您的位置:首页 >> 古诗全集 >> 魏晋诗选

魏晋诗选1

时间:2008/5/4 14:08:32  点击:4784 次
hāo lǐ xínɡ   cáo cāo 
蒿  里 行     曹  操  


ɡuān dōnɡ yǒu yì shì , xīnɡ bīnɡ tǎo qún xiōnɡ 。 
关   东   有  义 士  , 兴   兵   讨  群  凶    。 
chū qī huì ménɡ jīn , nǎi xīn zài xián yánɡ 。 
初  期 会  盟   津  , 乃  心  在  咸   阳   。 
jūn hé lì bù qí , chóu chú ér yàn hánɡ 。 
军  合 力 不 齐 , 踌   躇  而 雁  行   。 
shì lì shǐ rén zhēnɡ , sì hái zì xiānɡ qiānɡ 。 
势  利 使  人  争    , 嗣 还  自 相    戕    。 
huái nán dì chēnɡ hào , kè xǐ yū běi fānɡ 。 
淮   南  弟 称    号  , 刻 玺 於 北  方   。 
kǎi jiǎ shēnɡ jǐ shī , wàn xìnɡ yǐ sǐ wánɡ 。 
铠  甲  生    虮 虱  , 万  姓   以 死 亡   。 
bái ɡǔ lù yū yě , qiān lǐ wú jī mínɡ 。 
白  骨 露 於 野 , 千   里 无 鸡 鸣   。 
shēnɡ mín bǎi yí yī , niàn zhī duàn rén chánɡ 。 
生    民  百  遗 一 , 念   之  断   人  肠    。 
duǎn ɡē xínɡ 
短   歌 行   


duì jiǔ dānɡ ɡē , rén shēnɡ jǐ hé ? 
对  酒  当   歌 , 人  生    几 何 ? 
pì rú zhāo lù , qù rì kǔ duō 。 
譬 如 朝   露 , 去 日 苦 多  。 
kǎi dānɡ yǐ kānɡ , yōu sī nán wànɡ 。 
慨  当   以 慷   , 忧  思 难  忘   。 
hé yǐ jiě yōu ? wéi yǒu dù kānɡ 。 
何 以 解  忧  ? 惟  有  杜 康   。 
qīnɡ qīnɡ zǐ jīn , yōu yōu wǒ xīn 。 
青   青   子 衿  , 悠  悠  我 心  。 
dàn wéi jūn ɡù , chén yín zhì jīn 。 
但  为  君  故 , 沉   吟  至  今  。 
yōu yōu lù mínɡ , shí yě zhī pínɡ 。 
呦  呦  鹿 鸣   , 食  野 之  苹   。 
wǒ yǒu jiā bīn , ɡǔ sè chuī shēnɡ 。 
我 有  嘉  宾  , 鼓 瑟 吹   笙    。 


mínɡ mínɡ rú yuè , hé shí kě duō ? 
明   明   如 月  , 何 时  可 掇  ? 
yōu cónɡ zhōnɡ lái , bù kě duàn jué 。 
忧  从   中    来  , 不 可 断   绝  。 
yuè mò dù qiān , wǎnɡ yònɡ xiānɡ cún 。 
越  陌 度 阡   , 枉   用   相    存  。 
qì kuò tán yàn , xīn niàn jiù ēn 。 
契 阔  谈  宴  , 心  念   旧  恩 。 
yuè mínɡ xīnɡ xī , wū què nán fēi , 
月  明   星   稀 , 乌 鹊  南  飞  , 
rào shù sān zā , hé zhī kě yī ? 
绕  树  三  匝 , 何 枝  可 依 ? 
shān bú yàn ɡāo , hǎi bú yàn shēn 。 
山   不 厌  高  , 海  不 厌  深   。 
zhōu ɡōnɡ tǔ bǔ , tiān xià ɡuī xīn 。 
周   公   吐 哺 , 天   下  归  心  。 
kǔ hán xínɡ 
苦 寒  行   


běi shànɡ tài hánɡ shān , jiān zāi hé wēi wēi ! 
北  上    太  行   山   , 艰   哉  何 巍  巍  ! 
yánɡ chánɡ bǎn jí qū , chē lún wéi zhī cuī 。 
羊   肠    坂  诘 屈 , 车  轮  为  之  摧  。 
shù mù hé xiāo sè ! běi fēnɡ shēnɡ zhènɡ bēi 。 
树  木 何 萧   瑟 ! 北  风   声    正    悲  。 
xiónɡ pí duì wǒ dūn , hǔ bào jiá lù tí 。 
熊    罴 对  我 蹲  , 虎 豹  夹  路 啼 。 
xī ɡǔ shǎo rén mín , xuě luò hé fēi fēi ! 
溪 谷 少   人  民  , 雪  落  何 霏  霏  ! 
yán jǐnɡ chánɡ tàn xī , yuǎn xínɡ duō suǒ huái 。 
延  颈   长    叹  息 , 远   行   多  所  怀   。 
wǒ xīn hé fú yù ? sī yù yì dōnɡ ɡuī 。 
我 心  何 怫 郁 ? 思 欲 一 东   归  。 
shuǐ shēn qiáo liánɡ jué , zhōnɡ lù zhènɡ pái huái 。 
水   深   桥   梁    绝  , 中    路 正    徘  徊   。 
mí huò shī ɡù lù , bó mù wú sù qī 。 
迷 惑  失  故 路 , 薄 暮 无 宿 栖 。 
hánɡ hánɡ rì yǐ yuǎn , rén mǎ tónɡ shí jī 。 
行   行   日 已 远   , 人  马 同   时  饥 。 
dān nánɡ xínɡ qǔ xīn , fǔ bīnɡ chí zuò mí 。 
担  囊   行   取 薪  , 斧 冰   持  作  糜 。 
bēi bǐ dōnɡ shān shī , yōu yōu shǐ wǒ āi 。 
悲  彼 东   山   诗  , 悠  悠  使  我 哀 。 
ɡuān cānɡ hǎi 
观   沧   海  


dōnɡ lín jié shí , yǐ ɡuān cānɡ hǎi 。 
东   临  碣  石  , 以 观   沧   海  。 
shuǐ hé dàn dàn , shān dǎo sǒnɡ zhì 。 
水   何 澹  澹  , 山   岛  竦   峙  。 
shù mù cónɡ shēnɡ , bǎi cǎo fēnɡ mào 。 
树  木 丛   生    , 百  草  丰   茂  。 
qiū fēnɡ xiāo sè , hónɡ bō yǒnɡ qǐ 。 
秋  风   萧   瑟 , 洪   波 涌   起 。 
rì yuè zhī xínɡ , ruò chū qí zhōnɡ 。 
日 月  之  行   , 若  出  其 中    。 
xīnɡ hàn càn làn , ruò chū qí lǐ 。 
星   汉  灿  烂  , 若  出  其 里 。 
xìnɡ shèn zhì zāi , ɡē yǐ yǒnɡ zhì 。 
幸   甚   至  哉  , 歌 以 咏   志  。 
ɡuī suī shòu 
龟  虽  寿   


shén ɡuī suī shòu , yóu yǒu jìnɡ shí 。 
神   龟  虽  寿   , 猷  有  竟   时  。 
ténɡ shé chénɡ wù , zhōnɡ wéi tǔ huī 。 
腾   蛇  乘    雾 , 终    为  土 灰  。 
lǎo jì fú lì , zhì zài qiān lǐ ; 
老  骥 伏 枥 , 志  在  千   里 ; 
liè shì mù nián , zhuànɡ xīn bù yǐ 。 
烈  士  暮 年   , 壮     心  不 已 。 
yínɡ suō zhī qī , bú dàn zài tiān ; 
盈   缩  之  期 , 不 但  在  天   ; 
yǎnɡ yí zhī fú , kě dé yǒnɡ nián 。 
养   怡 之  福 , 可 得 永   年   。 
xìnɡ shèn zhì zāi , ɡē yǐ yǒnɡ zhì 。 
幸   甚   至  哉  , 歌 以 咏   志  。 
yàn ɡē xínɡ   cáo pī 
燕  歌 行     曹  丕 


qiū fēnɡ xiāo sè tiān qì liánɡ , cǎo mù yáo luò lù wéi shuānɡ 。 
秋  风   萧   瑟 天   气 凉    , 草  木 摇  落  露 为  霜     。 
qún yàn cí ɡuī hú nán xiánɡ , niàn jūn kè yóu duō sī chánɡ 。 
群  燕  辞 归  鹄 南  翔    , 念   君  客 游  多  思 肠    。 
qiè qiè sī ɡuī liàn ɡù xiānɡ , jūn wéi yān liú jì tā fānɡ 。 
慊  慊  思 归  恋   故 乡    , 君  为  淹  留  寄 他 方   。 
jiàn qiè qiónɡ qiónɡ shǒu kōnɡ fánɡ , yōu lái sī jūn bù ɡǎn wànɡ , 
贱   妾  茕    茕    守   空   房   , 忧  来  思 君  不 敢  忘   , 
bù jué lèi xià zhān yī shɑnɡ 。 
不 觉  泪  下  沾   衣 裳    。 
yuán qín mínɡ xián fā qīnɡ shānɡ , duǎn ɡē wēi yín bù nénɡ chánɡ 。 
援   琴  鸣   弦   发 清   商    , 短   歌 微  吟  不 能   长    。 
mínɡ yuè jiǎo jiǎo zhào wǒ chuánɡ , xīnɡ hàn xī liú yè wèi yānɡ 。 
明   月  皎   皎   照   我 床     , 星   汉  西 流  夜 未  央   。 
qiān niú zhī nǚ yáo xiānɡ wànɡ , ěr dú hé ɡū xiàn hé liánɡ 。 
牵   牛  织  女 遥  相    望   , 尔 独 何 辜 限   河 梁    。 
shàn zāi xínɡ 
善   哉  行   


shànɡ shān cǎi wēi , bó mù kǔ jī 。 
上    山   采  薇  , 薄 暮 苦 饥 。 
xī ɡǔ duō fēnɡ , shuānɡ lù zhān yī 。 
溪 谷 多  风   , 霜     露 沾   衣 。 
yě zhì qún ɡòu , yuán hóu xiānɡ zhuī 。 
野 雉  群  够  , 猿   猴  相    追   。 
hái wànɡ ɡù xiānɡ , yù hé lěi lěi ! 
还  望   故 乡    , 郁 何 垒  垒  ! 
ɡāo shān yǒu yá , lín mù yǒu zhī 。 
高  山   有  崖 , 林  木 有  枝  。 
yōu lái wú fānɡ , rén mò zhī zhī 。 
忧  来  无 方   , 人  莫 之  知  。 
rén shēnɡ rú jì , duō yōu hé wéi ? 
人  生    如 寄 , 多  忧  何 为  ? 
jīn wǒ bú lè , suì yuè rú chí 。 
今  我 不 乐 , 岁  月  如 驰  。 
shānɡ shānɡ chuān liú , zhōnɡ yǒu xínɡ zhōu 。 
汤    汤    川    流  , 中    有  行   舟   。 
suí bō zhuǎn báo , yǒu sì kè yóu 。 
随  波 转    薄  , 有  似 客 游  。 
cè wǒ liánɡ mǎ , bèi wǒ qīnɡ qiú 。 
策 我 良    马 , 被  我 轻   裘  。 
zǎi chí zǎi qū , liáo yǐ wànɡ yōu 。 
载  驰  载  驱 , 聊   以 忘   忧  。 
zá shī 
杂 诗  


qí yī 
其 一 


màn màn qiū yè chánɡ , liè liè běi fēnɡ liánɡ 。 
漫  漫  秋  夜 长    , 烈  烈  北  风   凉    。 
nián zhuǎn bù nénɡ mèi , pī yī qǐ pánɡ huánɡ 。 
辗   转    不 能   寐  , 披 衣 起 彷   徨    。 
pánɡ huánɡ hū yǐ jiǔ , bái lù zhān wǒ chánɡ 。 
彷   徨    忽 已 久  , 白  露 沾   我 裳    。 
fǔ shì qīnɡ shuǐ bō , yǎnɡ kàn mínɡ yuè ɡuānɡ 。 
俯 视  清   水   波 , 仰   看  明   月  光    。 
tiān hàn huí xī liú , sān wǔ zhènɡ zònɡ hénɡ 。 
天   汉  回  西 流  , 三  五 正    纵   横   。 
cǎo chónɡ mínɡ hé bēi , ɡū yàn dú nán xiánɡ 。 
草  虫    鸣   何 悲  , 孤 雁  独 南  翔    。 
yù yù duō bēi sī , mián mián sī ɡù xiānɡ 。 
郁 郁 多  悲  思 , 绵   绵   思 故 乡    。 
yuàn fēi ān dé yì , yù jì hé wú liánɡ 。 
愿   飞  安 得 翼 , 欲 济 河 无 梁    。 
xiànɡ fēnɡ chánɡ tàn xī , duàn jué wǒ zhōnɡ chánɡ 。 
向    风   长    叹  息 , 断   绝  我 中    肠    。 


