您的位置:首页 >> 古诗全集 >> 楚辞繁体本

楚辭卷第一 離騷經

时间:2008/4/8 10:01:28  点击:8029 次
chǔ cí juǎn dì yī   lí sāo jīnɡ 
楚  辭 卷   第 一   離 騷  經   

dì ɡāo yánɡ zhī miáo yì xī , zhèn huánɡ kǎo yuē bó yōnɡ 。 
帝 高  阳   之  苗   裔 兮 , 朕   皇    考  曰  伯 庸   。 
shè tí zhēn yú mènɡ zōu xī , wéi ɡēnɡ yín wú yǐ jiànɡ 。 
摄  提 贞   于 孟   陬  兮 , 惟  庚   寅  吾 以 降    。 
huánɡ lǎn kuí yú chū dù xī , zhào xī yú yǐ jiā mínɡ : 
皇    览  揆  余 初  度 兮 , 肇   锡 余 以 嘉  名   : 
mínɡ yú yuē zhènɡ zé xī , zì yú yuē línɡ jūn 。 
名   余 曰  正    则 兮 , 字 余 曰  灵   均  。 
fēn wú jì yǒu cǐ nèi měi xī , yòu zhònɡ zhī yǐ xiū nénɡ 。 
纷  吾 既 有  此 内  美  兮 , 又  重    之  以 修  能   。 
hù jiānɡ lí yǔ pì zhǐ xī , rèn qiū lán yǐ wéi pèi 。 
扈 江    离 与 辟 芷  兮 , 纫  秋  兰  以 为  佩  。 
mì yú ruò jiānɡ bù jí xī , kǒnɡ nián suì zhī bù wú yǔ 。 
汨 余 若  将    不 及 兮 , 恐   年   岁  之  不 吾 与 。 
zhāo qiān pí zhī mù lán xī , xī lǎn zhōu zhī sù mǎnɡ 。 
朝   搴   阰 之  木 兰  兮 , 夕 揽  洲   之  宿 莽   。 
rì yuè hū qí bù yān xī , chūn yǔ qiū qí dài xù 。 
日 月  忽 其 不 淹  兮 , 春   与 秋  其 代  序 。 
wéi cǎo mù zhī línɡ luò xī , kǒnɡ měi rén zhī chí mù 。 
惟  草  木 之  零   落  兮 , 恐   美  人  之  迟  暮 。 
bù fǔ zhuànɡ ér qì huì xī , hé bù ɡǎi hū cǐ dù ? 
不 抚 壮     而 弃 秽  兮 , 何 不 改  乎 此 度 ? 
chénɡ qí jì yǐ chí chěnɡ xī , lái wú dào fū xiān lù ! 
乘    骐 骥 以 驰  骋    兮 , 来  吾 道  夫 先   路 ! 
xī sān hòu zhī chún cuì xī , ɡù zhònɡ fānɡ zhī suǒ zài 。 
昔 三  后  之  纯   粹  兮 , 固 众    芳   之  所  在  。 
zá shēn jiāo yǔ jūn ɡuì xī , qǐ wéi rèn fū huì zhǐ ! 
杂 申   椒   与 菌  桂  兮 , 岂 维  纫  夫 蕙  茝  ! 
bǐ yáo 、 shùn zhī ɡěnɡ jiè xī , jì zūn dào ér dé lù 。 
彼 尧  、 舜   之  耿   介  兮 , 既 遵  道  而 得 路 。 
hé jié zhòu zhī chānɡ pī xī , fū wéi jié jìnɡ yǐ jiǒnɡ bù 。 
何 桀  纣   之  昌    披 兮 , 夫 唯  捷  径   以 窘    步 。 
wéi dǎnɡ rén zhī tōu lè xī , lù yōu mèi yǐ xiǎn ài 。 
惟  党   人  之  偷  乐 兮 , 路 幽  昧  以 险   隘 。 
qǐ yú shēn zhī dàn yānɡ xī , kǒnɡ huánɡ yú zhī bài jì ! 
岂 余 身   之  僤  殃   兮 , 恐   皇    舆 之  败  绩 ! 
hū bēn zǒu yǐ xiān hòu xī , jí qián wánɡ zhī zhǒnɡ wǔ 。 
忽 奔  走  以 先   后  兮 , 及 前   王   之  踵    武 。 
quán bù kuí yú zhī zhōnɡ qínɡ xī , fǎn xìn chán yǐ jì nù 。 
荃   不 揆  余 之  中    情   兮 , 反  信  谗   以 齌 怒 。 
yú ɡù zhī jiǎn jiǎn zhī wéi huàn xī , rěn ér bù nénɡ shě yě 。 
余 固 知  謇   謇   之  为  患   兮 , 忍  而 不 能   舍  也 。 
zhǐ jiǔ tiān yǐ wéi zhènɡ xī , fū wéi línɡ xiū zhī ɡù yě 。 
指  九  天   以 为  正    兮 , 夫 唯  灵   修  之  故 也 。 
yuē huánɡ hūn yǐ wéi qī xī , qiānɡ zhōnɡ dào ér ɡǎi lù ! 
曰  黄    昏  以 为  期 兮 , 羌    中    道  而 改  路 ! 
chū jì yǔ yú chénɡ yán xī , hòu huǐ dùn ér yǒu tā 。 
初  既 与 余 成    言  兮 , 后  悔  遁  而 有  他 。 
yú jì bù nán fū lí bié xī , shānɡ línɡ xiū zhī shù huà 。 
余 既 不 难  夫 离 别  兮 , 伤    灵   修  之  数  化  。 
yú jì zī lán zhī jiǔ wǎn xī , yòu shù huì zhī bǎi mǔ 。 
余 既 滋 兰  之  九  畹  兮 , 又  树  蕙  之  百  亩 。 
qí liú yí yǔ jiē chē xī , zá dù hénɡ yǔ fānɡ zhǐ 。 
畦 留  夷 与 揭  车  兮 , 杂 杜 衡   与 芳   芷  。 
jì zhī yè zhī jùn mào xī , yuán sì shí hū wú jiānɡ yì 。 
冀 枝  叶 之  峻  茂  兮 , 原   俟 时  乎 吾 将    刈 。 
suī wěi jué qí yì hé shānɡ xī , āi zhònɡ fānɡ zhī wú huì 。 
虽  萎  绝  其 亦 何 伤    兮 , 哀 众    芳   之  芜 秽  。 
zhònɡ jiē jìnɡ jìn yǐ tān lán xī , pínɡ bú yàn hū qiú suǒ 。 
众    皆  竞   进  以 贪  婪  兮 , 凭   不 厌  乎 求  索  。 
qiānɡ nèi shù jǐ yǐ liànɡ rén xī , ɡè xìnɡ xīn ér jí dù 。 
羌    内  恕  己 以 量    人  兮 , 各 兴   心  而 嫉 妒 。 
hū chí wù yǐ zhuī zhú xī , fēi yú xīn zhī suǒ jí 。 
忽 驰  骛 以 追   逐  兮 , 非  余 心  之  所  急 。 
lǎo rǎn rǎn qí jiānɡ zhì xī , kǒnɡ xiū mínɡ zhī bú lì 。 
老  冉  冉  其 将    至  兮 , 恐   修  名   之  不 立 。 
cháo yǐn mù lán zhī zhuì lù xī , xī cān qiū jú zhī luò yīnɡ 。 
朝   饮  木 兰  之  坠   露 兮 , 夕 餐  秋  菊 之  落  英   。 
ɡǒu yú qínɡ qí xìn kuā yǐ liàn yào xī , chánɡ yàn hàn yì hé shānɡ 。 
苟  余 情   其 信  姱  以 练   要  兮 , 长    顑  颔  亦 何 伤    。 
qiān mù ɡēn yǐ jié zhǐ xī , ɡuàn bì lì zhī luò ruǐ 。 
掔   木 根  以 结  茝  兮 , 贯   薜 荔 之  落  蕊  。 
jiǎo jūn ɡuì yǐ rèn huì xī , suǒ hú shénɡ zhī xǐ 々 。 
矫   菌  桂  以 纫  蕙  兮 , 索  胡 绳    之  纚 々 。 
jiǎn wú fǎ fū qián xiū xī , fēi shì sú zhī suǒ fú 。 
謇   吾 法 夫 前   修  兮 , 非  世  俗 之  所  服 。 
suī bù zhōu yū jīn zhī rén xī , yuàn yī pénɡ xián zhī yí zé 。 
虽  不 周   於 今  之  人  兮 , 愿   依 彭   咸   之  遗 则 。 
chánɡ tài xī yǐ yǎn tì xī , āi mín shēnɡ zhī duō jiān 。 
长    太  息 以 掩  涕 兮 , 哀 民  生    之  多  艰   。 
yú suī hǎo xiū kuā yǐ jī jī xī , jiǎn cháo suì ér xī tì 。 
余 虽  好  修  姱  以 鞿 羁 兮 , 謇   朝   谇  而 夕 替 。 
jì tì yú yǐ huì xiānɡ xī , yòu shēn zhī yǐ lǎn zhǐ 。 
既 替 余 以 蕙  纕    兮 , 又  申   之  以 揽  茝  。 
yì yú xīn zhī suǒ shàn xī , suī jiǔ sǐ qí yóu wèi huǐ 。 
亦 余 心  之  所  善   兮 , 虽  九  死 其 犹  未  悔  。 
yuàn línɡ xiū zhī hào dànɡ xī , zhōnɡ bù chá fū mín xīn 。 
怨   灵   修  之  浩  荡   兮 , 终    不 察  夫 民  心  。 
zhònɡ nǚ jí yú zhī é  méi xī , yáo zhuó wèi yú yǐ shàn yín 。 
众    女 嫉 余 之  蛾 眉  兮 , 谣  诼   谓  余 以 善   淫  。 
ɡù shí sú zhī ɡōnɡ qiǎo xī , miǎn ɡuī ju ér ɡǎi cuò 。 
固 时  俗 之  工   巧   兮 , 偭   规  矩 而 改  错  。 
bèi shénɡ mò yǐ zhuī qǔ xī , jìnɡ zhōu rónɡ yǐ wéi dù 。 
背  绳    墨 以 追   曲 兮 , 竞   周   容   以 为  度 。 
zhūn yù yì yú tuó chì xī , wú dú qiónɡ kùn hū cǐ shí yě 。 
忳   郁 邑 余 佗  傺  兮 , 吾 独 穷    困  乎 此 时  也 。 
nínɡ kè sǐ yǐ liú wánɡ xī , yú bù rěn wéi cǐ tài yě 。 
宁   溘 死 以 流  亡   兮 , 余 不 忍  为  此 态  也 。 
zhì niǎo zhī bù qún xī , zì qián shì ér ɡù rán 。 
鸷  鸟   之  不 群  兮 , 自 前   世  而 固 然  。 
hé fānɡ huán zhī nénɡ zhōu xī , fū shú yì dào ér xiānɡ ān ? 
何 方   圜   之  能   周   兮 , 夫 孰  异 道  而 相    安 ? 
qū xīn ér yì zhì xī , rěn yóu ér rǎnɡ ɡòu 。 
屈 心  而 抑 志  兮 , 忍  尤  而 攘   诟  。 
fú qīnɡ bái yǐ sǐ zhí xī , ɡù qián shènɡ zhī suǒ hòu 。 
伏 清   白  以 死 直  兮 , 固 前   圣    之  所  厚  。 
huǐ xiànɡ dào zhī bù chá xī , yán zhù hū wú jiānɡ fǎn 。 
悔  相    道  之  不 察  兮 , 延  伫  乎 吾 将    反  。 
huí zhèn chē yǐ fù lù xī , jí xínɡ mí zhī wèi yuǎn 。 
回  朕   车  以 复 路 兮 , 及 行   迷 之  未  远   。 
bù yú mǎ yū lán ɡāo xī , chí jiāo qiū qiě yān zhǐ xī 。 
步 余 马 於 兰  皋  兮 , 驰  椒   丘  且  焉  止  息 。 
jìn bú rù yǐ lí yóu xī , tuì jiānɡ fù xiū wú chū fú 。 
进  不 入 以 离 尤  兮 , 退  将    复 修  吾 初  服 。 
zhì jì hé yǐ wéi yī xī , jí fú rónɡ yǐ wéi chánɡ 。 
制  芰 荷 以 为  衣 兮 , 集 芙 蓉   以 为  裳    。 
bù wú zhī qí yì yǐ xī , ɡǒu yú qínɡ qí xìn fānɡ 。 
不 吾 知  其 亦 已 兮 , 苟  余 情   其 信  芳   。 
ɡāo yú ɡuàn zhī jí jí xī , chánɡ yú pèi zhī lù lí 。 
高  余 冠   之  岌 岌 兮 , 长    余 佩  之  陆 离 。 
fānɡ yǔ zé qí zá róu xī , wéi zhāo zhì qí yóu wèi kuī 。 
芳   与 泽 其 杂 糅  兮 , 唯  昭   质  其 犹  未  亏  。 
hū fǎn ɡù yǐ yóu mù xī , jiānɡ wǎnɡ ɡuān hū sì huānɡ 。 
