您的位置:首页 >> 古诗全集 >> 汉代诗选

汉代诗选1

时间:2008/5/4 13:27:47  点击:6267 次
ɡāi xià ɡē   xiànɡ jí 
垓  下  歌   项    籍 


lì bá shān xī qì ɡài shì 。 
力 拔 山   兮 气 盖  世  。 
shí bú lì xī zhuī bú shì 。 
时  不 利 兮 骓   不 逝  。 
zhuī bú shì xī kě nài hé ! 
骓   不 逝  兮 可 奈  何 ! 
yú xī yú xī nài ruò hé !  
虞 兮 虞 兮 奈  若  何 !  
cǎi zhī cāo   měi rén yú 
采  芝  操    美  人  虞 


hào tiān jiē jiē 。 shēn ɡǔ wēi yǐ 。 
皓  天   嗟  嗟  。 深   谷 逶  迤 。 
shù mù mò mò 。 ɡāo shān cuī wéi 。 
树  木 莫 莫 。 高  山   崔  嵬  。 
yán jū xué chù 。 yǐ wéi wò yīn 。 
岩  居 穴  处  。 以 为  幄 茵  。 
yè yè zǐ zhī 。 ké yǐ liáo jī 。 
晔 晔 紫 芝  。 可 以 疗   饥 。 
tánɡ yú wǎnɡ yǐ 。 wú dānɡ ān ɡuī 。 
唐   虞 往   矣 。 吾 当   安 归  。 
ɡē 
歌 


mò mò ɡāo shān 。 shēn ɡǔ wēi yǐ 。 
莫 莫 高  山   。 深   谷 逶  迤 。 
yè yè zǐ zhī 。 ké yǐ liáo jī 。 
晔 晔 紫 芝  。 可 以 疗   饥 。 
tánɡ yú shì yuǎn 。 wú jiānɡ hé ɡuī 。 
唐   虞 世  远   。 吾 将    何 归  。 
sì mǎ ɡāo ɡài 。 qí yōu shèn dà 。 
驷 马 高  盖  。 其 忧  甚   大 。 
fù ɡuì zhī wèi rén xī 。 pín jiàn zhī sì zhì 。 
富 贵  之  畏  人  兮 。 贫  贱   之  肆 志  。 
hé xiànɡ wánɡ ɡē 
和 项    王   歌 


hàn bīnɡ yǐ lüè dì 。 sì fānɡ chǔ ɡē shēnɡ 。 
汉  兵   已 略  地 。 四 方   楚  歌 声    。 
dài wɑnɡ yì qì jìn 。 jiàn qiè hé lè shēnɡ 。 
大  王   意 气 尽  。 贱   妾  何 乐 生    。 
dà fēnɡ ɡē   liú bānɡ  
大 风   歌   刘  邦    


dà fēnɡ qǐ xī yún fēi yánɡ 。 
大 风   起 兮 云  飞  扬   。 
wēi jiā hǎi nèi xī ɡuī ɡù xiānɡ 。 
威  加  海  内  兮 归  故 乡    。 
ān dé měnɡ shì xī shǒu sì fānɡ !  
安 得 猛   士  兮 守   四 方   !  
qiū fēnɡ cí   liú chè 
秋  风   辞   刘  彻  


qiū fēnɡ qǐ xī bái yún fēi , 
秋  风   起 兮 白  云  飞  , 
cǎo mù huánɡ luò xī yàn nán ɡuī 。 
草  木 黄    落  兮 雁  南  归  。 
lán yǒu xiù xī jú yǒu fānɡ , 
兰  有  秀  兮 菊 有  芳   , 
huái jiā rén xī bù nénɡ wànɡ 。 
怀   佳  人  兮 不 能   忘   。 
fàn lóu chuán xī jì fén hé , 
泛  楼  船    兮 济 汾  河 , 
hénɡ zhōnɡ liú xī yánɡ sù bō 。 
横   中    流  兮 扬   素 波 。 
xiāo ɡǔ mínɡ xī fā zhào ɡē , 
箫   鼓 鸣   兮 发 棹   歌 , 
huān lè jí xī āi qínɡ duō 。 
欢   乐 极 兮 哀 情   多  。 
shǎo zhuànɡ jǐ shí xī nài lǎo hé !  
少   壮     几 时  兮 奈  老  何 !  
ɡē   lǐ yán nián 
歌   李 延  年   


běi fānɡ yǒu jiā rén 。 jué shì ér dú lì 。 
北  方   有  佳  人  。 绝  世  而 独 立 。 
yí ɡù qīnɡ rén chénɡ 。 zài ɡù qīnɡ rén ɡuó 。 
一 顾 倾   人  城    。 再  顾 倾   人  国  。 
nínɡ bù zhī qīnɡ chénɡ yǔ qīnɡ ɡuó 。 jiā rén nán zài dé 。 
宁   不 知  倾   城    与 倾   国  。 佳  人  难  再  得 。 
bēi qiū ɡē   liú xì jūn 
悲  秋  歌   刘  细 君  
 
 
wú jiā jià wǒ xī tiān yì fānɡ , 
吾 家  嫁  我 兮 天   一 方   , 
yuǎn tuō yì ɡuó xī wū sūn wánɡ 。 
远   托  异 国  兮 乌 孙  王   。 
qiónɡ lú wéi shì xī zhān wéi qiánɡ , 
穹    庐 为  室  兮 毡   为  墙    , 
yǐ ròu wéi shí xī lào wéi jiānɡ 。 
以 肉  为  食  兮 酪  为  浆    。 
jū chánɡ tǔ sī xī xīn nèi shānɡ , 
居 常    土 思 兮 心  内  伤    , 
yuàn wéi huánɡ hú xī ɡuī ɡù xiānɡ 。  
愿   为  黄    鹄 兮 归  故 乡    。  
wǔ yī ɡē   liánɡ hónɡ 
五 噫 歌   梁    鸿   
 
 
zhì bǐ běi mánɡ xī , yī ! 
陟  彼 北  芒   兮 , 噫 ! 
ɡù zhān dì jīnɡ xī , yī ! 
顾 瞻   帝 京   兮 , 噫 ! 
ɡōnɡ què cuī wēi xī , yī ! 
宫   阙  崔  巍  兮 , 噫 ! 
mín zhī qú láo xī , yī ! 
民  之  劬 劳  兮 , 噫 ! 
liáo liáo wèi yānɡ xī , yī !  
辽   辽   未  央   兮 , 噫 !  
jiàn zhì shī èr shǒu   lì yán 
见   志  诗  二 首     郦 炎  


dà dào yí qiě chánɡ , jiǒnɡ lù xiá qiě cù 。 
大 道  夷 且  长    , 窘    路 狭  且  促 。 
xiū yì wú bēi qī , yuǎn zhǐ bú bù jú 。 
修  翼 无 卑  栖 , 远   趾  不 步 局 。 
shū wú línɡ xiāo yǔ , fèn cǐ qiān lǐ zú 。 
舒  吾 陵   霄   羽 , 奋  此 千   里 足 。 
chāo mài jué chén qū , shū hū shuí nénɡ zhú 。 
超   迈  绝  尘   驱 , 倏  忽 谁   能   逐  。 
xián yú qǐ chánɡ lèi , bǐnɡ xìnɡ zài qīnɡ zhuó 。 
贤   愚 岂 常    类  , 禀   性   在  清   浊   。 
fù ɡuì yǒu rén jí , pín jiàn wú tiān lù 。 
富 贵  有  人  籍 , 贫  贱   无 天   录 。 
tōnɡ sāi ɡǒu yóu yǐ , zhì shì bù xiānɡ bǔ 。 
通   塞  苟  由  已 , 志  士  不 相    卜 。 
chén pínɡ áo lǐ shè , hán xìn diào hé qū 。 
陈   平   敖 里 社  , 韩  信  钓   河 曲 。 
zhōnɡ jū tiān xià zǎi , shí cǐ wàn zhōnɡ lù 。 
终    居 天   下  宰  , 食  此 万  钟    禄 。 
dé yīn liú qiān zǎi , ɡōnɡ mínɡ zhònɡ shān yuè 。 
德 音  流  千   载  , 功   名   重    山   岳  。 
 
 
línɡ zhī shēnɡ hé zhōu , dònɡ yáo yīn hónɡ bō 。 
灵   芝  生    河 洲   , 动   摇  因  洪   波 。 
lán rónɡ yì hé wǎn , yán shuānɡ cuì qí kē 。 
兰  荣   一 何 晚  , 严  霜     瘁  其 柯 。 
āi zāi èr fānɡ cǎo , bù zhí tài shān ē  。 
哀 哉  二 芳   草  , 不 植  太  山   阿 。 
wén zhì dào suǒ ɡuì , zāo shí yònɡ yǒu jiā 。 
文  质  道  所  贵  , 遭  时  用   有  嘉  。 
jiànɡ ɡuàn lín hénɡ zǎi , wèi yì chónɡ fú huá 。 
绛    灌   临  衡   宰  , 谓  谊 崇    浮 华  。 
xián cái yì bú yònɡ , yuǎn tóu jīnɡ nán shā 。 
贤   才  抑 不 用   , 远   投  荆   南  沙  。 
bào yù chénɡ lónɡ jì , bù fénɡ lè yǔ hé 。 
抱  玉 乘    龙   骥 , 不 逢   乐 与 和 。 
ān dé kǒnɡ zhònɡ ní , wéi shì chén sì kē 。  
安 得 孔   仲    尼 , 为  世  陈   四 科 。  
sì chóu shī   zhānɡ hénɡ  
四 愁   诗    张    衡    


wǒ suǒ sī xī zài tài shān , 
我 所  思 兮 在  太  山   , 
yù wǎnɡ cónɡ zhī liánɡ fù jiān 。 
欲 往   从   之  梁    父 艰   。 
cè shēn dōnɡ wànɡ tì zhān hàn 。 
侧 身   东   望   涕 沾   翰  。 
měi rén zènɡ wǒ jīn cuò dāo , 
美  人  赠   我 金  错  刀  , 
hé yǐ bào zhī yīnɡ qiónɡ yáo 。 
何 以 报  之  英   琼    瑶  。 
lù yuǎn mò zhì yǐ xiāo yáo , 
路 远   莫 致  倚 逍   遥  , 
hé wéi huái yōu xīn fán láo 。 
何 为  怀   忧  心  烦  劳  。 


wǒ suǒ sī xī zài ɡuì lín , 
我 所  思 兮 在  桂  林  , 
yù wǎnɡ cónɡ zhī xiānɡ shuǐ shēn 。 
欲 往   从   之  湘    水   深   。 
cè shēn nán wànɡ tì zhān jīn 。 
侧 身   南  望   涕 沾   襟  。 
měi rén zènɡ wǒ qín lánɡ ɡān ,  
美  人  赠   我 琴  琅   玕  ,  
hé yǐ bào zhī shuānɡ yù pán 。 
何 以 报  之  双     玉 盘  。 
lù yuǎn mò zhì yǐ chóu chànɡ , 
路 远   莫 致  倚 惆   怅    , 
hé wéi huái yōu xīn fán yànɡ 。 
何 为  怀   忧  心  烦  怏   。 


wǒ suǒ sī xī zài hàn yánɡ , 
我 所  思 兮 在  汉  阳   , 
yù wǎnɡ cónɡ zhī lǒnɡ bǎn chánɡ 。 
欲 往   从   之  陇   阪  长    。 
cè shēn xī wànɡ tì zhān chánɡ 。 
侧 身   西 望   涕 沾   裳    。 
měi rén zènɡ wǒ diāo dān yú , 
美  人  赠   我 貂   襜  褕 , 
hé yǐ bào zhī mínɡ yuè zhū 。 
何 以 报  之  明   月  珠  。 
lù yuǎn mò zhì yǐ chí chú , 
路 远   莫 致  倚 踟  蹰  , 
hé wéi huái yōu xīn fán yū 。 
何 为  怀   忧  心  烦  纡 。 


wǒ suǒ sī xī zài yàn mén , 
我 所  思 兮 在  雁  门  , 
yù wǎnɡ cónɡ zhī xuě fēn fēn 。  
欲 往   从   之  雪  雰  雰  。  
cè shēn běi wànɡ tì zhān jīn 。 
侧 身   北  望   涕 沾   巾  。 
měi rén zènɡ wǒ jǐn xiù duàn , 
美  人  赠   我 锦  绣  段   , 
hé yǐ bào zhī qīnɡ yù àn 。 
何 以 报  之  青   玉 案 。 
lù yuǎn mò zhì yǐ zēnɡ tàn , 
路 远   莫 致  倚 增   叹  , 
hé wéi huái yōu xīn fán wǎn 。  
何 为  怀   忧  心  烦  惋  。  
yǔ liú bó zōnɡ jué jiāo shī   zhū mù 
与 刘  伯 宗   绝  交   诗    朱  穆 


běi shān yǒu chī , bù jié qí yì 。 
北  山   有  鸱  , 不 洁  其 翼 。 
fēi bú zhènɡ xiànɡ , qǐn bú dìnɡ xī 。 
飞  不 正    向    , 寝  不 定   息 。 
jī zé mù lǎn , bǎo zé ní fú 。 
饥 则 木 览  , 饱  则 泥 伏 。 
tāo tiè tān wū , chòu fǔ shì shí 。 
饕  餮  贪  污 , 臭   腐 是  食  。 
tián chánɡ mǎn sù , shì yù wú jí 。 
填   肠    满  嗉 , 嗜  欲 无 极 。 
chánɡ mínɡ hū fènɡ , wèi fènɡ wú dé 。 
长    鸣   呼 凤   , 谓  凤   无 德 。 
fènɡ zhī suǒ qū , yǔ zǐ yì yù 。 
凤   之  所  趋 , 与 子 异 域 。 
yǒnɡ cónɡ cǐ jué , ɡè zì nǔ lì 。  
永   从   此 诀  , 各 自 努 力 。  
zènɡ fù shī sān shǒu   qín jiā  
赠   妇 诗  三  首     秦  嘉   


qí yī 
其 一 


rén shēnɡ pì zhāo lù , jū shì duō tún jiǎn 。 
人  生    譬 朝   露 , 居 世  多  屯  蹇   。 
yōu jiān chánɡ zǎo zhì , huān huì chánɡ kǔ wǎn 。 
忧  艰   常    早  至  , 欢   会  常    苦 晚  。 
niàn dānɡ fènɡ shí yì , qù ěr rì yáo yuǎn 。 
念   当   奉   时  役 , 去 尔 日 遥  远   。 
qiǎn chē yínɡ zǐ hái , kōnɡ wǎnɡ fù kōnɡ fǎn 。 
遣   车  迎   子 还  , 空   往   复 空   返  。 
shěnɡ shū qínɡ qī chuànɡ , lín shí bù nénɡ fàn 。 
省    书  情   凄 怆     , 临  食  不 能   饭  。 
dú zuò kōnɡ fánɡ zhōnɡ , shuí yǔ xiānɡ quàn miǎn 。 
独 坐  空   房   中    , 谁   与 相    劝   勉   。 
chánɡ yè bù nénɡ mián , fú zhěn dú nián zhuǎn 。 
长    夜 不 能   眠   , 伏 枕   独 辗   转    。 
yōu lái rú xún huán , fěi xí bù kě juǎn 。 
忧  来  如 循  环   , 匪  席 不 可 卷   。 


qí èr 
其 二 


huánɡ línɡ wú sī qīn , wéi shàn hé tiān lù 。 
皇    灵   无 私 亲  , 为  善   荷 天   禄 。 
shānɡ wǒ yǔ ěr shēn , shǎo xiǎo lí qiónɡ dú 。 
伤    我 与 尔 身   , 少   小   罹 茕    独 。 
jì dé jié dà yì , huān lè kǔ bù zú 。 
既 得 结  大 义 , 欢   乐 苦 不 足 。 
niàn dānɡ yuǎn lí bié , sī niàn xù kuǎn qǔ 。 
念   当   远   离 别  , 思 念   叙 款   曲 。 
hé ɡuǎnɡ wú zhōu liánɡ , dào jìn ɡé qiū lù 。 
河 广    无 舟   梁    , 道  近  隔 丘  陆 。 
lín lù huái chóu chànɡ , zhōnɡ jià zhènɡ zhí zhú 。 
临  路 怀   惆   怅    , 中    驾  正    踯  躅  。 
fú yún qǐ ɡāo shān , bēi fēnɡ jī shēn ɡǔ 。 
浮 云  起 高  山   , 悲  风   激 深   谷 。 
liánɡ mǎ bù huí ān , qīnɡ chē bù zhuǎn ɡū 。 
良    马 不 回  鞍 , 轻   车  不 转    毂 。 
zhēn yào kě lǚ jìn , chóu sī nán wéi shù 。 
针   药  可 屡 进  , 愁   思 难  为  数  。 
zhēn shì dǔ zhōnɡ shǐ , ēn yì bù kě shǔ 。 
贞   士  笃 终    始  , 恩 义 不 可 属  。 


qí sān 
其 三  


sù sù pú fū zhēnɡ , qiānɡ qiānɡ yánɡ hé línɡ 。 
肃 肃 仆 夫 征    , 锵    锵    扬   和 铃   。 
qīnɡ chén dānɡ yǐn mài , shù dài dài jī mínɡ 。 
清   晨   当   引  迈  , 束  带  待  鸡 鸣   。 
ɡù kàn kōnɡ shì zhōnɡ , fǎnɡ fú xiǎnɡ zī xínɡ 。 
顾 看  空   室  中    , 仿   佛 想    姿 形   。 
yì bié huái wàn hèn , qǐ zuò wéi bù nínɡ 。 
一 别  怀   万  恨  , 起 坐  为  不 宁   。 
hé yònɡ xù wǒ xīn , yí sī zhì kuǎn chénɡ 。 
何 用   叙 我 心  , 遗 思 致  款   诚    。 
bǎo chāi hǎo yào shǒu , mínɡ jìnɡ kě jiàn xínɡ 。 
宝  钗   好  耀  首   , 明   镜   可 鉴   形   。 
fānɡ xiānɡ qù ɡòu huì , sù qín yǒu qīnɡ shēnɡ 。 
芳   香    去 垢  秽  , 素 琴  有  清   声    。 
shī rén ɡǎn mù ɡuā , nǎi yù dá yáo qiónɡ 。 
诗  人  感  木 瓜  , 乃  欲 答 瑶  琼    。 
kuì bǐ zènɡ wǒ hòu , cán cǐ wǎnɡ wù qīnɡ 。 
愧  彼 赠   我 厚  , 惭  此 往   物 轻   。 
suī zhī wèi zú bào , ɡuì yònɡ xù wǒ qínɡ 。  
虽  知  未  足 报  , 贵  用   叙 我 情   。  
jí xié shī èr shǒu   zhào yī 
疾 邪  诗  二 首     赵   壹 


qí yī 
其 一 


hé qīnɡ bù kě shì , rén mìnɡ bù kě yán 。 
河 清   不 可 恃  , 人  命   不 可 延  。 
shùn fēnɡ jī mí cǎo , fù ɡuì zhě chēnɡ xián 。 
顺   风   激 靡 草  , 富 贵  者  称    贤   。 
wén jí suī mǎn fù , bù rú yì nánɡ qián 。 
文  籍 虽  满  腹 , 不 如 一 囊   钱   。 
yī yōu běi tánɡ shànɡ , ānɡ zɑnɡ yǐ mén biān 。 
伊 优  北  堂   上    , 肮  脏   倚 门  边   。 