qí èr 
其 二 


xī běi yǒu fú yún , tínɡ tínɡ rú chē ɡài 。 
西 北  有  浮 云  , 亭   亭   如 车  盖  。 
xī zāi shí bú yù , shì yǔ piāo fēnɡ huì 。 
惜 哉  时  不 遇 , 适  与 飘   风   会  。 
chuī wǒ dōnɡ nán xínɡ , hánɡ hánɡ zhì wú huì 。 
吹   我 东   南  行   , 行   行   至  吴 会  。 
wú huì fēi wǒ xiānɡ , ān dé jiǔ liú zhì 。 
吴 会  非  我 乡    , 安 得 久  留  滞  。 
qì zhì wù fù chén , kè zǐ chánɡ wèi rén 。 
弃 置  勿 复 陈   , 客 子 常    畏  人  。 
yìn mǎ chánɡ chénɡ kū xínɡ   chén lín 
饮  马 长    城    窟 行     陈   琳  


yìn mǎ chánɡ chénɡ kū , shuǐ hán shānɡ mǎ ɡǔ 。 
饮  马 长    城    窟 , 水   寒  伤    马 骨 。 
wǎnɡ wèi chánɡ chénɡ lì , shèn mò jī liú tài yuán zú ! 
往   谓  长    城    吏 , 慎   莫 稽 留  太  原   卒 ! 
ɡuān zuò zì yǒu chénɡ , jǔ zhù xié rǔ shēnɡ ! 
官   作  自 有  程    , 举 筑  谐  汝 声    ! 
nán ér nínɡ dānɡ ɡé dòu sǐ , hé nénɡ fú yù zhù chánɡ chénɡ 。 
男  儿 宁   当   格 斗  死 , 何 能   怫 郁 筑  长    城    。 
chánɡ chénɡ hé lián lián , lián lián sān qiān lǐ 。 
长    城    何 连   连   , 连   连   三  千   里 。 
biān chénɡ duō jiàn shǎo , nèi shě duō ɡuǎ fu 。 
边   城    多  健   少   , 内  舍  多  寡  妇 。 
zuò shū yǔ nèi shě , biàn jià mò liú zhù 。 
作  书  与 内  舍  , 便   嫁  莫 留  住  。 
shàn dài xīn ɡū zhānɡ , shí shí niàn wǒ ɡù fū zǐ ! 
善   待  新  姑 嫜    , 时  时  念   我 故 夫 子 ! 
bào shū wǎnɡ biān dì , jūn jīn chū yǔ yì hé bǐ ? 
报  书  往   边   地 , 君  今  出  语 一 何 鄙 ? 
shēn zài huò nán zhōnɡ , hé wéi jī liú tā jiā zǐ ? 
身   在  祸  难  中    , 何 为  稽 留  他 家  子 ? 
shēnɡ nán shèn mò jǔ , shēnɡ nǚ bǔ yònɡ pú 。 
生    男  慎   莫 举 , 生    女 哺 用   脯 。 
jūn dú bú jiàn chánɡ chénɡ xià , sǐ rén hái ɡǔ xiānɡ chēnɡ zhǔ 。 
君  独 不 见   长    城    下  , 死 人  骸  骨 相    撑    拄  。 
jié fà xínɡ shì jūn , qiè qiè xīn yì ɡuān 。 
结  发 行   事  君  , 慊  慊  心  意 关   。 
mínɡ zhī biān dì kǔ , jiàn qiè hé nénɡ jiǔ zì quán ? 
明   知  边   地 苦 , 贱   妾  何 能   久  自 全   ? 
qī āi shī   wánɡ càn 
七 哀 诗    王   粲  


qí yī 
其 一 


xī jīnɡ luàn wú xiànɡ , chái hǔ fānɡ ɡòu huàn 。 
西 京   乱   无 象    , 豺   虎 方   遘  患   。 
fù qì zhōnɡ ɡuó qù , wěi shēn shì jīnɡ mán 。 
复 弃 中    国  去 , 委  身   适  荆   蛮  。 
qīn qi duì wǒ bēi , pénɡ you xiānɡ zhuī pān 。 
亲  戚 对  我 悲  , 朋   友  相    追   攀  。 
chū mén wú suǒ jiàn , bái ɡǔ bì pínɡ yuán 。 
出  门  无 所  见   , 白  骨 蔽 平   原   。 
lù yǒu jī fù rén , bào zǐ qì cǎo jiān 。 
路 有  饥 妇 人  , 抱  子 弃 草  间   。 
ɡù wén hào qì shēnɡ , huī tì dú bù hái 。 
顾 闻  号  泣 声    , 挥  涕 独 不 还  。 
wèi zhī shēn sǐ chù , hé nénɡ liǎnɡ xiānɡ wán ? 
未  知  身   死 处  , 何 能   两    相    完  ? 
qū mǎ qì zhī qù , bù rěn tīnɡ cǐ yán 。 
驱 马 弃 之  去 , 不 忍  听   此 言  。 
nán dēnɡ bà línɡ àn , huí shǒu wànɡ chánɡ ān 。 
南  登   霸 陵   岸 , 回  首   望   长    安 。 
wù bǐ xià quán rén , kuì rán shānɡ xīn ɡān 。 
悟 彼 下  泉   人  , 喟  然  伤    心  肝  。 


qí èr 
其 二 


jīnɡ mán fēi wǒ xiānɡ , hé wéi jiǔ zhì yín 。 
荆   蛮  非  我 乡    , 何 为  久  滞  淫  。 
fānɡ zhōu sù dà jiānɡ , rì mù chóu wǒ xīn 。 
方   舟   溯 大 江    , 日 暮 愁   我 心  。 
shān ɡānɡ yǒu yú yìnɡ , yán ā  zēnɡ zhònɡ yīn 。 
山   冈   有  余 映   , 岩  阿 增   重    阴  。 
hú li chí fù xué , fēi niǎo xiánɡ ɡù lín 。 
狐 狸 驰  赴 穴  , 飞  鸟   翔    故 林  。 
liú bō jī qīnɡ xiǎnɡ , hóu yuán lín àn yín 。 
流  波 激 清   响    , 猴  猿   临  岸 吟  。 
xùn fēnɡ fú chánɡ mèi , bái lù zhān yī jīn 。 
迅  风   拂 裳    袂  , 白  露 沾   衣 襟  。 
dú yè bù nénɡ mèi , shè yī qǐ fǔ qín 。 
独 夜 不 能   寐  , 摄  衣 起 抚 琴  。 
sī tónɡ ɡǎn rén qínɡ , wéi wǒ fā bēi yīn 。 
丝 桐   感  人  情   , 为  我 发 悲  音  。 
jī lǚ wú zhōnɡ jí , yōu sī zhuànɡ nán rèn 。 
羁 旅 无 终    极 , 忧  思 壮     难  任  。 


qí sān 
其 三  


biān chénɡ shǐ xīn bēi , xī wú qīn ɡènɡ zhī 。 
边   城    使  心  悲  , 昔 吾 亲  更   之  。 
bīnɡ xuě jié jī fū , fēnɡ piāo wú zhǐ qī 。 
冰   雪  截  肌 肤 , 风   飘   无 止  期 。 
bǎi lǐ bú jiàn rén , cǎo mù shuí dānɡ chí 。 
百  里 不 见   人  , 草  木 谁   当   迟  。 
dēnɡ chénɡ wànɡ tínɡ suì , piān piān fēi shù qí 。 
登   城    望   亭   燧  , 翩   翩   飞  戍  旗 。 
xínɡ zhě bú ɡù fǎn , chū mén yǔ jiā cí 。 
行   者  不 顾 反  , 出  门  与 家  辞 。 
zǐ dì duō fú lǔ , kū qì wú yǐ shí 。 
子 弟 多  俘 虏 , 哭 泣 无 已 时  。 
tiān xià jìn lè tǔ , hé wéi jiǔ liú zī 。 
天   下  尽  乐 土 , 何 为  久  留  兹 。 
liǎo chónɡ bù zhī xīn , qù lái wù yǔ zī 。 
蓼   虫    不 知  辛  , 去 来  勿 与 谘 。 
shì sī   xú ɡān 
室  思   徐 干  


chén yīn jié chóu yōu , chóu yōu wéi shuí xìnɡ ? 
沉   阴  结  愁   忧  , 愁   忧  为  谁   兴   ? 
niàn yǔ jūn xiānɡ bié , ɡè zài tiān yì fānɡ 。 
念   与 君  相    别  , 各 在  天   一 方   。 
liánɡ huì wèi yǒu qī , zhōnɡ xīn cuī qiě shānɡ 。 
良    会  未  有  期 , 中    心  摧  且  伤    。 
bù liáo yōu cān shí , qiè qiè chánɡ jī kōnɡ 。 
不 聊   忧  餐  食  , 慊  慊  常    饥 空   。 
duān zuò ér wú wéi , fǎnɡ fú jūn rónɡ ɡuānɡ 。 
端   坐  而 无 为  , 仿   佛 君  容   光    。 


é  é  ɡāo shān shǒu , yōu yōu wàn lǐ dào 。 
峨 峨 高  山   首   , 悠  悠  万  里 道  。 
jūn qù rì yǐ yuǎn , yù jié lìnɡ rén lǎo 。 
君  去 日 已 远   , 郁 结  令   人  老  。 
rén shēnɡ yí shì jiān , hū ruò mù chūn cǎo 。 
人  生    一 世  间   , 忽 若  暮 春   草  。 
shí bù kě zài dé , hé wéi zì chóu nǎo ? 
时  不 可 再  得 , 何 为  自 愁   恼  ? 
měi sònɡ xī hónɡ ēn , jiàn qū yān zú bǎo 。 
每  诵   昔 鸿   恩 , 贱   躯 焉  足 保  。 


fú yún hé yánɡ yánɡ , yuàn yīn tōnɡ wǒ cí 。 
浮 云  何 洋   洋   , 愿   因  通   我 词 。 
piāo yáo bù kě jì , xǐ yǐ tú xiānɡ sī 。 
飘   摇  不 可 寄 , 徙 倚 徒 相    思 。 
rén lí jiē fù huì , jūn dú wú fǎn qī 。 
人  离 皆  复 会  , 君  独 无 返  期 。 
zì jūn zhī chū yǐ , mínɡ jìnɡ àn bú zhì 。 
自 君  之  出  矣 , 明   镜   暗 不 治  。 
sī jūn rú liú shuǐ , hé yǒu qiónɡ yǐ shí 。 
思 君  如 流  水   , 何 有  穷    已 时  。 


cǎn cǎn shí jié jìn , lán yè fù diāo línɡ 。 
惨  惨  时  节  尽  , 兰  叶 复 凋   零   。 
kuì rán chánɡ tàn xī , jūn qī wèi wǒ qínɡ 。 
喟  然  长    叹  息 , 君  期 慰  我 情   。 
nián zhuǎn bù nénɡ mèi , chánɡ yè hé mián mián 。 
辗   转    不 能   寐  , 长    夜 何 绵   绵   。 
niè lǚ qǐ chū hù , yǎnɡ ɡuān sān xīnɡ lián 。 
蹑  履 起 出  户 , 仰   观   三  星   连   。 
zì hèn zhì bù suí , qì tì rú yǒnɡ quán 。 
自 恨  志  不 遂  , 泣 涕 如 涌   泉   。 


sī jūn jiàn jīn zhì , yǐ yì wǒ láo qín 。 
思 君  见   巾  栉  , 以 益 我 劳  勤  。 
ān dé hónɡ luán yǔ , ɡòu cǐ xīn zhōnɡ rén 。 
安 得 鸿   鸾   羽 , 觏  此 心  中    人  。 
chénɡ xīn liànɡ bù suí , sāo shǒu lì juān juān 。  
诚    心  亮    不 遂  , 搔  首   立 娟   娟   。  
hé yán yì bú jiàn , fù huì wú yīn yuán 。 
何 言  一 不 见   , 复 会  无 因  缘   。 
ɡù rú bǐ mù yú , jīn ɡé rú cān chén 。 
故 如 比 目 鱼 , 今  隔 如 参  辰   。 


rén mí bù yǒu chū , xiǎnɡ jūn nénɡ zhōnɡ zhī 。 
人  靡 不 有  初  , 想    君  能   终    之  。 
bié lái lì nián suì , jiù ēn hé kě qī 。 
别  来  历 年   岁  , 旧  恩 何 可 期 。 
chónɡ xīn ér wànɡ ɡù , jūn zǐ suǒ yóu jī 。 
重    新  而 忘   故 , 君  子 所  尤  讥 。 
jì shēn suī zài yuǎn , qǐ wànɡ jūn xū yú 。 
寄 身   虽  在  远   , 岂 忘   君  须 臾 。 
jì hòu bù wéi báo , xiǎnɡ jūn shí jiàn sī 。 
既 厚  不 为  薄  , 想    君  时  见   思 。 
zènɡ cónɡ dì   liú zhēn 
赠   从   弟   刘  桢   


tínɡ tínɡ shān shànɡ sōnɡ , sè sè ɡǔ zhònɡ fēnɡ 。 
亭   亭   山   上    松   , 瑟 瑟 谷 中    风   。 
fēnɡ shēnɡ yì hé shènɡ , sōnɡ zhī yì hé jìn 。 
风   声    一 何 盛    , 松   枝  一 何 劲  。 
bīnɡ shuānɡ zhènɡ cǎn qī , zhōnɡ suì chánɡ duān zhènɡ 。 
冰   霜     正    惨  凄 , 终    岁  常    端   正    。 
qǐ bù lí nínɡ hán , sōnɡ bǎi yǒu běn xìnɡ 。 
岂 不 罹 凝   寒  , 松   柏  有  本  性   。 
dìnɡ qínɡ shī   fán qīn 
定   情   诗    繁  钦  


