ɡuān shān yuè    xú línɡ 
关   山   月     徐 陵   


ɡuān shān sān wǔ yuè , kè zǐ yì qín chuān 。 
关   山   三  五 月  , 客 子 忆 秦  川    。 
sī fù ɡāo lóu shànɡ , dānɡ chuānɡ yīnɡ wèi mián 。 
思 妇 高  楼  上    , 当   窗     应   未  眠   。 
xīnɡ qí yìnɡ shū lè , yún chén shànɡ qí lián 。 
星   旗 映   疏  勒 , 云  陈   上    祈 连   。 
zhàn qì jīn rú cǐ , cónɡ jūn fù jǐ nián 。 
战   气 今  如 此 , 从   军  复 几 年   。 
bié máo yǒnɡ jiā    xú línɡ 
别  毛  永   嘉     徐 陵   


yuàn zǐ lì fēnɡ ɡuī , ɡuī lái zhèn yǔ yí 。 
愿   子 厉 风   规  , 归  来  振   羽 仪 。 
jiē yú jīn lǎo bìnɡ , cǐ bié kōnɡ chánɡ lí 。 
嗟  余 今  老  病   , 此 别  空   长    离 。 
bái mǎ jūn lái kū , huánɡ quán wǒ jù zhī 。 
白  马 君  来  哭 , 黄    泉   我 讵 知  。 
tú láo tuō bǎo jiàn , kōnɡ ɡuà lǒnɡ tóu zhī 。  
徒 劳  脱  宝  剑   , 空   挂  陇   头  枝  。  
北朝诗

duàn jù    liú chǎnɡ 
断   句    刘  昶    


bái yún mǎn zhānɡ lái , huánɡ chén àn tiān qǐ 。 
白  云  满  鄣    来  , 黄    尘   暗 天   起 。 
ɡuān shān sì miàn jué , ɡù xiānɡ jǐ qiān lǐ 。 
关   山   四 面   绝  , 故 乡    几 千   里 。 
qiū sī    xiāo què 
秋  思    萧   悫  


qīnɡ bō shōu liáo rì , huá lín mínɡ lài chū 。 
清   波 收   潦   日 , 华  林  鸣   籁  初  。 
fú rónɡ lù xià luò , yánɡ liǔ yuè zhōnɡ shū 。 
芙 蓉   露 下  落  , 杨   柳  月  中    疏  。 
yàn wéi xiānɡ qǐ bèi , zhào dài liú huánɡ jū 。 
燕  帏  缃    绮 被  , 赵   带  流  黄    裾 。 
xiānɡ sī zǔ yīn xī , jié mènɡ ɡǎn lí jū 。  
相    思 阻 音  息 , 结  梦   感  离 居 。  
ɡǔ yì    yán zhī tuī 
古 意    颜  之  推  


shí wǔ hǎo shī shū , èr shí tán ɡuān shì 。 
十  五 好  诗  书  , 二 十  弹  冠   仕  。 
chǔ wánɡ cì yán sè , chū rù zhānɡ huá lǐ 。 
楚  王   赐 颜  色 , 出  入 章    华  里 。 
zuò fù línɡ qū yuán , dú shū kuā zuǒ shǐ 。 
作  赋 凌   屈 原   , 读 书  夸  左  史  。 
shù cónɡ mínɡ yuè yàn , huò shì cháo yún sì 。 
数  从   明   月  宴  , 或  侍  朝   云  祀 。 
dēnɡ shān zhāi zǐ zhī , fàn jiānɡ cǎi lù zhǐ 。 
登   山   摘   紫 芝  , 泛  江    采  绿 芷  。 
ɡē wǔ wèi zhōnɡ qǔ , fēnɡ chén àn tiān qǐ 。 
歌 舞 未  终    曲 , 风   尘   暗 天   起 。 
wú shī pò jiǔ lónɡ , qín bīnɡ ɡē qiān lǐ 。 
吴 师  破 九  龙   , 秦  兵   割 千   里 。 
hú tù xué zōnɡ miào , shuānɡ lù zhān cháo shì 。 
狐 兔 穴  宗   庙   , 霜     露 沾   朝   市  。 
bì rù hán dān ɡōnɡ , jiàn qù xiānɡ chénɡ shuǐ 。 
璧 入 邯  郸  宫   , 剑   去 襄    城    水   。 
wèi huò xùn línɡ mù , dú shēnɡ liánɡ zú chǐ 。 
未  获  殉  陵   墓 , 独 生    良    足 耻  。 
mǐn mǐn sī jiù dōu , cè cè huái jūn zǐ 。 
悯  悯  思 旧  都  , 恻 恻 怀   君  子 。 
bái fà kuī mínɡ jìnɡ , yōu shānɡ méi yú chǐ 。  
白  发 窥  明   镜   , 忧  伤    没  余 齿  。  
dù hé běi    wánɡ bāo 
渡 河 北     王   褒  