忽 反  顾 以 游  目 兮 , 将    往   观   乎 四 荒    。 
pèi bīn fēn qí fán shì xī , fānɡ fēi fēi qí mí zhānɡ 。 
佩  缤  纷  其 繁  饰  兮 , 芳   菲  菲  其 弥 章    。 
mín shēnɡ ɡè yǒu suǒ lè xī , yú dú hǎo xiū yǐ wéi chánɡ 。 
民  生    各 有  所  乐 兮 , 余 独 好  修  以 为  常    。 
suī tǐ jiě wú yóu wèi biàn xī , qǐ yú xīn zhī kě chénɡ 。 
虽  体 解  吾 犹  未  变   兮 , 岂 余 心  之  可 惩    。 
nǚ xū zhī chán yuán xī , shēn shēn qí lì yǔ , yuē : 
女 媭 之  婵   媛   兮 , 申   申   其 詈 予 , 曰  : 
“ ɡǔn xìnɡ zhí yǐ wánɡ shēn xī , zhōnɡ rán yāo hū yǔ zhī yě 。 
“ 鲧  婞   直  以 亡   身   兮 , 终    然  殀  乎 羽 之  野 。 
rǔ hé bó jiǎn ér hǎo xiū xī , fēn dú yǒu cǐ kuā jié ? 
汝 何 博 謇   而 好  修  兮 , 纷  独 有  此 姱  节  ? 
zī lù shī yǐ yínɡ shì xī , pàn dú lí ér bù fú 。 ” 
薋 菉 葹  以 盈   室  兮 , 判  独 离 而 不 服 。 ” 
zhònɡ bù kě hù shuō xī , shú yún chá yú zhī zhōnɡ qínɡ ? 
众    不 可 户 说   兮 , 孰  云  察  余 之  中    情   ? 
shì bìnɡ jǔ ér hǎo pénɡ xī , fū hé qiónɡ dú ér bù yǔ tīnɡ ? 
世  并   举 而 好  朋   兮 , 夫 何 茕    独 而 不 予 听   ? 
yī qián shènɡ yǐ jié zhōnɡ xī , kuì pínɡ xīn ér lì zī 。 
依 前   圣    以 节  中    兮 , 喟  凭   心  而 历 兹 。 
jì yuán 、 xiānɡ yǐ nán zhēnɡ xī , jiù zhònɡ huá ér chén cí : 
济 沅   、 湘    以 南  征    兮 , 就  重    华  而 陈   词 : 
qǐ jiǔ biàn yǔ jiǔ ɡē xī , xià kānɡ yú yǐ zì zònɡ 。 
启 九  辨   与 九  歌 兮 , 夏  康   娱 以 自 纵   。 
bú ɡù nán yǐ tú hòu xī , wǔ zǐ yònɡ shī hū jiā xiànɡ 。 
不 顾 难  以 图 后  兮 , 五 子 用   失  乎 家  巷    。 
yì yín yóu yǐ yì tián xī , yòu hǎo shè fū fēnɡ hú 。 
羿 淫  游  以 佚 畋   兮 , 又  好  射  夫 封   狐 。 
ɡù luàn liú qí xiān zhōnɡ xī , zhuó yòu tān fū jué jiā 。 
固 乱   流  其 鲜   终    兮 , 浞   又  贪  夫 厥  家  。 
jiāo shēn bèi fú qiánɡ yǔ xī , zònɡ yù ér bù rěn 。 
浇   身   被  服 强    圉 兮 , 纵   欲 而 不 忍  。 
rì kānɡ yú ér zì wànɡ xī , jué shǒu yònɡ fū diān yǔn 。 
日 康   娱 而 自 忘   兮 , 厥  首   用   夫 颠   陨  。 
xià jié zhī chánɡ wéi xī , nǎi suí yān ér fénɡ yānɡ 。 
夏  桀  之  常    违  兮 , 乃  遂  焉  而 逢   殃   。 
hòu xīn zhī zū hǎi xī , yīn zōnɡ yònɡ ér bù chánɡ 。 
后  辛  之  菹 醢  兮 , 殷  宗   用   而 不 长    。 
tānɡ 、 yǔ yǎn ér zhī jìnɡ xī , zhōu lùn dào ér mò chà 。 
汤   、 禹 俨  而 祗  敬   兮 , 周   论  道  而 莫 差  。 
jǔ xián cái ér shòu nénɡ xī , xún shénɡ mò ér bù pō 。 
举 贤   才  而 授   能   兮 , 循  绳    墨 而 不 颇 。 
huánɡ tiān wú sī ā  xī , lǎn mín dé yān cuò fǔ 。 
皇    天   无 私 阿 兮 , 览  民  德 焉  错  辅 。 
fū wéi shènɡ zhé yǐ mào xínɡ xī , ɡǒu dé yònɡ cǐ xià tǔ 。 
夫 维  圣    哲  以 茂  行   兮 , 苟  得 用   此 下  土 。 
zhān qián ér ɡù hòu xī , xiānɡ ɡuān mín zhī jì jí 。 
瞻   前   而 顾 后  兮 , 相    观   民  之  计 极 。 
fū shú fēi yì ér kě yònɡ xī ? shú fēi shàn ér kě fú ? 
夫 孰  非  义 而 可 用   兮 ? 孰  非  善   而 可 服 ? 
yán yú shēn ér wēi sǐ xī , lǎn yú chū qí yóu wèi huǐ 。 
阽  余 身   而 危  死 兮 , 览  余 初  其 犹  未  悔  。 
bú liànɡ záo ér zhènɡ ruì xī , ɡù qián xiū yǐ zū hǎi 。 
不 量    凿  而 正    枘  兮 , 固 前   修  以 菹 醢  。 
cénɡ xū xī yú yù yì xī , āi zhèn shí zhī bù dānɡ 。 
曾   歔 欷 余 郁 邑 兮 , 哀 朕   时  之  不 当   。 
lǎn rú huì yǐ yǎn tì xī , zhān yú jīn zhī lànɡ lànɡ 。 
揽  茹 蕙  以 掩  涕 兮 , 霑   余 襟  之  浪   浪   。 
ɡuì fū rèn yǐ chén cí xī , ɡěnɡ wú jì dé cǐ zhōnɡ zhènɡ 。 
跪  敷 衽  以 陈   辞 兮 , 耿   吾 既 得 此 中    正    。 
sì yù qiú yǐ chénɡ yì xī , kè āi fēnɡ yú shànɡ zhēnɡ 。 
驷 玉 虬  以 乘    鹥 兮 , 溘 埃 风   余 上    征    。 
cháo fā rèn yū cānɡ wú xī , xī yú zhì hū xiàn pǔ 。 
朝   发 轫  於 苍   梧 兮 , 夕 余 至  乎 县   圃 。 
yù shǎo liú cǐ línɡ suǒ xī , rì hū hū qí jiānɡ mù 。 
欲 少   留  此 灵   琐  兮 , 日 忽 忽 其 将    暮 。 
wú lìnɡ xī hé mǐ jié xī , wànɡ yān zī ér wù pò 。 
吾 令   羲 和 弭 节  兮 , 望   崦  嵫 而 勿 迫 。 
lù màn màn qí xiū yuǎn xī , wú jiānɡ shànɡ xià ér qiú suǒ 。 
路 曼  曼  其 修  远   兮 , 吾 将    上    下  而 求  索  。 
yǐn yú mǎ yū xián chí xī , zǒnɡ yú pèi hū fú sānɡ 。 
饮  余 马 於 咸   池  兮 , 总   余 辔  乎 扶 桑   。 
zhé ruò mù yǐ fú rì xī , liáo xiāo yáo yǐ xiānɡ yánɡ 。 
折  若  木 以 拂 日 兮 , 聊   逍   遥  以 相    羊   。 
qián wànɡ shū shǐ xiān qū xī , hòu fēi lián shǐ bēn shǔ 。 
前   望   舒  使  先   驱 兮 , 后  飞  廉   使  奔  属  。 
luán huánɡ wéi yú xiān jiè xī , léi shī ɡào yú yǐ wèi jù 。 
鸾   皇    为  余 先   戒  兮 , 雷  师  告  余 以 未  具 。 
wú lìnɡ fènɡ niǎo fēi ténɡ xī , jì zhī yǐ rì yè 。 
吾 令   凤   鸟   飞  腾   兮 , 继 之  以 日 夜 。 
piāo fēnɡ tún qí xiānɡ lí xī , shuài yún ní ér lái yù 。 
飘   风   屯  其 相    离 兮 , 帅    云  霓 而 来  御 。 
fēn zǒnɡ zǒnɡ qí lí hé xī , bān lù lí qí shànɡ xià 。 
纷  总   总   其 离 合 兮 , 斑  陆 离 其 上    下  。 
wú lìnɡ dì hūn kāi ɡuān xī , yǐ chānɡ hé ér wànɡ yǔ 。 
吾 令   帝 阍  开  关   兮 , 倚 阊    阖 而 望   予 。 
shí ài ài qí jiānɡ bà xī , jié yōu lán ér yán zhù 。 
时  暧 暧 其 将    罢 兮 , 结  幽  兰  而 延  伫  。 
shì hùn zhuó ér bù fēn xī , hǎo bì měi ér jí dù 。 
世  溷  浊   而 不 分  兮 , 好  蔽 美  而 嫉 妒 。 
cháo wú jiānɡ jì yū bái shuǐ xī , dēnɡ lánɡ fēnɡ ér xiè mǎ 。 
朝   吾 将    济 於 白  水   兮 , 登   阆   风   而 緤  马 。 
hū fǎn ɡù yǐ liú tì xī , āi ɡāo qiū zhī wú nǚ 。 
忽 反  顾 以 流  涕 兮 , 哀 高  丘  之  无 女 。 
kè wú yóu cǐ chūn ɡōnɡ xī , zhé qiónɡ zhī yǐ jì pèi 。 
溘 吾 游  此 春   宫   兮 , 折  琼    枝  以 继 佩  。 
jí rónɡ huá zhī wèi luò xī , xiānɡ xià nǚ zhī kě dài 。 
及 荣   华  之  未  落  兮 , 相    下  女 之  可 诒  。 
wú lìnɡ fēnɡ lónɡ chénɡ yún xī , qiú mì fēi zhī suǒ zài 。 
吾 令   丰   隆   乘    云  兮 , 求  宓 妃  之  所  在  。 
jiě pèi xiānɡ yǐ jié yán xī , wú lìnɡ jiǎn xiū yǐ wéi lǐ 。 
解  佩  纕    以 结  言  兮 , 吾 令   蹇   修  以 为  理 。 
fēn zǒnɡ zǒnɡ qí lí hé xī , hū wěi huà qí nán qiān 。 
纷  总   总   其 离 合 兮 , 忽 纬  繣  其 难  迁   。 
xī ɡuī cì yū qiónɡ shí xī , cháo zhuó fā hū wěi pán 。 
夕 归  次 於 穷    石  兮 , 朝   濯   发 乎 洧  盘  。 
bǎo jué měi yǐ jiāo ào xī , rì kānɡ yú yǐ yín yóu 。 
保  厥  美  以 骄   傲 兮 , 日 康   娱 以 淫  游  。 
suī xìn měi ér wú lǐ xī , lái wéi qì ér ɡǎi qiú 。 
虽  信  美  而 无 礼 兮 , 来  违  弃 而 改  求  。 
lǎn xiānɡ ɡuān yū sì jí xī , zhōu liú hū tiān yú nǎi xià 。 
览  相    观   於 四 极 兮 , 周   流  乎 天   余 乃  下  。 
wànɡ yáo tái zhī yǎn jiǎn xī , jiàn yǒu sōnɡ zhī yì nǚ 。 
望   瑶  台  之  偃  蹇   兮 , 见   有  娀   之  佚 女 。 
wú lìnɡ zhèn wéi méi xī , zhèn ɡào yú yǐ bù hǎo 。 
吾 令   鸩   为  媒  兮 , 鸩   告  余 以 不 好  。 
xiónɡ jiū zhī mínɡ shì xī , yú yóu è  qí tiāo qiǎo 。 
雄    鸠  之  鸣   逝  兮 , 余 犹  恶 其 佻   巧   。 
xīn yóu yù ér hú yí xī , yù zì shì ér bù kě 。 
心  犹  豫 而 狐 疑 兮 , 欲 自 適  而 不 可 。 
fènɡ huánɡ jì shòu dài xī , kǒnɡ ɡāo xīn zhī xiān wǒ 。 
凤   皇    既 受   诒  兮 , 恐   高  辛  之  先   我 。 
yù yuǎn jí ér wú suǒ zhǐ xī , liáo fú yóu yǐ xiāo yáo 。 
欲 远   集 而 无 所  止  兮 , 聊   浮 游  以 逍   遥  。 
jí shǎo kānɡ zhī wèi jiā xī , liú yǒu yú zhī èr yáo 。 
及 少   康   之  未  家  兮 , 留  有  虞 之  二 姚  。 
lǐ ruò ér méi zhuō xī , kǒnɡ dǎo yán zhī bú ɡù 。 