wǒ chū dōnɡ mén yóu , xiè hòu chénɡ qīnɡ chén 。 
我 出  东   门  游  , 邂  逅  承    清   尘   。 
sī jūn jí yōu fánɡ , shì qǐn zhí yī jīn 。 
思 君  即 幽  房   , 侍  寝  执  衣 巾  。 
shí wú sānɡ zhōnɡ qì , pò cǐ lù cè rén 。 
时  无 桑   中    契 , 迫 此 路 侧 人  。 
wǒ jì mèi jūn zī , jūn yì yuè wǒ yán 。 
我 既 媚  君  姿 , 君  亦 悦  我 颜  。 
hé yǐ zhì quán quán ? wǎn bì shuānɡ jīn huán 。 
何 以 致  拳   拳   ? 绾  臂 双     金  环   。 
hé yǐ dào yīn qín ? yuē zhǐ yì shuānɡ yín 。 
何 以 道  殷  勤  ? 约  指  一 双     银  。 
hé yǐ zhì qū qū ? ěr zhōnɡ shuānɡ mínɡ zhū 。 
何 以 致  区 区 ? 耳 中    双     明   珠  。 
hé yǐ zhì kòu kòu ? xiānɡ nánɡ xì zhǒu hòu 。 
何 以 致  叩  叩  ? 香    囊   系 肘   后  。 
hé yǐ zhì qì kuò ? rào wàn shuānɡ tiào tuō 。 
何 以 致  契 阔  ? 绕  腕  双     跳   脱  。 
hé yǐ jié ēn qínɡ ? měi yù zhuì luó yīnɡ 。 
何 以 结  恩 情   ? 美  玉 缀   罗  缨   。 
hé yǐ jié zhōnɡ xīn ? sù lǚ lián shuānɡ zhēn 。 
何 以 结  中    心  ? 素 缕 连   双     针   。 
hé yǐ jié xiānɡ yú ? jīn báo huà sāo tóu 。 
何 以 结  相    于 ? 金  薄  画  搔  头  。 
hé yǐ wèi bié lí ? ěr hòu dài mào chāi 。 
何 以 慰  别  离 ? 耳 后  玳  瑁  钗   。 
hé yǐ dá huān xīn ? wán sù sān tiáo qún 。 
何 以 答 欢   忻  ? 纨  素 三  条   裙  。 
hé yǐ jié chóu bēi ? bái juàn shuānɡ zhōnɡ yī 。 
何 以 结  愁   悲  ? 白  绢   双     中    衣 。 
yǔ wǒ qī hé suǒ ? nǎi qī dōnɡ shān yú 。 
与 我 期 何 所  ? 乃  期 东   山   隅 。 
rì ɡàn xī bù lái , ɡǔ fēnɡ chuī wǒ rú 。 
日 旰  兮 不 来  , 谷 风   吹   我 襦 。 
yuǎn wànɡ wú suǒ jiàn , tì qì qǐ chí chú 。 
远   望   无 所  见   , 涕 泣 起 踟  蹰  。 
yǔ wǒ qī hé suǒ ? nǎi qī shān nán yánɡ 。 
与 我 期 何 所  ? 乃  期 山   南  阳   。 
rì zhōnɡ xī bù lái , piāo fēnɡ chuī wǒ chánɡ 。 
日 中    兮 不 来  , 飘   风   吹   我 裳    。 
xiāo yáo mò shuí dǔ , wànɡ jūn chóu wǒ chánɡ 。 
逍   遥  莫 谁   睹 , 望   君  愁   我 肠    。 
yǔ wǒ qī hé suǒ ? nǎi qī xī shān cè 。 
与 我 期 何 所  ? 乃  期 西 山   侧 。 
rì xī xī bù lái , zhí zhú chánɡ tàn xī 。 
日 夕 兮 不 来  , 踯  躅  长    叹  息 。 
yuǎn wànɡ liánɡ fēnɡ zhì , fǔ yǎnɡ zhènɡ yī fu 。 
远   望   凉    风   至  , 俯 仰   正    衣 服 。 
yǔ wǒ qī hé suǒ ? nǎi qī shān běi cén 。 
与 我 期 何 所  ? 乃  期 山   北  岑  。 
rì mù xī bù lái , qī fēnɡ chuī wǒ jīn 。 
日 暮 兮 不 来  , 凄 风   吹   我 襟  。 
wànɡ jūn bù nénɡ zuò , bēi kǔ chóu wǒ xīn 。 
望   君  不 能   坐  , 悲  苦 愁   我 心  。 
ài shēn yǐ hé wéi , xī wǒ huá sè shí 。 
爱 身   以 何 为  , 惜 我 华  色 时  。 
zhōnɡ qínɡ jì kuǎn kuǎn , rán hòu kè mì qī 。 
中    情   既 款   款   , 然  后  克 密 期 。 
qiān yī niè mào cǎo , wèi jūn bù wǒ qī 。 
褰   衣 蹑  茂  草  , 谓  君  不 我 欺 。 
cè cǐ chǒu lòu zhì , xǐ yǐ wú suǒ zhī 。 
厕 此 丑   陋  质  , 徙 倚 无 所  之  。 
zì shānɡ shī suǒ yù , lèi xià rú lián sī 。 
自 伤    失  所  欲 , 泪  下  如 连   丝 。 
kōnɡ hóu yǐn   cáo zhí 
箜   篌  引    曹  植  


zhì jiǔ ɡāo diàn shànɡ , qīn jiāo cónɡ wǒ yóu 。 
置  酒  高  殿   上    , 亲  交   从   我 游  。 
zhōnɡ chú bàn fēnɡ shàn , pēnɡ yánɡ zǎi féi niú 。 
中    厨  办  丰   膳   , 烹   羊   宰  肥  牛  。 
qín zhēnɡ hé kānɡ kǎi , qí sè hé qiě róu 。 
秦  筝    何 慷   慨  , 齐 瑟 和 且  柔  。 
yánɡ ā  zòu qí wǔ , jīnɡ luò chū mínɡ ōu 。 
阳   阿 奏  奇 舞 , 京   洛  出  名   讴 。 
lè yǐn ɡuò sān jué , huǎn dài qīnɡ shù xiū 。 
乐 饮  过  三  爵  , 缓   带  倾   庶  羞  。 
zhǔ chēnɡ qiān jīn shòu , bīn fènɡ wàn nián chóu 。 
主  称    千   金  寿   , 宾  奉   万  年   酬   。 
jiǔ yào bù kě wànɡ , báo zhōnɡ yì suǒ yóu 。 
久  要  不 可 忘   , 薄  终    义 所  尤  。 
qiān qiān jūn zǐ dé , qìnɡ zhé yù hé qiú 。 
谦   谦   君  子 德 , 磬   折  欲 何 求  。 
jīnɡ fēnɡ piāo bái rì , ɡuānɡ jǐnɡ chí xī liú 。 
惊   风   飘   白  日 , 光    景   驰  西 流  。 
shènɡ shí bú zài lái , bǎi nián hū wǒ qiú 。 
盛    时  不 再  来  , 百  年   忽 我 遒  。 
shēnɡ cún huá wū chù , línɡ luò ɡuī shān qiū 。 
生    存  华  屋 处  , 零   落  归  山   丘  。 
xiān mín shuí bù sǐ , zhī mìnɡ fù hé yōu ? 
先   民  谁   不 死 , 知  命   复 何 忧  ? 
mínɡ dōu piān 
名   都  篇   


mínɡ dōu duō yāo nǚ , jīnɡ luò chū shào nián 。 
名   都  多  妖  女 , 京   洛  出  少   年   。 
bǎo jiàn zhí qiān jīn , bèi fú lì qiě xiān 。 
宝  剑   值  千   金  , 被  服 丽 且  鲜   。 
dòu jī dōnɡ jiāo dào , zǒu mǎ chánɡ qiū jiān 。 
斗  鸡 东   郊   道  , 走  马 长    楸  间   。 
chí chěnɡ wèi nénɡ bàn , shuānɡ tù ɡuò wǒ qián 。 
驰  骋    未  能   半  , 双     兔 过  我 前   。 
lǎn ɡōnɡ jié mínɡ dí , chánɡ qū shànɡ nán shān 。 
揽  弓   捷  鸣   镝 , 长    驱 上    南  山   。 
zuǒ wǎn yīn yòu fā , yí zònɡ liǎnɡ qín lián 。 
左  挽  因  右  发 , 一 纵   两    禽  连   。 
yú qiǎo wèi jí zhǎn , yǎnɡ shǒu jiē fēi yuān 。 
余 巧   未  及 展   , 仰   手   接  飞  鸢   。 
ɡuān zhě xián chēnɡ shàn , zhònɡ ɡōnɡ ɡuī wǒ yán 。 
观   者  咸   称    善   , 众    工   归  我 妍  。 
ɡuī lái yàn pínɡ lè , měi jiǔ dòu shí qiān 。 
归  来  宴  平   乐 , 美  酒  斗  十  千   。 
kuài lǐ jùn tái xiā , pào biē zhì xiónɡ fán 。 
脍   鲤 隽  鲐  虾  , 炮  鳖  炙  熊    蹯  。 
mínɡ chóu xiào pǐ lǚ , liè zuò jìnɡ chánɡ yán 。 
鸣   俦   啸   匹 侣 , 列  坐  竟   长    筵  。 
lián piān jī jū rǎnɡ , qiǎo jié wéi wàn duān 。 
连   翩   击 鞠 壤   , 巧   捷  惟  万  端   。 
bái rì xī nán chí , ɡuānɡ jǐnɡ bù kě pān 。 
白  日 西 南  驰  , 光    景   不 可 攀  。 
yún sàn hái chénɡ yì , qīnɡ chén fù lái hái 。 
云  散  还  城    邑 , 清   晨   复 来  还  。 
měi nǚ piān 
美  女 篇   


měi nǚ yāo qiě xián , cǎi sānɡ qí lù jiān 。 
美  女 妖  且  闲   , 采  桑   歧 路 间   。 
róu tiáo fēn rǎn rǎn , luò yè hé piān piān 。 
柔  条   纷  冉  冉  , 落  叶 何 翩   翩   。 
rǎnɡ xiù jiàn sù shǒu , hào wàn yuē jīn huán 。 
攘   袖  见   素 手   , 皓  腕  约  金  环   。 
tóu shànɡ jīn jué chāi , yāo pèi cuì lánɡ ɡān 。 
头  上    金  爵  钗   , 腰  佩  翠  琅   干  。 
mínɡ zhū jiāo yù tǐ , shān hú jiān mù nán 。 
明   珠  交   玉 体 , 珊   瑚 间   木 难  。 
luó yī hé piāo yáo , qīnɡ jū suí fēnɡ hái 。 
罗  衣 何 飘   摇  , 轻   裾 随  风   还  。 
ɡù pàn yí ɡuānɡ cǎi , chánɡ xiào qì ruò lán 。 
顾 盼  遗 光    彩  , 长    啸   气 若  兰  。 
xínɡ tú yònɡ xī jià , xiū zhě yǐ wànɡ cān 。 
行   徒 用   息 驾  , 休  者  以 忘   餐  。 
jiè wèn nǚ ān jū , nǎi zài chénɡ nán duān 。 
借  问  女 安 居 , 乃  在  城    南  端   。 
qīnɡ lóu lín dà lù , ɡāo mén jié zhònɡ ɡuān 。 
青   楼  临  大 路 , 高  门  结  重    关   。 
rónɡ huá yào zhāo rì , shuí bù xī lìnɡ yán ? 
容   华  耀  朝   日 , 谁   不 希 令   颜  ? 
méi shì hé suǒ yínɡ ? yù bó bù shí ān 。 
媒  氏  何 所  营   ? 玉 帛 不 时  安 。 
jiā rén mù ɡāo yì , qiú xián liánɡ dú nán 。 
佳  人  慕 高  义 , 求  贤   良    独 难  。 
zhònɡ rén tú áo áo , ān zhī bǐ suǒ ɡuān ? 
众    人  徒 嗷 嗷 , 安 知  彼 所  观   ? 
shènɡ nián chù fánɡ shì , zhōnɡ yè qǐ chánɡ tàn 。 
盛    年   处  房   室  , 中    夜 起 长    叹  。 
bái mǎ piān 
白  马 篇   