qiū fēnɡ chuī mù yè , hái sì dònɡ tínɡ bō 。 
秋  风   吹   木 叶 , 还  似 洞   庭   波 。 
chánɡ shān lín dài jùn , tínɡ zhànɡ rào huánɡ hé 。 
常    山   临  代  郡  , 亭   障    绕  黄    河 。 
xīn bēi yì fānɡ lè , chánɡ duàn lǒnɡ tóu ɡē 。 
心  悲  异 方   乐 , 肠    断   陇   头  歌 。 
bó mù lín zhēnɡ mǎ , shī dào běi shān ē  。  
薄 暮 临  征    马 , 失  道  北  山   阿 。  
yǒnɡ huái    yǔ xìn 
咏   怀      庾 信  


qí yī 
其 一 


chǔ cái chēnɡ jìn yònɡ , qín chén jí zhào ɡuàn 。 
楚  材  称    晋  用   , 秦  臣   即 赵   冠   。 
lí ɡōnɡ yán zǐ chǎn , jī lǚ jiē chén wán 。 
离 宫   延  子 产   , 羁 旅 接  陈   完  。 
yù wèi fēi suǒ yù , ān qí dú wèi ān 。 
寓 卫  非  所  寓 , 安 齐 独 未  安 。 
xuě qì bēi qù lǔ , qī rán yì xiānɡ hán 。 
雪  泣 悲  去 鲁 , 凄 然  忆 相    韩  。 
wéi bǐ qiónɡ tú tònɡ , zhī yú xínɡ lù nán 。 
唯  彼 穷    途 恸   , 知  余 行   路 难  。 


qí èr 
其 二 


chóu xī ɡuó tǔ yù , shēnɡ pínɡ zhī jǐ ēn 。 
畴   昔 国  土 遇 , 生    平   知  己 恩 。 
zhí yán zhū kě tǔ , nínɡ zhī tàn yù tūn 。 
直  言  珠  可 吐 , 宁   知  炭  欲 吞  。 
yí ɡù zhònɡ chǐ bì , qiān jīn qīnɡ yì yán 。 
一 顾 重    尺  璧 , 千   金  轻   一 言  。 
bēi shānɡ liú rú zǐ , qī chuànɡ shǐ huánɡ sūn 。 
悲  伤    刘  孺 子 , 凄 怆     史  皇    孙  。 
wú yīn tónɡ wǔ qí , ɡuī shǒu bà línɡ yuán 。 
无 因  同   武 骑 , 归  守   霸 陵   园   。 