qí èr 
其 二 


shì jiā duō suǒ yí , hāi tuò zì chénɡ zhū 。 
势  家  多  所  宜 , 咳  唾  自 成    珠  。 
bèi hè huái jīn yù , lán huì huà wéi chú 。 
被  褐 怀   金  玉 , 兰  蕙  化  为  刍  。 
xián zhě suī dú wù , suǒ kùn zài qún yú 。 
贤   者  虽  独 悟 , 所  困  在  群  愚 。 
qiě ɡè shǒu ěr fēn , wù fù kōnɡ chí qū 。 
且  各 守   尔 分  , 勿 复 空   驰  驱 。 
āi zāi fù āi zāi , cǐ shì mìnɡ yǐ fū ! 
哀 哉  复 哀 哉  , 此 是  命   矣 夫 ! 
zá shī èr shǒu   kǒnɡ rónɡ 
杂 诗  二 首     孔   融   


qí yī 
其 一 


yán yán zhōnɡ shān shǒu , hè hè yán tiān lù 。 
岩  岩  钟    山   首   , 赫 赫 炎  天   路 。 
ɡāo mínɡ yào yún mén , yuán jǐnɡ zhuó hán sù 。 
高  明   曜  云  门  , 远   景   灼   寒  素 。 
ánɡ ánɡ lèi shì shì , jié ɡēn zài suǒ ɡù 。 
昂  昂  累  世  士  , 结  根  在  所  固 。 
lǚ wànɡ lǎo pǐ fū , ɡǒu wéi yīn shì ɡu 。 
吕 望   老  匹 夫 , 苟  为  因  世  故 。 
ɡuǎn zhònɡ xiǎo qiú chén , dú nénɡ jiàn ɡōnɡ zuò 。 
管   仲    小   囚  臣   , 独 能   建   功   祚  。 
rén shēnɡ yǒu hé chánɡ , dàn huàn nián suì mù 。 
人  生    有  何 常    , 但  患   年   岁  暮 。 
xìnɡ tuō bù xiāo qū , qiě dānɡ měnɡ hǔ bù 。 
幸   托  不 肖   躯 , 且  当   猛   虎 步 。 
ān nénɡ kǔ yì shēn , yǔ shì tónɡ jǔ cuò 。 
安 能   苦 一 身   , 与 世  同   举 厝  。 
yóu bú shèn xiǎo jié , yōnɡ fū xiào wǒ dù 。 
由  不 慎   小   节  , 庸   夫 笑   我 度 。 
lǚ wànɡ shànɡ bù xī , yí qí hé zú mù 。 
吕 望   尚    不 希 , 夷 齐 何 足 慕 。 


qí èr 
其 二 


yuǎn sònɡ xīn xínɡ kè , suì mù nǎi lái ɡuī 。 
远   送   新  行   客 , 岁  暮 乃  来  归  。 
rù mén wànɡ ài zǐ , qī qiè xiànɡ rén bēi 。 
入 门  望   爱 子 , 妻 妾  向    人  悲  。 
wén zǐ bù kě jiàn , rì yǐ qián ɡuānɡ huī 。 
闻  子 不 可 见   , 日 已 潜   光    辉  。 
ɡū fén zài xī běi , chánɡ niàn jūn lái chí 。 
孤 坟  在  西 北  , 常    念   君  来  迟  。 
qiān chánɡ shànɡ xū qiū , dàn jiàn hāo yǔ wēi 。 
褰   裳    上    墟 丘  , 但  见   蒿  与 薇  。 
bái ɡǔ ɡuī huánɡ quán , jī tǐ chénɡ chén fēi 。 
白  骨 归  黄    泉   , 肌 体 乘    尘   飞  。 
shēnɡ shí bù shí fù , sǐ hòu zhī wǒ shuí 。 
生    时  不 识  父 , 死 后  知  我 谁   。 
ɡū hún yóu qiónɡ mù , piāo yáo ān suǒ yī 。 
孤 魂  游  穷    暮 , 飘   摇  安 所  依 。 
rén shēnɡ tú sì xī , ěr sǐ wǒ niàn zhuī 。 
人  生    图 嗣 息 , 尔 死 我 念   追   。 
fǔ yǎnɡ nèi shānɡ xīn , bù jué lèi zhān yī 。 
俯 仰   内  伤    心  , 不 觉  泪  沾   衣 。 
rén shēnɡ zì yǒu mìnɡ , dàn hèn shēnɡ rì xī 。 
人  生    自 有  命   , 但  恨  生    日 希 。 
bēi fèn shī   cài yǎn  
悲  愤  诗    蔡  琰   


hàn jì shī quán bǐnɡ , dǒnɡ zhuó luàn tiān chánɡ 。 
汉  季 失  权   柄   , 董   卓   乱   天   常    。 
zhì yù tú cuàn shì , xiān hài zhū xián liánɡ 。 
志  欲 图 篡   弑  , 先   害  诸  贤   良    。 
bī pò qiān jiù bānɡ , yōnɡ zhǔ yǐ zì qiánɡ 。 
逼 迫 迁   旧  邦   , 拥   主  以 自 强    。 
hǎi nèi xìnɡ yì shī , yù ɡònɡ tǎo bù xiánɡ 。 
海  内  兴   义 师  , 欲 共   讨  不 祥    。 
zhuó zhònɡ lái dōnɡ xià , jīn jiǎ yào rì ɡuānɡ 。 
卓   众    来  东   下  , 金  甲  耀  日 光    。 
pínɡ tǔ rén cuì ruò , lái bīnɡ jiē hú qiānɡ 。 
平   土 人  脆  弱  , 来  兵   皆  胡 羌    。 
liè yě wéi chénɡ yì , suǒ xiànɡ xī pò wánɡ 。 
猎  野 围  城    邑 , 所  向    悉 破 亡   。 
zhǎn jié wú jié yí , shī hái xiānɡ chēnɡ jù 。 
斩   截  无 孑  遗 , 尸  骸  相    撑    拒 。 
mǎ biān xuán nán tóu , mǎ hòu zǎi fù nǚ 。 
马 边   悬   男  头  , 马 后  载  妇 女 。 
chánɡ qū xī rù ɡuān , jiǒnɡ lù xiǎn qiě zǔ 。 
长    驱 西 入 关   , 迥    路 险   且  阻 。 
hái ɡù miǎo mínɡ mínɡ , ɡān pí wéi làn fǔ 。 
还  顾 邈   冥   冥   , 肝  脾 为  烂  腐 。 
suǒ lüè yǒu wàn jì , bù dé lìnɡ tún jù 。 
所  略  有  万  计 , 不 得 令   屯  聚 。 
huò yǒu ɡǔ ròu jù , yù yán bù ɡǎn yǔ 。 
或  有  骨 肉  俱 , 欲 言  不 敢  语 。 
shī yì jǐ wēi jiān , zhé yán bì jiànɡ lǔ 。 
失  意 几 微  间   , 辄  言  弊 降    虏 。 
yào dānɡ yǐ tínɡ rèn , wǒ cáo bù huó rǔ 。 
要  当   以 亭   刃  , 我 曹  不 活  汝 。 
qǐ ɡǎn xī xìnɡ mìnɡ , bù kān qí lì mà 。 
岂 敢  惜 性   命   , 不 堪  其 詈 骂 。 
huò biàn jiā chuí zhànɡ , dú tònɡ cān bìnɡ xià 。 
或  便   加  棰   杖    , 毒 痛   参  并   下  。 
dàn zé hào qì xínɡ , yè zé bēi yín zuò 。 
旦  则 号  泣 行   , 夜 则 悲  吟  坐  。 
yù sǐ bù nénɡ dé , yù shēnɡ wú yì kě 。 
欲 死 不 能   得 , 欲 生    无 一 可 。 
bǐ cānɡ zhě hé ɡū , nǎi zāo cǐ è  huò 。 
彼 苍   者  何 辜 , 乃  遭  此 厄 祸  。 
biān huānɡ yǔ huá yì , rén sú shǎo yì lǐ 。 
边   荒    与 华  异 , 人  俗 少   义 理 。 
chù suǒ duō shuānɡ xuě , hú fēnɡ chūn xià qǐ 。 
处  所  多  霜     雪  , 胡 风   春   夏  起 。 
piān piān chuī wǒ yī , sù sù rù wǒ ěr 。 
翩   翩   吹   我 衣 , 肃 肃 入 我 耳 。 
ɡǎn shí niàn fù mǔ , āi tàn wú qiónɡ yǐ 。 
感  时  念   父 母 , 哀 叹  无 穷    已 。 
yǒu kè cónɡ wài lái , wén zhī chánɡ huān xǐ 。 
有  客 从   外  来  , 闻  之  常    欢   喜 。 
yínɡ wèn qí xiāo xi , zhé fù fēi xiānɡ lǐ 。 
迎   问  其 消   息 , 辄  复 非  乡    里 。 
xiè hòu jiǎo shí yuàn , ɡǔ ròu lái yínɡ jǐ 。 
邂  逅  徼   时  愿   , 骨 肉  来  迎   己 。 
jǐ dé zì jiě miǎn , dānɡ fù qì ér zi 。 
己 得 自 解  免   , 当   复 弃 儿 子 。 
tiān shǔ zhuì rén xīn , niàn bié wú huì qī 。 
天   属  缀   人  心  , 念   别  无 会  期 。 
cún wánɡ yǒnɡ ɡuāi ɡé , bù rěn yǔ zhī cí 。 
存  亡   永   乖   隔 , 不 忍  与 之  辞 。 
ér qián bào wǒ jǐnɡ , wèn mǔ yù hé zhī 。 
儿 前   抱  我 颈   , 问  母 欲 何 之  。 
rén yán mǔ dānɡ qù , qǐ fù yǒu hái shí 。 
人  言  母 当   去 , 岂 复 有  还  时  。 
ā  mǔ chánɡ rén cè , jīn hé ɡènɡ bù cí 。 
阿 母 常    仁  恻 , 今  何 更   不 慈 。 
wǒ shànɡ wèi chénɡ rén , nài hé bù ɡù sī 。 
我 尚    未  成    人  , 奈  何 不 顾 思 。 
jiàn cǐ bēnɡ wǔ nèi , huǎnɡ hū shēnɡ kuánɡ chī 。 
见   此 崩   五 内  , 恍    惚 生    狂    痴  。 
hào qì shǒu fǔ mó , dānɡ fā fù huí yí 。 
号  泣 手   抚 摩 , 当   发 复 回  疑 。 
jiān yǒu tónɡ shí bèi , xiānɡ sònɡ ɡào lí bié 。 
兼   有  同   时  辈  , 相    送   告  离 别  。 
mù wǒ dú dé ɡuī , āi jiào shēnɡ cuī liè 。 
慕 我 独 得 归  , 哀 叫   声    摧  裂  。 
mǎ wéi lì chí chú , chē wéi bù zhuǎn zhé 。 
马 为  立 踟  蹰  , 车  为  不 转    辙  。 
ɡuān zhě jiē xū xī , xínɡ lù yì wū yè 。 
观   者  皆  嘘 唏 , 行   路 亦 呜 咽 。 
qù qù ɡē qínɡ liàn , chuán zhēnɡ rì xiá mài 。 
去 去 割 情   恋   , 遄    征    日 遐  迈  。 
yōu yōu sān qiān lǐ , hé shí fù jiāo huì 。 
悠  悠  三  千   里 , 何 时  复 交   会  。 
niàn wǒ chū fù zǐ , xiōnɡ yì wéi cuī bài 。 
念   我 出  腹 子 , 胸    臆 为  摧  败  。 
jì zhì jiā rén jìn , yòu fù wú zhōnɡ wài 。 
既 至  家  人  尽  , 又  复 无 中    外  。 
chénɡ kuò wéi shān lín , tínɡ yǔ shēnɡ jīnɡ ài 。 
城    廓  为  山   林  , 庭   宇 生    荆   艾 。 
bái ɡǔ bù zhī shuí , zònɡ hénɡ mò fù ɡài 。 
白  骨 不 知  谁   , 纵   横   莫 覆 盖  。 
chū mén wú rén shēnɡ , chái lánɡ hào qiě fèi 。 
出  门  无 人  声    , 豺   狼   号  且  吠  。 
qiónɡ qiónɡ duì ɡū jǐnɡ , dá zhà mí ɡān fèi 。 
茕    茕    对  孤 景   , 怛 咤  糜 肝  肺  。 
dēnɡ ɡāo yuǎn tiào wànɡ , hún shén hū fēi shì 。 
登   高  远   眺   望   , 魂  神   忽 飞  逝  。 
yǎn ruò shòu mìnɡ jìn , pánɡ rén xiānɡ kuān dà 。 
奄  若  寿   命   尽  , 旁   人  相    宽   大 。 
wéi fù qiánɡ shì xī , suī shēnɡ hé liáo lài 。 
为  复 强    视  息 , 虽  生    何 聊   赖  。 
tuō mìnɡ yú xīn rén , jié xīn zì xù lì 。 
托  命   于 新  人  , 竭  心  自 勖 励 。 
liú lí chénɡ bǐ jiàn , chánɡ kǒnɡ fù juān fèi 。 
流  离 成    鄙 贱   , 常    恐   复 捐   废  。 
rén shēnɡ jǐ hé shí , huái yōu zhōnɡ nián suì 。  
人  生    几 何 时  , 怀   忧  终    年   岁  。  
yǔ lín lánɡ   xīn yán nián  
羽 林  郎     辛  延  年    


xī yǒu huò jiā nú , xìnɡ fénɡ mínɡ zǐ dōu 。 
昔 有  霍  家  奴 , 姓   冯   名   子 都  。 
yī yǐ jiānɡ jūn shì , tiáo xiào jiǔ jiā hú 。 
依 倚 将    军  势  , 调   笑   酒  家  胡 。 
hú jī nián shí wǔ , chūn rì dú dānɡ lú 。 
胡 姬 年   十  五 , 春   日 独 当   垆 。 
chánɡ jū lián lǐ dài , ɡuǎnɡ xiù hé huān rú 。 
长    裾 连   理 带  , 广    袖  合 欢   襦 。 
tóu shànɡ lán tián yù , ěr hòu dà qín zhū 。 
头  上    蓝  田   玉 , 耳 后  大 秦  珠  。 
liǎnɡ huán hé yáo tiǎo , yí shì liánɡ suǒ wú 。 
两    鬟   何 窈  窕   , 一 世  良    所  无 。 
yì huán wǔ bǎi wàn , liǎnɡ huán qiān wàn yú 。 
一 鬟   五 百  万  , 两    鬟   千   万  余 。 
bú yì jīn wú zǐ , pīnɡ tínɡ ɡuò wǒ lú 。 
不 意 金  吾 子 , 娉   婷   过  我 庐 。 
yín ān hé yù yào , cuì ɡài kōnɡ chí chú 。 
银  鞍 何 煜 耀  , 翠  盖  空   踟  蹰  。 
jiù wǒ qiú qīnɡ jiǔ , sī shénɡ tí yù hú 。 
就  我 求  清   酒  , 丝 绳    提 玉 壶 。 
jiù wǒ qiú zhēn yáo , jīn pán kuài lǐ yú 。 
就  我 求  珍   肴  , 金  盘  脍   鲤 鱼 。 
yí wǒ qīnɡ tónɡ jìnɡ , jié wǒ hónɡ luó jū 。 
贻 我 青   铜   镜   , 结  我 红   罗  裾 。 
bù xī hónɡ luó liè , hé lùn qīnɡ jiàn qū 。 
不 惜 红   罗  裂  , 何 论  轻   贱   躯 。 
nán ér ài hòu fù , nǘ zǐ zhònɡ qián fū 。 
男  儿 爱 后  妇 , 女 子 重    前   夫 。 
rén shēnɡ yǒu xīn jiù , ɡuì jiàn bù xiānɡ yú 。 
人  生    有  新  旧  , 贵  贱   不 相    逾 。 
duō xiè jīn wú zǐ , sī ài tú qū qū 。 
多  谢  金  吾 子 , 私 爱 徒 区 区 。 
dǒnɡ jiāo ráo   sònɡ zǐ hóu  
董   娇   饶    宋   子 侯   


luò yánɡ chénɡ dōnɡ lù , táo lǐ shēnɡ lù pánɡ 。 
洛  阳   城    东   路 , 桃  李 生    路 旁   。 
huā huā zì xiānɡ duì , yè yè zì xiānɡ dānɡ 。 
花  花  自 相    对  , 叶 叶 自 相    当   。 
chūn fēnɡ dōnɡ běi qǐ , huā yè zhènɡ dī ánɡ 。 
春   风   东   北  起 , 花  叶 正    低 昂  。 
bù zhī shuí jiā zǐ , tí lónɡ xínɡ cǎi sānɡ 。 
不 知  谁   家  子 , 提 笼   行   采  桑   。 
qiàn shǒu zhé qí zhī , huā luò hé piāo yánɡ 。 
纤   手   折  其 枝  , 花  落  何 飘   扬   。 
qǐnɡ xiè bǐ shū zǐ , hé wéi jiàn sǔn shānɡ 。 
请   谢  彼 姝  子 , 何 为  见   损  伤    。 
ɡāo qiū bā jiǔ yuè , bái lù biàn wéi shuānɡ 。 
高  秋  八 九  月  , 白  露 变   为  霜     。 
zhōnɡ nián huì piāo duò , ān dé jiǔ xīn xiānɡ 。 
终    年   会  飘   堕  , 安 得 久  馨  香    。 
qiū shí zì línɡ luò , chūn yuè fù fēn fānɡ 。 
秋  时  自 零   落  , 春   月  复 芬  芳   。 
hé rú shènɡ nián qù , huān ài yǒnɡ xiānɡ wànɡ 。 
何 如 盛    年   去 , 欢   爱 永   相    忘   。 
wú yù jìnɡ cǐ qǔ , cǐ qǔ chóu rén chánɡ 。 
吾 欲 竟   此 曲 , 此 曲 愁   人  肠    。 
ɡuī lái zhuó měi jiǔ , jiā sè shànɡ ɡāo tánɡ 。  
归  来  酌   美  酒  , 挟  瑟 上    高  堂   。  
fěnɡ jiàn shī   wéi mènɡ 
讽   谏   诗    韦  孟   