bái mǎ shì jīn jī , lián piān xī běi chí 。 
白  马 饰  金  羁 , 连   翩   西 北  驰  。 
jiè wèn shuí jiā zǐ , yōu bìnɡ yóu xiá ér 。 
借  问  谁   家  子 , 幽  并   游  侠  儿 。 
shǎo xiǎo qù xiānɡ yì , yánɡ shēnɡ shā mò chuí 。 
少   小   去 乡    邑 , 扬   声    沙  漠 陲   。 
sù xī bǐnɡ liánɡ ɡōnɡ , kǔ shǐ hé cēn cī 。  
宿 昔 秉   良    弓   , 楛 矢  何 参  差 。  
kònɡ xián pò zuǒ de , yòu fā cuī yuè zhī 。 
控   弦   破 左  的 , 右  发 摧  月  支  。 
yǎnɡ shǒu jiē fēi náo , fǔ shēn sàn mǎ tí 。 
仰   手   接  飞  猱  , 俯 身   散  马 蹄 。 
jiǎo jié ɡuò hóu yuán , yǒnɡ piāo ruò bào chī 。 
狡   捷  过  猴  猿   , 勇   剽   若  豹  螭  。 
biān chénɡ duō jǐnɡ jí , hú lǔ shù qiān yí 。 
边   城    多  警   急 , 胡 虏 数  迁   移 。 
yǔ xí cónɡ běi lái , lì mǎ dēnɡ ɡāo dī 。 
羽 檄 从   北  来  , 厉 马 登   高  堤 。 
chánɡ qū dǎo xiōnɡ nú , zuǒ ɡù línɡ xiān bēi 。 
长    驱 蹈  匈    奴 , 左  顾 陵   鲜   卑  。 
qì shēn fēnɡ rèn duān , xìnɡ mìnɡ ān kě huái ? 
弃 身   锋   刃  端   , 性   命   安 可 怀   ? 
fù mǔ qiě bú ɡù , hé yán zǐ yǔ qī ? 
父 母 且  不 顾 , 何 言  子 与 妻 ? 
mínɡ biān zhuànɡ shì jí , bù dé zhōnɡ ɡù sī 。 
名   编   壮     士  籍 , 不 得 中    顾 私 。 
juān qū fù ɡuó nán , shì sǐ hū rú ɡuī 。 
捐   躯 赴 国  难  , 视  死 忽 如 归  。 
qī āi 
七 哀 


mínɡ yuè zhào ɡāo lóu , liú ɡuānɡ zhènɡ pái huái 。 
明   月  照   高  楼  , 流  光    正    徘  徊   。 
shànɡ yǒu chóu sī fù , bēi tàn yǒu yú āi 。 
上    有  愁   思 妇 , 悲  叹  有  余 哀 。 
jiè wèn tàn zhě shuí , yán shì dànɡ zǐ qī 。 
借  问  叹  者  谁   , 言  是  宕   子 妻 。 
jūn xínɡ yú shí nián , ɡū qiè chánɡ dú qī 。 
君  行   逾 十  年   , 孤 妾  常    独 栖 。 
jūn ruò qīnɡ lù chén , qiè ruò zhuó shuǐ ní 。 
君  若  清   路 尘   , 妾  若  浊   水   泥 。 
fú chén ɡè yì shì , huí hé hé shí xié ? 
浮 沉   各 异 势  , 回  合 何 时  谐  ? 
yuàn wéi xī nán fēnɡ , chánɡ shì rù jūn huái 。 
愿   为  西 南  风   , 长    逝  入 君  怀   。 
jūn huái liánɡ bù kāi , jiàn qiè dānɡ hé yī 。 
君  怀   良    不 开  , 贱   妾  当   何 依 。 
sònɡ yīnɡ shì 
送   应   氏  


qí yī 
其 一 


bù dēnɡ běi mánɡ bǎn , yáo wànɡ luò yánɡ shān 。 
步 登   北  邙   阪  , 遥  望   洛  阳   山   。 
luò yánɡ hé jì mò , ɡōnɡ shì jìn shāo fén 。 
洛  阳   何 寂 寞 , 宫   室  尽  烧   焚  。 
yuán qiánɡ jiē dùn pǐ , jīnɡ jí shànɡ cān tiān 。 
垣   墙    皆  顿  擗 , 荆   棘 上    参  天   。 
bú jiàn jiù qí lǎo , dàn dǔ xīn shào nián 。 
不 见   旧  耆 老  , 但  睹 新  少   年   。 
cè zú wú xínɡ jìnɡ , huānɡ chóu bú fù tián 。 
侧 足 无 行   径   , 荒    畴   不 复 田   。 
yóu zǐ jiǔ bù ɡuī , bù shí mò yǔ qiān 。 
游  子 久  不 归  , 不 识  陌 与 阡   。 
zhōnɡ yě hé xiāo tiáo , qiān lǐ wú rén yān 。 
中    野 何 萧   条   , 千   里 无 人  烟  。 
niàn wǒ pínɡ chánɡ jū , qì jié bù nénɡ yán 。 
念   我 平   常    居 , 气 结  不 能   言  。 


qí èr 
其 二 


qīnɡ shí nán lǚ dé , jiā huì bù kě chánɡ 。 
清   时  难  屡 得 , 嘉  会  不 可 常    。 
tiān dì wú zhōnɡ jí , rén mìnɡ ruò cháo shuānɡ 。 
天   地 无 终    极 , 人  命   若  朝   霜     。 
yuàn dé zhǎn yàn wǎn , wǒ yǒu zhī shuò fānɡ 。 
愿   得 展   燕  婉  , 我 友  之  朔   方   。 
qīn nì bìnɡ jí sònɡ , zhì jiǔ cǐ hé yánɡ 。 
亲  昵 并   集 送   , 置  酒  此 河 阳   。 
zhōnɡ kuì qǐ dú báo ? bīn yǐn bú jìn shānɡ 。 
中    馈  岂 独 薄  ? 宾  饮  不 尽  觞    。 
ài zhì wànɡ kǔ shēn , qǐ bú kuì zhōnɡ chánɡ ? 
爱 至  望   苦 深   , 岂 不 愧  中    肠    ? 
shān chuān zǔ qiě yuǎn , bié cù huì rì chánɡ 。 
山   川    阻 且  远   , 别  促 会  日 长    。 
yuàn wéi bǐ yì niǎo , shī hé qǐ ɡāo xiánɡ 。 
愿   为  比 翼 鸟   , 施  翮 起 高  翔    。 
zá shī 
杂 诗  


qí yī 
其 一 


ɡāo tái duō bēi fēnɡ , zhāo rì zhào běi lín 。 
高  台  多  悲  风   , 朝   日 照   北  林  。 
zhī zǐ zài wàn lǐ , jiānɡ hú jiǒnɡ qiě shēn 。 
之  子 在  万  里 , 江    湖 迥    且  深   。 
fānɡ zhōu ān kě jí , lí sī ɡù nán rèn 。 
方   舟   安 可 极 , 离 思 故 难  任  。 
ɡū yàn fēi nán yóu , ɡuò tínɡ zhǎnɡ āi yín 。 
孤 雁  飞  南  游  , 过  庭   长    哀 吟  。 
qiào sī mù yuǎn rén , yuàn yù tuō yí yīn 。 
翘   思 慕 远   人  , 愿   欲 托  遗 音  。 
xínɡ yǐnɡ hū bú jiàn , piān piān shānɡ wǒ xīn 。 
形   影   忽 不 见   , 翩   翩   伤    我 心  。 


qí èr 
其 二 


zhuǎn pénɡ lí běn ɡēn , piāo yáo suí chánɡ fēnɡ 。 
转    蓬   离 本  根  , 飘   摇  随  长    风   。 
hé yì huí biāo jǔ , chuī wǒ rù yún zhōnɡ 。 
何 意 回  飚   举 , 吹   我 入 云  中    。 
ɡāo ɡāo shànɡ wú jí , tiān lù ān kě qiónɡ ? 
高  高  上    无 极 , 天   路 安 可 穷    ? 
lèi cǐ yóu kè zǐ , juān qū yuǎn cónɡ rónɡ 。 
类  此 游  客 子 , 捐   躯 远   从   戎   。 
máo hè bù yǎn xínɡ , wēi huò chánɡ bù chōnɡ 。 
毛  褐 不 掩  形   , 薇  藿  常    不 充    。 
qù qù mò fù dào , chén yōu lìnɡ rén lǎo 。 
去 去 莫 复 道  , 沉   忧  令   人  老  。 


qí sān 
其 三  


xī běi yǒu zhī fù , qǐ ɡǎo hé bīn fēn 。 
西 北  有  织  妇 , 绮 缟  何 缤  纷  。 
mínɡ chén bǐnɡ jī zhù , rì zè bù chénɡ wén 。 
明   晨   秉   机 杼  , 日 昃 不 成    文  。 
tài xī jīnɡ chánɡ yè , bēi xiào rù qīnɡ yún 。 
太  息 经   长    夜 , 悲  啸   入 青   云  。 
qiè shēn shǒu kōnɡ ɡuī , liánɡ rén xínɡ cónɡ jūn 。 
妾  身   守   空   闺  , 良    人  行   从   军  。 
zì qī sān nián ɡuī , jīn yǐ lì jiǔ chūn 。 
自 期 三  年   归  , 今  已 历 九  春   。 
fēi niǎo rào shù xiánɡ , qiào qiào mínɡ suǒ qún 。 
飞  鸟   绕  树  翔    , 噭   噭   鸣   索  群  。 
yuàn wéi nán liú jǐnɡ , chí ɡuānɡ jiàn wǒ jūn 。 
愿   为  南  流  景   , 驰  光    见   我 君  。 


qí sì 
其 四 


nán ɡuó yǒu jiā rén , rónɡ huá ruò táo lǐ 。 
南  国  有  佳  人  , 容   华  若  桃  李 。 
cháo yóu jiānɡ běi àn , xī sù xiāo xiānɡ zhǐ 。 
朝   游  江    北  岸 , 夕 宿 潇   湘    沚  。 
shí sú báo zhū yán , shuí wéi fā hào chǐ ? 
时  俗 薄  朱  颜  , 谁   为  发 皓  齿  ? 
fǔ yǎnɡ suì jiānɡ mù , rónɡ yào nán jiǔ shì 。 
俯 仰   岁  将    暮 , 荣   耀  难  久  恃  。 


qí wǔ 
其 五 


pú fū zǎo yán jià , wú xínɡ jiānɡ yuǎn yóu 。 
仆 夫 早  严  驾  , 吾 行   将    远   游  。 
yuǎn yóu yù hé zhī ? wú ɡuó wéi wǒ chóu 。 
远   游  欲 何 之  ? 吴 国  为  我 仇   。 
jiānɡ chěnɡ wàn lǐ tú , dōnɡ lù ān zú yóu ? 
将    骋    万  里 途 , 东   路 安 足 由  ? 
jiānɡ jiè duō bēi fēnɡ , huái sì chí jí liú 。 
江    介  多  悲  风   , 淮   泗 驰  急 流  。 
yuàn yù yì qīnɡ jì , xī zāi wú fānɡ zhōu 。 
愿   欲 一 轻   济 , 惜 哉  无 方   舟   。 
xián jū fēi wú zhì , ɡān xīn fù ɡuó yōu 。 
闲   居 非  吾 志  , 甘  心  赴 国  忧  。 


qí liù 
其 六  


fēi ɡuān bǎi yú chǐ , lín yǒu yù línɡ xuān 。 
飞  观   百  余 尺  , 临  牖  御 棂   轩   。 
yuǎn wànɡ zhōu qiān lǐ , zhāo xī jiàn pínɡ yuán 。 
远   望   周   千   里 , 朝   夕 见   平   原   。 
liè shì duō bēi xīn , xiǎo rén tōu zì xián 。 
烈  士  多  悲  心  , 小   人  偷  自 闲   。 
ɡuó chóu liànɡ bù sāi , ɡān xīn si sànɡ yuán 。 
国  仇   亮    不 塞  , 甘  心  思 丧   元   。 
fǔ jiàn xī nán wànɡ , sī yù fù tài shān 。 
抚 剑   西 南  望   , 思 欲 赴 太  山   。 
xián jí bēi shēnɡ fā , línɡ wǒ kānɡ kǎi yán 。 
弦   急 悲  声    发 , 聆   我 慷   慨  言  。 


赠白马王彪

序曰:黄初四年五月,白马王、任城王与余俱朝京师,会节气。到洛阳,任城王薨。至七月与白马王
还国。后有司以二王归藩,道路宜异宿止。意毒恨之。盖以大别在数日,是用自剖,与王辞焉。愤而
成篇。

yè dì chénɡ mínɡ lú , shì jiānɡ ɡuī jiù jiānɡ 。 
谒 帝 承    明   庐 , 逝  将    归  旧  疆    。 
qīnɡ chén fā huánɡ yì , rì xī ɡuò shǒu yánɡ 。 
清   晨   发 皇    邑 , 日 夕 过  首   阳   。 
yī luò ɡuǎnɡ qiě shēn , yù jì chuān wú liánɡ 。 
伊 洛  广    且  深   , 欲 济 川    无 梁    。 
fàn zhōu yuè hónɡ tāo , yuàn bǐ dōnɡ lù chánɡ 。 
泛  舟   越  洪   涛  , 怨   彼 东   路 长    。 
ɡù zhān liàn chénɡ què , yǐn lǐnɡ qínɡ nèi shānɡ 。 
顾 瞻   恋   城    阙  , 引  领   情   内  伤    。 


tài ɡǔ hé liáo kuò , shān shù yù cānɡ cānɡ 。 
太  谷 何 寥   廓  , 山   树  郁 苍   苍   。 
lín yǔ ní wǒ tú , liú liáo hào zònɡ hénɡ 。 
霖  雨 泥 我 涂 , 流  潦   浩  纵   横   。 
zhōnɡ kuí jué wú ɡuǐ , ɡǎi zhé dēnɡ ɡāo ɡānɡ 。 
中    逵  绝  无 轨  , 改  辙  登   高  冈   。 
xiū bǎn zào yún rì , wǒ mǎ xuán yǐ huánɡ 。 
修  坂  造  云  日 , 我 马 玄   以 黄    。 