理 弱  而 媒  拙   兮 , 恐   导  言  之  不 固 。 
shì hùn zhuó ér jí xián xī , hǎo bì měi ér chēnɡ è  。 
世  溷  浊   而 嫉 贤   兮 , 好  蔽 美  而 称    恶 。 
ɡuī zhōnɡ jì yǐ suì yuǎn xī , zhé wánɡ yòu bú wù 。 
闺  中    既 以 邃  远   兮 , 哲  王   又  不 寤 。 
huái zhèn qínɡ ér bù fā xī , yú yān nénɡ rěn ér yǔ cǐ zhōnɡ ɡǔ ? 
怀   朕   情   而 不 发 兮 , 余 焉  能   忍  而 与 此 终    古 ? 
suǒ qiónɡ máo yǐ tínɡ zhuān xī , mìnɡ línɡ fēn wéi yú zhàn zhī 。 
索  琼    茅  以 筳   篿    兮 , 命   灵   氛  为  余 占   之  。 
yuē : “ liǎnɡ měi qí bì hé xī , shú xìn xiū ér mù zhī ? 
曰  : “ 两    美  其 必 合 兮 , 孰  信  修  而 慕 之  ? 
sī jiǔ zhōu zhī bó dà xī , qǐ wéi shì qí yǒu nǚ ? ” 
思 九  州   之  博 大 兮 , 岂 惟  是  其 有  女 ? ” 
yuē : “ miǎn yuǎn shì ér wú hú yí xī , shú qiú měi ér shì nǚ ? 
曰  : “ 勉   远   逝  而 无 狐 疑 兮 , 孰  求  美  而 释  女 ? 
hé suǒ dú wú fānɡ cǎo xī , ěr hé huái hū ɡù yǔ ? ” 
何 所  独 无 芳   草  兮 , 尔 何 怀   乎 故 宇 ? ” 
shì yōu mèi yǐ xuàn yào xī , shú yún chá yú zhī shàn è  ? 
世  幽  昧  以 昡   曜  兮 , 孰  云  察  余 之  善   恶 ? 
mín hǎo wù qí bù tónɡ xī , wéi cǐ dǎnɡ rén qí dú yì ! 
民  好  恶 其 不 同   兮 , 惟  此 党   人  其 独 异 ! 
hù fú ài yǐ yínɡ yào xī , wèi yōu lán qí bù kě pèi 。 
户 服 艾 以 盈   要  兮 , 谓  幽  兰  其 不 可 佩  。 
lǎn chá cǎo mù qí yóu wèi dé xī , qǐ tǐnɡ měi zhī nénɡ dānɡ ? 
览  察  草  木 其 犹  未  得 兮 , 岂 珵   美  之  能   当   ? 
sū fèn rǎnɡ yǐ chōnɡ wéi xī , wèi shēn jiāo qí bù fānɡ 。 
苏 粪  壤   以 充    帏  兮 , 谓  申   椒   其 不 芳   。 
yù cónɡ línɡ fēn zhī jí zhàn xī , xīn yóu yù ér hú yí 。 
欲 从   灵   氛  之  吉 占   兮 , 心  犹  豫 而 狐 疑 。 
wū xián jiānɡ xī jiànɡ xī , huái jiāo xǔ ér yào zhī 。 
巫 咸   将    夕 降    兮 , 怀   椒   糈 而 要  之  。 
bǎi shén yì qí bèi jiànɡ xī , jiǔ yí bīn qí bìnɡ yínɡ 。 
百  神   翳 其 备  降    兮 , 九  疑 缤  其 并   迎   。 
huánɡ yǎn yǎn qí yánɡ línɡ xī , ɡào yú yǐ jí ɡù 。 
皇    剡  剡  其 扬   灵   兮 , 告  余 以 吉 故 。 
yuē : “ miǎn shēnɡ jiànɡ yǐ shànɡ xià xī , qiú jǔ yuē zhī suǒ tónɡ 。 
曰  : “ 勉   升    降    以 上    下  兮 , 求  矩 矱  之  所  同   。 
tānɡ 、 yǔ yǎn ér qiú hé xī , zhì 、 jiù yáo ér nénɡ diào 。 
汤   、 禹 俨  而 求  合 兮 , 挚  、 咎  繇  而 能   调   。 
ɡǒu zhōnɡ qínɡ qí hǎo xiū xī , yòu hé bì yònɡ fū xínɡ méi ? 
苟  中    情   其 好  修  兮 , 又  何 必 用   夫 行   媒  ? 
shuō cāo zhù yū fù yán xī , wǔ dīnɡ yònɡ ér bù yí 。 
说   操  筑  於 傅 岩  兮 , 武 丁   用   而 不 疑 。 
lǚ wànɡ zhī ɡǔ dāo xī , zāo zhōu wén ér dé jǔ 。 
吕 望   之  鼓 刀  兮 , 遭  周   文  而 得 举 。 
nínɡ qī zhī ōu ɡē xī , qí huán wén yǐ ɡāi fǔ 。 
甯   戚 之  讴 歌 兮 , 齐 桓   闻  以 该  辅 。 
jí nián suì zhī wèi yàn xī , shí yì yóu qí wèi yānɡ 。 
及 年   岁  之  未  晏  兮 , 时  亦 犹  其 未  央   。 
kǒnɡ tí jué zhī xiān mínɡ xī , shǐ fū bǎi cǎo wéi zhī bù fānɡ 。 ” 
恐   鹈 鴂  之  先   鸣   兮 , 使  夫 百  草  为  之  不 芳   。 ” 
hé qiónɡ pèi zhī yǎn jiǎn xī , zhònɡ ài rán ér bì zhī 。 
何 琼    佩  之  偃  蹇   兮 , 众    薆 然  而 蔽 之  。 
wéi cǐ dǎnɡ rén zhī bú liànɡ xī , kǒnɡ jí dù ér zhé zhī 。 
惟  此 党   人  之  不 谅    兮 , 恐   嫉 妒 而 折  之  。 
shí bīn fēn qí biàn yì xī , yòu hé ké yǐ yān liú ? 
时  缤  纷  其 变   易 兮 , 又  何 可 以 淹  留  ? 
lán zhǐ biàn ér bù fānɡ xī , quán huì huà ér wéi máo 。 
兰  芷  变   而 不 芳   兮 , 荃   蕙  化  而 为  茅  。 
hé xī rì zhī fānɡ cǎo xī , jīn zhí wéi cǐ xiāo ài yě ? 
何 昔 日 之  芳   草  兮 , 今  直  为  此 萧   艾 也 ? 
qǐ qí yǒu tā ɡù xī , mò hǎo xiū zhī hài yě ! 
岂 其 有  他 故 兮 , 莫 好  修  之  害  也 ! 
yú yǐ lán wéi kě shì xī , qiānɡ wú shí ér rónɡ chánɡ 。 
余 以 兰  为  可 恃  兮 , 羌    无 实  而 容   长    。 
wěi jué měi yǐ cónɡ sú xī , ɡǒu dé liè hū zhònɡ fānɡ 。 
委  厥  美  以 从   俗 兮 , 苟  得 列  乎 众    芳   。 
jiāo zhuān nìnɡ yǐ màn tāo xī , shā yòu yù chōnɡ fū pèi wéi 。 
椒   专    佞   以 慢  慆  兮 , 榝  又  欲 充    夫 佩  帏  。 
jì ɡān jìn ér wù rù xī , yòu hé fānɡ zhī nénɡ zhī ? 
既 干  进  而 务 入 兮 , 又  何 芳   之  能   祗  ? 
ɡù shí sú zhī liú cónɡ xī , yòu shú nénɡ wú biàn huà ? 
固 时  俗 之  流  从   兮 , 又  孰  能   无 变   化  ? 
lǎn jiāo lán qí ruò zī xī , yòu kuànɡ jiē chē yǔ jiānɡ lí ? 
览  椒   兰  其 若  兹 兮 , 又  况    揭  车  与 江    离 ? 
wéi zī pèi zhī kě ɡuì xī , wěi jué měi ér lì zī 。 
惟  兹 佩  之  可 贵  兮 , 委  厥  美  而 历 兹 。 
fānɡ fēi fēi ér nán kuī xī , fēn zhì jīn yóu wèi mèi 。 
芳   菲  菲  而 难  亏  兮 , 芬  至  今  犹  未  沬  。 
hé diào dù yǐ zì yú xī , liáo fú yóu ér qiú nǚ 。 
和 调   度 以 自 娱 兮 , 聊   浮 游  而 求  女 。 
jí yú shì zhī fānɡ zhuànɡ xī , zhōu liú ɡuān hū shànɡ xià 。 
及 余 饰  之  方   壮     兮 , 周   流  观   乎 上    下  。 
línɡ fēn jì ɡào yú yǐ jí zhàn xī , lì jí rì hū wú jiānɡ xínɡ 。 
灵   氛  既 告  余 以 吉 占   兮 , 历 吉 日 乎 吾 将    行   。 
zhé qiónɡ zhī yǐ wéi xiū xī , jīnɡ qiónɡ mí yǐ wéi zhānɡ 。 
折  琼    枝  以 为  羞  兮 , 精   琼    爢 以 为  粻    。 
wéi yú jià fēi lónɡ xī , zá yáo xiànɡ yǐ wéi chē 。 
为  余 驾  飞  龙   兮 , 杂 瑶  象    以 为  车  。 
hé lí xīn zhī kě tónɡ xī ? wú jiānɡ yuǎn shì yǐ zì shū 。 
何 离 心  之  可 同   兮 ? 吾 将    远   逝  以 自 疏  。 
zhàn wú dào fū kūn lún xī , lù xiū yuǎn yǐ zhōu liú 。 
邅   吾 道  夫 昆  仑  兮 , 路 修  远   以 周   流  。 
yánɡ yún ní zhī àn ǎi xī , mínɡ yù luán zhī jiū jiū 。 
扬   云  霓 之  晻 蔼 兮 , 鸣   玉 鸾   之  啾  啾  。 
cháo fā rèn yū tiān jīn xī , xī yú zhì hū xī jí 。 
朝   发 轫  於 天   津  兮 , 夕 余 至  乎 西 极 。 
fènɡ huánɡ yì qí chénɡ qí xī , ɡāo áo xiánɡ zhī yì yì 。 
凤   皇    翼 其 承    旂 兮 , 高  翱 翔    之  翼 翼 。 
hū wú xínɡ cǐ liú shā xī , zūn chì shuǐ ér rónɡ yǔ 。 
忽 吾 行   此 流  沙  兮 , 遵  赤  水   而 容   与 。 
huī jiāo lónɡ shǐ liánɡ jīn xī , zhào xī huánɡ shǐ shè yǔ 。 
麾  蛟   龙   使  梁    津  兮 , 诏   西 皇    使  涉  予 。 
lù xiū yuǎn yǐ duō jiān xī , ténɡ zhònɡ chē shǐ jìnɡ dài 。 
路 修  远   以 多  艰   兮 , 腾   众    车  使  径   待  。 
lù bù zhōu yǐ zuǒ zhuǎn xī , zhǐ xī hǎi yǐ wéi qī 。 
路 不 周   以 左  转    兮 , 指  西 海  以 为  期 。 
tún yú chē qí qiān shènɡ xī , qí yù dài ér bìnɡ chí 。 
屯  余 车  其 千   乘    兮 , 齐 玉 轪  而 并   驰  。 
jià bā lónɡ zhī wǎn wǎn xī , zǎi yún qí zhī wēi yí 。 
驾  八 龙   之  婉  婉  兮 , 载  云  旗 之  委  蛇 。 
yì zhì ér mǐ jié xī , shén ɡāo chí zhī miǎo miǎo 。 
抑 志  而 弭 节  兮 , 神   高  驰  之  邈   邈   。 
zòu jiǔ ɡē ér wǔ sháo xī , liáo jià rì yǐ yú lè 。 
奏  九  歌 而 舞 韶   兮 , 聊   假  日 以 媮 乐 。 
zhì shēnɡ huánɡ zhī hè xì xī , hū lín nì fū jiù xiānɡ 。 
陟  升    皇    之  赫 戏 兮 , 忽 临  睨 夫 旧  乡    。 
pú fū bēi yú mǎ huái xī , quán jú ɡù ér bù xínɡ 。 
仆 夫 悲  余 马 怀   兮 , 蜷   局 顾 而 不 行   。 
luàn yuē : yǐ yǐ zāi ! ɡuó wú rén mò wǒ zhī xī , yòu hé huái hū ɡù dū ! 
乱   曰  : 已 矣 哉  ! 国  无 人  莫 我 知  兮 , 又  何 怀   乎 故 都 ! 
jì mò zú yǔ wéi měi zhènɡ xī , wú jiānɡ cónɡ pénɡ xián zhī suǒ jū ! 
既 莫 足 与 为  美  政    兮 , 吾 将    从   彭   咸   之  所  居 ! 
chǔ cí juǎn dì èr   jiǔ ɡē 
楚  辭 卷   第 二   九  歌 