sù sù wǒ zǔ 。 ɡuó zì shǐ wéi 。 
肃 肃 我 祖 。 国  自 豕  韦  。 
fǔ yī zhū fú 。 sì mǔ lónɡ qí 。 
黼 衣 朱  紱 。 四 牡 龙   旂 。 
tónɡ ɡōnɡ sī zhēnɡ 。 fǔ nínɡ xiá huānɡ 。 
彤   弓   斯 征    。 抚 宁   遐  荒    。 
zǒnɡ qí qún bānɡ 。 yǐ yì dà shānɡ 。 
总   齐 群  邦   。 以 翼 大 商    。 
dié bǐ dà pénɡ 。 dònɡ jì wéi ɡuānɡ 。 
迭  彼 大 彭   。 动   绩 惟  光    。 
zhì yú yǒu zhōu 。 lì shì huì tónɡ 。 
至  于 有  周   。 历 世  会  同   。 
wánɡ nǎn tīnɡ zèn 。 shí jué wǒ bānɡ 。 
王   赧  听   谮  。 寔  绝  我 邦   。 
wǒ bānɡ jì jué 。 jué zhènɡ sī yì 。 
我 邦   既 绝  。 厥  政    斯 逸 。 
shǎnɡ fá zhī xínɡ 。 fēi yáo wánɡ shì 。 
赏    罚 之  行   。 非  繇  王   室  。 
shù yǐn qún hòu 。 mí fú mí wèi 。 
庶  尹  群  后  。 靡 扶 靡 卫  。 
wǔ fú bēnɡ lí 。 zōnɡ zhōu yǐ duì 。 
五 服 崩   离 。 宗   周   以 队  。 
wǒ zǔ sī wēi 。 qiān yú pénɡ chénɡ 。 
我 祖 斯 微  。 千   于 彭   城    。 
zài yǔ xiǎo zi 。 qín ēi jué shēnɡ 。 
在  予 小   子 。 勤  诶 厥  生    。 
è  cǐ màn qín 。 lěi sì yǐ ɡēnɡ 。 
阸 此 嫚  秦  。 耒  耜 以 耕   。 
yōu yōu màn qín 。 shànɡ tiān bù nínɡ 。 
悠  悠  嫚  秦  。 上    天   不 宁   。 
nǎi juàn nán ɡù 。 shòu hàn yú jīnɡ 。 
迺  眷   南  顾 。 授   汉  于 京   。 
yú hè yǒu hàn 。 sì fānɡ shì zhēnɡ 。 
于 赫 有  汉  。 四 方   是  征    。 
mí shì bù huái 。 wàn ɡuó yóu pínɡ 。 
靡 适  不 怀   。 万  国  逌  平   。 
nǎi mìnɡ jué dì 。 jiàn hóu yú chǔ 。 
迺  命   厥  弟 。 建   侯  于 楚  。 
bǐ wǒ xiǎo chén 。 wéi fù shì fǔ 。 
俾 我 小   臣   。 惟  傅 是  辅 。 
jìnɡ jìnɡ yuán wánɡ 。 ɡōnɡ jiǎn jìnɡ yī 。 
竞   竞   元   王   。 恭   俭   净   壹 。 
huì cǐ lí mín 。 nà bǐ fǔ bì 。 
惠  此 黎 民  。 纳 彼 辅 弼 。 
xiǎnɡ ɡuó jiàn shì 。 chuí liè yú hòu 。 
飨    国  渐   世  。 垂   烈  于 后  。 
nǎi jí yí wánɡ 。 kè fènɡ jué xù 。 
迺  及 夷 王   。 克 奉   厥  绪 。 
zī mìnɡ bù yǒnɡ 。 wéi wánɡ tǒnɡ sì 。 
咨 命   不 永   。 惟  王   统   祀 。 
zuǒ yòu péi chén 。 cǐ wéi huánɡ shì 。 
左  右  陪  臣   。 此 惟  皇    士  。 
rú hé wǒ wánɡ 。 bù sī shǒu bǎo 。 
如 何 我 王   。 不 思 守   保  。 
bù wéi lǚ bīnɡ 。 yǐ jì zǔ kǎo 。 
不 惟  履 冰   。 以 继 祖 考  。 
bānɡ shì shì fèi 。 yì yóu shì yú 。 
邦   事  是  废  。 逸 游  是  娱 。 
quán mǎ yáo yáo 。 shì fànɡ shì qū 。 
犬   马 繇  繇  。 是  放   是  驱 。 
wù bǐ niǎo shòu 。 hū cǐ jià miáo 。 
务 彼 鸟   兽   。 忽 此 稼  苗   。 
zhēnɡ mín yǐ kuì 。 wǒ wánɡ yǐ yú 。 
烝    民  以 匮  。 我 王   以 媮 。 
suǒ hónɡ fēi dé 。 suǒ qīn fēi jùn 。 
所  弘   非  德 。 所  亲  非  俊  。 
wéi yòu shì huī 。 wéi yú shì xìn 。 
唯  囿  是  恢  。 唯  谀 是  信  。 
yú yú chǎn fū 。 è  è  huánɡ fā 。 
睮 睮 谄   夫 。 咢 咢 黄    发 。 
rú hé wǒ wánɡ 。 cénɡ bú shì chá 。 
如 何 我 王   。 曾   不 是  察  。 
jì miǎo xià chén 。 zhuī yù cónɡ yì 。 
既 藐   下  臣   。 追   欲 从   逸 。 
màn bǐ xiǎn zǔ 。 qīnɡ zī xuē chù 。 
嫚  彼 显   祖 。 轻   兹 削  黜  。 
jiē jiē wǒ wánɡ 。 hàn zhī mù qīn 。 
嗟  嗟  我 王   。 汉  之  睦 亲  。 
cénɡ bú sù yè 。 yǐ xiū lìnɡ wén 。 
曾   不 夙 夜 。 以 休  令   闻  。 
mù mù tiān zǐ 。 lín ěr xià tǔ 。 
穆 穆 天   子 。 临  尔 下  土 。 
mínɡ mínɡ qún sī 。 zhí xiàn mí ɡù 。 
明   明   群  司 。 执  宪   靡 顾 。 
zhènɡ xiá yáo jìn 。 dài qí hù zī 。 
正    遐  繇  近  。 殆  其 怙 兹 。 
jiē jiē wǒ wánɡ 。 hé bù cǐ sī 。 
嗟  嗟  我 王   。 曷 不 此 思 。 
fēi sī fēi jiàn 。 sì qí wǎnɡ zé 。 
非  思 非  鉴   。 嗣 其 罔   则 。 
mí mí qí shī 。 jí jí qí ɡuó 。 
弥 弥 其 失  。 岌 岌 其 国  。 
zhì bīnɡ fěi shuānɡ 。 zhì suì mí màn 。 
致  冰   匪  霜     。 致  隧  靡 嫚  。 
zhān wéi wǒ wánɡ 。 xī mí bú liàn 。 
瞻   惟  我 王   。 昔 靡 不 练   。 
xīnɡ ɡuó jiù diān 。 shú wéi huǐ ɡuò 。 
兴   国  救  颠   。 孰  违  悔  过  。 
zhuī sī huánɡ fā 。 qín miào yǐ bà 。 
追   思 黄    发 。 秦  缪   以 霸 。 
suì yuè qí cú 。 nián qí dǎi ɡǒu 。 
岁  月  其 徂 。 年   其 逮  耈  。 
yú xī jūn zǐ 。 shù xiǎn yú hòu 。 
于 昔 君  子 。 庶  显   于 后  。 
wǒ wánɡ rú hé 。 cénɡ bù sī lǎn 。 
我 王   如 何 。 曾   不 斯 览  。 
huánɡ fā bú jìn 。 hú bù shí jiān 。 
黄    发 不 近  。 胡 不 时  监   。 
fèi fènɡ bié bēi shī   shí xūn 
费  凤   别  碑  诗    石  勋  


jūn huì fènɡ 。 zì bó xiāo 。 
君  讳  凤   。 字 伯 萧   。 
liánɡ xiānɡ zhī yuán zǐ 。 jiǔ jiānɡ tài shǒu zhī zhǎnɡ xiōnɡ yě 。 
梁    相    之  元   子 。 九  江    太  守   之  长    兄    也 。 
shì dé xí jué 。 yín ài xiānɡ yà 。 
世  德 袭 爵  。 银  艾 相    亚 。 
huī xiá zǔ zhī hónɡ ɡuǐ 。 tuò qián dài zhī xiū zōnɡ 。 
恢  遐  祖 之  鸿   轨  。 拓  前   代  之  休  踨   。 
miǎo yì yuè ér nán jì 。 fēi qún yú zhī suǒ sònɡ 。 
邈   逸 越  而 难  继 。 非  群  愚 之  所  颂   。 
rén yì běn yú xīn 。 cí xiào zhe yú xìnɡ 。 
仁  义 本  于 心  。 慈 孝   着  于 性   。 
bù shī diǎn shù 。 xínɡ bú yuè jǔ dù 。 
不 失  典   术  。 行   不 越  矩 度 。 
qīnɡ jié jiǎo ěr 。 nì ér bù zǐ 。 
清   洁  曒   尔 。 埿 而 不 滓 。 
xù yōu jīn è  。 shī ér bú jì 。 
恤 忧  矜  厄 。 施  而 不 记 。 
yóu jìn jí yuǎn 。 mí bú fù zǎi 。 
由  近  及 远   。 靡 不 覆 载  。 
ɡù nénɡ chǎn lìnɡ mínɡ ér yún ténɡ 。 yánɡ shènɡ shēnɡ ér fēnɡ bù 。 
故 能   阐   令   名   而 云  腾   。 扬   盛    声    而 风   布 。 
jiàn jùn yòu zhí 。 sān ɡònɡ xiàn jì 。 
践   郡  右  职  。 三  贡   献   计 。 
pì zhōu shì bù 。 zhōnɡ yǐ wèi shànɡ 。 
辟 州   式  部 。 忠    以 卫  上    。 
hàn ān èr nián 。 
汉  安 二 年   。 
wú jùn tài shǒu dōnɡ hǎi ɡuō jūn yǐ jūn yǒu wēi shé zhī jié 。 
吴 郡  太  守   东   海  郭  君  以 君  有  逶  蛇  之  节  。 
zì ɡōnɡ zhī cāo 。 nián sà yì jǔ xiào lián 。 
自 公   之  操  。 年   卅 一 举 孝   廉   。 
bài lánɡ zhōnɡ 。 chú dōnɡ ɡuó xīn pínɡ chánɡ 。 
拜  郎   中    。 除  东   国  新  平   长    。 
shén huà fēnɡ mǐ 。 huì yǐ liú xià 。 
神   化  风   靡 。 惠  以 流  下  。 
jìnɡ ér wéi zhì 。 fěi fán fěi rǎo 。 
静   而 为  治  。 匪  烦  匪  扰  。 
qián qián rì jì 。 jīn cǐ qián shǒu 。 
乾   乾   日 稷 。 矜  此 黔   首   。 
ɡōnɡ chénɡ shì jiù 。 sè sī ɡāo jǔ 。 
功   成    事  就  。 色 斯 高  举 。 
zǎi sī wěi zhí wèi 。 sī xián yǐ zì fǔ 。 
宰  司 委  职  位  。 思 贤   以 自 辅 。 
xuán yì shǒu qiān xū 。 bái jū yǐ ( shànɡ zhú xià jīn ) zǔ 。 
玄   懿 守   谦   虚 。 白  驹 以 ( 上    逐  下  巾  ) 阻 。 
dān yánɡ yǒu yuè kòu 。 méi □ □ □ □ 。 
丹  阳   有  越  寇  。 没  □ □ □ □ 。 
mìnɡ jūn tǎo lǐ zhī 。 shì shǒu ɡù zhānɡ chánɡ 。 
命   君  讨  理 之  。 试  守   故 鄣    长    。 
ɡài wēi luàn yǒu bú rànɡ 。 yòu wèi cǐ zhī zuì kǔ 。 
盖  危  乱   有  不 让   。 又  畏  此 之  罪  苦 。 
□ □ ér □ mù 。 yuán zhǐ qí shī lǚ 。 
□ □ 而 □ 牧 。 爰   止  其 师  旅 。 
diào ruò fēi yīnɡ jùn 。               ruò fū             。 
窎   若  飞  鹰   鵕  。 (左去右虍下巾) 若  夫 (左九右虍下巾) 。 
qiánɡ zhě suí yǐ dé 。 ruò zhě yǐ rén fǔ 。 
彊    者  绥  以 德 。 弱  者  以 仁  抚 。 
jiǎn zài shànɡ dì xīn 。 ɡōnɡ xùn ér tè jì 。 
简   在  上    帝 心  。 功   训  而 特 纪 。 
fān yú zǎi tánɡ yì 。 jī yuè ér zhì dào 。 
轓  舆 宰  堂   邑 。 基 月  而 致  道  。 
shì □ □ □ □ 。 suí hù yú qīnɡ yǐn 。 
视  □ □ □ □ 。 遂  护 亐 卿   尹  。 
zhōnɡ biǎo zhī ēn qínɡ 。 xiōnɡ di yǔ shēnɡ jiù 。 
中    表   之  恩 情   。 兄    弟 与 甥    舅  。 
niǎo yǔ nǚ luó xìnɡ 。 lè sōnɡ zhī mào hǎo 。 
樢   与 女 萝  性   。 乐 松   之  茂  好  。 
wén jūn xiǎn lìnɡ mínɡ 。 jǔ zōnɡ wéi huān xǐ 。 
闻  君  显   令   名   。 举 宗   为  欢   喜 。 
bú wù yǎn hū zhōnɡ 。 cánɡ xínɡ ér nì yǐnɡ 。 
不 悟 奄  忽 终    。 藏   形   而 匿 影   。 
ɡēnɡ fū shì lěi sì 。 sānɡ fù tóu ɡòu jǔ 。 
耕   夫 释  耒  耜 。 桑   妇 投  鉤  莒 。 
dào zǔ ér qiě chánɡ 。 wànɡ yuǎn lèi rú yǔ 。 
道  阻 而 且  长    。 望   远   泪  如 雨 。 
cè mǎ xún dà lù 。 qiān chánɡ ér shè wěi 。 
策 马 循  大 路 。 搴   裳    而 涉  洧  。 
yōu yōu ɡē shǔ lí 。 sī huánɡ niǎo jí yú chǔ 。 
悠  悠  歌 黍  离 。 思 黄    鸟   集 亐 楚  。 
zhuì zhuì zhī lín xué 。 sònɡ jūn yú hòu tǔ 。 
惴   惴   之  临  穴  。 送   君  于 厚  土 。 
jiē jiē bēi qiě shānɡ 。 měi shí □ bù bǎo 。 
嗟  嗟  悲  且  伤    。 每  食  □ 不 饱  。 
fū rén dǔ jiù hǎo 。 bù yǐ cún wánɡ ɡǎi 。 
夫 人  笃 旧  好  。 不 以 存  亡   改  。 
wén pínɡ ɡǎn wèi yánɡ 。 qī chuànɡ yì yǐ shèn 。 
文  平   感  渭  阳   。 悽 怆     益 以 甚   。 
zhū ɡū xián bì yǒnɡ 。 yuán jí jūn bó zǐ 。 
诸  姑 咸   壁 踊   。 爰   及 君  伯 姊 。 
xiào sūn zì fú zǎi 。 shēnɡ bù shí kǎo bǐ 。 
孝   孙  字 符 宰  。 生    不 识  考  妣 。 
zhuī wéi jué zǔ ēn 。 pénɡ shǒu zhǎn shuāi zhànɡ 。 
追   惟  厥  祖 恩 。 蓬   首   斩   縗    杖    。 
shì suǒ bù nénɡ wéi 。 liú chēnɡ yú xiānɡ dǎnɡ 。 
世  所  不 能   为  。 流  称    于 乡    党   。 
jiàn wú ruò jūn cún 。 bāo liè ér bù yǐ 。 
见   吾 若  君  存  。 剥  裂  而 不 已 。 
yī bié huì wú qī 。 xiānɡ qù sān qiān lǐ 。 
壹 别  会  无 期 。 相    去 三  千   里 。 
jué hàn yǒnɡ kānɡ kǎi 。 qì xià bù kě zhǐ 。 
绝  翰  永   慷   慨  。 泣 下  不 可 止  。 
chōnɡ ɡē   qī fū rén 
舂    歌   戚 夫 人  


zǐ wéi wánɡ 。 mǔ wéi lǔ 。 
子 为  王   。 母 为  虏 。 
zhōnɡ rì chōnɡ bó mù 。 chánɡ yǔ sǐ wéi wǔ 。 
终    日 舂    薄 暮 。 常    与 死 为  伍 。 
xiānɡ lí sān qiān lǐ 。 shuí shǐ ɡào rǔ 。 
相    离 三  千   里 。 谁   使  告  女 。 
zhàn chénɡ nán   wú mínɡ shì 
战   城    南    无 名   氏  


zhàn chénɡ nán , 
战   城    南  , 
sǐ ɡuō běi , 
死 郭  北  , 
yě sǐ bú zànɡ wū kě shí 。 
野 死 不 葬   乌 可 食  。 
wéi wǒ wèi wū : 
为  我 谓  乌 : 
qiě wéi kè háo , 
且  为  客 豪  , 
yě sǐ liànɡ bú zànɡ , 
野 死 谅    不 葬   , 
fǔ ròu ān nénɡ qù zǐ táo 。 
腐 肉  安 能   去 子 逃  。 
shuǐ shēn jī jī , 
水   深   激 激 , 
pú wěi mínɡ mínɡ 。 
蒲 苇  冥   冥   。 
xiāo qí zhàn dòu sǐ , 
枭   骑 战   斗  死 , 
nú mǎ pái huái mínɡ 。 
驽 马 徘  徊   鸣   。 
zhù shì , 
筑  室  , 
hé yǐ nán , 
何 以 南  , 
hé yǐ běi , 
何 以 北  , 
hé shǔ bú huò jūn hé shí 。 
禾 黍  不 获  君  何 食  。 
yuàn wéi zhōnɡ chén ān kě dé 。 
愿   为  忠    臣   安 可 得 。 
sī zǐ liánɡ chén , 
思 子 良    臣   , 
liánɡ chén chénɡ kě sī 。 
良    臣   诚    可 思 。 
cháo xínɡ chū ɡōnɡ , 
朝   行   出  攻   , 
mò bú yè ɡuī 。  
莫 不 夜 归  。  
yǒu suǒ sī 
有  所  思 


yǒu suǒ sī , 
有  所  思 , 
nǎi zài dà hǎi nán 。 
乃  在  大 海  南  。 
hé yònɡ wèn yí jūn 。 
何 用   问  遗 君  。 
shuānɡ zhū dài mào zān , 
双     珠  玳  瑁  簪  , 
yònɡ yù shào liáo zhī 。 
用   玉 绍   缭   之  。 
wén jūn yǒu tā xīn , 
闻  君  有  他 心  , 
lā zá cuī shāo zhī 。 
拉 杂 摧  烧   之  。 
cuī shāo zhī , 
摧  烧   之  , 
dānɡ fēnɡ yánɡ qí huī 。 
当   风   扬   其 灰  。 
cónɡ jīn yí wǎnɡ , 
从   今  以 往   , 
wù fù xiānɡ sī 。 
勿 复 相    思 。 
xiānɡ sī yǔ jūn jué 。 
相    思 与 君  绝  。 
jī mínɡ ɡǒu fèi , 
鸡 鸣   狗  吠  , 
xiōnɡ sǎo dānɡ zhī zhī 。 
兄    嫂  当   知  之  。 
qiū fēnɡ sù sù chén fēnɡ sī , 
秋  风   肃 肃 晨   风   飔 , 
dōnɡ fānɡ xū yú ɡāo zhī zhī 。  
东   方   须 臾 高  知  之  。  
shànɡ xié 
上    邪  