qí sān 
其 三  


yú ɡuān duàn yīn xìn , hàn shǐ jué jīnɡ ɡuò 。 
榆 关   断   音  信  , 汉  使  绝  经   过  。 
hú jiā luò lèi qǔ , qiānɡ dí duàn chánɡ ɡē 。 
胡 笳  落  泪  曲 , 羌    笛 断   肠    歌 。 
xiān yāo jiǎn shù sù , bié lèi sǔn hénɡ bō 。 
纤   腰  减   束  素 , 别  泪  损  横   波 。 
hèn xīn zhōnɡ bù xiē , hónɡ yán wú fù duō 。 
恨  心  终    不 歇  , 红   颜  无 复 多  。 
kū mù qī tián hǎi , qīnɡ shān wànɡ duàn hé 。 
枯 木 期 填   海  , 青   山   望   断   河 。 


qí sì 
其 四 


yáo luò qiū wéi qì , qī liánɡ duō yuàn qínɡ 。 
摇  落  秋  为  气 , 凄 凉    多  怨   情   。 
tí kū xiānɡ shuǐ zhú , kū huài qǐ liánɡ chénɡ 。 
啼 枯 湘    水   竹  , 哭 坏   杞 梁    城    。 
tiān wánɡ zāo fèn zhàn , rì cù zhí chóu bīnɡ 。 
天   亡   遭  愤  战   , 日 蹙 值  愁   兵   。 
zhí hónɡ cháo yìnɡ lěi , chánɡ xīnɡ yè luò yínɡ 。 
直  虹   朝   映   垒  , 长    星   夜 落  营   。 
chǔ ɡē ráo hèn qǔ , nán fēnɡ duō sǐ shēnɡ 。 
楚  歌 饶  恨  曲 , 南  风   多  死 声    。 
yǎn qián yì bēi jiǔ , shuí lùn shēn hòu mínɡ 。 
眼  前   一 杯  酒  , 谁   论  身   后  名   。 


qí wǔ 
其 五 


zhōu wánɡ fénɡ zhènɡ fèn , chǔ hòu zhí qín yuān 。 
周   王   逢   郑    忿  , 楚  后  值  秦  冤   。 
tī chōnɡ yǐ hè liè , jì mǎ hū yún tún 。 
梯 冲    已 鹤 列  , 冀 马 忽 云  屯  。 
wǔ ān yán wǎ zhèn , kūn yánɡ měnɡ shòu bēn 。 
武 安 檐  瓦 振   , 昆  阳   猛   兽   奔  。 
liú xīnɡ xī zhào jìnɡ , fēnɡ huǒ yè shāo yuán 。 
流  星   夕 照   镜   , 烽   火  夜 烧   原   。 
ɡǔ yù ráo yuān qì , kōnɡ tínɡ duō wǎnɡ hún 。 
古 狱 饶  冤   气 , 空   亭   多  枉   魂  。 
tiān dào huò kě wèn , wēi xī bù rěn yán 。 
天   道  或  可 问  , 微  兮 不 忍  言  。 


qí liù 
其 六  


rì sè lín pínɡ lè , fēnɡ ɡuānɡ mǎn shànɡ lán 。 
日 色 临  平   乐 , 风   光    满  上    兰  。 
nán ɡuó měi rén qù , dōnɡ jiɑ zǎo shù wán 。 
南  国  美  人  去 , 东   家  枣  树  完  。 
bào sōnɡ shānɡ bié hè , xiànɡ jìnɡ jué ɡū luán 。 
抱  松   伤    别  鹤 , 向    镜   绝  孤 鸾   。 
bù yán dēnɡ lǒnɡ shǒu , wéi dé wànɡ chánɡ ān 。 
不 言  登   陇   首   , 唯  得 望   长    安 。 
jì wánɡ lín    yǔ xìn 
寄 王   琳     庾 信  


yù ɡuān dào lù yuǎn , jīn línɡ xìn shǐ shū 。 
玉 关   道  路 远   , 金  陵   信  使  疏  。 
dú xià qiān hánɡ lèi , kāi jūn wàn lǐ shū 。 
独 下  千   行   泪  , 开  君  万  里 书  。 
hé kǎn fǎ shī    yǔ xìn 
和 侃  法 师     庾 信  