dōnɡ huánɡ tài yī 
东   皇    太  一 

jí rì xī chén liánɡ , mù jiānɡ yú xī shànɡ huánɡ 。 
吉 日 兮 辰   良    , 穆 将    愉 兮 上    皇    。 
fǔ chánɡ jiàn xī yù ěr , qiú qiānɡ mínɡ xī lín lánɡ 。 
抚 长    剑   兮 玉 珥 , 璆  锵    鸣   兮 琳  琅   。 
yáo xí xī yù tiàn , hé jiānɡ bǎ xī qiónɡ fānɡ 。 
瑶  席 兮 玉 瑱   , 盍 将    把 兮 琼    芳   。 
huì yáo zhēnɡ xī lán jiè , diàn ɡuì jiǔ xī jiāo jiānɡ 。 
蕙  肴  蒸    兮 兰  藉  , 奠   桂  酒  兮 椒   浆    。 
yánɡ fú xī fǔ ɡǔ , shū huǎn jié xī ān ɡē , chén yú sè xī hào chànɡ 。 
扬   枹 兮 拊 鼓 , 疏  缓   节  兮 安 歌 , 陈   竽 瑟 兮 浩  倡    。 
línɡ yǎn jiǎn xī jiāo fú , fānɡ fēi fēi xī mǎn tánɡ 。 
灵   偃  蹇   兮 姣   服 , 芳   菲  菲  兮 满  堂   。 
wǔ yīn fēn xī fán huì , jūn xīn xīn xī lè kānɡ 。 
五 音  纷  兮 繁  会  , 君  欣  欣  兮 乐 康   。 


yún zhōnɡ jūn  
云  中    君   

yù lán dànɡ xī mù fānɡ , huá cǎi yī xī ruò yīnɡ 。 
浴 兰  汤   兮 沐 芳   , 华  采  衣 兮 若  英   。 
línɡ lián quán xī jì liú , làn zhāo zhāo xī wèi yānɡ 。 
灵   连   蜷   兮 既 留  , 烂  昭   昭   兮 未  央   。 
jiǎn jiānɡ dàn xī shòu ɡōnɡ , yǔ rì yuè xī qí ɡuānɡ 。 
謇   将    憺  兮 寿   宫   , 与 日 月  兮 齐 光    。 
lónɡ jià xī dì fú , liáo áo yóu xī zhōu zhānɡ 。 
龙   驾  兮 帝 服 , 聊   翱 游  兮 周   章    。 
línɡ huánɡ huánɡ xī jì jiànɡ , yàn yuǎn jǔ xī yún zhōnɡ 。 
灵   皇    皇    兮 既 降    , 焱  远   举 兮 云  中    。 
lǎn jì zhōu xī yǒu yú , hénɡ sì hǎi xī yān qiónɡ 。 
览  冀 州   兮 有  馀 , 横   四 海  兮 焉  穷    。 
sī fū jūn xī tài xī , jí láo xīn xī chōnɡ chōnɡ 。 
思 夫 君  兮 太  息 , 极 劳  心  兮 忡    忡    。 


xiānɡ jūn  
湘    君   

jūn bù xínɡ xī yí yóu , jiǎn shuí liú xī zhōnɡ zhōu ? 
君  不 行   兮 夷 犹  , 蹇   谁   留  兮 中    洲   ? 
měi yào miǎo xī yí xiū , pèi wú chénɡ xī ɡuì zhōu 。 
美  要  眇   兮 宜 修  , 沛  吾 乘    兮 桂  舟   。 
lìnɡ yuán 、 xiānɡ xī wú bō , shǐ jiānɡ shuǐ xī ān liú 。 
令   沅   、 湘    兮 无 波 , 使  江    水   兮 安 流  。 
wànɡ fū jūn xī wèi lái , chuī cēn cī xī shuí sī ? 
望   夫 君  兮 未  来  , 吹   参  差 兮 谁   思 ? 
jià fēi lónɡ xī běi zhēnɡ , zhàn wú dào xī dònɡ tínɡ 。 
驾  飞  龙   兮 北  征    , 邅   吾 道  兮 洞   庭   。 
bì lì bǎi xī huì chóu , sūn ráo xī lán jīnɡ 。 
薜 荔 柏  兮 蕙  绸   , 荪  桡  兮 兰  旌   。 
wànɡ cén yánɡ xī jí pǔ , hénɡ dà jiānɡ xī yánɡ línɡ 。 
望   涔  阳   兮 极 浦 , 横   大 江    兮 扬   灵   。 
yánɡ línɡ xī wèi jí , nǚ chán yuán xī wéi yú tài xī ! 
扬   灵   兮 未  极 , 女 婵   媛   兮 为  余 太  息 ! 
hénɡ liú tì xī chán yuán , yǐn sī jūn xī fěi cè 。 
横   流  涕 兮 潺   湲   , 隐  思 君  兮 陫  侧 。 
ɡuì zhào xī lán yì , zhuó bīnɡ xī jī xuě 。 
桂  棹   兮 兰  枻 , 斫   冰   兮 积 雪  。 
cǎi bì lì xī shuǐ zhōnɡ , qiān fú rónɡ xī mù mò 。 
采  薜 荔 兮 水   中    , 搴   芙 蓉   兮 木 末 。 
xīn bù tónɡ xī méi láo , ēn bú shèn xī qīnɡ jué 。 
心  不 同   兮 媒  劳  , 恩 不 甚   兮 轻   绝  。 
shí lài xī qiǎn qiǎn , fēi lónɡ xī piān piān 。 
石  濑  兮 浅   浅   , 飞  龙   兮 翩   翩   。 
jiāo bù zhōnɡ xī yuàn chánɡ , qī bú xìn xī ɡào yú yǐ bù jiān 。 
交   不 忠    兮 怨   长    , 期 不 信  兮 告  余 以 不 閒   。 
cháo chěnɡ wù xī jiānɡ ɡāo , xī mǐ jié xī běi zhǔ 。 
朝   骋    骛 兮 江    皋  , 夕 弭 节  兮 北  渚  。 
niǎo cì xī wū shànɡ , shuǐ zhōu xī tánɡ xià 。 
鸟   次 兮 屋 上    , 水   周   兮 堂   下  。 
juān yú jué xī jiānɡ zhōnɡ , yí yú pèi xī lǐ pǔ 。 
捐   余 玦  兮 江    中    , 遗 余 佩  兮 澧 浦 。 
cǎi fānɡ zhōu xī dù ruò , jiānɡ yǐ yí xī xià nǚ 。 
采  芳   洲   兮 杜 若  , 将    以 遗 兮 下  女 。 
shí bù kě xī zài dé , liáo xiāo yáo xī rónɡ yǔ 。 
时  不 可 兮 再  得 , 聊   逍   遥  兮 容   与 。 


xiānɡ fū rén  
湘    夫 人   

dì zǐ jiànɡ xī běi zhǔ , mù miǎo miǎo xī chóu yǔ 。 
帝 子 降    兮 北  渚  , 目 眇   眇   兮 愁   予 。 
niǎo niǎo xī qiū fēnɡ , dònɡ tínɡ bō xī mù yè xià 。 
袅   袅   兮 秋  风   , 洞   庭   波 兮 木 叶 下  。 
dēnɡ bái fán xī chěnɡ wànɡ , yǔ jiā qī xī xī zhānɡ 。 
登   白  薠  兮 骋    望   , 与 佳  期 兮 夕 张    。 
niǎo hé cuì xī pínɡ zhōnɡ ? zēnɡ hé wéi xī mù shànɡ ? 
鸟   何 萃  兮 蘋   中    ? 罾   何 为  兮 木 上    ? 
yuán yǒu zhǐ xī lǐ yǒu lán , sī ɡōnɡ zǐ xī wèi ɡǎn yán 。 
沅   有  芷  兮 澧 有  兰  , 思 公   子 兮 未  敢  言  。 
huānɡ hū xī yuǎn wànɡ , ɡuān liú shuǐ xī chán yuán 。 
荒    忽 兮 远   望   , 观   流  水   兮 潺   湲   。 
mí hé shí xī tínɡ zhōnɡ ? jiāo hé wéi xī shuǐ yì ? 
麋 何 食  兮 庭   中    ? 蛟   何 为  兮 水   裔 ? 
cháo chí yú mǎ xī jiānɡ ɡāo , xī jì xī xī shì 。 
朝   驰  余 马 兮 江    皋  , 夕 济 兮 西 澨  。 
wén jiā rén xī zhào yǔ , jiānɡ ténɡ jià xī xié shì 。 
闻  佳  人  兮 召   予 , 将    腾   驾  兮 偕  逝  。 
zhù shì xī shuǐ zhōnɡ , qì zhī xī hé ɡài 。 
筑  室  兮 水   中    , 葺 之  兮 荷 盖  。 
sūn bì xī zǐ tán , jū fānɡ jiāo xī chénɡ tánɡ 。 
荪  壁 兮 紫 坛  , 匊 芳   椒   兮 成    堂   。 
ɡuì dònɡ xī lán lǎo , xīn yí méi xī yào fánɡ 。 
桂  栋   兮 兰  橑  , 辛  夷 楣  兮 药  房   。 
wǎnɡ bì lì xī wéi wéi , bì huì mián xī jì zhānɡ 。 
罔   薜 荔 兮 为  帷  , 薜 蕙  櫋   兮 既 张    。 
bái yù xī wéi zhèn , shū shí lán xī wéi fānɡ 。 
白  玉 兮 为  镇   , 疏  石  兰  兮 为  芳   。 
zhǐ qì xī hé wū , liáo zhī xī dù hénɡ 。 
芷  葺 兮 荷 屋 , 缭   之  兮 杜 衡   。 
hé bǎi cǎo xī shí tínɡ , jiàn fānɡ xīn xī wǔ mén 。 
合 百  草  兮 实  庭   , 建   芳   馨  兮 庑 门  。 
jiǔ yí bīn xī bìnɡ yínɡ , línɡ zhī lái xī rú yún 。 
九  嶷 缤  兮 并   迎   , 灵   之  来  兮 如 云  。 
juān yú mèi xī jiānɡ zhōnɡ , yí yú dié xī lǐ pǔ 。 
捐   余 袂  兮 江    中    , 遗 余 褋  兮 澧 浦 。 
qiān tīnɡ zhōu xī dù ruò , jiānɡ yǐ yí xī yuǎn zhě 。 
搴   汀   洲   兮 杜 若  , 将    以 遗 兮 远   者  。 
shí bù kě xī zhòu dé , liáo xiāo yáo xī rónɡ yǔ 。 
时  不 可 兮 骤   得 , 聊   逍   遥  兮 容   与 。 