xuán huánɡ yóu nénɡ jìn , wǒ sī yù yǐ shū 。 
玄   黄    犹  能   进  , 我 思 郁 以 纾  。 
yù shū jiānɡ hé niàn ? qīn ài zài lí jū 。 
郁 纾  将    何 念   ? 亲  爱 在  离 居 。 
běn tú xiānɡ yǔ xié , zhōnɡ ɡènɡ bú kè jù 。 
本  图 相    与 偕  , 中    更   不 克 俱 。 
chī xiāo mínɡ hénɡ è  , chái lánɡ dānɡ lù qú 。 
鸱  枭   鸣   衡   轭 , 豺   狼   当   路 衢 。 
cānɡ yinɡ jiān bái hēi , chán qiǎo fǎn qīn shū 。 
苍   蝇   间   白  黑  , 谗   巧   反  亲  疏  。 
yù hái jué wú qī , lǎn pèi zhǐ chí chú 。 
欲 还  绝  无 蹊 , 揽  辔  止  踟  蹰  。 


chí chú yì hé liú ? xiānɡ sī wú zhōnɡ jí 。 
踟  蹰  亦 何 留  ? 相    思 无 终    极 。 
qiū fēnɡ fā wēi liánɡ , hán chán mínɡ wǒ cè 。 
秋  风   发 微  凉    , 寒  蝉   鸣   我 侧 。 
yuán yě hé xiāo tiáo , bái rì hū xī nì 。 
原   野 何 萧   条   , 白  日 忽 西 匿 。 
ɡuī niǎo fù qiáo lín , piān piān lì yǔ yì 。 
归  鸟   赴 乔   林  , 翩   翩   厉 羽 翼 。 
ɡū shòu zǒu suǒ qún , xián cǎo bù huánɡ shí 。 
孤 兽   走  索  群  , 衔   草  不 遑    食  。 
ɡǎn wù shānɡ wǒ huái , fǔ xīn chánɡ tài xī 。 
感  物 伤    我 怀   , 抚 心  长    太  息 。 


tài xī jiānɡ hé wéi ? tiān mìnɡ yǔ wǒ wéi 。 
太  息 将    何 为  ? 天   命   与 我 违  。 
nài hé niàn tónɡ shēnɡ , yì wǎnɡ xínɡ bù ɡuī 。 
奈  何 念   同   生    , 一 往   形   不 归  。 
ɡū hún xiánɡ ɡù yù , línɡ jiù jì jīnɡ shī 。 
孤 魂  翔    故 域 , 灵   柩  寄 京   师  。 
cún zhě hū fù ɡuò , wánɡ méi shēn zì shuāi 。 
存  者  忽 复 过  , 亡   没  身   自 衰    。 
rén shēnɡ chù yí shì , qù ruò zhāo lù xī 。  
人  生    处  一 世  , 去 若  朝   露 晞 。  
nián zài sānɡ yú jiān , yínɡ xiǎnɡ bù nénɡ zhuī 。 
年   在  桑   榆 间   , 影   响    不 能   追   。 
zì ɡù fēi jīn shí , duō zé lìnɡ xīn bēi 。 
自 顾 非  金  石  , 咄  唶 令   心  悲  。 


xīn bēi dònɡ wǒ shén , qì zhì mò fù chén 。 
心  悲  动   我 神   , 弃 置  莫 复 陈   。 
zhànɡ fu zhì sì hǎi , wàn lǐ yóu bǐ lín 。 
丈    夫 志  四 海  , 万  里 犹  比 邻  。 
ēn ài ɡǒu bù kuī , zài yuǎn fēn rì qīn 。 
恩 爱 苟  不 亏  , 在  远   分  日 亲  。 
hé bì tónɡ qīn dào , rán hòu zhǎn yīn qín 。 
何 必 同   衾  帱  , 然  后  展   殷  勤  。 
yōu sī chénɡ jí bìnɡ , wú nǎi ér nǚ rén 。 
忧  思 成    疾 病   , 无 乃  儿 女 仁  。 
cānɡ zú ɡǔ ròu qínɡ , nénɡ bù huái kǔ xīn ? 
仓   卒 骨 肉  情   , 能   不 怀   苦 辛  ? 


kǔ xīn hé lǜ sī ? tiān mìnɡ xìn kě yí 。 
苦 辛  何 虑 思 ? 天   命   信  可 疑 。 
xū wú qiú liè xiān , sōnɡ zǐ jiǔ wú qī 。 
虚 无 求  列  仙   , 松   子 久  吾 欺 。 
biàn ɡù zài sī xū , bǎi nián shuí nénɡ chí ? 
变   故 在  斯 须 , 百  年   谁   能   持  ? 
lí bié yǒnɡ wú huì , zhí shǒu jiānɡ hé shí ? 
离 别  永   无 会  , 执  手   将    何 时  ? 
wánɡ qí ài yù tǐ , jù xiǎnɡ huánɡ fā qī 。 
王   其 爱 玉 体 , 俱 享    黄    发 期 。 
shōu lèi jí chánɡ lù , yuán bǐ cónɡ cǐ cí 。 
收   泪  即 长    路 , 援   笔 从   此 辞 。 
zènɡ xiù cɑi rù jūn   jī kānɡ 
赠   秀  才  入 军    嵇 康   


qí yī 
其 一 


liánɡ mǎ jì xián , lì fú yǒu huī 。 
良    马 既 闲   , 丽 服 有  晖  。 
zuǒ lǎn fán ruò , yòu jiē wànɡ ɡuī 。 
左  揽  繁  弱  , 右  接  忘   归  。 
fēnɡ chí diàn shì , niè jǐnɡ zhuī fēi 。 
风   驰  电   逝  , 蹑  景   追   飞  。 
línɡ lì zhōnɡ yuán , ɡù pàn shēnɡ zī 。 
凌   厉 中    原   , 顾 盼  生    姿 。 


qí èr 
其 二 


xī tú lán pǔ , mò mǎ huà shān 。 
息 徒 兰  圃 , 秣 马 华  山   。 
liú fān pínɡ ɡāo , chuí lún chánɡ chuān 。 
流  番  平   皋  , 垂   纶  长    川    。 
mù sònɡ ɡuī hónɡ , shǒu huī wǔ xián 。 
目 送   归  鸿   , 手   挥  五 弦   。 
fǔ yǎnɡ zì dé , yóu xīn tài xuán 。 
俯 仰   自 得 , 游  心  太  玄   。 
jiā bǐ diào wēnɡ , dé yú wànɡ quán 。 
嘉  彼 钓   翁   , 得 鱼 忘   筌   。 
yǐnɡ rén shì yǐ , shuí yǔ jìn yán ? 
郢   人  逝  矣 , 谁   与 尽  言  ? 
yǒnɡ huái   ruǎn jí 
咏   怀     阮   籍 


qí yī 
其 一 


yè zhōnɡ bù nénɡ mèi , qǐ zuò dàn mínɡ qín 。 
夜 中    不 能   寐  , 起 坐  弹  鸣   琴  。 
báo wéi jiàn mínɡ yuè , qīnɡ fēnɡ chuī wǒ jīn 。 
薄  帷  鉴   明   月  , 清   风   吹   我 襟  。 
ɡū hónɡ hào wài yě , xiánɡ niǎo mínɡ běi lín 。 
孤 鸿   号  外  野 , 翔    鸟   鸣   北  林  。 
pái huái jiānɡ hé jiàn ? yōu sī dú shānɡ xīn 。 
徘  徊   将    何 见   ? 忧  思 独 伤    心  。 


qí èr 
其 二 


jiā shù xià chénɡ qī , dōnɡ yuán táo yǔ lǐ 。 
嘉  树  下  成    蹊 , 东   园   桃  与 李 。 
qiū fēnɡ chuī fēi huò , línɡ luò cónɡ cǐ shǐ 。 
秋  风   吹   飞  藿  , 零   落  从   此 始  。 
fán huá yǒu qiáo cuì , tánɡ shànɡ shēnɡ jīnɡ qǐ 。 
繁  华  有  憔   悴  , 堂   上    生    荆   杞 。 
qū mǎ shě zhī qù , qù shànɡ xī shān zhǐ 。 
驱 马 舍  之  去 , 去 上    西 山   趾  。 
yì shēn bú zì bǎo , hé kuànɡ liàn qī zi 。 
一 身   不 自 保  , 何 况    恋   妻 子 。 
nínɡ shuānɡ bèi yě cǎo , suì mù yì yún yǐ 。 
凝   霜     被  野 草  , 岁  暮 亦 云  已 。 


qí sān 
其 三  


pínɡ shēnɡ shào nián shí , qīnɡ bó hǎo xián ɡē 。 
平   生    少   年   时  , 轻   薄 好  弦   歌 。 
xī yóu xián yánɡ zhōnɡ , zhào lǐ xiānɡ jīnɡ ɡuò 。 
西 游  咸   阳   中    , 赵   李 相    经   过  。 
yú lè wèi zhōnɡ jí , bái rì hū cuō tuó 。 
娱 乐 未  终    极 , 白  日 忽 蹉  跎  。 
qū mǎ fù lái ɡuī , fǎn ɡù wànɡ sān hé 。 
驱 马 复 来  归  , 反  顾 望   三  河 。 
huánɡ jīn bǎi yì jìn , zī yònɡ chánɡ kǔ duō 。 
黄    金  百  镒 尽  , 资 用   常    苦 多  。 
běi lín tài hánɡ dào , shī lù jiānɡ rú hé 。 
北  临  太  行   道  , 失  路 将    如 何 。 


qí sì 
其 四 


xī wén dōnɡ línɡ ɡuā , jìn zài qīnɡ mén wài 。 
昔 闻  东   陵   瓜  , 近  在  青   门  外  。 
lián zhěn jù qiān mò , zǐ mǔ xiānɡ ɡōu dài 。 
连   畛   距 阡   陌 , 子 母 相    钩  带  。 
wǔ sè yào zhāo rì , jiā bīn sì miàn huì 。 
五 色 曜  朝   日 , 嘉  宾  四 面   会  。 
ɡāo huǒ zì jiān áo , duō cái wéi huàn hài 。 
膏  火  自 煎   熬 , 多  财  为  患   害  。 
bù yī kě zhōnɡ shēn , chǒnɡ lù qǐ zú lài ? 
布 衣 可 终    身   , 宠    禄 岂 足 赖  ? 


qí wǔ 
其 五 


zhuó zhuó xī tuí rì , yú ɡuānɡ zhào wǒ yī 。 
灼   灼   西 颓  日 , 余 光    照   我 衣 。 
huí fēnɡ chuī sì bì , hán niǎo xiānɡ yīn yī 。 
回  风   吹   四 壁 , 寒  鸟   相    因  依 。 
zhōu zhōu shànɡ xián yǔ , qiónɡ qiónɡ yì niàn jī 。 
周   周   尚    衔   羽 , 蛩    蛩    亦 念   饥 。 
rú hé dānɡ lù zi , qìnɡ zhé wànɡ suǒ ɡuī 。 
如 何 当   路 子 , 磬   折  忘   所  归  。 
qǐ wéi kuā yù mínɡ , qiáo cuì shǐ xīn bēi 。 
岂 为  夸  誉 名   , 憔   悴  使  心  悲  。 
nínɡ yǔ yàn què xiánɡ , bù suí huánɡ hú fēi 。 
宁   与 燕  雀  翔    , 不 随  黄    鹄 飞  。 
huánɡ hú yóu sì hǎi , zhōnɡ lù jiānɡ ān ɡuī ? 
黄    鹄 游  四 海  , 中    路 将    安 归  ? 


qí liù 
其 六  


zhàn zhàn chánɡ jiānɡ shuǐ , shànɡ yǒu fēnɡ shù lín 。 
湛   湛   长    江    水   , 上    有  枫   树  林  。 
ɡāo lán bèi jìnɡ lù , qīnɡ lí shì qīn qīn 。  
皋  兰  被  径   路 , 青   骊 逝  骎  骎  。  
yuǎn wànɡ lìnɡ rén bēi , chūn qì ɡǎn wǒ xīn 。 
远   望   令   人  悲  , 春   气 感  我 心  。 
sān chǔ duō xiù shì , cháo yún jìn huānɡ yín 。 
三  楚  多  秀  士  , 朝   云  进  荒    淫  。 
zhū huá zhèn fēn fānɡ , ɡāo cài xiānɡ zhuī xún 。 
朱  华  振   芬  芳   , 高  蔡  相    追   寻  。 
yì wéi huánɡ què āi , lèi xià shuí nénɡ jìn 。 
一 为  黄    雀  哀 , 泪  下  谁   能   禁  。 


qí qī 
其 七 


xī nián shí sì wǔ , zhì shànɡ hǎo shū shī 。 
昔 年   十  四 五 , 志  尚    好  书  诗  。 
bèi hè huái zhū yù , yán mǐn xiānɡ yǔ qī 。 
被  褐 怀   珠  玉 , 颜  闵  相    与 期 。 
kāi xuān lín sì yě , dēnɡ ɡāo wànɡ suǒ sī 。 
开  轩   临  四 野 , 登   高  望   所  思 。 
qiū mù bì shān ɡānɡ , wàn dài tónɡ yì shí 。 
丘  墓 蔽 山   冈   , 万  代  同   一 时  。 
qiān qiū wàn suì hòu , rónɡ mínɡ ān suǒ zhī ? 
千   秋  万  岁  后  , 荣   名   安 所  之  ? 
nǎi wù xiàn mén zǐ , qiào qiào jīn zì chī 。 
乃  悟 羡   门  子 , 噭   噭   今  自 嗤  。 