qín ɡuān wànɡ chǔ lù , bà àn xiǎnɡ jiānɡ tán 。 
秦  关   望   楚  路 , 灞 岸 想    江    潭  。 
jǐ rén yīnɡ luò lèi , kàn jūn mǎ xiànɡ nán 。 
几 人  应   落  泪  , 看  君  马 向    南  。 
zhònɡ bié zhōu shànɡ shū    yǔ xìn 
重    别  周   尚    书     庾 信  


yánɡ ɡuān wàn lǐ dào , bú jiàn yì rén ɡuī 。 
阳   关   万  里 道  , 不 见   一 人  归  。 
wéi yǒu hé biān yàn , qiū lái nán xiànɡ fēi 。 
惟  有  河 边   雁  , 秋  来  南  向    飞  。 
yánɡ liǔ ɡē    yǔ xìn 
杨   柳  歌    庾 信  


hé biān yánɡ liǔ bǎi zhànɡ zhī , bié yǒu chánɡ tiáo wò dì chuí 。  
河 边   杨   柳  百  丈    枝  , 别  有  长    条   踠 地 垂   。  
hé shuǐ chōnɡ jī ɡēn zhū wēi , shū hū hé zhònɡ fēnɡ lànɡ chuī 。 
河 水   冲    激 根  株  危  , 倏  忽 河 中    风   浪   吹   。 
kě lián cháo lǐ fènɡ huánɡ ér , wú ɡù dānɡ nián shēnɡ bié lí 。 
可 怜   巢   里 凤   凰    儿 , 无 故 当   年   生    别  离 。 
liú chá yí qù shànɡ tiān chí , zhī nǚ zhī jī dānɡ jiàn suí 。 
流  槎  一 去 上    天   池  , 织  女 支  机 当   见   随  。 
shuí yán cónɡ lái yīn shù ɡuó , zhí yònɡ dōnɡ nán yì xiǎo zhī 。 
谁   言  从   来  荫  数  国  , 直  用   东   南  一 小   枝  。 
xī rì ɡōnɡ zǐ chū nán pí , hé chù xiānɡ xún xuán wǔ bēi 。 
昔 日 公   子 出  南  皮 , 何 处  相    寻  玄   武 陂  。 
jùn mǎ piān piān xī běi chí , zuǒ yòu wān hú yǎnɡ yuè zhī 。 
骏  马 翩   翩   西 北  驰  , 左  右  弯  弧 仰   月  支  。 
lián qián zhànɡ ní dù shuǐ qí , bái yù shǒu bǎn luò pán chī 。 
连   钱   障    泥 渡 水   骑 , 白  玉 手   板  落  盘  螭  。 
jūn yán zhànɡ fu wú yì qì , shì wèn yàn shān nà dé bēi 。 
君  言  丈    夫 无 意 气 , 试  问  燕  山   那 得 碑  。 
fènɡ huánɡ xīn ɡuǎn xiāo shǐ chuī , zhū niǎo chūn chuānɡ yù nǚ kuī 。 
凤   凰    新  管   萧   史  吹   , 朱  鸟   春   窗     玉 女 窥  。 
xián yún jiǔ bēi chì má nǎo , zhào rì shí luó zǐ liú lí 。 
衔   云  酒  杯  赤  玛 瑙  , 照   日 食  螺  紫 琉  璃 。 
bǎi nián shuānɡ lù yǎn lí pī , yí dàn ɡōnɡ mínɡ bù kě wéi 。 
百  年   霜     露 奄  离 披 , 一 旦  功   名   不 可 为  。 
dìnɡ shì huái wánɡ zuò jì wù , wú shì fān fù yònɡ zhānɡ yí 。 
定   是  怀   王   作  计 误 , 无 事  翻  复 用   张    仪 。 
bù rú yǐn jiǔ ɡāo yánɡ chí , rì mù ɡuī shí dǎo jiē { sì / lí } 。  
不 如 饮  酒  高  阳   池  , 日 暮 归  时  倒  接  { 罒 / 离 } 。  
wǔ chānɡ chénɡ xià shuí jiàn yí , ɡuān dù yínɡ qián nà kě zhī 。 
武 昌    城    下  谁   见   移 , 官   渡 营   前   那 可 知  。 
dú yì fēi xù é  máo xià , fēi fù qīnɡ sī mǎ yǐ chuí 。 
独 忆 飞  絮 鹅 毛  下  , 非  复 青   丝 马 尾 垂   。 
yù yǔ méi huā liú yì qǔ , ɡònɡ jiānɡ chánɡ dí ɡuǎn zhōnɡ chuī 。  
欲 与 梅  花  留  一 曲 , 共   将    长    笛 管   中    吹   。  
qǐ yù ɡē    wú mínɡ shì 
企 喻 歌    无 名   氏  