dà sī mìnɡ  
大 司 命    

ɡuǎnɡ kāi xī tiān mén , fēn wú chénɡ xī xuán yún 。 
广    开  兮 天   门  , 纷  吾 乘    兮 玄   云  。 
lìnɡ piāo fēnɡ xī xiān qū , shǐ dōnɡ yǔ xī sǎ chén 。 
令   飘   风   兮 先   驱 , 使  涷   雨 兮 洒 尘   。 
jūn huí xiánɡ xī yǐ xià , yú kōnɡ sānɡ xī cónɡ nǚ 。 
君  回  翔    兮 以 下  , 逾 空   桑   兮 从   女 。 
fēn zǒnɡ zǒnɡ xī jiǔ zhōu , hé shòu yāo xī zài yǔ ! 
纷  总   总   兮 九  州   , 何 寿   夭  兮 在  予 ! 
ɡāo fēi xī ān xiánɡ , chénɡ qīnɡ qì xī yù yīn yánɡ 。 
高  飞  兮 安 翔    , 乘    清   气 兮 御 阴  阳   。 
wú yǔ jūn xī qí sù , dǎo dì zhī xī jiǔ kēnɡ 。 
吾 与 君  兮 齐 速 , 导  帝 之  兮 九  坑   。 
línɡ yī xī bèi bèi , yù pèi xī lù lí 。 
灵   衣 兮 被  被  , 玉 佩  兮 陆 离 。 
yī yīn xī yī yánɡ , zhònɡ mò zhī xī yú suǒ wéi 。 
壹 阴  兮 壹 阳   , 众    莫 知  兮 余 所  为  。 
zhé shū má xī yáo huá , jiānɡ yǐ yí xī lí jū 。 
折  疏  麻 兮 瑶  华  , 将    以 遗 兮 离 居 。 
lǎo rǎn rǎn xī jì jí , bú jìn jìn xī yù shū 。 
老  冉  冉  兮 既 极 , 不 浸  近  兮 愈 疏  。 
chénɡ lónɡ xī lín lín , ɡāo chí xī chōnɡ tiān 。 
乘    龙   兮 辚  辚  , 高  驰  兮 冲    天   。 
jié ɡuì zhī xī yán zhù , qiānɡ yù sī xī chóu rén 。 
结  桂  枝  兮 延  伫  , 羌    愈 思 兮 愁   人  。 
chóu rén xī nài hé ! yuán ruò jīn xī wú kuī 。 
愁   人  兮 奈  何 ! 原   若  今  兮 无 亏  。 
ɡù rén mìnɡ xī yǒu dānɡ , shú lí hé xī kě wéi ? 
固 人  命   兮 有  当   , 孰  离 合 兮 可 为  ? 


shǎo sī mìnɡ  
少   司 命    

qiū lán xī mí wú , luó shēnɡ xī tánɡ xià 。 
秋  兰  兮 麋 芜 , 罗  生    兮 堂   下  。 
lǜ yè xī sù zhī , fānɡ fēi fēi xī xí yǔ 。 
绿 叶 兮 素 枝  , 芳   菲  菲  兮 袭 予 。 
fū rén zì yǒu xī měi zǐ , sūn hé yǐ xī chóu kǔ ? 
夫 人  自 有  兮 美  子 , 荪  何 以 兮 愁   苦 ? 
qiū lán xī qīnɡ qīnɡ , lǜ yè xī zǐ jīnɡ 。 
秋  兰  兮 青   青   , 绿 叶 兮 紫 茎   。 
mǎn tánɡ xī měi rén , hū dú yǔ yú xī mù chénɡ 。 
满  堂   兮 美  人  , 忽 独 与 余 兮 目 成    。 
rù bù yán xī chū bù cí , chénɡ huí fēnɡ xī zǎi yún qí 。 
入 不 言  兮 出  不 辞 , 乘    回  风   兮 载  云  旗 。 
bēi mò bēi xī shēnɡ bié lí , lè mò lè xī xīn xiānɡ zhī 。 
悲  莫 悲  兮 生    别  离 , 乐 莫 乐 兮 新  相    知  。 
hé yī xī huì dài , tiáo ér lái xī hū ér shì 。 
荷 衣 兮 蕙  带  , 儵   而 来  兮 忽 而 逝  。 
xī sù xī dì jiāo , jūn shuí xū xī yún zhī jì ? 
夕 宿 兮 帝 郊   , 君  谁   须 兮 云  之  际 ? 
yǔ nǚ yóu xī jiǔ hé , chōnɡ fēnɡ zhì xī shuǐ yánɡ bō 。 
与 女 游  兮 九  河 , 冲    风   至  兮 水   扬   波 。 
yǔ nǚ mù xī xián chí , xī nǚ fā xī yánɡ zhī ā  。 
与 女 沐 兮 咸   池  , 晞 女 发 兮 阳   之  阿 。 
wànɡ měi rén xī wèi lái , lín fēnɡ huǎnɡ xī hào ɡē 。 
望   美  人  兮 未  来  , 临  风   怳    兮 浩  歌 。 
kǒnɡ ɡài xī cuì jīnɡ , dēnɡ jiǔ tiān xī fǔ huì xīnɡ 。 
孔   盖  兮 翠  旍   , 登   九  天   兮 抚 彗  星   。 
sǒnɡ chánɡ jiàn xī yōnɡ yòu ài , sūn dú yí xī wéi mín zhènɡ 。 
怂   长    剑   兮 拥   幼  艾 , 荪  独 宜 兮 为  民  正    。 


dōnɡ jūn  
东   君   

tūn jiānɡ chū xī dōnɡ fānɡ , zhào wú kǎn xī fú sānɡ 。 
暾  将    出  兮 东   方   , 照   吾 槛  兮 扶 桑   。 
fǔ yú mǎ xī ān qū , yè jiǎo jiǎo xī jì mínɡ 。 
抚 余 马 兮 安 驱 , 夜 皎   皎   兮 既 明   。 
jià lónɡ zhōu xī chénɡ léi , zǎi yún qí xī wēi yí 。 
驾  龙   辀   兮 乘    雷  , 载  云  旗 兮 委  蛇 。 
chánɡ tài xī xī jiānɡ shànɡ , xīn dī huái xī ɡù huái 。 
长    太  息 兮 将    上    , 心  低 佪   兮 顾 怀   。 
qiānɡ shēnɡ sè xī yú rén , ɡuān zhě dàn xī wànɡ ɡuī 。 
羌    声    色 兮 娱 人  , 观   者  憺  兮 忘   归  。 
ɡènɡ sè xī jiāo ɡǔ , xiāo zhōnɡ xī yáo jù 。 
縆   瑟 兮 交   鼓 , 箫   锺    兮 瑶  虡 。 
mínɡ chí xī chuī yú , sī línɡ bǎo xī xián kuā 。 
鸣   篪  兮 吹   竽 , 思 灵   保  兮 贤   姱  。 
xuān fēi xī cuì cénɡ , zhǎn shī xī huì wǔ 。 
翾   飞  兮 翠  曾   , 展   诗  兮 会  舞 。 
yīnɡ lǜ xī hé jié , línɡ zhī lái xī bì rì 。 
应   律 兮 合 节  , 灵   之  来  兮 蔽 日 。 
qīnɡ yún yī xī bái ní chánɡ , jǔ chánɡ shǐ xī shè tiān lánɡ 。 
青   云  衣 兮 白  霓 裳    , 举 长    矢  兮 射  天   狼   。 
cāo yú hú xī fǎn lún jiànɡ , yuán běi dǒu xī zhuó ɡuì jiānɡ 。 
操  余 弧 兮 反  沦  降    , 援   北  斗  兮 酌   桂  浆    。 
zhuàn yú pèi xī ɡāo chí xiánɡ , yǎo mínɡ mínɡ xī yǐ dōnɡ xínɡ 。 
撰    余 辔  兮 高  驰  翔    , 杳  冥   冥   兮 以 东   行   。 


hé bó  
河 伯  

yǔ nǚ yóu xī jiǔ hé , chōnɡ fēnɡ qǐ xī hénɡ bō 。 
与 女 游  兮 九  河 , 冲    风   起 兮 横   波 。 
chénɡ shuǐ chē xī hé ɡài , jià liǎnɡ lónɡ xī cān chī 。 
乘    水   车  兮 荷 盖  , 驾  两    龙   兮 骖  螭  。 
dēnɡ kūn lún xī sì wànɡ , xīn fēi yánɡ xī hào dànɡ 。 
登   昆  仑  兮 四 望   , 心  飞  扬   兮 浩  荡   。 
rì jiānɡ mù xī chànɡ wànɡ ɡuī , wéi jí pǔ xī wù huái 。 
日 将    暮 兮 怅    忘   归  , 惟  极 浦 兮 寤 怀   。 
yú lín wū xī lónɡ tánɡ , zǐ bèi què xī zhū ɡōnɡ 。 
鱼 鳞  屋 兮 龙   堂   , 紫 贝  阙  兮 朱  宫   。 
línɡ hé wéi xī shuǐ zhōnɡ ? chénɡ bái yuán xī zhú wén yú , 
灵   何 为  兮 水   中    ? 乘    白  鼋   兮 逐  文  鱼 , 
yǔ nǚ yóu xī hé zhī zhǔ , liú sī fēn xī jiānɡ lái xià 。 
与 女 游  兮 河 之  渚  , 流  澌 纷  兮 将    来  下  。 
zǐ jiāo shǒu xī dōnɡ xínɡ , sònɡ měi rén xī nán pǔ 。 
子 交   手   兮 东   行   , 送   美  人  兮 南  浦 。 
bō tāo tāo xī lái yínɡ , yú lín lín xī yìnɡ yǔ 。 
波 滔  滔  兮 来  迎   , 鱼 邻  邻  兮 媵   予 。 


shān ɡuǐ  
山   鬼   

ruò yǒu rén xī shān zhī ā  , bèi bì lì xī dài nǚ luó 。 
若  有  人  兮 山   之  阿 , 被  薜 荔 兮 带  女 萝  。 
jì hán dì xī yòu yí xiào , zǐ mù yǔ xī shàn yáo tiǎo 。 
既 含  睇 兮 又  宜 笑   , 子 慕 予 兮 善   窈  窕   。 
chénɡ chì bào xī cónɡ wén lí , xīn yí chē xī jié ɡuì qí 。 
乘    赤  豹  兮 从   文  狸 , 辛  夷 车  兮 结  桂  旗 。 
bèi shí lán xī dài dù hénɡ , zhé fānɡ xīn xī yí suǒ sī 。 
被  石  兰  兮 带  杜 衡   , 折  芳   馨  兮 遗 所  思 。 
yú chù yōu huánɡ xī zhōnɡ bú jiàn tiān , lù xiǎn nán xī dú hòu lái 。 
余 处  幽  篁    兮 终    不 见   天   , 路 险   难  兮 独 后  来  。 
biǎo dú lì xī shān zhī shànɡ , yún rónɡ rónɡ xī ér zài xià 。 
表   独 立 兮 山   之  上    , 云  容   容   兮 而 在  下  。 
yǎo mínɡ mínɡ xī qiānɡ zhòu huì , dōnɡ fēnɡ piāo xī shén línɡ yǔ 。 
杳  冥   冥   兮 羌    昼   晦  , 东   风   飘   兮 神   灵   雨 。 
liú línɡ xiū xī dàn wànɡ ɡuī , suì jì yàn xī shú huá yǔ ? 
留  灵   修  兮 憺  忘   归  , 岁  既 晏  兮 孰  华  予 ? 
cǎi sān xiù xī yū shān jiān , shí lěi lěi xī ɡě màn màn 。 
采  三  秀  兮 於 山   间   , 石  磊  磊  兮 葛 蔓  蔓  。 
yuàn ɡōnɡ zǐ xī chànɡ wànɡ ɡuī , jūn sī wǒ xī bù dé jiān 。 
怨   公   子 兮 怅    忘   归  , 君  思 我 兮 不 得 閒   。 
shān zhōnɡ rén xī fānɡ dù ruò , yǐn shí quán xī yīn sōnɡ bǎi 。 
山   中    人  兮 芳   杜 若  , 饮  石  泉   兮 荫  松   柏  。 
jūn sī wǒ xī rán yí zuò 。 
君  思 我 兮 然  疑 作  。 
léi tián tián xī yǔ mínɡ mínɡ , yuán jiū jiū xī yòu yè mínɡ 。 
雷  填   填   兮 雨 冥   冥   , 猨   啾  啾  兮 又  夜 鸣   。 
fēnɡ sà sà xī mù xiāo xiāo , sī ɡōnɡ zǐ xī tú lí yōu 。 
风   飒 飒 兮 木 萧   萧   , 思 公   子 兮 徒 离 忧  。 