shànɡ xié , 
上    邪  , 
wǒ yù yǔ jūn xiānɡ zhī , 
我 欲 与 君  相    知  , 
chánɡ mìnɡ wú jué shuāi 。 
长    命   无 绝  衰    。 
shān wú línɡ , 
山   无 陵   , 
jiānɡ shuǐ wéi jié 。 
江    水   为  竭  。 
dōnɡ léi zhèn zhèn , 
冬   雷  震   震   , 
xià yǔ xuě 。 
夏  雨 雪  。 
tiān dì hé , 
天   地 合 , 
nǎi ɡǎn yǔ jūn jué 。  
乃  敢  与 君  绝  。  
mò shànɡ sānɡ 
陌 上    桑   


rì chū dōnɡ nán yú , zhào wǒ qín shì lóu 。 
日 出  东   南  隅 , 照   我 秦  氏  楼  。 
qín shì yǒu hǎo nǚ , zì mínɡ wéi luó fū 。 
秦  氏  有  好  女 , 自 名   为  罗  敷 。 
luó fū xǐ cán sānɡ , cǎi sānɡ chénɡ nán yú 。 
罗  敷 喜 蚕  桑   , 采  桑   城    南  隅 。 
qīnɡ sī wéi lónɡ xì , ɡuì zhī wéi lónɡ ɡōu 。 
青   丝 为  笼   系 , 桂  枝  为  笼   钩  。 
tóu shànɡ wō duò jì , ěr zhōnɡ mínɡ yuè zhū 。 
头  上    倭 堕  髻 , 耳 中    明   月  珠  。 
xiānɡ qǐ wéi xià qún , zǐ qǐ wéi shànɡ rú 。 
缃    绮 为  下  裙  , 紫 绮 为  上    襦 。 
xínɡ zhě jiàn luó fū , xià dān lǚ zī xū 。 
行   者  见   罗  敷 , 下  担  捋 髭 须 。 
shào nián jiàn luó fū , tuō mào zhe xiāo tóu 。 
少   年   见   罗  敷 , 脱  帽  着  绡   头  。 
ɡēnɡ zhě wànɡ qí lí , chú zhě wànɡ qí chú 。 
耕   者  忘   其 犁 , 锄  者  忘   其 锄  。 
lái ɡuī xiānɡ nù yuàn , dàn zuò kàn luó fū 。 
来  归  相    怒 怨   , 但  坐  看  罗  敷 。 
shǐ jūn cónɡ nán lái , wǔ mǎ lì chí chú 。 
使  君  从   南  来  , 五 马 立 踟  蹰  。 
shǐ jūn qiǎn lì wǎnɡ , wèn shì shuí jiā shū 。 
使  君  遣   吏 往   , 问  是  谁   家  姝  。 
qín shì yǒu hǎo nǚ , zì mínɡ wéi luó fū 。 
秦  氏  有  好  女 , 自 名   为  罗  敷 。 
luó fū nián jǐ hé ? 
罗  敷 年   几 何 ? 
èr shí shànɡ bù zú , shí wǔ pō yǒu yú 。 
二 十  尚    不 足 , 十  五 颇 有  余 。 
shǐ jūn xiè luó fū : nìnɡ kě ɡònɡ zǎi bú ? 
使  君  谢  罗  敷 : 宁   可 共   载  不 ? 
luó fū qián zhì cí : shǐ jūn yì hé yú 。 
罗  敷 前   置  辞 : 使  君  一 何 愚 。 
shǐ jūn zì yǒu fù , luó fū zì yǒu fū 。 
使  君  自 有  妇 , 罗  敷 自 有  夫 。 
dōnɡ fānɡ qiān yú qí , fū xù jū shànɡ tou 。 
东   方   千   余 骑 , 夫 婿 居 上    头  。 
hé yònɡ shí fū xù , bái mǎ cónɡ lí jū 。 
何 用   识  夫 婿 , 白  马 从   骊 驹 。 
qīnɡ sī xì mǎ yǐ , huánɡ jīn luò mǎ tóu 。 
青   丝 系 马 尾 , 黄    金  络  马 头  。 
yāo zhōnɡ lù lú jiàn , kě zhí qiān wàn yú 。 
腰  中    鹿 卢 剑   , 可 值  千   万  余 。 
shí wǔ fǔ xiǎo lì , èr shí cháo dài fu 。 
十  五 府 小   吏 , 二 十  朝   大  夫 。 
sān shí shì zhōnɡ lánɡ , sì shí zhuān chénɡ jū 。 
三  十  侍  中    郎   , 四 十  专    城    居 。 
wéi rén jié bái xī , lián lián pō yǒu xū 。 
为  人  结  白  皙 , 鬑   鬑   颇 有  须 。 
yínɡ yínɡ ɡōnɡ fǔ bù , rǎn rǎn fǔ zhōnɡ qū 。 
盈   盈   公   府 步 , 冉  冉  府 中    趋 。 
zuò zhōnɡ shù qiān rén , jiē yán fū xù shū 。  
坐  中    数  千   人  , 皆  言  夫 婿 殊  。  
měnɡ hǔ xínɡ 
猛   虎 行   


jī bù cónɡ měnɡ hǔ shí , mù bù cónɡ yě què qī 。 
饥 不 从   猛   虎 食  , 暮 不 从   野 雀  栖 。 
yě què ān wú cháo , yóu zǐ wéi shuí jiāo 。  
野 雀  安 无 巢   , 游  子 为  谁   骄   。  
lǒnɡ xī xínɡ 
陇   西 行   


tiān shànɡ hé suó yǒu , lì lì zhǒnɡ bái yú 。 
天   上    何 所  有  , 历 历 种    白  榆 。 
ɡuì shù jiā dào shēnɡ , qīnɡ lónɡ duì dào yú 。 
桂  树  夹  道  生    , 青   龙   对  道  隅 。 
fènɡ huánɡ mínɡ jiū jiū , yì mǔ jiānɡ jiǔ chú 。 
凤   凰    鸣   啾  啾  , 一 母 将    九  雏  。 
ɡù shì shì jiān rén , wéi lè shèn dú shū 。 
顾 视  世  间   人  , 为  乐 甚   独 殊  。 
hǎo fù chū yínɡ kè , yán sè zhènɡ fū yú 。 
好  妇 出  迎   客 , 颜  色 正    敷 愉 。 
shēn yāo zài bài ɡuì , wèn kè pínɡ ān bú 。 
伸   腰  再  拜  跪  , 问  客 平   安 不 。 
qǐnɡ kè běi tánɡ shànɡ , zuò kè zhān qú shū 。 
请   客 北  堂   上    , 坐  客 毡   氍 毹  。 
qīnɡ bái ɡè yì zūn , jiǔ shànɡ zhènɡ huá shū 。 
清   白  各 异 樽  , 酒  上    正    华  疏  。 
zhuó jiǔ chí yǔ kè , kè yán zhǔ rén chí 。 
酌   酒  持  与 客 , 客 言  主  人  持  。 
què lüè zài bài ɡuì , rán hòu chí yì bēi 。 
却  略  再  拜  跪  , 然  后  持  一 杯  。 
tán xiào wèi jí jìnɡ , zuǒ ɡù chì zhōnɡ chú 。 
谈  笑   未  及 竟   , 左  顾 敕  中    厨  。 
cù lìnɡ bàn cū fàn , shèn mò shǐ jī liú 。 
促 令   办  粗 饭  , 慎   莫 使  稽 留  。 
fèi lǐ sònɡ kè chū , yínɡ yínɡ fǔ zhōnɡ qū 。 
废  礼 送   客 出  , 盈   盈   府 中    趋 。 
sònɡ kè yì bù yuǎn , zú bú ɡuò mén shū 。 
送   客 亦 不 远   , 足 不 过  门  枢  。 
qǔ fù dé rú cǐ , qí jiānɡ yì bù rú 。 
娶 妇 得 如 此 , 齐 姜    亦 不 如 。 
jiàn fù chí mén hù , yí shènɡ yí zhànɡ fu 。  
健   妇 持  门  户 , 一 胜    一 丈    夫 。  
yìn mǎ chánɡ chénɡ kū xínɡ 
饮  马 长    城    窟 行   


qīnɡ qīnɡ hé pàn cǎo , mián mián sī yuǎn dào 。 
青   青   河 畔  草  , 绵   绵   思 远   道  。 
yuǎn dào bù kě sī , sù xī mènɡ jiàn zhī 。 
远   道  不 可 思 , 宿 昔 梦   见   之  。 
mènɡ jiàn zài wǒ bànɡ , hū jiào zài tā xiānɡ 。 
梦   见   在  我 傍   , 忽 觉   在  他 乡    。 
tā xiānɡ ɡè yì xiàn , nián zhuǎn bù xiānɡ jiàn 。 
他 乡    各 异 县   , 辗   转    不 相    见   。 
kū sānɡ zhī tiān fēnɡ , hǎi shuǐ zhī tiān hán 。 
枯 桑   知  天   风   , 海  水   知  天   寒  。 
rù mén ɡè zì mèi , shuí kěn xiānɡ wéi yán 。 
入 门  各 自 媚  , 谁   肯  相    为  言  。 
kè cónɡ yuǎn fānɡ lái , yí wǒ shuānɡ lǐ yú 。 
客 从   远   方   来  , 遗 我 双     鲤 鱼 。 
hū ér pēnɡ lǐ yú , zhōnɡ yǒu chǐ sù shū 。 
呼 儿 烹   鲤 鱼 , 中    有  尺  素 书  。 
chánɡ ɡuì dú sù shū , shū zhōnɡ jìnɡ hé rú 。 
长    跪  读 素 书  , 书  中    竟   何 如 。 
shànɡ yán jiā cān shí , xià yán zhǎnɡ xiànɡ yì 。  
上    言  加  餐  食  , 下  言  长    相    忆 。  
ɡū ér xínɡ 
孤 儿 行   


ɡū ér shēnɡ , 
孤 儿 生    , 
ɡū zǐ yù shēnɡ , 
孤 子 遇 生    , 
mìnɡ dú dānɡ kǔ 。 
命   独 当   苦 。 
fù mǔ zài shí , 
父 母 在  时  , 
chénɡ jiān chē , 
乘    坚   车  , 
jià sì mǎ 。 
驾  驷 马 。 
fù mǔ yǐ qù , 
父 母 已 去 , 
xiōnɡ sǎo lìnɡ wǒ xínɡ ɡǔ 。 
兄    嫂  令   我 行   贾 。 
nán dào jiǔ jiānɡ , 
南  到  九  江    , 
dōnɡ dào qí yǔ lǔ 。 
东   到  齐 与 鲁 。 
là yuè lái ɡuī , 
腊 月  来  归  , 
bù ɡǎn zì yán kǔ 。 
不 敢  自 言  苦 。 
tóu duō jǐ shī , 
头  多  虮 虱  , 
miàn mù duō chén tǔ 。 
面   目 多  尘   土 。 
dà xiōnɡ yán bàn fàn , 
大 兄    言  办  饭  , 
dà sǎo yán shì mǎ 。 
大 嫂  言  视  马 。 
shànɡ ɡāo tánɡ , 
上    高  堂   , 
xínɡ qǔ diàn xià tánɡ 。 
行   取 殿   下  堂   。 
ɡū ér lèi xià rú yǔ 。 
孤 儿 泪  下  如 雨 。 
shǐ wǒ cháo xínɡ jí , 
使  我 朝   行   汲 , 
mù dé shuǐ lái ɡuī 。 
暮 得 水   来  归  。 
shǒu wéi cuò , 
手   为  错  , 
zú xià wú fēi 。 
足 下  无 菲  。 
chuànɡ chuànɡ lǚ shuānɡ , 
怆     怆     履 霜     , 
zhōnɡ duō jí lí 。 
中    多  蒺 藜 。 
bá duàn jí lí chánɡ ròu zhōnɡ , 
拔 断   蒺 藜 肠    肉  中    , 
chuànɡ yù bēi 。 
怆     欲 悲  。 
lèi xià xiè xiè , 
泪  下  渫  渫  , 


qīnɡ tì lèi lèi 。 
清   涕 累  累  。 
dōnɡ wú fù rú , 
冬   无 复 襦 , 
xià wú dān yī 。 
夏  无 单  衣 。 
jū shēnɡ bú lè , 
居 生    不 乐 , 
bù rú zǎo qù , 
不 如 早  去 , 
xià cónɡ dì xià huánɡ quán 。 
下  从   地 下  黄    泉   。 
chūn qì dònɡ , 
春   气 动   , 
cǎo ménɡ yá 。 
草  萌   芽 。 
sān yuè cán sānɡ , 
三  月  蚕  桑   , 
liù yuè shōu ɡuā 。 
六  月  收   瓜  。 
jiānɡ shì ɡuā chē , 
将    是  瓜  车  , 
lái dào hái jiā 。 
来  到  还  家  。 
ɡuā chē fǎn fù 。 
瓜  车  反  覆 。 
zhù wǒ zhě shǎo , 
助  我 者  少   , 
dàn ɡuā zhě duō 。 
啖  瓜  者  多  。 
yuàn hái wǒ dì , 
愿   还  我 蒂 , 
xiōnɡ yǔ sǎo yán 。 
兄    与 嫂  严  。 
dú qiě jí ɡuī , 
独 且  急 归  , 
dānɡ xìnɡ xiào jì 。 
当   兴   校   计 。 
luàn yuē : 
乱   曰  : 
lǐ zhōnɡ yì hé xiāo xiāo 
里 中    一 何 譊   譊   
yuàn yù jì chǐ shū , 
愿   欲 寄 尺  书  , 
jiānɡ yǔ dì xià fù mǔ , 
将    与 地 下  父 母 , 
xiōnɡ sǎo nán yǔ jiǔ jū 。  
兄    嫂  难  与 久  居 。  
yàn ɡē xínɡ 
艳  歌 行   


piān piān tánɡ qián yàn , dōnɡ cánɡ xià lái jiàn 。 
翩   翩   堂   前   燕  , 冬   藏   夏  来  见   。 
xiōnɡ di liǎnɡ sān rén , liú dànɡ zài tā xiàn 。 
兄    弟 两    三  人  , 流  宕   在  他 县   。 
ɡù yī shuí dānɡ bǔ , xīn yī shuí dānɡ zhàn 。 
故 衣 谁   当   补 , 新  衣 谁   当   绽   。 
lài dé xián zhǔ rén , lǎn qǔ wéi wú tǎn 。 
赖  得 贤   主  人  , 揽  取 为  吾 袒  。 
fū xù cónɡ mén lái , xié kē xī běi miǎn 。 
夫 婿 从   门  来  , 斜  柯 西 北  眄   。 
yǔ qīnɡ qiě wù miǎn , shuǐ qīnɡ shí zì jiàn 。 
语 卿   且  勿 眄   , 水   清   石  自 见   。 
shí jiàn hé lèi lèi , yuǎn xínɡ bù rú ɡuī 。  
石  见   何 累  累  , 远   行   不 如 归  。  
bái tóu yín 
白  头  吟  


ái rú shān shànɡ xuě , jiǎo ruò yún jiān yuè 。 
皑 如 山   上    雪  , 皎   若  云  间   月  。 
wén jūn yǒu liǎnɡ yì , ɡù lái xiānɡ jué jué 。 
闻  君  有  两    意 , 故 来  相    决  绝  。 
jīn rì dòu jiǔ huì , mínɡ dàn ɡōu shuǐ tóu 。 
今  日 斗  酒  会  , 明   旦  沟  水   头  。 
xiè dié yù ɡōu shànɡ , ɡōu shuǐ dōnɡ xi liú 。 
躞  蹀  御 沟  上    , 沟  水   东   西 流  。 
qī qī fù qī qī , jià qǔ bù xū tí 。 
凄 凄 复 凄 凄 , 嫁  娶 不 须 啼 。 
yuàn dé yì xīn rén , bái tóu bù xiānɡ lí 。 
愿   得 一 心  人  , 白  头  不 相    离 。 
zhú ɡān hé niǎo niǎo , yú wěi hé shāi shāi 。 
竹  竿  何 袅   袅   , 鱼 尾  何 筛   筛   。 
nán ér zhònɡ yì qì , hé yònɡ qián dāo wéi 。  
男  儿 重    意 气 , 何 用   钱   刀  为  。  
liánɡ fǔ yín  
梁    甫 吟   


bù chū qí chénɡ mén , yáo wànɡ dànɡ yīn lǐ 。 
步 出  齐 城    门  , 遥  望   荡   阴  里 。 
lǐ zhōnɡ yǒu sān fén , lèi lèi zhènɡ xiānɡ sì 。 
里 中    有  三  坟  , 累  累  正    相    似 。 
wèn shì shuí jiā mù , tián jiānɡ ɡǔ yě shì 。 
问  是  谁   家  墓 , 田   疆    古 冶 氏  。 
lì nénɡ pái nán shān , yòu nénɡ jué dì jì 。 
力 能   排  南  山   , 又  能   绝  地 纪 。 
yì zhāo bèi chán yán , èr táo shā sān shì 。 
一 朝   被  谗   言  , 二 桃  杀  三  士  。 
shuí nénɡ wéi cǐ móu , xiānɡ ɡuó qí yàn zǐ 。  
谁   能   为  此 谋  , 相    国  齐 晏  子 。  
yuàn ɡē xínɡ 
怨   歌 行   


xīn liè qí wán sù , xiān jié rú shuānɡ xuě 。 
新  裂  齐 纨  素 , 鲜   洁  如 霜     雪  。 
cái wéi hé huān shàn , tuán tuán sì mínɡ yuè 。 
裁  为  合 欢   扇   , 团   团   似 明   月  。 
chū rù jūn huái xiù , dònɡ yáo wēi fēnɡ fā 。 
出  入 君  怀   袖  , 动   摇  微  风   发 。 
chánɡ kǒnɡ qiū jié zhì , liánɡ biāo duó yán rè 。 
常    恐   秋  节  至  , 凉    飚   夺  炎  热 。 
qì juān qiè sì zhōnɡ , ēn qínɡ zhōnɡ dào jué 。  
弃 捐   箧  笥 中    , 恩 情   中    道  绝  。  
kū yú ɡuò hé qì 
枯 鱼 过  河 泣 


kū yú ɡuò hé qì , hé shí huǐ fù jí 。 
枯 鱼 过  河 泣 , 何 时  悔  复 及 。 
zuò shū yǔ fánɡ yú , xiānɡ jiāo shèn chū rù 。  
作  书  与 鲂   鱮 , 相    教   慎   出  入 。  
ɡǔ ɡē 
古 歌 


qiū fēnɡ xiāo xiāo chóu shā rén , 
秋  风   萧   萧   愁   杀  人  , 
chū yì chóu , 
出  亦 愁   , 
rù yì chóu 。 
入 亦 愁   。 
zuò zhōnɡ hé rén , 
座  中    何 人  , 
shuí bù huái yōu 。 
谁   不 怀   忧  。 
lìnɡ wǒ bái tóu 。 
令   我 白  头  。 
hú dì duō biāo fēnɡ , 
胡 地 多  飚   风   , 
shù mù hé xiū xiū 。 
树  木 何 修  修  。 
lí jiā rì qū yuǎn , 
离 家  日 趋 远   , 
yī dài rì qū huǎn 。 
衣 带  日 趋 缓   。 
xīn si bù nénɡ yán , 
心  思 不 能   言  , 
chánɡ zhōnɡ chē lún zhuǎn 。  
肠    中    车  轮  转    。  
ɡǔ ɡē 
古 歌 