qí yī 
其 一 


nán ér yù zuò jiàn , jié bàn bù xū duō 。 
男  儿 欲 作  健   , 结  伴  不 须 多  。 
yào zǐ jīnɡ tiān fēi , qún què liǎnɡ xiànɡ bō 。 
鹞  子 经   天   飞  , 群  雀  两    向    波 。 


qí èr 
其 二 


nán ér kě lián chónɡ , chū mén huái sǐ yōu 。 
男  儿 可 怜   虫    , 出  门  怀   死 忧  。 
shī sànɡ xiá ɡǔ zhōnɡ , bái ɡǔ wú rén shōu 。 
尸  丧   狭  谷 中    , 白  骨 无 人  收   。 
lánɡ xié wánɡ ɡē 
琅   邪  王   歌 


xīn mǎi wǔ chǐ dāo , xuán zhe zhōnɡ liánɡ zhù 。 
新  买  五 尺  刀  , 悬   着  中    梁    柱  。 
yí rì sān mó suō , jù yú shí wǔ nǚ 。 
一 日 三  摩 娑  , 剧 于 十  五 女 。 
zhé yánɡ liǔ ɡē cí 
折  杨   柳  歌 辞 


qí yī 
其 一 


yáo kàn mènɡ jīn hé , yánɡ liǔ yù pó suō 。 
遥  看  孟   津  河 , 杨   柳  郁 婆 娑  。 
wǒ shì lǔ jiā ér , bù jiě hàn ér ɡē 。 
我 是  虏 家  儿 , 不 解  汉  儿 歌 。 


qí èr 
其 二 


jiàn ér xū kuài mǎ , kuài mǎ xū jiàn ér 。 
健   儿 须 快   马 , 快   马 须 健   儿 。 
bì bá huánɡ chén xià , rán hòu bié xiónɡ cí 。 
驆 跋 黄    尘   下  , 然  后  别  雄    雌 。 
yōu zhōu mǎ kè yín ɡē cí    wú mínɡ shì 
幽  州   马 客 吟  歌 辞    无 名   氏  


kuài mǎ chánɡ kǔ shòu , jiǎo ér chánɡ kǔ pín 。 
快   马 常    苦 瘦   , 剿   儿 常    苦 贫  。 
huánɡ hé qǐ léi mǎ , yǒu qián shǐ zuò rén 。 
黄    禾 起 羸  马 , 有  钱   始  作  人  。 
lǒnɡ tóu ɡē cí    wú mínɡ shì 
陇   头  歌 辞    无 名   氏  


qí yī 
其 一 


lǒnɡ tóu liú shuǐ , liú lí shān xià 。 
陇   头  流  水   , 流  离 山   下  。 
niàn wú yì shēn , piāo rán kuànɡ yě 。 
念   吾 一 身   , 飘   然  旷    野 。 


qí èr 
其 二 


cháo fā xīn chénɡ , mù sù lǒnɡ tóu 。 
朝   发 欣  城    , 暮 宿 陇   头  。 
hán bù nénɡ yǔ , shé juǎn rù hóu 。 
寒  不 能   语 , 舌  卷   入 喉  。 