ɡuó shānɡ  
国  殇     

cāo wú ɡē xī pī xī jiǎ , chē cuò ɡū xī duǎn bīnɡ jiē 。 
操  吴 戈 兮 披 犀 甲  , 车  错  毂 兮 短   兵   接  。 
jīnɡ bì rì xī dí ruò yún , shǐ jiāo zhuì xī tǔ zhēnɡ xiān 。 
旌   蔽 日 兮 敌 若  云  , 矢  交   坠   兮 土 争    先   。 
línɡ yú zhèn xī liè yú xínɡ , zuǒ cān yì xī yòu rèn shānɡ 。 
凌   余 阵   兮 躐  余 行   , 左  骖  殪 兮 右  刃  伤    。 
mái liǎnɡ lún xī zhí sì mǎ , yuán yù fú xī jī mínɡ ɡǔ 。 
霾  两    轮  兮 絷  四 马 , 援   玉 枹 兮 击 鸣   鼓 。 
tiān shí duì xī wēi línɡ nù , yán shā jìn xī qì yuán yě 。 
天   时  怼  兮 威  灵   怒 , 严  杀  尽  兮 弃 原   野 。 
chū bú rù xī wǎnɡ bù fǎn , pínɡ yuán hū xī lù chāo yuǎn 。 
出  不 入 兮 往   不 反  , 平   原   忽 兮 路 超   远   。 
dài chánɡ jiàn xī jiā qín ɡōnɡ , shǒu shēn lí xī xīn bù chénɡ 。 
带  长    剑   兮 挟  秦  弓   , 首   身   离 兮 心  不 惩    。 
chénɡ jì yǒnɡ xī yòu yǐ wǔ , zhōnɡ ɡānɡ qiánɡ xī bù kě línɡ 。 
诚    既 勇   兮 又  以 武 , 终    刚   强    兮 不 可 凌   。 
shēn jì sǐ xī shén yǐ línɡ , hún pò yì xī wéi ɡuǐ xiónɡ 。 
身   既 死 兮 神   以 灵   , 魂  魄 毅 兮 为  鬼  雄    。 


lǐ hún  
礼 魂   

chénɡ lǐ xī huì ɡǔ , chuán bā xī dài wǔ 。 
成    礼 兮 会  鼓 , 传    芭 兮 代  舞 。 
kuā nǚ chànɡ xī rónɡ yǔ 。 
姱  女 倡    兮 容   与 。 
chūn lán xī qiū jú , chánɡ wú jué xī zhōnɡ ɡǔ 。 
春   兰  兮 秋  菊 , 长    无 绝  兮 终    古 。 
chǔ cí juǎn dì sān 
楚  辭 卷   第 三  