ɡāo tián zhǒnɡ xiǎo mài , zhōnɡ jiǔ bù chénɡ suì 。 
高  田   种    小   麦  , 终    久  不 成    穗  。 
nán ér zài tā xiānɡ , yān dé bù qiáo cuì 。  
男  儿 在  他 乡    , 焉  得 不 憔   悴  。  
ɡǔ yuè fǔ 
古 乐  府 


lán cǎo zì rán xiānɡ , shēnɡ yú dà dào pánɡ 。 
兰  草  自 然  香    , 生    于 大 道  旁   。 
yào lián bā jiǔ yuè , jù zài shù xīn zhōnɡ 。  
要  镰   八 九  月  , 俱 在  束  薪  中    。  
ɡǔ yàn ɡē 
古 艳  歌 


qiónɡ qiónɡ bái tù , dōnɡ zǒu xī ɡù 。 
茕    茕    白  兔 , 东   走  西 顾 。 
yī bù rú xīn , rén bù rú ɡù 。  
衣 不 如 新  , 人  不 如 故 。  


焦仲卿妻

序曰:汉末建安中,庐江府小吏焦仲卿妻刘氏,为仲卿母所遣,自誓不嫁。其家逼之,乃投水而死。
仲卿闻之,亦自缢于庭树。时人伤之,为诗云尔。

kǒnɡ què dōnɡ nán fēi , wǔ lǐ yì pái huái 。 
孔   雀  东   南  飞  , 五 里 一 徘  徊   。 
shí sān nénɡ zhī sù , shí sì xué cái yī 。 
十  三  能   织  素 , 十  四 学  裁  衣 。 
shí wǔ dàn kōnɡ hóu , shí liù sònɡ shī shū 。 
十  五 弹  箜   篌  , 十  六  诵   诗  书  。 
shí qī wéi jūn fù , xīn zhōnɡ chánɡ kǔ bēi 。 
十  七 为  君  妇 , 心  中    常    苦 悲  。 
jūn jì wéi fǔ lì , shǒu jié qínɡ bù yí 。 
君  既 为  府 吏 , 守   节  情   不 移 。 
jiàn qiè liú kōnɡ fánɡ , xiānɡ jiàn chánɡ rì xī 。 
贱   妾  留  空   房   , 相    见   常    日 稀 。 
jī mínɡ rù jī zhī , yè yè bù dé xī 。 
鸡 鸣   入 机 织  , 夜 夜 不 得 息 。 
sān rì duàn wǔ yǎ , dà rén ɡù xián chí 。 
三  日 断   五 疋 , 大 人  故 嫌   迟  。 
fēi wéi zhī zuò chí , jūn jiā fù nán wéi 。 
非  为  织  作  迟  , 君  家  妇 难  为  。 
qiè bù kān qū shǐ , tú liú wú suǒ shī 。 
妾  不 堪  驱 使  , 徒 留  无 所  施  。 
biàn kě bái ɡōnɡ mǔ , jí shí xiānɡ qiǎn ɡuī   。 
便   可 白  公   姥 , 及 时  相    遣   归    。 


fǔ lì dé wén zhī , tánɡ shànɡ qǐ ā  mǔ 。 
府 吏 得 闻  之  , 堂   上    启 阿 母 。 
ér yǐ báo lù xiānɡ , xìnɡ fù dé cǐ fù 。 
儿 已 薄  禄 相    , 幸   复 得 此 妇 。 
jié fà tónɡ zhěn xí , huánɡ quán ɡònɡ wéi yǒu 。 
结  发 同   枕   席 , 黄    泉   共   为  友  。 
ɡònɡ shì èr sān nián , shǐ ér wèi wéi jiǔ 。 
共   事  二 三  年   , 始  而 未  为  久  。 
nǚ xínɡ wú piān xié , hé yì zhì bú hòu 。 
女 行   无 偏   斜  , 何 意 致  不 厚  。 
ā  mǔ wèi fǔ kuì  hé nǎi tài qū qū 。 
阿 母 谓  府 溃   何 乃  太  区 区 。 
cǐ fù wú lǐ jié , jǔ dònɡ zì zhuān yóu 。 
此 妇 无 礼 节  , 举 动   自 专    由  。 
wú yì jiǔ huái fèn , rǔ qǐ dé zì yóu 。 
吾 意 久  怀   忿  , 汝 岂 得 自 由  。 
dōnɡ jiɑ yǒu xián nǚ , zì mínɡ qín luó fū 。 
东   家  有  贤   女 , 自 名   秦  罗  敷 。 
kě lián tǐ wú bǐ , ā  mǔ wéi rǔ qiú 。 
可 怜   体 无 比 , 阿 母 为  汝 求  。 
biàn kě sù qiǎn zhī , qiǎn qù shèn mò liú 。 
便   可 速 遣   之  , 遣   去 慎   莫 留  。 
fǔ lì chánɡ ɡuì ɡào , fú wéi qǐ ā  mǔ 。 
府 吏 长    跪  告  , 伏 惟  启 阿 母 。 
jīn ruò qiǎn cǐ fù , zhōnɡ lǎo bú fù qǔ 。 
今  若  遣   此 妇 , 终    老  不 复 娶 。 
ā  mǔ dé wén zhī , chuí chuánɡ biàn dà nù 。 
阿 母 得 闻  之  , 槌   床     便   大 怒 。 
xiǎo zi wú suǒ wèi , hé ɡǎn zhù fù yǔ 。 
小   子 无 所  畏  , 何 敢  助  妇 语 。 
wú yǐ shī ēn yì , huì bù xiānɡ cónɡ xǔ 。 
吾 已 失  恩 义 , 会  不 相    从   许 。 


fǔ lì mò wú shēnɡ , zài bài hái rù hù 。 
府 吏 默 无 声    , 再  拜  还  入 户 。 
jǔ yán wèi xīn fù , ɡěnɡ yè bù nénɡ yǔ 。 
举 言  谓  新  妇 , 哽   咽 不 能   语 。 
wǒ zì bù qū qīnɡ , bī pò yǒu ā  mǔ 。 
我 自 不 驱 卿   , 逼 迫 有  阿 母 。 
qīnɡ dàn zàn hái jiā , wú jīn qiě fù fǔ 。 
卿   但  暂  还  家  , 吾 今  且  赴 府 。 
bù jiǔ dānɡ ɡuī huán , hái bì xiānɡ yínɡ qǔ 。 
不 久  当   归  还   , 还  必 相    迎   取 。 
yǐ cǐ xià xīn yì , shèn wù wéi wú yǔ 。 
以 此 下  心  意 , 慎   勿 违  吾 语 。 
xīn fù wèi fǔ lì , wù fù zhònɡ fēn yún 。 
新  妇 谓  府 吏 , 勿 复 重    纷  纭  。 
wǎnɡ xī chū yánɡ suì , xiè jiā lái ɡuì mén 。 
往   昔 初  阳   岁  , 谢  家  来  贵  门  。 
fènɡ shì xún ɡōnɡ mǔ , jìn zhǐ ɡǎn zì zhuān ? 
奉   事  循  公   姥 , 进  止  敢  自 专    ? 
zhòu yè qín zuò xī , línɡ pīnɡ yínɡ kǔ xīn 。 
昼   夜 勤  作  息 , 伶   俜   萦   苦 辛  。 
wèi yán wú zuì ɡuò , ɡōnɡ yǎnɡ zú dà ēn 。 
谓  言  无 罪  过  , 供   养   卒 大 恩 。 
rénɡ ɡènɡ bèi qū qiǎn , hé yán fù lái hái ? 
仍   更   被  驱 遣   , 何 言  复 来  还  ? 
qiè yǒu xiù yāo rú , wēi ruí zì shēnɡ ɡuānɡ 。 
妾  有  绣  腰  襦 , 葳  蕤  自 生    光    。 
hónɡ luó fù dǒu zhànɡ , sì jiǎo chuí xiānɡ nánɡ 。 
红   罗  复 斗  帐    , 四 角   垂   香    囊   。 
xiānɡ lián liù qī shí , lǜ bì qīnɡ sī shénɡ 。 
箱    帘   六  七 十  , 绿 碧 青   丝 绳    。 
wù wù ɡè jù yì , zhónɡ zhǒnɡ zài qí zhōnɡ 。 
物 物 各 具 异 , 种    种    在  其 中    。 
rén jiàn wù yì bǐ , bù zú yínɡ hòu rén 。 
人  贱   物 亦 鄙 , 不 足 迎   后  人  。 
liú dài zuò qiǎn shī , yú jīn wú huì yīn 。 
留  待  作  遣   施  , 于 今  无 会  因  。 
shí shí wéi ān wèi , jiǔ jiǔ mò xiānɡ wànɡ 。 
时  时  为  安 慰  , 久  久  莫 相    忘   。 


jī mínɡ wài yù shǔ , xīn fù qǐ yán zhuānɡ 。 
鸡 鸣   外  欲 曙  , 新  妇 起 严  妆     。 
zhù wǒ xiù jiá qún , shì shì sì wǔ tōnɡ 。 
著  我 绣  夹  裙  , 事  事  四 五 通   。 
zú xià niè sī lǚ , tóu shànɡ dài mào ɡuānɡ 。 
足 下  蹑  丝 履 , 头  上    玳  瑁  光    。 
yāo ruò liú wán sù , ěr zhù mínɡ yuè dānɡ 。  
腰  若  流  纨  素 , 耳 著  明   月  璫   。  
zhǐ rú xuē cōnɡ ɡēn , kǒu rú hán zhū dān 。 
指  如 削  葱   根  , 口  如 含  珠  丹  。 
xiān xiān zuò xì bù , jīnɡ miào shì wú shuānɡ 。 
纤   纤   作  细 步 , 精   妙   世  无 双     。 
shànɡ tánɡ xiè ā  mǔ , ā  mǔ nù bù zhǐ 。 
上    堂   谢  阿 母 , 阿 母 怒 不 止  。 
xī zuò nǚ ér shí , shēnɡ xiǎo chū yě lǐ 。 
昔 作  女 儿 时  , 生    小   出  野 里 。 
běn zì wú jiào xùn , jiān kuì ɡuì jiā zǐ 。 
本  自 无 教   训  , 兼   愧  贵  家  子 。 
shòu mǔ qián bó duō , bù kān mǔ qū shǐ 。 
受   母 钱   帛 多  , 不 堪  母 驱 使  。 
jīn rì hái jiā qù , niàn mǔ láo jiā lǐ 。 
今  日 还  家  去 , 念   母 劳  家  里 。 
què yǔ xiǎo ɡū bié , lèi luò lián zhū zi 。 
却  与 小   姑 别  , 泪  落  连   珠  子 。 
xīn fù chū lái shí , xiǎo ɡū shǐ fú chuánɡ 。 
新  妇 初  来  时  , 小   姑 始  扶 床     。 
jīn rì bèi qū qiǎn , xiǎo ɡū rú wǒ chánɡ 。 
今  日 被  驱 遣   , 小   姑 如 我 长    。 
qín xīn yǎnɡ ɡōnɡ mǔ , hǎo zì xiānɡ fú jiānɡ 。 
勤  心  养   公   姥 , 好  自 相    扶 将    。 
chū qī jí xià jiǔ , xī xì mò xiānɡ wànɡ 。 
初  七 及 下  九  , 嬉 戏 莫 相    忘   。 
chū mén dēnɡ chē qù , tì luò bǎi yú xínɡ 。 
出  门  登   车  去 , 涕 落  百  余 行   。 


fǔ lì mǎ zài qián , xīn fù chē zài hòu 。 
府 吏 马 在  前   , 新  妇 车  在  后  。 
yǐn yǐn hé diàn diàn , jù huì dà dào kǒu 。 
隐  隐  何 甸   甸   , 俱 会  大 道  口  。 
xià mǎ rù chē zhōnɡ , dī tóu ɡònɡ ér yǔ 。 
下  马 入 车  中    , 低 头  共   耳 语 。 
shì bù xiānɡ ɡé qīnɡ , qiě zàn hái jiā qù 。 
誓  不 相    隔 卿   , 且  暂  还  家  去 。 
wú jīn qiě fù fǔ , bù jiǔ dānɡ hái ɡuī 。 
吾 今  且  赴 府 , 不 久  当   还  归  。 
shì tiān bù xiānɡ fù , xīn fù wèi fǔ lì , 
誓  天   不 相    负 , 新  妇 谓  府 吏 , 
ɡǎn jūn qū qū huái 。 jūn jì ruò jiàn lù , 
感  君  区 区 怀   。 君  既 若  见   录 , 
bù jiǔ wànɡ jūn lái 。 jūn dànɡ zuò pán shí , 
不 久  望   君  来  。 君  当   作  磐  石  , 
qiè dànɡ zuò pú wěi 。 pú wěi rèn rú sī , 
妾  当   作  蒲 苇  。 蒲 苇  韧  如 丝 , 
pán shí wú zhuǎn yí 。 wǒ yǒu qīn fù xiōnɡ , 
磐  石  无 转    移 。 我 有  亲  父 兄    , 
xìnɡ xínɡ bào rú léi 。 kǒnɡ bú rèn wǒ yì , 
性   行   暴  如 雷  。 恐   不 任  我 意 , 
nì yǐ jiān wǒ huái 。 jǔ shǒu chánɡ láo láo , 
逆 以 煎   我 怀   。 举 手   长    劳  劳  , 
èr qínɡ tónɡ yī yī 。 rù mén shànɡ jiā tánɡ , 
二 情   同   依 依 。 入 门  上    家  堂   , 
jìn tuì wú yán yí 。 ā  mǔ dà fǔ zhǎnɡ , 
进  退  无 颜  仪 。 阿 母 大 拊 掌    , 
bù tú zǐ zì ɡuī 。 shí sān jiào rǔ zhī , 
不 图 子 自 归  。 十  三  教   汝 织  , 
shí sì nénɡ cái yī 。 shí wǔ dàn kōnɡ hóu , 
十  四 能   裁  衣 。 十  五 弹  箜   篌  , 
shí liù zhī lǐ yí 。 shí qī qiǎn rǔ jià , 
十  六  知  礼 仪 。 十  七 遣   汝 嫁  , 
wèi yán wú shì wéi 。 rǔ jīn hé zuì ɡuò , 
谓  言  无 誓  违  。 汝 今  何 罪  过  , 
bù yínɡ ér zì ɡuī ? lán zhī cán ā  mǔ , 
不 迎   而 自 归  ? 兰  芝  惭  阿 母 , 
ér shí wú zuì ɡuò 。 ā  mǔ dà bēi cuī 。 
儿 实  无 罪  过  。 阿 母 大 悲  摧  。 


hái jiā shí yú rì , xiàn lìnɡ qiǎn méi lái 。 
还  家  十  余 日 , 县   令   遣   媒  来  。 
yún yǒu dì sān lánɡ , yáo tiǎo shì wú shuānɡ 。 
云  有  第 三  郎   , 窈  窕   世  无 双     。 
nián shǐ shí bā jiǔ , biàn yán duō lìnɡ cái 。 
年   始  十  八 九  , 便   言  多  令   才  。 
ā  mǔ wèi ā  nǚ , rǔ kě qù yīnɡ zhī 。 
阿 母 谓  阿 女 , 汝 可 去 应   之  。 
ā  nǚ hán lèi dá , lán zhī chū hái shí , 
阿 女 含  泪  答 , 兰  芝  初  还  时  , 
fǔ lì jiàn dīnɡ nínɡ , jié shì bù bié lí 。 
府 吏 见   叮   咛   , 结  誓  不 别  离 。 
jīn rì wéi qínɡ yì , kǒnɡ cǐ shì fēi qí 。 
今  日 违  情   义 , 恐   此 事  非  奇 。 
zì kě duàn lái xìn , xú xú ɡènɡ wèi zhī 。 
自 可 断   来  信  , 徐 徐 更   谓  之  。 
ā  mǔ bái méi ren , pín jiàn yǒu cǐ nǚ 。 
阿 母 白  媒  人  , 贫  贱   有  此 女 。 
shǐ shì hái jiā mén , bù kān lì rén fù 。 
始  适  还  家  门  , 不 堪  吏 人  妇 。 
qǐ hé lìnɡ lánɡ jūn ? xìnɡ kě ɡuǎnɡ wèn xùn , 
岂 合 令   郎   君  ? 幸   可 广    问  讯  , 
bù dé biàn xiānɡ xǔ 。 
不 得 便   相    许 。 


méi ren qù shù rì , xún qiǎn chénɡ qǐnɡ hái 。 
媒  人  去 数  日 , 寻  遣   丞    请   还  。 
shuō yǒu lán jiā nǚ , chénɡ jí yǒu huàn ɡuān 。 
说   有  兰  家  女 , 承    籍 有  宦   官   。 
yún yǒu dì wǔ lánɡ , jiāo yì wèi yǒu hūn 。 
云  有  第 五 郎   , 娇   逸 未  有  婚  。 
qiǎn chénɡ wéi méi ren , zhǔ bù tōnɡ yǔ yán 。 
遣   丞    为  媒  人  , 主  簿 通   语 言  。 
zhí shuō tài shǒu jiā , yǒu cǐ lìnɡ lánɡ jūn 。 
直  说   太  守   家  , 有  此 令   郎   君  。 
jì yù jié dà yì , ɡù qiǎn lái ɡuì mén 。 
既 欲 结  大 义 , 故 遣   来  贵  门  。 
ā  mǔ xiè méi ren , nǘ zǐ xiān yǒu shì , 
阿 母 谢  媒  人  , 女 子 先   有  誓  , 
lǎo lǎo qǐ ɡǎn yán 。 ā  xiōnɡ dé wén zhī , 
老  姥  岂 敢  言  。 阿 兄    得 闻  之  , 
chànɡ rán xīn zhōnɡ fán 。 jǔ yán wèi ā  mèi , 
怅    然  心  中    烦  。 举 言  谓  阿 妹  , 
zuò jì hé bù liànɡ 。 xiān jià dé fǔ lì , 
作  计 何 不 量    。 先   嫁  得 府 吏 , 
hòu jià dé lánɡ jūn 。 fǒu tài rú tiān dì , 
后  嫁  得 郎   君  。 否  泰  如 天   地 , 
zú yǐ rónɡ rǔ shēn 。 bú jià yì lánɡ tǐ , 
足 以 荣   汝 身   。 不 嫁  义 郎   体 , 
qí wǎnɡ yù hé yún 。 lán zhī yǎnɡ tóu dá , 
其 往   欲 何 云  。 兰  芝  仰   头  答 , 
lǐ shí rú xiōnɡ yán 。 xiè jiā shì fū jūn , 
理 实  如 兄    言  。 谢  家  事  夫 君  , 
zhōnɡ dào hái xiōnɡ mén 。 chǔ fèn shì xiōnɡ yì , 
中    道  还  兄    门  。 处  分  适  兄    意 , 
nà dé zì rèn zhuān 。 suī yǔ fǔ lì yuē , 
那 得 自 任  专    。 虽  与 府 吏 约  , 
hòu huì yǒnɡ wú yuán 。 dēnɡ jí xiānɡ xǔ hé , 
后  会  永   无 缘   。 登   即 相    许 和 , 
biàn kě zuò hūn yīn 。 
便   可 作  婚  姻  。 


méi ren xià chuánɡ qù , nuò nuò fù ěr ěr 。 
媒  人  下  床     去 , 诺  诺  复 尔 尔 。 
hái bù bái fǔ jūn , xià ɡuān fènɡ shǐ mìnɡ 。 
还  部 白  府 君  , 下  官   奉   使  命   。 
yán tán dà yǒu yuán , fǔ jūn dé wén zhī 。 
言  谈  大 有  缘   , 府 君  得 闻  之  。 
xīn zhōnɡ dà huān xǐ , shì lì fù kāi shū 。 
心  中    大 欢   喜 , 视  历 复 开  书  。 
biàn lì cǐ yuè nèi , liù hé zhènɡ xiānɡ yīnɡ 。 
便   利 此 月  内  , 六  合 正    相    应   。 
liánɡ jí sān shí rì , jīn yǐ èr shí qī 。 
良    吉 三  十  日 , 今  已 二 十  七 。 
qīnɡ kě qù chénɡ hūn , jiāo yǔ sù zhuānɡ shù 。 
卿   可 去 成    婚  , 交   语 速 装     束  。 
luò yì rú fú yún , qīnɡ què bái hú fǎnɡ 。 
络  绎 如 浮 云  , 青   雀  白  鹄 舫   。 
sì jiǎo lónɡ zǐ fān , ē  nuó suí fēnɡ zhuǎn 。 
四 角   龙   子 幡  , 婀 娜  随  风   转    。 
jīn chē yù zuò lún , zhí zhú qīnɡ cōnɡ mǎ 。 
金  车  玉 作  轮  , 踯  躅  青   骢   马 。 
liú sū jīn lǚ ān , jī qián sān bǎi wàn 。 
流  苏 金  缕 鞍 , 赍 钱   三  百  万  。 
jiē yònɡ qīnɡ sī chuān , zá cǎi sān bǎi yǎ 。 
皆  用   青   丝 穿    , 杂 彩  三  百  疋 。 
jiāo ɡuǎnɡ shì ɡuī zhēn , cónɡ rén sì wǔ bǎi 。 
交   广    市  鲑  珍   , 从   人  四 五 百  。 
yù yù dēnɡ jùn mén 。 
郁 郁 登   郡  门  。 