qí sān 
其 三  


lǒnɡ tóu liú shuǐ , mínɡ shēnɡ wū yè 。 
陇   头  流  水   , 鸣   声    呜 咽 。 
yáo wànɡ qín chuān , xīn ɡān duàn jué 。 
遥  望   秦  川    , 心  肝  断   绝  。 
mù lán cí    wú mínɡ shì 
木 兰  辞    无 名   氏  


jī jī fù jī jī , mù lán dānɡ hù zhī 。 
唧 唧 复 唧 唧 , 木 兰  当   户 织  。 
bù wén jī zhù shēnɡ , wéi wén nǚ tàn xī 。 
不 闻  机 杼  声    , 唯  闻  女 叹  息 。 
wèn nǚ hé suǒ sī   wèn nǚ hé suǒ yì 。 
问  女 何 所  思   问  女 何 所  忆 。 
nǚ yì wú suǒ sī , nǚ yì wú suǒ yì 。 
女 亦 无 所  思 , 女 亦 无 所  忆 。 
zuó yè jiàn jūn tiē , kè hán dà diǎn bīnɡ , 
昨  夜 见   军  帖  , 可 汗  大 点   兵   , 
jūn shū shí èr juàn , juàn juàn yǒu yé mínɡ 。 
军  书  十  二 卷   , 卷   卷   有  爷 名   。 
ā  yé wú dà ér , mù lán wú zhǎnɡ xiōnɡ , 
阿 爷 无 大 儿 , 木 兰  无 长    兄    , 
yuàn wéi shì ān mǎ , cónɡ cǐ tì yé zhēnɡ 。 
愿   为  市  鞍 马 , 从   此 替 爷 征    。 
dōnɡ shì mǎi jùn mǎ , xī shì mǎi ān jiān , 
东   市  买  骏  马 , 西 市  买  鞍 鞯   , 
nán shì mǎi pèi tóu , běi shì mǎi chánɡ biān 。 
南  市  买  辔  头  , 北  市  买  长    鞭   。 
dàn cí yé niánɡ qù , mù sù huánɡ hé biān 。 
旦  辞 爷 娘    去 , 暮 宿 黄    河 边   。 
bù wén yé niánɡ huàn nǚ shēnɡ , dàn wén huánɡ hé liú shuǐ mínɡ jiàn jiàn 。 
不 闻  爷 娘    唤   女 声    , 但  闻  黄    河 流  水   鸣   溅   溅   。 
dàn cí huánɡ hé qù , mù zhì hēi shān tóu 。 
旦  辞 黄    河 去 , 暮 至  黑  山   头  。 
bù wén yé niánɡ huàn nǚ shēnɡ , dàn wén yàn shān hú qí mínɡ jiū jiū 。 
不 闻  爷 娘    唤   女 声    , 但  闻  燕  山   胡 骑 鸣   啾  啾  。 
wàn lǐ fù rónɡ jī , ɡuān shān dù ruò fēi 。 
万  里 赴 戎   机 , 关   山   度 若  飞  。 
shuò qì chuán jīn tuò , hán ɡuānɡ zhào tiě yī 。 
朔   气 传    金  柝  , 寒  光    照   铁  衣 。 
jiānɡ jūn bǎi zhàn sǐ , zhuànɡ shì shí nián ɡuī 。 
将    军  百  战   死 , 壮     士  十  年   归  。 
ɡuī lái jiàn tiān zǐ , tiān zǐ zuò mínɡ tánɡ 。 
归  来  见   天   子 , 天   子 坐  明   堂   。 
cè xūn shí èr zhuǎn , shǎnɡ cì bǎi qiān qiánɡ 。 
策 勋  十  二 转    , 赏    赐 百  千   强    。 
kè hán wèn suǒ yù , mù lán bú yònɡ shànɡ shū lánɡ , 
可 汗  问  所  欲 , 木 兰  不 用   尚    书  郎   , 
yuàn chí qiān lǐ zú , sònɡ ér hái ɡù xiānɡ 。 
愿   驰  千   里 足 , 送   儿 还  故 乡    。 
yé niánɡ wén nǚ lái , chū ɡuō xiānɡ fú jiānɡ 。 
爷 娘    闻  女 来  , 出  郭  相    扶 将    。 
ā  zǐ wén mèi lái , dānɡ hù lǐ hónɡ zhuānɡ 。 
阿 姊 闻  妹  来  , 当   户 理 红   妆     。 
xiǎo dì wén zǐ lái , mó dāo huò huò xiànɡ zhū yánɡ 。 
小   弟 闻  姊 来  , 磨 刀  霍  霍  向    猪  羊   。 
kāi wǒ dōnɡ ɡé mén , zuò wǒ xī ɡé chuánɡ 。 
开  我 东   阁 门  , 坐  我 西 阁 床     。 
tuō wǒ zhàn shí páo , zhe wǒ jiù shí chánɡ 。 
脱  我 战   时  袍  , 着  我 旧  时  裳    。 
dānɡ chuānɡ lǐ yún bìn , duì jìnɡ tiē huā huánɡ 。 
当   窗     理 云  鬓  , 对  镜   帖  花  黄    。 
chū mén kàn huǒ bàn , huǒ bàn jiē jīnɡ mánɡ 。 
出  门  看  火  伴  , 火  伴  皆  惊   忙   。 
tónɡ hánɡ shí èr nián , bù zhī mù lán shì nǚ lánɡ 。 
同   行   十  二 年   , 不 知  木 兰  是  女 郎   。 
xiónɡ tù jiǎo pū shuò , cí tù yǎn mí lí 。 
雄    兔 脚   扑 朔   , 雌 兔 眼  迷 离 。 
liǎnɡ tù bànɡ dì zǒu , ān nénɡ biàn wǒ shì xiónɡ cí 。 
两    兔 傍   地 走  , 安 能   辨   我 是  雄    雌 。 
chì lè ɡē    wú mínɡ shì 
敕  勒 歌    无 名   氏  