qí bā 
其 八 


dú zuò kōnɡ tánɡ shànɡ , shuí kě yǔ huān zhě ? 
独 坐  空   堂   上    , 谁   可 与 欢   者  ? 
chū mén lín yǒnɡ lù , bú jiàn hánɡ chē mǎ 。 
出  门  临  永   路 , 不 见   行   车  马 。 
dēnɡ ɡāo wànɡ jiǔ zhōu , yōu yōu fēn kuànɡ yě 。 
登   高  望   九  州   , 悠  悠  分  旷    野 。 
ɡū niǎo xī běi fēi , lí shòu dōnɡ nán xià 。 
孤 鸟   西 北  飞  , 离 兽   东   南  下  。 
rì mù sī qīn yǒu , wù yán yònɡ zì xiě 。 
日 暮 思 亲  友  , 晤 言  用   自 写  。 


qí jiǔ 
其 九  


jià yán fā wèi dōu , nán xiànɡ wànɡ chuī tái 。 
驾  言  发 魏  都  , 南  向    望   吹   台  。 
xiāo ɡuǎn yǒu yí yīn , liánɡ wánɡ ān zài zāi ? 
萧   管   有  遗 音  , 梁    王   安 在  哉  ? 
zhàn shì shí zāo kānɡ , xián zhě chù hāo lái 。 
战   士  食  糟  糠   , 贤   者  处  蒿  莱  。 
ɡē wú qǔ wèi zhōnɡ , qín bīnɡ yǐ fù lái 。 
歌 舞 曲 未  终    , 秦  兵   已 复 来  。 
jiá lín fēi wú yǒu , zhū ɡōnɡ shēnɡ chén āi 。 
夹  林  非  吾 有  , 朱  宫   生    尘   埃 。 
jūn bài huá yánɡ xià , shēn jìnɡ wéi tǔ huī 。 
军  败  华  阳   下  , 身   竟   为  土 灰  。 


qí shí 
其 十  


zhāo yánɡ bú zài shènɡ , bái rì hū xī yōu 。 
朝   阳   不 再  盛    , 白  日 忽 西 幽  。 
qù cǐ ruò fǔ yǎnɡ , rú hé sì jiǔ qiū 。 
去 此 若  俯 仰   , 如 何 似 九  秋  。 
rén shēnɡ ruò chén lù , tiān dào miǎo yōu yōu 。 
人  生    若  尘   露 , 天   道  邈   悠  悠  。 
qí jǐnɡ shēnɡ niú shān , tì sì fēn jiāo liú 。 
齐 景   升    牛  山   , 涕 泗 纷  交   流  。 
kǒnɡ shènɡ lín chánɡ chuān , xī shì hū ruò fú 。 
孔   圣    临  长    川    , 惜 逝  忽 若  浮 。 
qù zhě yú bù jí , lái zhě wú bù liú 。 
去 者  余 不 及 , 来  者  吾 不 留  。 
yuàn dēnɡ tài huà shān , shànɡ yǔ sōnɡ zǐ yóu 。 
愿   登   太  华  山   , 上    与 松   子 游  。 
yú fǔ zhī shì huàn , chénɡ liú fàn qīnɡ zhōu 。 
渔 父 知  世  患   , 乘    流  泛  轻   舟   。 


qí shí yī 
其 十  一 


yán ɡuānɡ yán wàn lǐ , hónɡ chuān dànɡ tuān lài 。 
炎  光    延  万  里 , 洪   川    荡   湍   濑  。 
wān ɡōnɡ ɡuà fú sānɡ , chánɡ jiàn yǐ tiān wài 。 
弯  弓   挂  扶 桑   , 长    剑   倚 天   外  。 
tài shān chénɡ dǐ lì , huánɡ hé wéi chánɡ dài 。 
泰  山   成    砥 砺 , 黄    河 为  裳    带  。 
shì bǐ zhuānɡ zhōu zǐ , rónɡ kū hé zú lài ? 
视  彼 庄     周   子 , 荣   枯 何 足 赖  ? 
juān shēn qì zhōnɡ yuán , wū yuān zuò huàn hài 。 
捐   身   弃 中    原   , 乌 鸢   作  患   害  。 
qǐ ruò xiónɡ jié shì , ɡōnɡ mínɡ cónɡ cǐ dà 。 
岂 若  雄    杰  士  , 功   名   从   此 大 。 


qí shí èr 
其 十  二 


wēi ɡuàn qiē fú yún , chánɡ jiàn chū tiān wài 。 
危  冠   切  浮 云  , 长    剑   出  天   外  。 
xì ɡù hé zú lǜ , ɡāo dù kuà yí shì 。 
细 故 何 足 虑 , 高  度 跨  一 世  。 
fēi zǐ wéi wǒ yù , xiāo yáo yóu huānɡ yì 。 
非  子 为  我 御 , 逍   遥  游  荒    裔 。 
ɡù xiè xī wánɡ mǔ , wú jiānɡ cónɡ cǐ shì 。 
顾 谢  西 王   母 , 吾 将    从   此 逝  。 
qǐ yǔ pénɡ hù shì , tán qín sònɡ yán shì 。 
岂 与 蓬   户 士  , 弹  琴  诵   言  誓  。 


qí shí sān 
其 十  三  


hónɡ shēnɡ zī zhì dù , bèi fú zhènɡ yǒu chánɡ 。 
洪   生    资 制  度 , 被  服 正    有  常    。 
zūn bēi shè cì xù , shì wù qí jì ɡānɡ 。 
尊  卑  设  次 序 , 事  物 齐 纪 纲   。 
rónɡ shì zhěnɡ yán sè , qìnɡ zhé zhí ɡuī zhānɡ 。 
容   饰  整    颜  色 , 磬   折  执  圭  璋    。 
tánɡ shànɡ zhì xuán jiǔ , shì zhōnɡ shènɡ dào liánɡ 。 
堂   上    置  玄   酒  , 室  中    盛    稻  粱    。 
wài lì zhēn sù tán , hù nèi miè fēn fānɡ 。 
外  厉 贞   素 谈  , 户 内  灭  芬  芳   。 
fànɡ kǒu cónɡ zhōnɡ chū , fù shuō dào yì fānɡ 。 
放   口  从   衷    出  , 复 说   道  义 方   。 
wěi qū zhōu xuán yí , zī tài chóu wǒ chánɡ 。 
委  曲 周   旋   仪 , 姿 态  愁   我 肠    。 
晋诗

豫章行苦相篇傅玄

kǔ xiānɡ shēn wéi nǚ , bēi lòu nán zài chén 。 
苦 相    身   为  女 , 卑  陋  难  再  陈   。 
nán ér dānɡ mén hù , duò dì zì shēnɡ shén 。 
男  儿 当   门  户 , 堕  地 自 生    神   。 
xiónɡ xīn zhì sì hǎi , wàn lǐ wànɡ fēnɡ chén 。 
雄    心  志  四 海  , 万  里 望   风   尘   。 
nǚ yù wú xīn ài , bù wéi jiā suǒ zhēn 。 
女 育 无 欣  爱 , 不 为  家  所  珍   。 
zhǎnɡ dà táo shēn shì , cánɡ tóu xiū jiàn rén 。 
长    大 逃  深   室  , 藏   头  羞  见   人  。 
chuí lèi shì tā xiānɡ , hū rú yǔ jué yún 。 
垂   泪  适  他 乡    , 忽 如 雨 绝  云  。 
dī tóu hé yán sè , sù chǐ jié zhū chún 。 
低 头  和 颜  色 , 素 齿  结  朱  唇   。 
ɡuì bài wú fù shù , bì qiè rú yán bīn 。 
跪  拜  无 复 数  , 婢 妾  如 严  宾  。 
qínɡ hé tonɡ yún hàn , kuí huò yǎnɡ yánɡ chūn 。 
情   合 同   云  汉  , 葵  藿  仰   阳   春   。 
xīn ɡuāi shèn shuí huǒ , bǎi è  jí qí shēn 。 
心  乖   甚   水   火  , 百  恶 集 其 身   。 
yù yán suí nián biàn , zhànɡ fu duō hǎo xīn 。 
玉 颜  随  年   变   , 丈    夫 多  好  新  。 
xī wéi xínɡ yǔ yǐnɡ , jīn wéi hú yǔ qín 。 
昔 为  形   与 影   , 今  为  胡 与 秦  。 
hú qín shí xiānɡ jiàn , yì jué yú cān chén 。 
胡 秦  时  相    见   , 一 绝  逾 参  辰   。 


xī chánɡ ān xínɡ 
西 长    安 行   


suǒ sī xī hé zài ? nǎi zài xī chánɡ ān 。 
所  思 兮 何 在  ? 乃  在  西 长    安 。 
hé yònɡ cún wèn qiè ? xiānɡ        shuānɡ zhū huán 。 
何 用   存  问  妾  ? 香    【衤登】 双     珠  环   。 
hé yònɡ zhònɡ cún wèn ? yǔ jué cuì lánɡ ɡān 。  
何 用   重    存  问  ? 羽 爵  翠  琅   玕  。  
jīn wǒ xī wén jūn , ɡènɡ yǒu xī yì xīn 。 
今  我 兮 闻  君  , 更   有  兮 异 心  。 
xiānɡ yì bù kě shāo , huán yì bù kě chén 。 
香    亦 不 可 烧   , 环   亦 不 可 沉   。 
xiānɡ shāo rì yǒu xiē , huán chén rì zì shēn 。 
香    烧   日 有  歇  , 环   沉   日 自 深   。 
chē yáo yáo piān 
车  遥  遥  篇   


chē yáo yáo xī mǎ yánɡ yánɡ , zhuī sī jūn xī bù kě wànɡ 。 
车  遥  遥  兮 马 洋   洋   , 追   思 君  兮 不 可 忘   。 
jūn ān yóu xī xī rù qín , yuàn wéi yǐnɡ xī suí jūn shēn 。 
君  安 游  兮 西 入 秦  , 愿   为  影   兮 随  君  身   。 
jūn zài yīn xī yǐnɡ bú jiàn , jūn yī ɡuānɡ xī qiè suǒ yuàn 。 
君  在  阴  兮 影   不 见   , 君  依 光    兮 妾  所  愿   。 
wú chǔ ɡē 
吴 楚  歌 


yàn rén měi xī zhào nǚ jiā , qí shì zé ěr xī xiàn cénɡ yá 。 
燕  人  美  兮 赵   女 佳  , 其 室  则 迩 兮 限   层   崖 。 
yún wéi chē xī fēnɡ wéi mǎ , yù zài shān xī lán zài yě 。 
云  为  车  兮 风   为  马 , 玉 在  山   兮 兰  在  野 。 
yún wú qī xī fēnɡ yǒu zhǐ , sī duō duān xī shuí nénɡ lǐ ? 
云  无 期 兮 风   有  止  , 思 多  端   兮 谁   能   理 ? 
qīnɡ bó piān   zhānɡ huá 
轻   薄 篇     张    华  


mò shì duō qīnɡ bó , jiāo dài hǎo fú huá 。 
末 世  多  轻   薄 , 骄   代  好  浮 华  。 
zhì yì jì fànɡ yì , zī cái yì fēnɡ shē 。 
志  意 既 放   逸 , 赀 财  亦 丰   奢  。 
bèi fú jí xiān lì , yáo shàn jìn róu jiā 。 
被  服 极 纤   丽 , 肴  膳   尽  柔  嘉  。 
tónɡ pú yú liánɡ ròu , bì qiè dǎo línɡ luó 。 
僮   仆 余 粱    肉  , 婢 妾  蹈  绫   罗  。 
wén xuān shù yǔ ɡài , chénɡ mǎ mínɡ yù kē 。 
文  轩   树  羽 盖  , 乘    马 鸣   玉 珂 。 
hénɡ zān kè dài mào , chánɡ biān cuò xiànɡ yá 。 
横   簪  刻 玳  瑁  , 长    鞭   错  象    牙 。 
zú xià jīn bó lǚ , shǒu zhōnɡ shuānɡ mò yé 。 
足 下  金  礴 履 , 手   中    双     莫 邪 。 
bīn cónɡ huàn luò yì , shì yù hé fēn pā 。 
宾  从   焕   络  绎 , 侍  御 何 芬  葩 。 
cháo yǔ jīn zhānɡ qī , mù sù xǔ shǐ jiā 。 
朝   与 金  张    期 , 暮 宿 许 史  家  。 
jiǎ dì miàn chánɡ jiē , zhū mén hè cuó é  。 
甲  第 面   长    街  , 朱  门  赫 嵯  峨 。 
cānɡ wú zhú yè qīnɡ , yí chénɡ jiǔ yùn cuǒ 。 
苍   梧 竹  叶 清   , 宜 城    九  酝  醝  。 
fú láo suí shānɡ zhuǎn , sù yǐ zì tiào bō 。 
浮 醪  随  觞    转    , 素 蚁 自 跳   波 。 
měi nǚ xìnɡ qí zhào , yán chànɡ chū xī bā 。 
美  女 兴   齐 赵   , 妍  唱    出  西 巴 。 
yí ɡù qīnɡ chénɡ ɡuó , qiān jīn bù zú duō 。 
一 顾 倾   城    国  , 千   金  不 足 多  。 
běi lǐ xiàn qí wǔ , dà línɡ zòu mínɡ ɡē 。 
北  里 献   奇 舞 , 大 陵   奏  名   歌 。 
xīn shēnɡ yú jī chǔ , miào jì jué yánɡ ā  。 
新  声    逾 激 楚  , 妙   妓 绝  阳   阿 。 
xuán hè jiànɡ fú yún , xún yú yuè zhōnɡ hé 。 
玄   鹤 降    浮 云  , 鲟  鱼 跃  中    河 。 
mò zhái qiě tínɡ chē , zhǎn jì yóu zī jiē 。 
墨 翟   且  停   车  , 展   季 犹  咨 嗟  。 
chún yú qián xínɡ jiǔ , yōnɡ mén zuò xiānɡ hé 。 
淳   于 前   行   酒  , 雍   门  坐  相    和 。 
mènɡ ɡōnɡ jié zhònɡ ɡuān , bīn kè bù dé cuō 。 
孟   公   结  重    关   , 宾  客 不 得 蹉  。 
sān yǎ lái hé chí ? ěr rè yǎn zhōnɡ huā 。 
三  雅 来  何 迟  ? 耳 热 眼  中    花  。 
pán àn hù jiāo cuò , zuò xí xián xuān huá 。 
盘  案 互 交   错  , 坐  席 咸   喧   哗  。 
zān ěr huò duò luò , ɡuàn miǎn jiē qīnɡ xié 。 
簪  珥 或  堕  落  , 冠   冕   皆  倾   斜  。 
hān yǐn zhōnɡ rì yè , mínɡ dēnɡ jì zhāo xiá 。 
酣  饮  终    日 夜 , 明   灯   继 朝   霞  。 
jué yīnɡ shànɡ bù yóu , ān nénɡ fù ɡù tā ? 
绝  缨   尚    不 尤  , 安 能   复 顾 他 ? 
liú lián mí xìn sù , cǐ huān nán kě ɡuò 。 
留  连   弥 信  宿 , 此 欢   难  可 过  。 
rén shēnɡ ruò fú jì , nián shí hū cuō tuó 。 
人  生    若  浮 寄 , 年   时  忽 蹉  跎  。 
cù cù zhāo lù qī , rónɡ lè jù jǐ hé ? 
促 促 朝   露 期 , 荣   乐 遽 几 何 ? 
niàn cǐ chánɡ zhōnɡ bēi , tì xià zì pānɡ tuó 。 
念   此 肠    中    悲  , 涕 下  自 滂   沱  。 
dàn wèi zhí fǎ lì , lǐ fánɡ qiě qiē cuō 。 
但  畏  执  法 吏 , 礼 防   且  切  磋  。 
qínɡ shī 
情   诗  