ā  mǔ wèi ā  nǚ , shì dé fǔ jūn shū 。 
阿 母 谓  阿 女 , 适  得 府 君  书  。 
mínɡ rì lái yínɡ rǔ , hé bù zuò yī shɑnɡ 。 
明   日 来  迎   汝 , 何 不 作  衣 裳    。 
mò lìnɡ shì bù jǔ , ā  nǚ mò wú shēnɡ 。 
莫 令   事  不 举 , 阿 女 默 无 声    。 
shǒu jīn yǎn kǒu tí , lèi luò biàn rú xiè 。 
手   巾  掩  口  啼 , 泪  落  便   如 泻  。 
yí wǒ liú lí tà , chū zhì qián tīnɡ xià 。 
移 我 琉  璃 榻 , 出  置  前   厅   下  。 
zuó shǒu chí dāo chǐ , yòu shǒu zhí línɡ luó 。 
左  手   持  刀  尺  , 右  手   执  绫   罗  。 
cháo chénɡ xiù jiá qún , wǎn chénɡ dān luó shān 。 
朝   成    绣  夹  裙  , 晚  成    单  罗  衫   。 
àn àn rì yù mínɡ , chóu sī chū mén tí 。 
暗 暗 日 欲 暝   , 愁   思 出  门  啼 。 
fǔ lì wén cǐ biàn , yīn qiú jiǎ zàn ɡuī 。 
府 吏 闻  此 变   , 因  求  假  暂  归  。 
wèi zhì èr sān lǐ , cuī cánɡ mǎ bēi āi 。 
未  至  二 三  里 , 摧  藏   马 悲  哀 。 
xīn fù shí mǎ shēnɡ , niè lǚ xiānɡ fénɡ yínɡ 。 
新  妇 识  马 声    , 蹑  履 相    逢   迎   。 
chànɡ rán yáo xiānɡ wànɡ , zhī shì ɡù rén lái 。 
怅    然  遥  相    望   , 知  是  故 人  来  。 
jǔ shǒu pāi mǎ ān , jiē tàn shǐ xīn shānɡ 。 
举 手   拍  马 鞍 , 嗟  叹  使  心  伤    。 
zì jūn bié wǒ hòu , rén shì bù kě liànɡ 。 
自 君  别  我 后  , 人  事  不 可 量    。 
ɡuǒ bù rú xiān yuàn , yòu fēi jūn suǒ xiánɡ 。 
果  不 如 先   愿   , 又  非  君  所  详    。 
wǒ yǒu qīn fù mǔ , bī pò jiān dì xionɡ 。 
我 有  亲  父 母 , 逼 迫 兼   弟 兄    。 
yǐ wǒ yīnɡ tā rén , jūn hái hé suǒ wànɡ 。 
以 我 应   他 人  , 君  还  何 所  望   。 
fǔ lì wèi xīn fù , hè jūn dé ɡāo qiān 。 
府 吏 谓  新  妇 , 贺 君  得 高  迁   。 
pán shí fānɡ qiě hòu , ké yǐ zú qiān nián 。 
磐  石  方   且  厚  , 可 以 卒 千   年   。 
pú wěi yì shí rèn , biàn zuò dàn xī jiān 。 
蒲 苇  一 时  韧  , 便   作  旦  夕 间   。 
qīnɡ dānɡ rì shènɡ ɡuì , wú dú xiànɡ huánɡ quán 。 
卿   当   日 胜    贵  , 吾 独 向    黄    泉   。 
xīn fù wèi fǔ lì , hé yì chū cǐ yán 。 
新  妇 谓  府 吏 , 何 意 出  此 言  。 
tónɡ shì bèi bī pò , jūn ěr qiè yì rán 。 
同   是  被  逼 迫 , 君  尔 妾  亦 然  。 
huánɡ quán xià xiānɡ jiàn , wù wéi jīn rì yán 。 
黄    泉   下  相    见   , 勿 违  今  日 言  。 
zhí shǒu fēn dào qù , ɡè ɡè hái jiā mén 。 
执  手   分  道  去 , 各 各 还  家  门  。 
shēnɡ rén zuō sǐ bié , hèn hèn nà kě lùn 。 
生    人  作  死 别  , 恨  恨  那 可 论  。 
niàn yǔ shì jiān cí , qiān wàn bú fù quán 。 
念   与 世  间   辞 , 千   万  不 复 全   。 


fǔ lì hái jiā qù , shànɡ tánɡ bài ā  mǔ 。 
府 吏 还  家  去 , 上    堂   拜  阿 母 。 
jīn rì dà fēnɡ hán , hán fēnɡ cuī shù mù 。 
今  日 大 风   寒  , 寒  风   摧  树  木 。 
yán shuānɡ jié tínɡ lán , ér jīn rì mínɡ mínɡ 。 
严  霜     结  庭   兰  , 儿 今  日 冥   冥   。 
lìnɡ mǔ zài hòu dān , ɡù zuò bù liánɡ jì 。 
令   母 在  后  单  , 故 作  不 良    计 。 
wù fù yuàn ɡuǐ shén , mìnɡ rú nán shān shí 。 
勿 复 怨   鬼  神   , 命   如 南  山   石  。 
sì tǐ kānɡ qiě zhí , ā  mǔ dé wén zhī 。 
四 体 康   且  直  , 阿 母 得 闻  之  。 
línɡ lèi yīnɡ shēnɡ luò , rǔ shì dà jiā zǐ 。 
零   泪  应   声    落  , 汝 是  大 家  子 。 
shì huàn yú tái ɡé , shèn wù wéi fù sǐ 。 
仕  宦   于 台  阁 , 慎   勿 为  妇 死 。 
ɡuì jiàn qínɡ hé báo , dōnɡ jiɑ yǒu xián nǚ 。 
贵  贱   情   何 薄  , 东   家  有  贤   女 。 
yáo tiǎo yàn chénɡ ɡuō , ā  mǔ wéi rǔ qiú , 
窈  窕   艳  城    郭  , 阿 母 为  汝 求  , 
biàn fù zài dàn xī , fǔ lì zài bài hái 。 
便   复 在  旦  夕 , 府 吏 再  拜  还  。 
chánɡ tàn kōnɡ fánɡ zhōnɡ , zuò jì nǎi ěr lì 。 
长    叹  空   房   中    , 作  计 乃  尔 立 。 
zhuǎn tóu xiànɡ hù lǐ , jiàn jiàn chóu jiān pò 。 
转    头  向    户 里 , 渐   见   愁   煎   迫 。 


qí rì niú mǎ sī , xīn fù rù qīnɡ lú 。 
其 日 牛  马 嘶 , 新  妇 入 青   庐 。 
àn àn huánɡ hūn hòu , jì jì rén dìnɡ chū 。 
暗 暗 黄    昏  后  , 寂 寂 人  定   初  。 
wǒ mìnɡ jué jīn rì , hún qù shī chánɡ liú 。 
我 命   绝  今  日 , 魂  去 尸  长    留  。 
lǎn qún tuō sī lǚ , jǔ shēn fù qīnɡ chí 。 
揽  裙  脱  丝 履 , 举 身   赴 清   池  。 
fǔ lì wén cǐ shì , xīn zhī chánɡ bié lí 。 
府 吏 闻  此 事  , 心  知  长    别  离 。 
pái huái tínɡ shù xià , zì ɡuà dōnɡ nán zhī 。 
徘  徊   庭   树  下  , 自 挂  东   南  枝  。 


liǎnɡ jiā qiú hé zànɡ , hé zànɡ huà shān bànɡ 。 
两    家  求  合 葬   , 合 葬   华  山   傍   。 
dōnɡ xi zhí sōnɡ bǎi , zuǒ yòu zhǒnɡ wú tónɡ 。 
东   西 植  松   柏  , 左  右  种    梧 桐   。 
zhī zhī xiānɡ fù ɡài , yè yè xiānɡ jiāo tōnɡ 。 
枝  枝  相    覆 盖  , 叶 叶 相    交   通   。 
zhōnɡ yǒu shuānɡ fēi niǎo , zì mínɡ wéi yuān yānɡ 。 
中    有  双     飞  鸟   , 自 名   为  鸳   鸯   。 
yǎnɡ tóu xiānɡ xiànɡ mínɡ , yè yè dá wǔ ɡēnɡ 。 
仰   头  相    向    鸣   , 夜 夜 达 五 更   。 
xínɡ rén zhù zú tīnɡ , ɡuǎ fu qǐ pánɡ huánɡ 。 
行   人  驻  足 听   , 寡  妇 起 彷   徨    。 
duō xiè hòu shì rén , jiè zhī shèn wù wànɡ 。  
多  谢  后  世  人  , 戒  之  慎   勿 忘   。  
ɡǔ shī xínɡ xínɡ chónɡ xínɡ xínɡ 
古 诗   行   行   重     行   行   


xínɡ xínɡ chónɡ xínɡ xínɡ , yǔ jūn shēnɡ bié lí 。 
行   行   重    行   行   , 与 君  生    别  离 。 
xiānɡ qù wàn yú lǐ , ɡè zài tiān yì yá 。 
相    去 万  余 里 , 各 在  天   一 涯 。 
dào lù zǔ qiě chánɡ , huì miàn ān kě zhī 。 
道  路 阻 且  长    , 会  面   安 可 知  。 
hú mǎ yī běi fēnɡ , yuè niǎo cháo nán zhī 。 
胡 马 依 北  风   , 越  鸟   巢   南  枝  。 
xiānɡ qù rì yǐ yuǎn , yī dài rì yǐ huǎn 。 
相    去 日 已 远   , 衣 带  日 已 缓   。 
fú yún bì bái rì , yóu zǐ bú ɡù fǎn 。 
浮 云  蔽 白  日 , 游  子 不 顾 返  。 
sī jūn lìnɡ rén lǎo , suì yuè hū yǐ wǎn 。 
思 君  令   人  老  , 岁  月  忽 已 晚  。 
qì juān wù fù dào , nǔ lì jiā cān fàn 。  
弃 捐   勿 复 道  , 努 力 加  餐  饭  。  
ɡǔ shī qīnɡ qīnɡ hé pàn cǎo 
古 诗  青   青   河 畔  草  


qīnɡ qīnɡ hé pàn cǎo , yù yù yuán zhōnɡ liǔ 。 
青   青   河 畔  草  , 郁 郁 园   中    柳  。 
yínɡ yínɡ lóu shànɡ nǚ , jiǎo jiǎo dānɡ chuānɡ yǒu 。 
盈   盈   楼  上    女 , 皎   皎   当   窗     牖  。 
é  é  hónɡ fěn zhuānɡ , xiān xiān chū sù shǒu 。 
娥 娥 红   粉  妆     , 纤   纤   出  素 手   。 
xī wéi chānɡ jiā nǚ , jīn wéi dànɡ zǐ fù 。 
昔 为  娼    家  女 , 今  为  荡   子 妇 。 
dànɡ zǐ xínɡ bù ɡuī , kōnɡ chuánɡ nán dú shǒu 。  
荡   子 行   不 归  , 空   床     难  独 守   。  
ɡǔ shī qīnɡ qīnɡ línɡ shànɡ bǎi 
古 诗  青   青   陵   上    柏  


qīnɡ qīnɡ línɡ shànɡ bǎi , lěi lěi jiàn zhōnɡ shí 。 
青   青   陵   上    柏  , 磊  磊  涧   中    石  。 
rén shēnɡ tiān dì jiān , hū rú yuǎn xínɡ kè 。 
人  生    天   地 间   , 忽 如 远   行   客 。 
dòu jiǔ xiānɡ yú lè , liáo hòu bù wéi bó 。 
斗  酒  相    娱 乐 , 聊   厚  不 为  薄  。 
qū chē cè nú mǎ , yóu xì wǎn yǔ luò 。 
驱 车  策 驽 马 , 游  戏 宛  与 洛  。 
luò zhōnɡ hé yù yù , ɡuàn dài zì xiānɡ suǒ 。 
洛  中    何 郁 郁 , 冠   带  自 相    索  。 
chánɡ qú luó jiá xiànɡ , wánɡ hóu duō dì zhái 。 
长    衢 罗  夹  巷    , 王   侯  多  第 宅   。 
liǎnɡ ɡōnɡ yáo xiānɡ wànɡ , shuānɡ què bǎi yú chǐ 。 
两    宫   遥  相    望   , 双     阙  百  余 尺  。 
jí yàn yú xīn yì , qī qī hé suǒ pò ?  
极 宴  娱 心  意 , 戚 戚 何 所  迫 ?  
ɡǔ shī jīn rì liánɡ yàn huì 
古 诗  今  日 良    宴  会  


jīn rì liánɡ yàn huì , huān lè nán jù chén 。 
今  日 良    宴  会  , 欢   乐 难  具 陈   。 
dàn zhēnɡ fèn yì xiǎnɡ , xīn shēnɡ miào rù shén 。 
弹  筝    奋  逸 响    , 新  声    妙   入 神   。 
lìnɡ dé chànɡ ɡāo yán , shí qǔ tīnɡ qí zhēn 。 
令   德 唱    高  言  , 识  曲 听   其 真   。 
qí xīn tónɡ suǒ yuàn , hán yì jù wèi shēn 。 
齐 心  同   所  愿   , 含  意 俱 未  申   。 
rén shēnɡ jì yí shì , yǎn hū ruò biāo chén 。 
人  生    寄 一 世  , 奄  忽 若  飙   尘   。 
hé bù cè ɡāo zú , xiān jù yāo lù jīn 。 
何 不 策 高  足 , 先   据 要  路 津  。 
wú wéi shǒu pín jiàn , kán kě chánɡ kǔ xīn 。  
无 为  守   贫  贱   , 坎  坷 长    苦 辛  。  
ɡǔ shī xī běi yǒu ɡāo lóu 
古 诗  西 北  有  高  楼  


xī běi yǒu ɡāo lóu , shànɡ yǔ fú yún qí 。 
西 北  有  高  楼  , 上    与 浮 云  齐 。 
jiāo shū jié qǐ chuānɡ , ā  ɡé sān zhònɡ jiē 。 
交   疏  结  绮 窗     , 阿 阁 三  重    阶  。 
shànɡ yǒu xián ɡē shēnɡ , yīn xiǎnɡ yì hé bēi ! 
上    有  弦   歌 声    , 音  响    一 何 悲  ! 
shuí nénɡ wéi cǐ qǔ , wú nǎi qǐ liánɡ qī 。 
谁   能   为  此 曲 , 无 乃  杞 梁    妻 。 
qīnɡ shānɡ suí fēnɡ fā , zhōnɡ qǔ zhènɡ pái huái 。 
清   商    随  风   发 , 中    曲 正    徘  徊   。 
yí dàn zài sān tàn , kānɡ kǎi yǒu yú āi 。 
一 弹  再  三  叹  , 慷   慨  有  余 哀 。 
bù xī ɡē zhě kǔ , dàn shānɡ zhī yīn xī 。 
不 惜 歌 者  苦 , 但  伤    知  音  稀 。 
yuàn wéi shuānɡ hónɡ hú , fèn chì qǐ ɡāo fēi 。  
愿   为  双     鸿   鹄 , 奋  翅  起 高  飞  。  
ɡǔ shī shè jiānɡ cǎi fú rónɡ 
古 诗  涉  江    采  芙 蓉   


shè jiānɡ cǎi fú rónɡ , lán zé duō fānɡ cǎo 。 
涉  江    采  芙 蓉   , 兰  泽 多  芳   草  。 
cǎi zhī yù yí shuí , suǒ sī zài yuǎn dào 。 
采  之  欲 遗 谁   , 所  思 在  远   道  。 
hái ɡù wànɡ jiù xiānɡ , chánɡ lù màn hào hào 。 
还  顾 望   旧  乡    , 长    路 漫  浩  浩  。 
tónɡ xīn ér lí jū , yōu shānɡ yǐ zhōnɡ lǎo 。  
同   心  而 离 居 , 忧  伤    以 终    老  。  
ɡǔ shī mínɡ yuè jiǎo yè ɡuānɡ 
古 诗  明   月  皎   夜 光    


mínɡ yuè jiǎo yè ɡuānɡ , cù zhī mínɡ dōnɡ bì 。 
明   月  皎   夜 光    , 促 织  鸣   东   壁 。 
yù hénɡ zhǐ mènɡ dōnɡ , zhònɡ xīnɡ hé lì lì 。 
玉 衡   指  孟   冬   , 众    星   何 历 历 。 
bái lù zhān yě cǎo , shí jié hū fù yì 。 
白  露 沾   野 草  , 时  节  忽 复 易 。 
qiū chán mínɡ shù jiān , xuán niǎo shì ān shì 。 
秋  蝉   鸣   树  间   , 玄   鸟   逝  安 适  。 
xī wǒ tónɡ mén yǒu , ɡāo jǔ zhèn liù hé 。 
昔 我 同   门  友  , 高  举 振   六  翮 。 
bú niàn xié shǒu hǎo , qì wǒ rú yí jì 。 
不 念   携  手   好  , 弃 我 如 遗 迹 。 
nán jī běi yǒu dǒu , qiān niú bú fù è  。 
南  箕 北  有  斗  , 牵   牛  不 负 轭 。 
liánɡ wú pán shí ɡù , xū mínɡ fù hé yì ? 
良    无 盘  石  固 , 虚 名   复 何 益 ? 
ɡǔ shī rǎn rǎn ɡū shēnɡ zhú 
古 诗  冉  冉  孤 生    竹  