chì lè chuān , yīn shān xià 。 
敕  勒 川    , 阴  山   下  。 
tiān sì qiónɡ lú , lónɡ ɡài sì yě 。 
天   似 穹    庐 , 笼   盖  四 野 。 
tiān cānɡ cānɡ , yě mánɡ mánɡ 。 
天   苍   苍   , 野 茫   茫   。 
fēnɡ chuī cǎo dī xiàn niú yánɡ 。  
风   吹   草  低 见   牛  羊   。  
隋诗

yù chánɡ ān shǐ jì péi shànɡ shū    jiānɡ zǒnɡ 
遇 长    安 使  寄 裴  尚    书     江    总   


chuán wén hé pǔ yè , yuǎn xiànɡ luò yánɡ fēi 。 
传    闻  合 浦 叶 , 远   向    洛  阳   飞  。 
běi fēnɡ shànɡ sī mǎ , nán ɡuàn dú bù ɡuī 。 
北  风   尚    嘶 马 , 南  冠   独 不 归  。 
qù yún mù tú sònɡ , lí qín shǒu zì huī 。 
去 云  目 徒 送   , 离 琴  手   自 挥  。 
qiū pénɡ shī chù suǒ , chūn cǎo lǚ fānɡ fēi 。 
秋  蓬   失  处  所  , 春   草  屡 芳   菲  。 
tài xī ɡuān shān yuè , fēnɡ chén kè zǐ yī 。 
太  息 关   山   月  , 风   尘   客 子 衣 。 
nán hái xún cǎo shì zhái    jiānɡ zǒnɡ 
南  还  寻  草  市  宅      江    总   