yóu mù sì yě wài , xiāo yáo dú yán zhù 。 
游  目 四 野 外  , 逍   遥  独 延  伫  。 
lán huì yuán qīnɡ qú , fán huá yīn lǜ zhǔ 。 
兰  蕙  缘   清   渠 , 繁  华  荫  绿 渚  。 
jiā rén bú zài zī , qǔ cǐ yù shuí yǔ ? 
佳  人  不 在  兹 , 取 此 欲 谁   与 ? 
cháo jū zhī fēnɡ hán , xué chù shí yīn yǔ 。 
巢   居 知  风   寒  , 穴  处  识  阴  雨 。 
bù cén yuǎn lí bié , ān zhī mù chóu lǚ ? 
不 曾  远   离 别  , 安 知  慕 俦   侣 ? 
fù luò dào zhōnɡ zuò   lù jī 
赴 洛  道  中    作    陆 机 


yuǎn yóu yuè shān chuān , shān chuān xiū qiě ɡuǎnɡ 。 
远   游  越  山   川    , 山   川    修  且  广    。 
zhèn cè zhì chónɡ qiū , ān pèi zūn pínɡ mǎnɡ 。 
振   策 陟  崇    丘  , 安 辔  遵  平   莽   。 
xī xī bào yǐnɡ mèi , cháo cú xián sī wǎnɡ 。 
夕 息 抱  影   寐  , 朝   徂 衔   思 往   。 
dùn pèi yǐ ɡāo yán , cè tīnɡ bēi fēnɡ xiǎnɡ 。 
顿  辔  倚 高  岩  , 侧 听   悲  风   响    。 
qīnɡ lù zhuì sù huī , mínɡ yuè yì hé lǎnɡ 。 
清   露 坠   素 辉  , 明   月  一 何 朗   。 
fǔ zhěn bù nénɡ mèi , zhèn yī dú chánɡ xiǎnɡ 。 
抚 枕   不 能   寐  , 振   衣 独 长    想    。 
měnɡ hǔ xínɡ 
猛   虎 行   


kě bù yǐn dào quán shuǐ , rè bù xī è  mù yīn 。 
渴 不 饮  盗  泉   水   , 热 不 息 恶 木 阴  。 
è  mù qǐ wú zhī ? zhì shì duō kǔ xīn 。 
恶 木 岂 无 枝  ? 志  士  多  苦 心  。 
zhěnɡ jià sù shí mìnɡ , zhànɡ cè jiānɡ yuǎn xún 。 
整    驾  肃 时  命   , 杖    策 将    远   寻  。 
jī shí měnɡ hǔ kū , hán qī yě què lín 。 
饥 食  猛   虎 窟 , 寒  栖 野 雀  林  。 
rì ɡuī ɡōnɡ wèi jiàn , shí wǎnɡ suì zǎi yīn 。 
日 归  功   未  建   , 时  往   岁  载  阴  。 
chónɡ yún lín àn hài , mínɡ tiáo suí fēnɡ yín 。 
崇    云  临  岸 骇  , 鸣   条   随  风   吟  。 
jìnɡ yán yōu ɡǔ dǐ , chánɡ xiào ɡāo shān cén 。 
静   言  幽  谷 底 , 长    啸   高  山   岑  。 
jí xián wú nuò xiǎnɡ , liànɡ jié nán wéi yīn 。 
急 弦   无 懦  响    , 亮    节  难  为  音  。 
rén shēnɡ chénɡ wèi yì , hé yún kāi cǐ jīn ? 
人  生    诚    未  易 , 曷 云  开  此 衿  ? 
juàn wǒ ɡěnɡ jiè huái , fǔ yǎnɡ kuì ɡǔ jīn 。 
眷   我 耿   介  怀   , 俯 仰   愧  古 今  。 
dào wánɡ shī   pān yuè 
悼  亡   诗    潘  岳  


rěn rǎn dōnɡ chūn xiè , hán shǔ hū liú yì 。 
荏  苒  冬   春   谢  , 寒  暑  忽 流  易 。 
zhī zǐ ɡuī qiónɡ quán , zhònɡ rǎnɡ yǒnɡ yōu ɡé 。 
之  子 归  穷    泉   , 重    壤   永   幽  隔 。 
sī huái shuí kè cónɡ ? yān liú yì hé yì 。 
私 怀   谁   克 从   ? 淹  留  亦 何 益 。 
miǎn miǎn ɡōnɡ cháo mìnɡ , huí xīn fǎn chū yì 。 
黾   勉   恭   朝   命   , 回  心  反  初  役 。 
wànɡ lú sī qí rén , rù shì xiǎnɡ suǒ lì 。 
望   庐 思 其 人  , 入 室  想    所  历 。 
wéi pínɡ wú fǎnɡ fú , hàn mò yǒu yú jì 。 
帏  屏   无 仿   佛 , 翰  墨 有  余 迹 。 
liú fānɡ wèi jí xiē , yí ɡuà yóu zài bì 。 
流  芳   未  及 歇  , 遗 挂  犹  在  壁 。 
chànɡ huǎnɡ rú huò cún , huí huánɡ chōnɡ jīnɡ tì 。 
怅    恍    如 或  存  , 回  遑    忡    惊   惕 。 
rú bǐ hàn lín niǎo , shuānɡ qī yì zhāo zhǐ 。 
如 彼 翰  林  鸟   , 双     栖 一 朝   只  。 
rú bǐ yóu chuān yú , bǐ mù zhōnɡ lù xī 。 
如 彼 游  川    鱼 , 比 目 中    路 析 。 
chūn fēnɡ yuán xì lái , chén liū chénɡ yán dī 。 
春   风   缘   隙 来  , 晨   溜  承    檐  滴 。 
qǐn xī hé shí wànɡ , chén yōu rì yínɡ jī 。 
寝  息 何 时  忘   , 沉   忧  日 盈   积 。 
shù jǐ yǒu shí shuāi , zhuānɡ fǒu yóu kě jī 。 
庶  几 有  时  衰    , 庄     缶  犹  可 击 。 
yǒnɡ shǐ bā shǒu   zuǒ sī 
咏   史  八 首     左  思 


qí yī 
其 一 


ruò ɡuàn nònɡ róu hàn , zhuó luò ɡuān qún shū 。 
弱  冠   弄   柔  翰  , 卓   荦  观   群  书  。 
zhù lùn zhǔn ɡuò qín , zuò fù nǐ zǐ xū 。 
著  论  准   过  秦  , 作  赋 拟 子 虚 。 
biān chénɡ kǔ mínɡ dí , yǔ xí fēi jīnɡ dōu 。 
边   城    苦 鸣   镝 , 羽 檄 飞  京   都  。 
suī fēi jiǎ zhòu shì , chóu xī lǎn ránɡ jū 。 
虽  非  甲  胄   士  , 畴   昔 览  穰   苴 。 
chánɡ xiào jī qīnɡ fēnɡ , zhì ruò wú dōnɡ wú 。 
长    啸   激 清   风   , 志  若  无 东   吴 。 
qiān dāo ɡuì yì ɡē , mènɡ xiǎnɡ chěnɡ liánɡ tú 。 
铅   刀  贵  一 割 , 梦   想    骋    良    图 。 
zuǒ miǎn chénɡ jiānɡ xiānɡ , yòu pàn dìnɡ qiānɡ hú 。 
左  眄   澄    江    湘    , 右  盼  定   羌    胡 。 
ɡōnɡ chénɡ bú shòu jué , chánɡ yī ɡuī tián lú 。 
功   成    不 受   爵  , 长    揖 归  田   庐 。 


qí èr 
其 二 


yù yù jiàn dǐ sōnɡ , lí lí shān shànɡ miáo 。 
郁 郁 涧   底 松   , 离 离 山   上    苗   。 
yǐ bǐ jìnɡ cùn jīnɡ , yīn cǐ bǎi chǐ tiáo 。 
以 彼 径   寸  茎   , 荫  此 百  尺  条   。 
shì zhòu niè ɡāo wèi , yīnɡ jùn chén xià liáo 。 
世  胄   蹑  高  位  , 英   俊  沉   下  僚   。 
dì shì shǐ zhī rán , yóu lái fēi yì zhāo 。 
地 势  使  之  然  , 由  来  非  一 朝   。 
jīn zhānɡ jiè jiù yè , qí yè ěr hàn diāo 。 
金  张    借  旧  业 , 七 叶 珥 汉  貂   。 
fénɡ ɡōnɡ qǐ bù wěi , bái shǒu bú jiàn zhāo 。 
冯   公   岂 不 伟  , 白  首   不 见   招   。 


qí sān 
其 三  


wú xī duàn ɡān mù , yǎn xī fān wèi jūn 。 
吾 希 段   干  木 , 偃  息 藩  魏  君  。 
wú mù lǔ zhònɡ lián , tán xiào què qín jūn 。 
吾 慕 鲁 仲    连   , 谈  笑   却  秦  军  。 
dānɡ shì ɡuì bù jī , zāo nán nénɡ jiě fēn 。 
当   世  贵  不 羁 , 遭  难  能   解  纷  。 
ɡōnɡ chénɡ chǐ shòu shǎnɡ , ɡāo jié zhuó bù qún 。 
功   成    耻  受   赏    , 高  节  卓   不 群  。 
lín zǔ bù kěn xiè , duì ɡuī nìnɡ kěn fēn 。 
临  组 不 肯  绁  , 对  圭  宁   肯  分  。 
lián xǐ yào qián tínɡ , bǐ zhī yóu fú yún 。 
连   玺 耀  前   庭   , 比 之  犹  浮 云  。 


qí sì 
其 四 


jì jì jīnɡ chénɡ nèi , hè hè wánɡ hóu jū 。 
济 济 京   城    内  , 赫 赫 王   侯  居 。 
ɡuàn ɡài yīn sì shù , zhū lún jìnɡ chánɡ qú 。 
冠   盖  荫  四 术  , 朱  轮  竟   长    衢 。 
cháo jí jīn zhānɡ ɡuǎn , mù sù xǔ shǐ lú 。 
朝   集 金  张    馆   , 暮 宿 许 史  庐 。 
nán lín jī zhōnɡ qìnɡ , běi lǐ chuī shēnɡ yú 。 
南  邻  击 钟    磬   , 北  里 吹   笙    竽 。 
jì jì yánɡ zǐ zhái , mén wú qīnɡ xiānɡ yú 。 
寂 寂 扬   子 宅   , 门  无 卿   相    舆 。 
liáo liáo kōnɡ yǔ zhōnɡ , suǒ jiǎnɡ zài xuán xū 。 
寥   寥   空   宇 中    , 所  讲    在  玄   虚 。 
yán lùn zhǔn xuān ní , cí fù nǐ xiānɡ rú 。 
言  论  准   宣   尼 , 辞 赋 拟 相    如 。 
yōu yōu bǎi shì hòu , yīnɡ mínɡ shàn bā qū 。 
悠  悠  百  世  后  , 英   名   擅   八 区 。 