rǎn rǎn ɡū shēnɡ zhú , jié ɡēn tài shān ē  。 
冉  冉  孤 生    竹  , 结  根  泰  山   阿 。 
yǔ jūn wéi xīn hūn , tú sī fù nǚ luó 。 
与 君  为  新  婚  , 菟 丝 附 女 萝  。 
tú sī shēnɡ yǒu shí , fū fù huì yǒu yí 。 
菟 丝 生    有  时  , 夫 妇 会  有  宜 。 
qiān lǐ yuǎn jié hūn , yōu yōu ɡé shān bēi 。 
千   里 远   结  婚  , 悠  悠  隔 山   陂  。 
sī jūn lìnɡ rén lǎo , xuān chē lái hé chí ! 
思 君  令   人  老  , 轩   车  来  何 迟  ! 
shānɡ bǐ huì lán huā , hán yīnɡ yánɡ ɡuānɡ huī 。 
伤    彼 蕙  兰  花  , 含  英   扬   光    辉  。 
ɡuò shí ér bù cǎi , jiānɡ suí qiū cǎo wěi 。 
过  时  而 不 采  , 将    随  秋  草  萎  。 
jūn liànɡ zhí ɡāo jié , jiàn qiè yì hé wéi !  
君  亮    执  高  节  , 贱   妾  亦 何 为  !  
ɡǔ shī tínɡ zhōnɡ yǒu qí shù 
古 诗  庭   中    有  奇 树  


tínɡ zhōnɡ yǒu qí shù , lǜ yè fā huá zī 。 
庭   中    有  奇 树  , 绿 叶 发 华  滋 。 
pān tiáo zhé qí rónɡ , jiānɡ yǐ yí suǒ sī 。 
攀  条   折  其 荣   , 将    以 遗 所  思 。 
xīn xiānɡ yínɡ huái xiù , lù yuǎn mò zhì zhī 。 
馨  香    盈   怀   袖  , 路 远   莫 致  之  。 
cǐ wù hé zú ɡuì , dàn ɡǎn bié jīnɡ shí 。  
此 物 何 足 贵  , 但  感  别  经   时  。  
ɡǔ shī tiáo tiáo qiān niú xīnɡ 
古 诗  迢   迢   牵   牛  星   


tiáo tiáo qiān niú xīnɡ , jiǎo jiǎo hé hàn nǚ 。 
迢   迢   牵   牛  星   , 皎   皎   河 汉  女 。 
xiān xiān zhuó sù shǒu , zhá zhá nònɡ jī zhù 。 
纤   纤   擢   素 手   , 札  札  弄   机 杼  。 
zhōnɡ rì bù chénɡ zhānɡ , qì tì línɡ rú yǔ 。 
终    日 不 成    章    , 泣 涕 零   如 雨 。 
hé hàn qīnɡ qiě qiǎn , xiānɡ qù fù jǐ xǔ 。 
河 汉  清   且  浅   , 相    去 复 几 许 。 
yínɡ yínɡ yì shuǐ jiān , mò mò bù dé yǔ 。  
盈   盈   一 水   间   , 脉 脉 不 得 语 。  
ɡǔ shī huí chē jià yán mài 
古 诗  回  车  驾  言  迈  


huí chē jià yán mài , yōu yōu shè chánɡ dào 。 
回  车  驾  言  迈  , 悠  悠  涉  长    道  。 
sì ɡù hé mánɡ mánɡ , dōnɡ fēnɡ yáo bǎi cǎo 。 
四 顾 何 茫   茫   , 东   风   摇  百  草  。 
suǒ yù wú ɡù wù , yān dé bú sù lǎo 。 
所  遇 无 故 物 , 焉  得 不 速 老  。 
shènɡ shuāi ɡè yǒu shí , lì shēn kǔ bù zǎo 。 
盛    衰    各 有  时  , 立 身   苦 不 早  。 
rén shēnɡ fēi jīn shí , qǐ nénɡ chánɡ shòu kǎo ? 
人  生    非  金  石  , 岂 能   长    寿   考  ? 
yǎn hū suí wù huà , rónɡ mínɡ yǐ wéi bǎo 。  
奄  忽 随  物 化  , 荣   名   以 为  宝  。  
ɡǔ shī dōnɡ chénɡ ɡāo qiě chánɡ 
古 诗  东   城    高  且  长    


dōnɡ chénɡ ɡāo qiě chánɡ , wēi yǐ zì xiānɡ shǔ 。 
东   城    高  且  长    , 逶  迤 自 相    属  。 
huí fēnɡ dònɡ dì qǐ , qiū cǎo qī yǐ lǜ 。 
回  风   动   地 起 , 秋  草  萋 已 绿 。 
sì shí ɡènɡ biàn huà , suì mù yì hé sù ! 
四 时  更   变   化  , 岁  暮 一 何 速 ! 
chén fēnɡ huái kǔ xīn , xī shuài shānɡ jú cù 。 
晨   风   怀   苦 心  , 蟋 蟀    伤    局 促 。 
dànɡ dí fànɡ qínɡ zhì , hé wéi zì jié shù !  
荡   涤 放   情   志  , 何 为  自 结  束  !  
ɡǔ shī yān zhào duō jiā rén 
古 诗  燕  赵   多  佳  人  


yān zhào duō jiā rén , měi zhě yán rú yù 。 
燕  赵   多  佳  人  , 美  者  颜  如 玉 。 
bèi fú luó chánɡ yī , dānɡ hù lǐ qīnɡ qǔ 。 
被  服 罗  裳    衣 , 当   户 理 清   曲 。 
yīn xiǎnɡ yì hé bēi ! xián jí zhī zhù cù 。 
音  响    一 何 悲  ! 弦   急 知  柱  促 。 
chí qínɡ zhěnɡ jīn dài , chén yín liáo zhí zhú 。 
驰  情   整    巾  带  , 沉   吟  聊   踯  躅  。 
sī wéi shuānɡ fēi yàn , xián ní cháo jūn wū 。  
思 为  双     飞  燕  , 衔   泥 巢   君  屋 。  
ɡǔ shī qū chē shànɡ dōnɡ mén 
古 诗  驱 车  上    东   门  


qū chē shànɡ dōnɡ mén , yáo wànɡ ɡuō běi mù 。 
驱 车  上    东   门  , 遥  望   郭  北  墓 。 
bái yánɡ hé xiāo xiāo , sōnɡ bǎi jiá ɡuǎnɡ lù 。 
白  杨   何 萧   萧   , 松   柏  夹  广    路 。 
xià yǒu chén sǐ rén , yǎo yǎo jí chánɡ mù 。 
下  有  陈   死 人  , 杳  杳  即 长    暮 。 
qián mèi huánɡ quán xià , qiān zǎi yǒnɡ bú wù 。 
潜   寐  黄    泉   下  , 千   载  永   不 寤 。 
hào hào yīn yánɡ yí , nián mìnɡ rú zhāo lù 。 
浩  浩  阴  阳   移 , 年   命   如 朝   露 。 
rén shēnɡ hū rú jì , shòu wú jīn shí ɡù 。 
人  生    忽 如 寄 , 寿   无 金  石  固 。 
wàn suì ɡènɡ xiānɡ sònɡ , xián shènɡ mò nénɡ dù 。 
万  岁  更   相    送   , 贤   圣    莫 能   度 。 
fú shí qiú shén xiān , duō wéi yào suǒ wù 。 
服 食  求  神   仙   , 多  为  药  所  误 。 
bù rú yǐn měi jiǔ , bèi fú wán yǔ sù 。  
不 如 饮  美  酒  , 被  服 纨  与 素 。  
ɡǔ shī qù zhě rì yǐ shū 
古 诗  去 者  日 以 疏  


qù zhě rì yǐ shū , shēnɡ zhě rì yǐ qīn 。 
去 者  日 以 疏  , 生    者  日 已 亲  。 
chū ɡuō mén zhí shì , dàn jiàn qiū yǔ fén 。 
出  郭  门  直  视  , 但  见   丘  与 坟  。 
ɡǔ mù lí wéi tián , sōnɡ bǎi cuī wéi xīn 。 
古 墓 犁 为  田   , 松   柏  摧  为  薪  。 
bái yánɡ duō bēi fēnɡ , xiāo xiāo chóu shā rén ! 
白  杨   多  悲  风   , 萧   萧   愁   杀  人  ! 
sī hái ɡù lǐ lǘ , yù ɡuī dào wú yīn 。  
思 还  故 里 闾 , 欲 归  道  无 因  。  
ɡǔ shī shēnɡ nián bù mǎn bǎi 
古 诗  生    年   不 满  百  


shēnɡ nián bù mǎn bǎi , chánɡ huái qiān suì yōu 。 
生    年   不 满  百  , 常    怀   千   岁  忧  。 
zhòu duǎn kǔ yè chánɡ , hé bù bǐnɡ zhú yóu ! 
昼   短   苦 夜 长    , 何 不 秉   烛  游  ! 
wéi lè dānɡ jí shí , hé nénɡ dài lái zī ? 
为  乐 当   及 时  , 何 能   待  来  兹 ? 
yú zhě ài xī fèi , dàn wéi hòu shì chī 。 
愚 者  爱 惜 费  , 但  为  後  世  嗤  。 
xiān rén wánɡ zǐ qiáo , nán kě yǔ děnɡ qī 。  
仙   人  王   子 乔   , 难  可 与 等   期 。  
ɡǔ shī lín lǐn suì yún mù 
古 诗  凛  凛  岁  云  暮 


lín lǐn suì yún mù , lóu ɡū xī mínɡ bēi 。 
凛  凛  岁  云  暮 , 蝼  蛄 夕 鸣   悲  。 
liánɡ fēnɡ lǜ yǐ lì , yóu zǐ hán wú yī 。 
凉    风   率 已 厉 , 游  子 寒  无 衣 。 
jǐn qīn yí luò pǔ , tónɡ páo yǔ wǒ wéi 。 
锦  衾  遗 洛  浦 , 同   袍  与 我 违  。 
dú sù lèi chánɡ yè , mènɡ xiǎnɡ jiàn rónɡ huī 。 
独 宿 累  长    夜 , 梦   想    见   容   辉  。 
liánɡ rén wéi ɡǔ huān , wǎnɡ jià huì qián suí 。 
良    人  惟  古 欢   , 枉   驾  惠  前   绥  。 
yuàn dé chánɡ qiǎo xiào , xié shǒu tónɡ chē ɡuī 。 
愿   得 常    巧   笑   , 携  手   同   车  归  。 
jì lái bù xū yú , yòu bú chù zhònɡ wéi 。 
既 来  不 须 臾 , 又  不 处  重    闱  。 
liànɡ wú chén fēnɡ yì , yān nénɡ línɡ fēnɡ fēi ? 
亮    无 晨   风   翼 , 焉  能   凌   风   飞  ? 
miǎn lài yǐ shì yì , yǐn lǐnɡ yáo xiānɡ xī 。  
眄   睐  以 适  意 , 引  领   遥  相    睎 。  
xǐ yǐ huái ɡǎn shānɡ , chuí tì zhān shuānɡ fēi 。  
徙 倚 怀   感  伤    , 垂   涕 沾   双     扉  。  
ɡǔ shī mènɡ dōnɡ hán qì zhì 
古 诗  孟   冬   寒  气 至  


mènɡ dōnɡ hán qì zhì , běi fēnɡ hé cǎn lì 。 
孟   冬   寒  气 至  , 北  风   何 惨  栗 。 
chóu duō zhī yè chánɡ , yǎnɡ ɡuān zhònɡ xīnɡ liè 。 
愁   多  知  夜 长    , 仰   观   众    星   列  。 
sān wǔ mínɡ yuè mǎn , sì wǔ chán tù quē 。 
三  五 明   月  满  , 四 五 蟾   兔 缺  。 
kè cónɡ yuǎn fānɡ lái , yí wǒ yì shū zhá 。 
客 从   远   方   来  , 遗 我 一 书  札  。 
shànɡ yán zhǎnɡ xiànɡ sī , xià yán jiǔ lí bié 。 
上    言  长    相    思 , 下  言  久  离 别  。 
zhì shū huái xiù zhōnɡ , sān suì zì bú miè 。 
置  书  怀   袖  中    , 三  岁  字 不 灭  。 
yì xīn bào qū qū , jù jūn bù shí chá 。  
一 心  抱  区 区 , 惧 君  不 识  察  。  
ɡǔ shī kè cónɡ yuǎn fānɡ lái 
古 诗  客 从   远   方   来  


kè cónɡ yuǎn fānɡ lái , yí wǒ yì duān qǐ 。 
客 从   远   方   来  , 遗 我 一 端   绮 。 
xiānɡ qù wàn yú lǐ , ɡù rén xīn shànɡ ěr 。 
相    去 万  余 里 , 故 人  心  尚    尔 。 
wén cǎi shuānɡ yuān yānɡ , cái wéi hé huān bèi 。 
文  采  双     鸳   鸯   , 裁  为  合 欢   被  。 
zhù yǐ zhǎnɡ xiànɡ sī , yuán yǐ jié bù jiě 。 
著  以 长    相    思 , 缘   以 结  不 解  。 
yǐ jiāo tóu qī zhōnɡ , shuí nénɡ bié lí cǐ ?  
以 胶   投  漆 中    , 谁   能   别  离 此 ?  
ɡǔ shī mínɡ yuè hé jiǎo jiǎo 
古 诗  明   月  何 皎   皎   


mínɡ yuè hé jiǎo jiǎo , zhào wǒ luó chuánɡ wéi 。 
明   月  何 皎   皎   , 照   我 罗  床     帏  。 
yōu chóu bù nénɡ mèi , lǎn yī qǐ pái huái 。 
忧  愁   不 能   寐  , 揽  衣 起 徘  徊   。 
kè xínɡ suī yún lè , bù rú zǎo xuán ɡuī 。 
客 行   虽  云  乐 , 不 如 早  旋   归  。 
chū hù dú pánɡ huánɡ , chóu sī dānɡ ɡào shuí ! 
出  户 独 彷   徨    , 愁   思 当   告  谁   ! 
yǐn lǐnɡ hái rù fánɡ , lèi xià zhān chánɡ yī 。  
引  领   还  入 房   , 泪  下  沾   裳    衣 。  
ɡǔ shī shànɡ shān cǎi mí wú 
古 诗  上    山   采  蘼 芜 


shànɡ shān cǎi mí wú , xià shān fénɡ ɡù fū 。 
上    山   采  蘼 芜 , 下  山   逢   故 夫 。 
chánɡ ɡuì wèn ɡù fū , xīn rén fù hé rú 。 
长    跪  问  故 夫 , 新  人  复 何 如 。 
xīn rén suī yán hǎo , wèi ruò ɡù rén shū 。 
新  人  虽  言  好  , 未  若  故 人  姝  。 
yán sè lèi xiānɡ sì , shǒu zhǎo bù xiānɡ rú 。 
颜  色 类  相    似 , 手   爪   不 相    如 。 
xīn rén cónɡ wèn rù , ɡù rén cónɡ ɡé qù 。  
新  人  从   问  入 , 故 人  从   阁 去 。  
xīn rén ɡōnɡ zhī jiān , ɡù rén ɡōnɡ zhī sù 。 
新  人  工   织  缣   , 故 人  工   织  素 。 
zhī jiān rì yì pǐ , zhī sù wǔ zhànɡ yú 。 
织  缣   日 一 匹 , 织  素 五 丈    余 。 
jiānɡ jiān lái bǐ sù , xīn rén bù rú ɡù 。  
将    缣   来  比 素 , 新  人  不 如 故 。  
ɡǔ shī sì zuò qiě mò xuān 
古 诗  四 坐  且  莫 喧   


sì zuò qiě mò xuān , yuàn tīnɡ ɡē yì yán 。 
四 坐  且  莫 喧   , 愿   听   歌 一 言  。 
qǐnɡ shuō tónɡ lú qì , cuī wéi xiànɡ nán shān 。 
请   说   铜   炉 器 , 崔  嵬  象    南  山   。 
shànɡ zhī sì sōnɡ bǎi , xià ɡēn jù tónɡ pán 。 
上    枝  似 松   柏  , 下  根  据 铜   盘  。 
diāo wén ɡè yì lèi , lí lóu zì xiānɡ lián 。 
雕   文  各 异 类  , 离 娄  自 相    联   。 
shuí nénɡ wéi cǐ qì , ɡōnɡ shū yǔ lǔ bān 。 
谁   能   为  此 器 , 公   输  与 鲁 班  。 
zhū huǒ rán qí zhōnɡ , qīnɡ yān yánɡ qí jiān 。 
朱  火  燃  其 中    , 青   烟  扬   其 间   。 
cónɡ fēnɡ rù jūn huái , sì zuò mò bú tàn 。 
从   风   入 君  怀   , 四 坐  莫 不 叹  。 
xiānɡ fēnɡ nán jiǔ jū , kōnɡ lìnɡ huì cǎo cán 。  
香    风   难  久  居 , 空   令   蕙  草  残  。  
ɡǔ shī mù mù qīnɡ fēnɡ zhì 
古 诗  穆 穆 清   风   至  


mù mù qīnɡ fēnɡ zhì , chuī wǒ luó yī jū 。 
穆 穆 清   风   至  , 吹   我 罗  衣 裾 。 
qīnɡ páo sì chūn cǎo , cǎo chánɡ tiáo fēnɡ shū 。 
青   袍  似 春   草  , 草  长    条   风   舒  。 
cháo dēnɡ jīn liánɡ shān , qiān chánɡ wànɡ suǒ sī 。 
朝   登   津  梁    山   , 褰   裳    望   所  思 。 
ān dé bào zhù xìn , jiǎo rì yǐ wéi qī 。  
安 得 抱  柱  信  , 皎   日 以 为  期 。  
ɡǔ shī jú yòu chuí huá shí 
古 诗  橘 柚  垂   华  实  


jú yòu chuí huá shí , nǎi zài shēn shān cè 。 
橘 柚  垂   华  实  , 乃  在  深   山   侧 。 
wén jūn hǎo wǒ ɡān , qiè dú zì diāo shì 。 
闻  君  好  我 甘  , 窃  独 自 雕   饰  。 
wěi shēn yù pán zhōnɡ , lì nián jì jiàn shí 。 
委  身   玉 盘  中    , 历 年   冀 见   食  。 
fānɡ fēi bù xiānɡ tóu , qīnɡ huánɡ hū ɡǎi sè 。 
芳   菲  不 相    投  , 青   黄    忽 改  色 。 
rén tǎnɡ yù wǒ zhī , yīn jūn wéi yǔ yì 。  
人  倘   欲 我 知  , 因  君  为  羽 翼 。  
ɡǔ shī shí wǔ cónɡ jūn xínɡ 
古 诗  十  五 从   军  行   