hónɡ yán cí ɡǒnɡ luò , bái shǒu rù huàn yuán 。  
红   颜  辞 巩   洛  , 白  首   入 轘   辕   。  
chénɡ chūn xínɡ ɡù lǐ , xú bù cǎi fānɡ sūn 。 
乘    春   行   故 里 , 徐 步 采  芳   荪  。 
jìnɡ huǐ bēi qiú zhònɡ , lín cán yì jù yuán 。 
径   毁  悲  求  仲    , 林  残  忆 巨 源   。 
jiàn tónɡ yóu shí jǐnɡ , kàn liǔ shànɡ zhī mén 。 
见   桐   犹  识  井   , 看  柳  尚    知  门  。 
huā luò kōnɡ nàn biàn , yīnɡ tí jìnɡ yì xuān 。 
花  落  空   难  遍   , 莺   啼 静   易 喧   。 
wú rén fǎnɡ yǔ mò , hé chù xù hán wēn 。 
无 人  访   语 默 , 何 处  叙 寒  温  。 
bǎi nián dú rú cǐ , shānɡ xīn qǐ fù lùn 。 
百  年   独 如 此 , 伤    心  岂 复 论  。 
yú chánɡān ɡuī huán yánɡzhōu jiǔ yuè jiǔ rì xínɡ wēi shān tínɡ fù yùn jiānɡ zǒnɡ 
于 长 安   归  还   扬   州   九  月  九  日 行   薇  山   亭   赋 韵    江    总   


xīn zhú nán yún shì , xínɡ suí běi yàn lái 。 
心  逐  南  云  逝  , 形   随  北  雁  来  。 
ɡù xiānɡ lí xià jú , jīn rì jǐ huā kāi 。  
故 乡    篱 下  菊 , 今  日 几 花  开  。  
xī xī yán    xuē dào hénɡ 
昔 昔 盐     薛  道  衡   


chuí liǔ fù jīn dī , mí wú yè fù qí 。 
垂   柳  覆 金  堤 , 蘼 芜 叶 复 齐 。 
shuǐ yì fú rónɡ zhǎo , huā fēi táo lǐ qī 。 
水   溢 芙 蓉   沼   , 花  飞  桃  李 蹊 。 
cǎi sānɡ qín shì nǚ , zhī jǐn dòu jiā qī 。 
采  桑   秦  氏  女 , 织  锦  窦  家  妻 。 
ɡuān shān bié dànɡ zǐ , fēnɡ yuè shǒu kōnɡ ɡuī 。 
关   山   别  荡   子 , 风   月  守   空   闺  。 
hénɡ liǎn qiān jīn xiào , chánɡ chuí shuānɡ yù tí 。 
恒   敛   千   金  笑   , 长    垂   双     玉 啼 。 
pán lónɡ suí jìnɡ yǐn , cǎi fènɡ zhú wéi dī 。 
盘  龙   随  镜   隐  , 彩  凤   逐  帷  低 。 
fēi hún tónɡ yè què , juàn qǐn yì chén jī 。 
飞  魂  同   夜 鹊  , 倦   寝  忆 晨   鸡 。 
àn yǒu xuán zhū wǎnɡ , kōnɡ liánɡ luò yàn ní 。 
暗 牖  悬   蛛  网   , 空   梁    落  燕  泥 。 
qián nián ɡuò dài běi , jīn suì wǎnɡ liáo xī 。 
前   年   过  代  北  , 今  岁  往   辽   西 。 
yí qù wú xiāo xi , nà nénɡ xī mǎ tí 。 
一 去 无 消   息 , 那 能   惜 马 蹄 。 
rén rì sī ɡuī    xuē dào hénɡ 
人  日 思 归     薛  道  衡   


rù chūn cái qí rì , lí jiā yǐ èr nián 。 
入 春   才  七 日 , 离 家  已 二 年   。 
rén ɡuī luò yàn hòu , sī fā zài huā qián 。  
人  归  落  雁  后  , 思 发 在  花  前   。  
分享到:
用户评论
    请您留言
表情:
栏目推荐
浏览排行
随机推荐