qí wǔ 
其 五 


hào tiān shū bái rì , línɡ jǐnɡ yào shén zhōu 。 
皓  天   舒  白  日 , 灵   景   耀  神   州   。 
liè zhái zǐ ɡōnɡ lǐ , fēi yǔ ruò yún fú 。 
列  宅   紫 宫   里 , 飞  宇 若  云  浮 。 
é  é  ɡāo mén nèi , ǎi ǎi jiē wánɡ hóu 。 
峨 峨 高  门  内  , 蔼 蔼 皆  王   侯  。 
zì fēi pān lónɡ kè , hé wéi xū lái yóu 。 
自 非  攀  龙   客 , 何 为  歘 来  游  。 
bèi hè chū chānɡ hé , ɡāo bù zhuī xǔ yóu 。 
被  褐 出  阊    阖 , 高  步 追   许 由  。 
zhèn yī qiān rèn ɡānɡ , zhuó zú wàn lǐ liú 。 
振   衣 千   仞  冈   , 濯   足 万  里 流  。 


qí liù 
其 六  


jīnɡ kē yǐn yàn shì , jiǔ hān qì yì zhèn 。 
荆   轲 饮  燕  市  , 酒  酣  气 益 震   。 
āi ɡē hé jiàn lí , wèi ruò bànɡ wú rén 。 
哀 歌 和 渐   离 , 谓  若  傍   无 人  。 
suī wú zhuànɡ shì jié , yǔ shì yì shū lún 。 
虽  无 壮     士  节  , 与 世  亦 殊  伦  。 
ɡāo miǎn miǎo sì hǎi , háo yòu hé zú chén 。 
高  眄   邈   四 海  , 豪  右  何 足 陈   。 
ɡuì zhě suī zì ɡuì , shì zhī ruò āi chén 。 
贵  者  虽  自 贵  , 视  之  若  埃 尘   。 
jiàn zhě suī zì jiàn , zhònɡ zhī ruò qiān jūn 。 
贱   者  虽  自 贱   , 重    之  若  千   钧  。 


qí qī 
其 七 


zhǔ fù huàn bù dá , ɡǔ ròu hái xiānɡ báo 。 
主  父 宦   不 达 , 骨 肉  还  相    薄  。 
mǎi chén kùn qiáo cǎi , kànɡ lì bù ān zhái 。 
买  臣   困  樵   采  , 伉   俪 不 安 宅   。 
chén pínɡ wú chǎn yè , ɡuī lái yì fù ɡuō 。 
陈   平   无 产   业 , 归  来  翳 负 郭  。 
zhǎnɡ qīnɡ hái chénɡ dōu , bì lì hé liáo kuò 。 
长    卿   还  成    都  , 壁 立 何 寥   廓  。 
sì xián qǐ bù wěi , yí liè ɡuānɡ piān jí 。 
四 贤   岂 不 伟  , 遗 烈  光    篇   籍 。 
dānɡ qí wèi yù shí , yōu zài tián ɡōu hè 。 
当   其 未  遇 时  , 忧  在  填   沟  壑 。 
yīnɡ xiónɡ yǒu tún chàn , yóu lái zì ɡǔ xī 。 
英   雄    有  屯  颤   , 由  来  自 古 昔 。 
hé shì wú qí cái , yí zhī zài cǎo zé 。 
何 世  无 奇 才  , 遗 之  在  草  泽 。 


qí bā 
其 八 


xí xí lónɡ zhōnɡ niǎo , jǔ hé chù sì yú 。 
习 习 笼   中    鸟   , 举 翮 触  四 隅 。 
luò luò qiónɡ xiànɡ shì , bào yǐnɡ shǒu kōnɡ lú 。 
落  落  穷    巷    士  , 抱  影   守   空   庐 。 
chū mén wú tōnɡ lù , zhǐ jí sāi zhōnɡ tú 。 
出  门  无 通   路 , 枳  棘 塞  中    涂 。 
jì cè qì bù shōu , kuài ruò kū chí yú 。 
计 策 弃 不 收   , 块   若  枯 池  鱼 。 
wài wànɡ wú cùn lù , nèi ɡù wú dòu chǔ 。 
外  望   无 寸  禄 , 内  顾 无 斗  储  。 
qīn qi hái xiānɡ miè , pénɡ you rì yè shū 。 
亲  戚 还  相    蔑  , 朋   友  日 夜 疏  。 
sū qín běi yóu shuì , lǐ sī xī shànɡ shū 。 
苏 秦  北  游  说   , 李 斯 西 上    书  。 
fǔ yǎnɡ shēnɡ rónɡ huá , duō jiē fù diāo kū 。 
俯 仰   生    荣   华  , 咄  嗟  复 雕   枯 。 
yǐn hé qī mǎn fù , ɡuì zú bú yuàn yú 。 
饮  河 期 满  腹 , 贵  足 不 愿   余 。 
cháo lín qī yì zhī , kě wéi dá shì mó 。 
巢   林  栖 一 枝  , 可 为  达 士  模 。 
zhāo yǐn èr shǒu 
招   隐  二 首   


qí yī 
其 一 


zhànɡ cè zhāo yǐn shì , huānɡ tú hénɡ ɡǔ jīn 。 
杖    策 招   隐  士  , 荒    途 横   古 今  。 
yán xué wú jié ɡòu , qiū zhōnɡ yǒu mínɡ qín 。 
岩  穴  无 结  构  , 丘  中    有  鸣   琴  。 
bái yún tínɡ yīn ɡānɡ , dān pā yào yánɡ lín 。 
白  云  停   阴  冈   , 丹  葩 曜  阳   林  。 
shí quán shù qiónɡ yáo , xiān lín huò fú chén 。 
石  泉   漱  琼    瑶  , 纤   鳞  或  浮 沉   。 
fēi bì sī yǔ zhú , shān shuǐ yǒu qīnɡ yīn 。 
非  必 丝 与 竹  , 山   水   有  清   音  。 
hé shì dài xiào ɡē , ɡuàn mù zì bēi yín 。 
何 事  待  啸   歌 , 灌   木 自 悲  吟  。 
qiū jú jiān hóu liánɡ , yōu lán jiān zhònɡ jīn 。 
秋  菊 兼   糇  粮    , 幽  兰  间   重    襟  。 
chóu chú zú lì fán , liáo yù tóu wú zān 。 
踌   躇  足 力 烦  , 聊   欲 投  吾 簪  。 


qí èr 
其 二 


jīnɡ shǐ dōnɡ shān lú , ɡuǒ xià zì chénɡ zhēn 。 
经   始  东   山   庐 , 果  下  自 成    榛   。 
qián yǒu hán quán jǐnɡ , liáo kě yínɡ xīn shén 。 
前   有  寒  泉   井   , 聊   可 莹   心  神   。 
qiào qiàn qīnɡ cōnɡ jiān , zhú bǎi dé qí zhēn 。 
峭   茜   青   葱   间   , 竹  柏  得 其 真   。 
ruò yè qī shuānɡ xuě , fēi rónɡ liú yú jīn 。 
弱  叶 栖 霜     雪  , 飞  荣   流  余 津  。 
jué fú wú chánɡ wán , hǎo wù yǒu qū shēn 。 
爵  服 无 常    玩  , 好  恶 有  屈 伸   。 
jié shòu shēnɡ chán qiān , tán ɡuān qù āi chén 。 
结  绶   生    缠   牵   , 弹  冠   去 埃 尘   。 
huì lián fēi wú qū , shǒu yánɡ fēi wú rén 。 
惠  连   非  吾 屈 , 首   阳   非  吾 仁  。 
xiānɡ yǔ ɡuān suǒ shànɡ , xiāo yáo zhuàn liánɡ chén 。 
相    与 观   所  尚    , 逍   遥  撰    良    辰   。 
zá shī 
杂 诗  


qiū fēnɡ hé liè liè , bái lù wéi cháo shuānɡ 。 
秋  风   何 冽  冽  , 白  露 为  朝   霜     。 
róu tiáo dàn xī jìn , lǜ yè rì yè huánɡ 。 
柔  条   旦  夕 劲  , 绿 叶 日 夜 黄    。 
mínɡ yuè chū yún yá , jiǎo jiǎo liú sù ɡuānɡ 。 
明   月  出  云  崖 , 皦   皦   流  素 光    。 
pī xuān lín qián tínɡ , áo áo chén yàn xiánɡ 。 
披 轩   临  前   庭   , 嗷 嗷 晨   雁  翔    。 
ɡāo zhì jú sì hǎi , kuài rán shǒu kōnɡ tánɡ 。 
高  志  局 四 海  , 块   然  守   空   堂   。 
zhuànɡ chǐ bù hénɡ jū , suì mù chánɡ kǎi kānɡ 。 
壮     齿  不 恒   居 , 岁  暮 常    慨  慷   。 
jiāo nǚ shī 
娇   女 诗  


wú jiā yǒu jiāo nǚ , jiǎo jiǎo pō bái xī 。 
吾 家  有  娇   女 , 皎   皎   颇 白  皙 。 
xiǎo zì wéi wán sù , kóu chǐ zì qīnɡ lì 。 
小   字 为  纨  素 , 口  齿  自 清   历 。 
bìn fā fù ɡuǎnɡ é  , shuānɡ ěr sì lián bì 。 
鬓  发 覆 广    额 , 双     耳 似 连   璧 。 
mínɡ cháo nònɡ shū tái , dài méi lèi sǎo jì 。 
明   朝   弄   梳  台  , 黛  眉  类  扫  迹 。 
nónɡ zhū yǎn dān chún , huánɡ wěn lán màn chì 。 
浓   朱  衍  丹  唇   , 黄    吻  澜  漫  赤  。 
jiāo yǔ ruò lián suǒ, fèn sù nǎi mínɡ        。  
娇   语 若  连   琐  , 忿  速 乃  明   【忄画】 。  
wò bǐ lì tónɡ ɡuǎn , zhuàn kè wèi qī yì 。 
握 笔 利 彤   管   , 篆    刻 未  期 益 。 
zhí shū ài tí sù , sònɡ xí jīn suǒ huò 。 
执  书  爱 绨 素 , 诵   习 矜  所  获  。 
qí zǐ zì huì fānɡ , miàn mù càn rú huà 。 
其 姊 字 惠  芳   , 面   目 粲  如 画  。 
qīnɡ zhuānɡ xǐ lóu biān , lín jìnɡ wànɡ fǎnɡ zhī 。 
轻   妆     喜 楼  边   , 临  镜   忘   纺   织  。 
jǔ zhì nǐ jīnɡ zhào , lì de chénɡ fù yì 。 
举 觯  拟 京   兆   , 立 的 成    复 易 。 
wán nònɡ méi jiá jiān , jù jiān jī zhù yì 。 
玩  弄   眉  颊  间   , 剧 兼   机 杼  役 。 
cōnɡ rónɡ hǎo zhào wǔ , yán xiù xiànɡ fēi hé 。 
从   容   好  赵   舞 , 延  袖  象    飞  翮 。 
shànɡ xià xián zhù jì , wén shǐ zhé juǎn bì 。 
上    下  弦   柱  际 , 文  史  辄  卷   襞 。 
ɡù miǎn pínɡ fēnɡ huà , rú jiàn yǐ zhǐ zhāi 。 
顾 眄   屏   风   画  , 如 见   已 指  摘   。 
dān qīnɡ rì chén àn , mínɡ yì wéi yǐn zé 。 
丹  青   日 尘   暗 , 明   义 为  隐  赜 。 
chí wù xiánɡ yuán lín , ɡuǒ xià jiē shēnɡ zhāi 。 
驰  骛 翔    园   林  , 果  下  皆  生    摘   。 
hónɡ pā zhuì zǐ dì , pínɡ shí zhòu dǐ zhì 。 
红   葩 缀   紫 蒂 , 萍   实  骤   抵 掷  。 
tān huá fēnɡ yǔ zhōnɡ , shēn hū shù bǎi shì 。 
贪  华  风   雨 中    , 眒   忽 数  百  适  。 
wù niè shuānɡ xuě xì , zhònɡ qí chánɡ lěi jī 。 
务 蹑  霜     雪  戏 , 重    綦 常    累  积 。 
bìnɡ xīn zhù yáo zhuàn , duān zuò lǐ pán ɡé 。 
并   心  注  肴  馔    , 端   坐  理 盘  槅 。 
hàn mò jí hán àn , xiānɡ yǔ shù lí tì 。 
翰  墨 戢 函  按 , 相    与 数  离 逖 。 
dònɡ wéi lú zhēnɡ qū , xǐ lǚ rèn zhī shì 。 
动   为  炉 钲    屈 , 屣 履 任  之  适  。 
xīn wéi tú chuǎn jù ,chuī xū duì dǐnɡ      。 
心  为  荼 荈    剧 , 吹   嘘 对  鼎   {釒历} 。 
zhī nì màn bái xiù , yān xūn rǎn ā  xī 。 
脂  腻 漫  白  袖  , 烟  熏  染  阿 锡 。 
yī bèi jiē zhònɡ chí , nán yǔ shěn shuǐ bì 。 
衣 被  皆  重    池  , 难  与 沈   水   碧 。 
rèn qí rú zǐ yì , xiū shòu zhánɡ zhě zé 。 
任  其 孺 子 意 , 羞  受   长    者  责 。 
piē wén dānɡ yǔ zhànɡ , yǎn lèi jù xiànɡ bì 。  
瞥  闻  当   与 杖    , 掩  泪  俱 向    壁 。  
分享到:
用户评论
    请您留言
表情:
栏目推荐
浏览排行
随机推荐