shí wǔ cónɡ jūn xínɡ , bā shí shǐ dé ɡuī 。 
十  五 从   军  行   , 八 十  始  得 归  。 
dào fénɡ xiānɡ lǐ rén , jiā zhōnɡ yǒu ē  shuí ? 
道  逢   乡    里 人  , 家  中    有  阿 谁   ? 
yáo wànɡ shì jūn jiā , sōnɡ bǎi zhǒnɡ lèi lèi 。 
遥  望   是  君  家  , 松   柏  冢    累  累  。 
tù cónɡ ɡǒu dòu rù , zhì cónɡ liánɡ shànɡ fēi 。 
兔 从   狗  窦  入 , 雉  从   梁    上    飞  。 
zhōnɡ tínɡ shēnɡ lǚ ɡǔ , jǐnɡ shànɡ shēnɡ lǚ kuí 。 
中    庭   生    旅 谷 , 井   上    生    旅 葵  。 
pēnɡ ɡǔ chí zuò fàn , cǎi kuí chí zuò ɡēnɡ 。 
烹   谷 持  作  饭  , 采  葵  持  作  羹   。 
ɡēnɡ fàn yì shí shú , bù zhī yí ē  shuí 。 
羹   饭  一 时  熟  , 不 知  贻 阿 谁   。 
chū mén dōnɡ xiànɡ wànɡ , lèi luò zhān wǒ yī 。  
出  门  东   向    望   , 泪  落  沾   我 衣 。  
ɡǔ shī xīn shù lán huì pā 
古 诗  新  树  兰  蕙  葩 


xīn shù lán huì pā , zá yònɡ dù hénɡ cǎo 。 
新  树  兰  蕙  葩 , 杂 用   杜 蘅   草  。 
zhōnɡ cháo cǎi qí huá , rì mù bù yínɡ bào 。 
终    朝   采  其 华  , 日 暮 不 盈   抱  。 
cǎi zhī yù yí shuí ? suǒ sī zài yuǎn dào 。 
采  之  欲 遗 谁   ? 所  思 在  远   道  。 
xīn xiānɡ yì xiāo xiē , fán huá huì kū ɡǎo 。 
馨  香    易 销   歇  , 繁  华  会  枯 槁  。 
chànɡ wànɡ hé suǒ yán , lín fēnɡ sònɡ huái bào 。  
怅    望   何 所  言  , 临  风   送   怀   抱  。  
ɡǔ shī lán ruò shēnɡ chūn yánɡ 
古 诗  兰  若  生    春   阳   


lán ruò shēnɡ chūn yánɡ , shè dōnɡ yóu shènɡ zī 。 
兰  若  生    春   阳   , 涉  冬   犹  盛    滋 。 
yuàn yán zhuī xī ài , qínɡ kuǎn ɡǎn sì shí 。 
愿   言  追   昔 爱 , 情   款   感  四 时  。 
měi rén zài yún duān , tiān lù ɡé wú qī 。 
美  人  在  云  端   , 天   路 隔 无 期 。 
yè ɡuānɡ zhào xuán yīn , chánɡ tàn liàn suǒ sī 。 
夜 光    照   玄   阴  , 长    叹  恋   所  思 。 
shuí wèi wǒ wú yōu , jī niàn fā kuánɡ chī 。  
谁   谓  我 无 忧  , 积 念   发 狂    痴  。  
ɡǔ shī bù chū chénɡ dōnɡ mén 
古 诗  步 出  城    东   门  


bù chū chénɡ dōnɡ mén , yáo wànɡ jiānɡ nán lù 。 
步 出  城    东   门  , 遥  望   江    南  路 。 
qián rì fēnɡ xuě zhōnɡ , ɡù rén cónɡ cǐ qù 。 
前   日 风   雪  中    , 故 人  从   此 去 。 
wǒ yù dù hé shuǐ , hé shuǐ shēn wú liánɡ 。 
我 欲 渡 河 水   , 河 水   深   无 梁    。 
yuàn wéi shuānɡ huánɡ hú , ɡāo fēi hái ɡù xiānɡ 。  
愿   为  双     黄    鹄 , 高  飞  还  故 乡    。  
ɡǔ jué jù sì shǒu 
古 绝  句 四 首   


qí yī 
其 一 


ɡǎo zhēn jīn hé zài , shān shànɡ fù yǒu shān 。 
藁  砧   今  何 在  , 山   上    复 有  山   。 
hé dānɡ dà dāo tóu , pò jìnɡ fēi shànɡ tiān 。 
何 当   大 刀  头  , 破 镜   飞  上    天   。 


qí èr 
其 二 


rì mù qiū yún yīn , jiānɡ shuǐ qīnɡ qiě shēn 。 
日 暮 秋  云  阴  , 江    水   清   且  深   。 
hé yònɡ tōnɡ yīn xìn , lián huā dài mào zān 。 
何 用   通   音  信  , 莲   花  玳  瑁  簪  。 


qí sān 
其 三  


tú sī cónɡ chánɡ fēnɡ , ɡēn jīnɡ wú duàn jué 。 
菟 丝 从   长    风   , 根  茎   无 断   绝  。 
wú qínɡ shànɡ bù lí , yǒu qínɡ ān kě bié ? 
无 情   尚    不 离 , 有  情   安 可 别  ? 


qí sì 
其 四 


nán shān yí ɡuì shù , shànɡ yǒu shuānɡ yuān yānɡ 。 
南  山   一 桂  树  , 上    有  双     鸳   鸯   。 
qiān nián zhǎnɡ jiāo jǐnɡ , huān ài bù xiānɡ wànɡ 。  
千   年   长    交   颈   , 欢   爱 不 相    忘   。  
cì bā jùn shǒu shī 
刺 巴 郡  守   诗  


ɡǒu fèi hé xuān xuān , yǒu lì lái zài mén 。 
狗  吠  何 喧   喧   , 有  吏 来  在  门  。 
pī yī chū mén yīnɡ , fǔ jì yù dé qián 。 
披 衣 出  门  应   , 府 记 欲 得 钱   。 
yǔ qiónɡ qǐ qǐnɡ qī , lì nù fǎn jiàn yóu 。 
语 穷    乞 请   期 , 吏 怒 反  见   尤  。 
xuán bù ɡù jiā zhōnɡ , jiā zhōnɡ wú kě wéi 。 
旋   步 顾 家  中    , 家  中    无 可 为  。 
sī wǎnɡ cónɡ lín dài , lín rén yán yǐ kuì 。 
思 往   从   邻  贷  , 邻  人  言  已 匮  。 
qián qián hé nán dé , lìnɡ wǒ dú qiáo cuì 。  
钱   钱   何 难  得 , 令   我 独 憔   悴  。  
bié shī sì shǒu 
别  诗  四 首   


qí yī 
其 一 


ɡǔ ròu yuán zhī yè , jié jiāo yì xiānɡ yīn 。 
骨 肉  缘   枝  叶 , 结  交   亦 相    因  。 
sì hǎi jiē xiōnɡ di , shuí wéi xínɡ lù rén 。 
四 海  皆  兄    弟 , 谁   为  行   路 人  。 
kuànɡ wǒ lián zhī shù , yǔ zǐ tónɡ yì shēn 。 
况    我 连   枝  树  , 与 子 同   一 身   。 
xī wéi yuān hé yānɡ , jīn wéi cān yù chén 。 
昔 为  鸳   和 鸯   , 今  为  参  与 辰   。 
xī zhě zhǎnɡ xiànɡ jìn , miǎo ruò hú yǔ qín 。 
昔 者  长    相    近  , 邈   若  胡 与 秦  。 
wéi niàn dānɡ ɡuāi lí , ēn qínɡ rì yǐ xīn 。 
惟  念   当   乖   离 , 恩 情   日 以 新  。 
lù mínɡ sī yě cǎo , ké yǐ yù jiā bīn 。 
鹿 鸣   思 野 草  , 可 以 喻 嘉  宾  。 
wǒ yǒu yì zūn jiǔ , yù yǐ zènɡ yuǎn rén 。 
我 有  一 樽  酒  , 欲 以 赠   远   人  。 
yuàn zǐ liú zhēn zhuó , xù cǐ pínɡ shēnɡ qīn 。 
愿   子 留  斟   酌   , 叙 此 平   生    亲  。 


qí èr 
其 二 


huánɡ hú yì yuǎn bié , qiān lǐ ɡù pái huái 。 
黄    鹄 一 远   别  , 千   里 顾 徘  徊   。 
hú mǎ shī qí qún , sī xīn chánɡ yī yī 。 
胡 马 失  其 群  , 思 心  常    依 依 。 
hé kuànɡ shuānɡ fēi lónɡ , yǔ yì lín dānɡ ɡuāi 。 
何 况    双     飞  龙   , 羽 翼 临  当   乖   。 
xìnɡ yǒu xián ɡē qǔ , ké yǐ yù zhōnɡ huái 。 
幸   有  弦   歌 曲 , 可 以 喻 中    怀   。 
qǐnɡ wéi yóu zǐ yín , línɡ línɡ yì hé bēi 。 
请   为  游  子 吟  , 泠   泠   一 何 悲  。 
sī zhú lì qīnɡ shēnɡ , kānɡ kǎi yǒu yú āi 。 
丝 竹  厉 清   声    , 慷   慨  有  余 哀 。 
chánɡ ɡē zhènɡ jī liè , zhōnɡ xīn chuànɡ yǐ cuī 。 
长    歌 正    激 烈  , 中    心  怆     以 摧  。 
yù zhǎn qīnɡ shānɡ qǔ , niàn zǐ bù dé ɡuī 。 
欲 展   清   商    曲 , 念   子 不 得 归  。 
fǔ yǎnɡ nèi shānɡ xīn , lèi xià bù kě huī 。 
俯 仰   内  伤    心  , 泪  下  不 可 挥  。 
yuàn wéi shuānɡ huánɡ hú , sònɡ zǐ jù yuǎn fēi 。 
愿   为  双     黄    鹄 , 送   子 俱 远   飞  。 


qí sān 
其 三  


jié fà wéi fū qī , ēn ài liǎnɡ bù yí 。 
结  发 为  夫 妻 , 恩 爱 两    不 疑 。 
huān yú zài jīn xī , yàn wǎn jí liánɡ shí 。 
欢   娱 在  今  夕 , 燕  婉  及 良    时  。 
zhēnɡ fū huái wǎnɡ lù , qǐ shì yè hé qí 。 
征    夫 怀   往   路 , 起 视  夜 何 其 。 
cān chén jiē yǐ méi , qù qù cónɡ cǐ cí 。 
参  辰   皆  已 没  , 去 去 从   此 辞 。 
xínɡ yì zài zhàn chǎnɡ , xiānɡ jiàn wèi yǒu qī 。 
行   役 在  战   场    , 相    见   未  有  期 。 
wò shǒu yì chánɡ tàn , lèi wéi shēnɡ bié zī 。 
握 手   一 长    叹  , 泪  为  生    别  滋 。 
nǔ lì ài chūn huá , mò wànɡ huān lè shí 。 
努 力 爱 春   华  , 莫 忘   欢   乐 时  。 
shēnɡ dānɡ fù lái ɡuī , sǐ dānɡ zhǎnɡ xiànɡ sī 。 
生    当   复 来  归  , 死 当   长    相    思 。 


qí sì 
其 四 


zhú zhú chén mínɡ yuè , fù fù qiū lán fānɡ 。 
烛  烛  晨   明   月  , 馥 馥 秋  兰  芳   。 
fēn xīn liánɡ yè fā , suí fēnɡ wén wǒ tánɡ 。 
芬  馨  良    夜 发 , 随  风   闻  我 堂   。 
zhēnɡ fū huái yuǎn lù , yóu zǐ liàn ɡù xiānɡ 。 
征    夫 怀   远   路 , 游  子 恋   故 乡    。 
hán dōnɡ shí èr yuè , chén qǐ jiàn yán shuānɡ 。 
寒  冬   十  二 月  , 晨   起 践   严  霜     。 
fǔ ɡuān jiānɡ hàn liú , yǎnɡ shì fú yún xiánɡ 。 
俯 观   江    汉  流  , 仰   视  浮 云  翔    。 
liánɡ yǒu yuǎn bié lí , ɡè zài tiān yì fānɡ 。 
良    友  远   别  离 , 各 在  天   一 方   。 
shān hǎi ɡé zhōnɡ zhōu , xiānɡ qù yōu qiě chánɡ 。 
山   海  隔 中    州   , 相    去 悠  且  长    。 
jiā huì nán zài yù , huān lè shū wèi yānɡ 。 
嘉  会  难  再  遇 , 欢   乐 殊  未  央   。 
yuàn jūn chónɡ lìnɡ dé , suí shí ài jǐnɡ ɡuānɡ 。  
愿   君  崇    令   德 , 随  时  爱 景   光    。  
bié shī sān shǒu 
别  诗  三  首   


qí yī 
其 一 


liánɡ shí bú zài zhì , lí bié zài xū yú 。 
良    时  不 再  至  , 离 别  在  须 臾 。 
bīnɡ yínɡ qú lù cè , zhí shǒu yě chí chú 。 
屏   营   衢 路 侧 , 执  手   野 踟  蹰  。 
yǎnɡ shì fú yún chí , yǎn hū hù xiānɡ yú 。 
仰   视  浮 云  驰  , 奄  忽 互 相    逾 。 
fēnɡ bō yì shī suǒ , ɡè zài tiān yì yú 。 
风   波 一 失  所  , 各 在  天   一 隅 。 
chánɡ dānɡ cónɡ cǐ bié , qiě fù lì sī xū 。 
长    当   从   此 别  , 且  复 立 斯 须 。 
yù yīn chén fēnɡ fā , sònɡ zǐ yǐ jiàn qū 。 
欲 因  晨   风   发 , 送   子 以 贱   躯 。 


qí èr 
其 二 


jiā huì nán zài yù , sān zǎi wéi qiān qiū 。 
嘉  会  难  再  遇 , 三  载  为  千   秋  。 
lín hé zhuó chánɡ yīnɡ , niàn zǐ chànɡ yōu yōu 。 
临  河 濯   长    缨   , 念   子 怅    悠  悠  。 
yuǎn wànɡ bēi fēnɡ zhì , duì jiǔ bù nénɡ chóu 。 
远   望   悲  风   至  , 对  酒  不 能   酬   。 
xínɡ rén huái wǎnɡ lù , hé yǐ wèi wǒ chóu 。 
行   人  怀   往   路 , 何 以 慰  我 愁   。 
dú yǒu yínɡ shānɡ jiǔ , yǔ zǐ jié chóu móu 。 
独 有  盈   觞    酒  , 与 子 结  绸   缪  。 


qí sān 
其 三  


xié shǒu shànɡ hé liánɡ , yóu zǐ mù hé zhī 。 
携  手   上    河 梁    , 游  子 暮 何 之  。 
pái huái qī lù cè , liànɡ liànɡ bù nénɡ cí 。  
徘  徊   蹊 路 侧 , 悢    悢    不 能   辞 。  
xínɡ rén nán jiǔ liú , ɡè yán zhǎnɡ xiànɡ sī 。 
行   人  难  久  留  , 各 言  长    相    思 。 
ān zhī fēi rì yuè , xián wànɡ zì yǒu shí 。 
安 知  非  日 月  , 弦   望   自 有  时  。 
nǔ lì chónɡ mínɡ dé , hào shǒu yǐ wéi qī 。  
努 力 崇    明   德 , 皓  首   以 为  期 。  
bié shī sān shǒu 
别  诗  三  首   


qí yī 
其 一 


yǒu niǎo xī nán fēi , yì yì sì cānɡ yīnɡ 。 
有  鸟   西 南  飞  , 熠 熠 似 苍   鹰   。 
cháo fā tiān běi yú , mù wén rì nán línɡ 。 
朝   发 天   北  隅 , 暮 闻  日 南  陵   。 
yù jì yì yán qù , tuō zhī jiān cǎi zēnɡ 。 
欲 寄 一 言  去 , 托  之  笺   彩  缯   。 
yīn fēnɡ fù qīnɡ yì , yǐ yí xīn yùn zhēnɡ 。 
因  风   附 轻   翼 , 以 遗 心  蕴  蒸    。 
niǎo cí lù yōu chánɡ , yǔ yì bù nénɡ shènɡ 。 
鸟   辞 路 悠  长    , 羽 翼 不 能   胜    。 
yì yù cónɡ niǎo shì , nú mǎ bù kě chénɡ 。 
意 欲 从   鸟   逝  , 驽 马 不 可 乘    。 


qí èr 
其 二 


chén fēnɡ mínɡ běi lín , yì yào dōnɡ nán fēi 。 
晨   风   鸣   北  林  , 熠 耀  东   南  飞  。 
yuàn yán suǒ xiānɡ sī , rì mù bù chuí wéi 。 
愿   言  所  相    思 , 日 暮 不 垂   帷  。 
mínɡ yuè zhào ɡāo lóu , xiǎnɡ jiàn yú ɡuānɡ huī 。 
明   月  照   高  楼  , 想    见   余 光    辉  。 
xuán niǎo yè ɡuò tínɡ , fǎnɡ fú nénɡ fù fēi 。 
玄   鸟   夜 过  庭   , 仿   佛 能   复 飞  。 
qiān chánɡ lù chí chú , pánɡ huánɡ bù nénɡ ɡuī 。 
褰   裳    路 踟  蹰  , 彷   徨    不 能   归  。 
fú yún rì qiān lǐ , ān zhī wǒ xīn bēi 。 
浮 云  日 千   里 , 安 知  我 心  悲  。 
sī dé qiónɡ shù zhī , yǐ jiě chánɡ kě jī 。 
思 得 琼    树  枝  , 以 解  长    渴 饥 。 


qí sān 
其 三  


tónɡ tónɡ ɡū shēnɡ liǔ , jì ɡēn hé shuǐ ní 。 
童   童   孤 生    柳  , 寄 根  河 水   泥 。 
lián piān yóu kè zǐ , yú dōnɡ fú liánɡ yī 。 
连   翩   游  客 子 , 于 冬   服 凉    衣 。 
qù jiā qiān yú lǐ , yì shēn chánɡ kě jī 。 
去 家  千   余 里 , 一 身   常    渴 饥 。 
hán yè lì qīnɡ tínɡ , yǎnɡ zhān tiān hàn méi 。 
寒  夜 立 清   庭   , 仰   瞻   天   汉  湄  。 
hán fēnɡ chuī wǒ ɡǔ , yán shuānɡ qiē wǒ jī 。 
寒  风   吹   我 骨 , 严  霜     切  我 肌 。 
yōu xīn chánɡ cǎn qī , chén fēnɡ wéi wǒ bēi 。 
忧  心  常    惨  戚 , 晨   风   为  我 悲  。 
yáo ɡuānɡ yóu hé sù , xínɡ yuàn qù hé chí 。 
瑶  光    游  何 速 , 行   愿   去 何 迟  。 
yǎnɡ shì yún jiān xīnɡ , hū ruò ɡē chánɡ wéi 。 
仰   视  云  间   星   , 忽 若  割 长    帷  。 
dī tóu hái zì lián , shènɡ nián xínɡ yǐ shuāi 。 
低 头  还  自 怜   , 盛    年   行   已 衰    。 
yī yī liàn mínɡ shì , chuànɡ chuànɡ nán jiǔ huái 。 
依 依 恋   明   世  , 怆     怆     难  久  怀   。 
分享到:
用户评论
    请您留言
表情:
栏目推荐
浏览排行
随机推荐