tiān wèn     zuò zhě : qū yuán 
天   问      作  者  : 屈 原   


yuē suí ɡǔ zhī chū , shuí chuán dào zhī ? 
曰  遂  古 之  初  , 谁   传    道  之  ? 
shànɡ xià wèi xínɡ , hé yóu kǎo zhī ? 
上    下  未  形   , 何 由  考  之  ? 
mínɡ zhāo ménɡ àn , shuí nénɡ jí zhī ? 
冥   昭   瞢   闇 , 谁   能   极 之  ? 
fénɡ yì wéi xiànɡ , hé yǐ zhì zhī ? 
冯   翼 惟  像    , 何 以 识  之  ? 
mínɡ mínɡ àn àn , wéi shí hé wéi ? 
明   明   闇 闇 , 惟  时  何 为  ? 
yīn yánɡ sān hé , hé běn hé huà ? 
阴  阳   三  合 , 何 本  何 化  ? 
huán zé jiǔ chónɡ , shú yínɡ dù zhī ? 
圜   则 九  重    , 孰  营   度 之  ? 
wéi zī hé ɡōnɡ , shú chū zuò zhī ? 
惟  兹 何 功   , 孰  初  作  之  ? 
wò wéi yān xì , tiān jí yān jiā ? 
斡 维  焉  系 , 天   极 焉  加  ? 
bá zhù hé dānɡ , dōnɡ nán hé kuī ? 
八 柱  何 当   , 东   南  何 亏  ? 
jiǔ tiān zhī jì , ān fànɡ ān shǔ ? 
九  天   之  际 , 安 放   安 属  ? 
yú wēi duō yǒu , shuí zhī qí shù ? 
隅 隈  多  有  , 谁   知  其 数  ? 
tiān hé suǒ tà ? shí èr yān fēn ? 
天   何 所  沓 ? 十  二 焉  分  ? 
rì yuè ān shǔ ? liè xīnɡ ān chén ? 
日 月  安 属  ? 列  星   安 陈   ? 
chū zì yánɡ ɡǔ , cì yú ménɡ sì 。 
出  自 汤   谷 , 次 于 蒙   汜 。 
zì mínɡ jí huì , suǒ xínɡ jǐ lǐ ? 
自 明   及 晦  , 所  行   几 里 ? 
yè ɡuānɡ hé dé , sǐ zé yòu yù ? 
夜 光    何 德 , 死 则 又  育 ? 
jué lì wéi hé , ér ɡù tú zài fù ? 
厥  利 维  何 , 而 顾 菟 在  腹 ? 
nǚ qí wú hé , fū yān qǔ jiǔ zǐ ? 
女 歧 无 合 , 夫 焉  取 九  子 ? 
bó qiánɡ hé chù ? huì qì ān zài ? 
伯 强    何 处  ? 惠  气 安 在  ? 
hé hé ér huì ? hé kāi ér mínɡ ? 
何 阖 而 晦  ? 何 开  而 明   ? 
jiǎo sù wèi dàn , yào línɡ ān cánɡ ? 
角   宿 未  旦  , 曜  灵   安 藏   ? 
bú rèn ɡǔ hónɡ , shī hé yǐ shànɡ zhī ? 
不 任  汩 鸿   , 师  何 以 尚    之  ? 
qiān yuē “ hé yōu ” , hé bù kè ér xínɡ zhī ? 
佥   曰  “ 何 忧  ” , 何 不 课 而 行   之  ? 
chī ɡuī yè xián , ɡǔn hé tīnɡ yān ? 
鸱  龟  曳 衔   , 鲧  何 听   焉  ? 
shùn yù chénɡ ɡōnɡ , dì hé xínɡ yān ? 
顺   欲 成    功   , 帝 何 刑   焉  ? 
yǒnɡ è  zài yǔ shān , fū hé sān nián bù shī ? 
永   遏 在  羽 山   , 夫 何 三  年   不 施  ? 
bó yǔ bì ɡǔn , fū hé yǐ biàn huà ? 
伯 禹 愎 鲧  , 夫 何 以 变   化  ? 
zuǎn jiù qián xù , suí chénɡ kǎo ɡōnɡ 。 
纂   就  前   绪 , 遂  成    考  功   。 
hé xù chū jì yè , ér jué móu bù tónɡ ? 
何 续 初  继 业 , 而 厥  谋  不 同   ? 
hónɡ quán jí shēn , hé yǐ tián zhī ? 
洪   泉   极 深   , 何 以 窴   之  ? 
dì fɑnɡ jiǔ zé , hé yǐ fén zhī ? 
地 方   九  则 , 何 以 坟  之  ? 
hé hǎi yīnɡ lónɡ ? hé jìn hé lì ? 
河 海  应   龙   ? 何 尽  何 历 ? 
ɡǔn hé suǒ yínɡ ? yǔ hé suǒ chénɡ ? 
鲧  何 所  营   ? 禹 何 所  成    ? 
kānɡ huí fénɡ nù , dì hé ɡù yǐ dōnɡ nán qīnɡ ? 
康   回  冯   怒 , 墬 何 故 以 东   南  倾   ? 
jiǔ zhōu ān cuò ? chuān ɡǔ hé wū ? 
九  州   安 错  ? 川    谷 何 洿 ? 
dōnɡ liú bú yì , shú zhī qí ɡù ? 
东   流  不 溢 , 孰  知  其 故 ? 
dōnɡ xī nán běi , qí xiū shú duō ? 
东   西 南  北  , 其 修  孰  多  ? 
nán běi shùn tuǒ , qí yǎn jǐ hé ? 
南  北  顺   橢  , 其 衍  几 何 ? 
kūn lún xiàn pǔ , qí jū ān zài ? 
昆  仑  县   圃 , 其 居 安 在  ? 
zēnɡ chénɡ jiǔ chónɡ , qí ɡāo jǐ lǐ ? 
增   城    九  重    , 其 高  几 里 ? 
sì fānɡ zhī mén , qí shuí cónɡ yān ? 
四 方   之  门  , 其 谁   从   焉  ? 
xī běi pì qǐ , hé qì tōnɡ yān ? 
西 北  辟 启 , 何 气 通   焉  ? 
rì ān bú dào ? zhú lónɡ hé zhào ? 
日 安 不 到  ? 烛  龙   何 照   ? 
xī hé zhī wèi yánɡ , ruò huá hé ɡuānɡ ? 
羲 和 之  未  扬   , 若  华  何 光    ? 
hé suǒ dōnɡ nuǎn ? hé suǒ xià hán ? 
何 所  冬   暖   ? 何 所  夏  寒  ? 
yān yǒu shí lín ? hé shòu nénɡ yán ? 
焉  有  石  林  ? 何 兽   能   言  ? 
yān yǒu qiú lónɡ 、 fù xiónɡ yǐ yóu ? 
焉  有  虬  龙   、 负 熊    以 游  ? 
xiónɡ huī jiǔ shǒu , tiáo hū yān zài ? 
雄    虺  九  首   , 儵   忽 焉  在  ? 
hé suǒ bù sǐ ? chánɡ rén hé shǒu ? 
何 所  不 死 ? 长    人  何 守   ? 
mí pínɡ jiǔ qú , xǐ huá ān jū ? 
靡 蓱   九  衢 , 枲 华  安 居 ? 
línɡ shé tūn xiànɡ , jué dà hé rú ? 
灵   蛇  吞  象    , 厥  大 何 如 ? 
hēi shuǐ 、 xuán zhǐ , sān wēi ān zài ? 
黑  水   、 玄   趾  , 三  危  安 在  ? 
yán nián bù sǐ , shòu hé suǒ zhǐ ? 
延  年   不 死 , 寿   何 所  止  ? 
línɡ yú hé suǒ ? qí duī yān chù ? 
鲮   鱼 何 所  ? 鬿 堆  焉  处  ? 
yì yān bì rì ? wū yān jiě yǔ ? 
羿 焉  彃 日 ? 乌 焉  解  羽 ? 
yǔ zhī lì xiàn ɡōnɡ , jiànɡ shěnɡ xià tǔ sì fānɡ 。 
禹 之  力 献   功   , 降    省    下  土 四 方   。 
yān dé bǐ tú shān nǚ , ér tōnɡ zhī yū tái sānɡ ? 
焉  得 彼 嵞 山   女 , 而 通   之  於 台  桑   ? 
mǐn fēi pǐ hé , jué shēn shì jì 。 
闵  妃  匹 合 , 厥  身   是  继 。 
hú wéi shì bù tónɡ wèi , ér kuài cháo bǎo ? 
胡 为  嗜  不 同   味  , 而 快   朝   饱  ? 
qǐ dài yì zuò hòu , zú rán lí jì 。 
启 代  益 作  后  , 卒 然  离 蘻 。 
hé qǐ wéi yōu , ér nénɡ jū shì dá ? 
何 启 惟  忧  , 而 能   拘 是  达 ? 
jiē ɡuī shè jū , ér wú hài jué ɡōnɡ 。 
皆  归  射  鞠 , 而 无 害  厥  躬   。 
hé hòu yì zuò ɡé , ér yǔ bō jiànɡ ? 
何 后  益 作  革 , 而 禹 播 降    ? 
qǐ jí bīn shānɡ , 《 jiǔ biàn 》 、 《 jiǔ ɡē 》 。 
启 棘 宾  商    , 《 九  辨   》 、 《 九  歌 》 。 
hé qín zǐ tú mǔ , ér sǐ fēn jìnɡ dì ? 
何 勤  子 屠 母 , 而 死 分  竟   地 ? 
dì jiànɡ yí yì , ɡé niè xià mín 。 
帝 降    夷 羿 , 革 孽  夏  民  。 
hú shè fū hé bó , ér qī bǐ luò pín ? 
胡 射  夫 河 伯 , 而 妻 彼 雒  嫔  ? 
fénɡ yáo lì jué , fēnɡ xī shì shè 。 
冯   珧  利 决  , 封   豨 是  射  。 
hé xiàn zhēnɡ ròu zhī ɡāo , ér hòu dì bú ruò ? 
何 献   蒸    肉  之  膏  , 而 后  帝 不 若  ? 
zhuó qǔ chún hú , xuàn qī yuán móu 。 
浞   娶 纯   狐 , 眩   妻 爰   谋  。 
hé yì zhī shè ɡé , ér jiāo tūn kuí zhī ? 
何 羿 之  射  革 , 而 交   吞  揆  之  ? 
zǔ qiónɡ xī zhēnɡ , yán hé yuè yān ? 
阻 穷    西 征    , 岩  何 越  焉  ? 
huà wéi huánɡ xiónɡ , wū hé huó yān ? 
化  为  黄    熊    , 巫 何 活  焉  ? 
xián bō jù shǔ , pú huán shì yínɡ 。 
咸   播 秬 黍  , 莆 雚   是  营   。 
hé yóu bìnɡ tóu , ér ɡǔn jí xiū yínɡ ? 
何 由  并   投  , 而 鲧  疾 修  盈   ? 
bái ní yīnɡ fú , hú wéi cǐ tánɡ ? 
白  蜺 婴   茀 , 胡 为  此 堂   ? 
ān dé fū liánɡ yào , bù nénɡ ɡù zānɡ ? 
安 得 夫 良    药  , 不 能   固 臧   ? 
tiān shì cónɡ hénɡ , yánɡ lí yuán sǐ 。 
天   式  从   横   , 阳   离 爰   死 。 
dà niǎo hé mínɡ , fū yān sànɡ jué tǐ ? 
大 鸟   何 鸣   , 夫 焉  丧   厥  体 ? 
pínɡ hào qǐ yǔ , hé yǐ xìnɡ zhī ? 
蓱   号  起 雨 , 何 以 兴   之  ? 
zhuàn tǐ xié lù , hé yǐ yīnɡ zhī ? 
撰    体 胁  鹿 , 何 以 膺   之  ? 
áo dài shān biàn , hé yǐ ān zhī ? 
鳌 戴  山   抃   , 何 以 安 之  ? 
shì zhōu línɡ xínɡ , hé zhī qiān zhī ? 
释  舟   陵   行   , 何 之  迁   之  ? 
wéi jiāo zài hù , hé qiú yú sǎo ? 
惟  浇   在  户 , 何 求  于 嫂  ? 
hé shǎo kānɡ zhú quǎn , ér diān yǔn jué shǒu ? 
何 少   康   逐  犬   , 而 颠   陨  厥  首   ? 
nǚ qí fénɡ chánɡ , ér ɡuǎn tónɡ yuán zhǐ 。 
女 歧 缝   裳    , 而 馆   同   爰   止  。 
hé diān yì jué shǒu , ér qīn yǐ fénɡ dài ? 
何 颠   易 厥  首   , 而 亲  以 逢   殆  ? 
tānɡ móu yì lǚ , hé yǐ hòu zhī ? 
汤   谋  易 旅 , 何 以 厚  之  ? 
fù zhōu zhēn xún , hé dào qǔ zhī ? 
覆 舟   斟   寻  , 何 道  取 之  ? 
jié fá ménɡ shān , hé suǒ dé yān ? 
桀  伐 蒙   山   , 何 所  得 焉  ? 
mèi xī hé sì , tānɡ hé jí yān ? 
妹  嬉 何 肆 , 汤   何 殛 焉  ? 
shùn mǐn zài jiā , fù hé yǐ < yú qiónɡ > ? 
舜   闵  在  家  , 父 何 以 < 鱼 睘    > ? 
yáo bù yáo ɡào , èr nǚ hé qīn ? 
尧  不 姚  告  , 二 女 何 亲  ? 
jué ménɡ zài chū , hé suǒ yì yān ? 
厥  萌   在  初  , 何 所  意 焉  ? 
huánɡ tái shí chénɡ , shuí suǒ jí yān ? 
璜    台  十  成    , 谁   所  极 焉  ? 
dēnɡ lì wéi dì , shú dào shànɡ zhī ? 
登   立 为  帝 , 孰  道  尚    之  ? 
nǚ wā yǒu tǐ , shú zhì jiànɡ zhī ? 
女 娲 有  体 , 孰  制  匠    之  ? 
shùn fú jué dì , zhōnɡ rán wéi hài 。 
舜   服 厥  弟 , 终    然  为  害  。 
hé sì quǎn shǐ , ér jué shēn bù wēi bài ? 
何 肆 犬   豕  , 而 厥  身   不 危  败  ? 
wú huò qì ɡǔ , nán yuè shì zhǐ 。 
吴 获  迄 古 , 南  岳  是  止  。 
shú qī qù sī , dé liǎnɡ nán zǐ ? 
孰  期 去 斯 , 得 两    男  子 ? 
yuán hú shì yù , hòu dì shì xiǎnɡ 。 
缘   鹄 饰  玉 , 后  帝 是  飨    。 
hé chénɡ móu xià jié , zhōnɡ yǐ miè sànɡ ? 
何 承    谋  夏  桀  , 终    以 灭  丧   ? 
dì nǎi jiànɡ ɡuān , xià fénɡ yī zhì 。 
帝 乃  降    观   , 下  逢   伊 挚  。 
hé tiáo fànɡ zhì fá , ér lí fú dà shuō ? 
何 条   放   致  罚 , 而 黎 服 大 说   ? 
jiǎn dí zài tái kù hé yí ? xuán niǎo zhì yí nǚ hé xǐ ? 
简   狄 在  台  喾 何 宜 ? 玄   鸟   致  贻 女 何 喜 ? 
ɡāi bǐnɡ jì dé , jué fù shì zānɡ 。 
该  秉   季 德 , 厥  父 是  臧   。 
hú zhōnɡ bì yú yǒu hù , mù fū niú yánɡ ? 
胡 终    弊 于 有  扈 , 牧 夫 牛  羊   ? 
ɡān xié shí wǔ , hé yǐ huái zhī ? 
干  协  时  舞 , 何 以 怀   之  ? 
pínɡ xié màn fū , hé yǐ féi zhī ? 
平   胁  曼  肤 , 何 以 肥  之  ? 
yǒu hù mù shù , yún hé ér fénɡ ? 
有  扈 牧 竖  , 云  何 而 逢   ? 
jī chuánɡ xiān chū , qí mìnɡ hé cónɡ ? 
击 床     先   出  , 其 命   何 从   ? 
hénɡ bǐnɡ jì dé , yān dé fū pǔ niú ? 
恒   秉   季 德 , 焉  得 夫 朴 牛  ? 
hé wǎnɡ yínɡ bān lù , bú dàn hái lái ? 
何 往   营   班  禄 , 不 但  还  来  ? 
hūn wēi zūn jì , yǒu dí bù nínɡ 。 
昏  微  遵  迹 , 有  狄 不 宁   。 
hé mǐn niǎo cuì jí , fù zǐ sì qínɡ ? 
何 繁  鸟   萃  棘 , 负 子 肆 情   ? 
xuàn dì bìnɡ yín , wēi hài jué xiōnɡ 。 
眩   弟 并   淫  , 危  害  厥  兄    。 
hé biàn huà yǐ zuò zhà , ér hòu sì fénɡ chánɡ ? 
何 变   化  以 作  诈  , 而 后  嗣 逢   长    ? 
chénɡ tānɡ dōnɡ xún , yǒu shēn yuán jí 。 
成    汤   东   巡  , 有  莘   爰   极 。 
hé qǐ bǐ xiǎo chén , ér jí fēi shì dé ? 
何 乞 彼 小   臣   , 而 吉 妃  是  得 ? 
shuǐ bīn zhī mù , dé bǐ xiǎo zi 。 
水   滨  之  木 , 得 彼 小   子 。 
fū hé è  zhī , yìnɡ yǒu shēn zhī fù ? 
夫 何 恶 之  , 媵   有  莘   之  妇 ? 
tānɡ chū zhònɡ quán , fū hé zuì yóu ? 
汤   出  重    泉   , 夫 何 罪  尤  ? 
bú shènɡ xīn fá dì , fū shuí shǐ tiāo zhī ? 
不 胜    心  伐 帝 , 夫 谁   使  挑   之  ? 
huì cháo zhēnɡ ménɡ , hé jiàn wú qī ? 
会  朝   争    盟   , 何 践   吾 期 ? 
cānɡ niǎo qún fēi , shú shǐ cuì zhī ? 
苍   鸟   群  飞  , 孰  使  萃  之  ? 
liè jī zhòu ɡōnɡ , shū dàn bù jiā 。 
列  击 纣   躬   , 叔  旦  不 嘉  。 
hé qīn kuí fā , dìnɡ zhōu zhī mìnɡ yǐ zī jiē ? 
何 亲  揆  发 , 定   周   之  命   以 咨 嗟  ? 
shòu yīn tiān xià , qí wèi ān shī ? 
授   殷  天   下  , 其 位  安 施  ? 
fǎn chénɡ nǎi wánɡ , qí zuì yī hé ? 
反  成    乃  亡   , 其 罪  伊 何 ? 
zhēnɡ qiǎn fá qì , hé yǐ xínɡ zhī ? 
争    遣   伐 器 , 何 以 行   之  ? 
bìnɡ qū jī yì , hé yǐ jiānɡ zhī ? 
并   驱 击 翼 , 何 以 将    之  ? 
zhāo hòu chénɡ yóu , nán tǔ yuán dǐ 。 
昭   后  成    游  , 南  土 爰   底 。 
jué lì wéi hé , fénɡ bǐ bái zhì ? 
厥  利 惟  何 , 逢   彼 白  雉  ? 
mù wánɡ qiǎo měi , fū hé zhōu liú ? 
穆 王   巧   挴  , 夫 何 周   流  ? 
huán lǐ tiān xià , fū hé suǒ qiú ? 
环   理 天   下  , 夫 何 索  求  ? 
yāo fū yè xuàn , hé hào yú shì ? 
妖  夫 曳 衒   , 何 号  于 市  ? 
zhōu yōu shuí zhū ? yān dé fū bāo sì ? 
周   幽  谁   诛  ? 焉  得 夫 褒  姒 ? 
tiān mìnɡ fǎn cè , hé fá hé yòu ? 
天   命   反  侧 , 何 罚 何 佑  ? 
qí huán jiǔ huì , zú rán shēn shā 。 
齐 桓   九  会  , 卒 然  身   杀  。 
bǐ wánɡ zhòu zhī ɡōnɡ , shú shǐ luàn huò ? 
彼 王   纣   之  躬   , 孰  使  乱   惑  ? 
hé è  fǔ bì , chán chǎn shì fú ? 
何 恶 辅 弼 , 谗   谄   是  服 ? 
bǐ ɡān hé nì , ér yì chén zhī ? 
比 干  何 逆 , 而 抑 沉   之  ? 
léi kāi hé shùn , ér cì fēnɡ zhī ? 
雷  开  何 顺   , 而 赐 封   之  ? 
hé shènɡ rén zhī yì dé , zú qí yì fānɡ : 
何 圣    人  之  一 德 , 卒 其 异 方   : 
méi bó shòu hǎi , jī zǐ xiánɡ kuánɡ ? 
梅  伯 受   醢  , 箕 子 详    狂    ? 
jì wéi yuán zǐ , dì hé zhú zhī ? 
稷 维  元   子 , 帝 何 竺  之  ? 
tóu zhī yū bīnɡ shànɡ , niǎo hé yù zhī ? 
投  之  於 冰   上    , 鸟   何 燠 之  ? 
hé fénɡ ɡōnɡ jiā shǐ , shū nénɡ jiānɡ zhī ? 
何 冯   弓   挟  矢  , 殊  能   将    之  ? 
jì jīnɡ dì qiē jī , hé fénɡ chánɡ zhī ? 
既 惊   帝 切  激 , 何 逢   长    之  ? 
bó chānɡ hào shuāi , bǐnɡ biān zuò mù 。 
伯 昌    号  衰    , 秉   鞭   作  牧 。 
hé lìnɡ chè bǐ qí shè , mìnɡ yǒu yīn ɡuó ? 
何 令   彻  彼 岐 社  , 命   有  殷  国  ? 
qiān cánɡ jiù qí , hé nénɡ yī ? 
迁   藏   就  岐 , 何 能   依 ? 
yīn yǒu huò fù , hé suǒ jī ? 
殷  有  惑  妇 , 何 所  讥 ? 
shòu cì zī hǎi , xī bó shànɡ ɡào 。 
受   赐 兹 醢  , 西 伯 上    告  。 
hé qīn jiù shànɡ dì fá , yīn zhī mìnɡ yǐ bú jiù ? 
何 亲  就  上    帝 罚 , 殷  之  命   以 不 救  ? 
shī wànɡ zài sì , chānɡ hé shí ? 
师  望   在  肆 , 昌    何 识  ? 
ɡǔ dāo yánɡ shēnɡ , hòu hé xǐ ? 
鼓 刀  扬   声    , 后  何 喜 ? 
wǔ fā shā yīn , hé suǒ yì ? 
武 发 杀  殷  , 何 所  悒 ? 
zǎi shī jí zhàn , hé suǒ jí ? 
载  尸  集 战   , 何 所  急 ? 
bó lín zhì jīnɡ , wéi qí hé ɡù ? 
伯 林  雉  经   , 维  其 何 故 ? 
hé ɡǎn tiān yì dì , fū shuí wèi jù ? 
何 感  天   抑 墬 , 夫 谁   畏  惧 ? 
huánɡ tiān jí mìnɡ , wéi hé jiè zhī ? 
皇    天   集 命   , 惟  何 戒  之  ? 
shòu lǐ tiān xià , yòu shǐ zhì dài zhī ? 
受   礼 天   下  , 又  使  至  代  之  ? 
chū tānɡ chén zhì , hòu zī chénɡ fǔ 。 
初  汤   臣   挚  , 后  兹 承    辅 。 
hé zú ɡuān tānɡ , zūn shí zōnɡ xù ? 
何 卒 官   汤   , 尊  食  宗   绪 ? 
xūn hé 、 mènɡ shēnɡ , shǎo lí sàn wánɡ 。 
勋  阖 、 梦   生    , 少   离 散  亡   。 
hé zhuànɡ wǔ lì , nénɡ liú jué yán ? 
何 壮     武 厉 , 能   流  厥  严  ? 
pénɡ kēnɡ zhēn zhì , dì hé xiǎnɡ ? 
彭   铿   斟   雉  , 帝 何 飨    ? 
shòu shòu yǒnɡ duō , fū hé jiǔ chánɡ ? 
受   寿   永   多  , 夫 何 久  长    ? 
zhōnɡ yānɡ ɡònɡ mù , hòu hé nù ? 
中    央   共   牧 , 后  何 怒 ? 
fēnɡ é  wēi mìnɡ , lì hé ɡù ? 
蜂   蛾 微  命   , 力 何 固 ? 
jīnɡ nǚ cǎi wēi , lù hé yòu ? 
惊   女 采  薇  , 鹿 何 祐  ? 
běi zhì huí shuǐ , cuì hé xǐ ? 
北  至  回  水   , 萃  何 喜 ? 
xiōnɡ yǒu shì quǎn , dì hé yù ? 
兄    有  噬  犬   , 弟 何 欲 ? 
yì zhī yǐ bǎi liǎnɡ , zú wú lù ? 
易 之  以 百  两    , 卒 无 禄 ? 
bó mù léi diàn , ɡuī hé yōu ? 
薄 暮 雷  电   , 归  何 忧  ? 
jué yán bú fènɡ , dì hé qiú ? 
厥  严  不 奉   , 帝 何 求  ? 
fú nì xué chù , yuán hé yún ? 
伏 匿 穴  处  , 爰   何 云  ? 
jīnɡ xūn zuò shī , fū hé chánɡ ? 
荆   勋  作  师  , 夫 何 长    ? 
wù ɡuò ɡǎi ɡènɡ , wǒ yòu hé yán ? 
悟 过  改  更   , 我 又  何 言  ? 
wú ɡuānɡ zhēnɡ ɡuó , jiǔ yú shì shènɡ 。 
吴 光    争    国  , 久  余 是  胜    。 
hé huán chuān zì lǘ shè qiū línɡ , yuán chū zǐ wén ? 
何 环   穿    自 闾 社  丘  陵   , 爰   出  子 文  ? 
wú ɡào dǔ áo yǐ bù chánɡ 。 
吾 告  堵 敖 以 不 长    。 
hé shì shànɡ zì yǔ , zhōnɡ mínɡ mí zhānɡ ? 
何 试  上    自 予 , 忠    名   弥 彰    ? 

chǔ cí juǎn dì sì   jiǔ zhānɡ 
楚  辭 卷   第 四   九  章    

xī sònɡ 
惜 誦   


xī sònɡ yǐ zhì mǐn xī , fā fèn yǐ shū qínɡ 。 
惜 誦   以 致  愍  兮 , 發 憤  以 抒  情   。 


suǒ zuò zhōnɡ ér yán zhī xī , zhǐ cānɡ tiān yǐ wéi zhènɡ 。 
所  作  忠    而 言  之  兮 , 指  蒼   天   以 為  正    。 


lìnɡ wǔ dì yǐ zhé zhōnɡ xī , jiè liù shén yǔ xiànɡ fú 。 
令   五 帝 以 折  中    兮 , 戒  六  神   與 嚮    服 。 


bǐ shān chuān yǐ bèi yù xī , mìnɡ jiù yáo shǐ tinɡ zhí 。 
俾 山   川    以 備  御 兮 , 命   咎  繇  使  聽   直  。 


jié zhōnɡ chénɡ yǐ shì jūn xī , fǎn lí qún ér zhuì yóu 。 
竭  忠    誠    以 事  君  兮 , 反  離 群  而 贅   尤  。 


wànɡ xuān mèi yǐ bèi zhònɡ xī , dài mínɡ jūn qí zhī zhī 。 
忘   儇   媚  以 背  眾    兮 , 待  明   君  其 知  之  。 


yán yǔ xínɡ qí kě jì xī , qínɡ yǔ mào qí bú biàn 。 
言  與 行   其 可 跡 兮 , 情   與 貌  其 不 變   。 


ɡù xiànɡ chén mò ruò jūn xī , suó yǐ zhènɡ zhī bù yuǎn 。 
故 相    臣   莫 若  君  兮 , 所  以 證    之  不 遠   。 


wú yì xiān jūn ér hòu shēn xī , qiānɡ zhònɡ rén zhī suǒ chóu yě 。 
吾 誼 先   君  而 後  身   兮 , 羌    眾    人  之  所  仇   也 。 


zhuān wéi jūn ér wú tā xī , yòu zhònɡ zhào zhī suǒ chóu yě 。 
專    惟  君  而 無 他 兮 , 又  眾    兆   之  所  讎   也 。 


yī xīn ér bú yù xī , qiānɡ bù kě bǎo yě 。 
壹 心  而 不 豫 兮 , 羌    不 可 保  也 。 


jí qīn jūn ér wú tā xī , yǒu zhāo huò zhī dào yě 。 
疾 親  君  而 無 他 兮 , 有  招   禍  之  道  也 。 


sī jūn qí mò wǒ zhōnɡ xī , hū wànɡ shēn zhī jiàn pín 。 
思 君  其 莫 我 忠    兮 , 忽 忘   身   之  賤   貧  。 


shì jūn ér bú èr xī , mí bù zhī chǒnɡ zhī mén 。 
事  君  而 不 貳 兮 , 迷 不 知  寵    之  門  。 


zhōnɡ hé zuì yǐ yù fá xī , yì fēi yú xīn zhī suǒ zhì 。 
忠    何 罪  以 遇 罰 兮 , 亦 非  余 心  之  所  志  。 


xínɡ bù qún yǐ diān yuè xī , yòu zhònɡ zhào zhī suǒ tāi 。 
行   不 群  以 巔   越  兮 , 又  眾    兆   之  所  咍  。 


fēn fénɡ yóu yǐ lí bànɡ xī , jiǎn bù kě shì yě 。 
紛  逢   尤  以 離 謗   兮 , 謇   不 可 釋  也 。 


qínɡ shěn yì ér bù dá xī , yòu bì ér mò zhī bái yě 。 
情   沈   抑 而 不 達 兮 , 又  蔽 而 莫 之  白  也 。 


xīn yù yì yú chà chì xī , yòu mò chá yú zhī zhōnɡ qínɡ 。 
心  鬱 邑 余 侘  傺  兮 , 又  莫 察  余 之  中    情   。 


ɡù fán yán bù kě jié dài xī , yuàn chén zhì ér wú lù 。 
固 煩  言  不 可 結  詒  兮 , 願   陳   志  而 無 路 。 


tuì jìnɡ mò ér mò yú zhī xī , jìn hào hū yòu mò wú wén 。 
退  靜   默 而 莫 余 知  兮 , 進  號  呼 又  莫 吾 聞  。 


shēn chà chì zhī fán huò xī , zhōnɡ mèn mào zhī zhūn zhūn 。 
申   侘  傺  之  煩  惑  兮 , 中    悶  瞀  之  忳   忳   。 


xī yú mènɡ dēnɡ tiān xī , hún zhōnɡ dào ér wú hánɡ 。 
昔 余 夢   登   天   兮 , 魂  中    道  而 無 杭   。 


wú shǐ lì shén zhàn zhī xī , yuē : 
吾 使  厲 神   占   之  兮 , 曰  : 


「 yǒu zhì jí ér wú pánɡ 。 」 
「 有  志  極 而 無 旁   。 」 


zhōnɡ wēi dú yǐ lí yì xī , yuē jūn kě sī ér bù kě shì 。 
終    危  獨 以 離 異 兮 , 曰  君  可 思 而 不 可 恃  。 


ɡù zhònɡ kǒu qí shuò jīn xī , chū ruò shì ér fénɡ dài 。 
故 眾    口  其 鑠   金  兮 , 初  若  是  而 逢   殆  。 


chénɡ yū ɡēnɡ zhě ér chuī jī xī , hé bù biàn cǐ zhì yě ? 
懲    於 羹   者  而 吹   齏 兮 , 何 不 變   此 志  也 ? 


yù shì jiē ér dēnɡ tiān xī , yóu yǒu nǎnɡ zhī tài yě 。 
欲 釋  階  而 登   天   兮 , 猶  有  曩   之  態  也 。 


zhònɡ hài jù yǐ lí xīn xī , yòu hé yǐ wéi cǐ bàn yě ? 
眾    駭  遽 以 離 心  兮 , 又  何 以 為  此 伴  也 ? 


tónɡ jí ér yì lù xī , yòu hé yǐ wéi cǐ yuán yě ? 
同   極 而 異 路 兮 , 又  何 以 為  此 援   也 ? 


jìn shēn shēnɡ zhī xiào zǐ xī , fù xìn chán ér bù hǎo 。 
晉  申   生    之  孝   子 兮 , 父 信  讒   而 不 好  。 


xínɡ xìnɡ zhí ér bú yù xī , ɡǔn ɡōnɡ yònɡ ér bú jiù 。 
行   婞   直  而 不 豫 兮 , 鯀  功   用   而 不 就  。 


wú wén zuò zhōnɡ yǐ zào yuàn xī , hū wèi zhī ɡuò yán 。 
吾 聞  作  忠    以 造  怨   兮 , 忽 謂  之  過  言  。 


jiǔ zhé bì ér chénɡ yǐ xī , wú zhì jīn ér zhī qí xìn rán 。 
九  折  臂 而 成    醫 兮 , 吾 至  今  而 知  其 信  然  。 


zēnɡ yì jī ér zài shànɡ xī , wèi luo zhānɡ ér zài xià 。 
矰   弋 機 而 在  上    兮 , 罻  羅  張    而 在  下  。 


shè zhānɡ pì yǐ yú jūn xī , yuàn cè shēn ér wú suǒ 。 
設  張    辟 以 娛 君  兮 , 願   側 身   而 無 所  。 


yù shàn huái yǐ ɡān chì xī , kǒnɡ zhònɡ huàn ér lí yóu 。 
欲 儃   佪   以 干  傺  兮 , 恐   重    患   而 離 尤  。 


yù ɡāo fēi ér yuǎn jí xī , jūn wǎnɡ wèi nǚ hé zhī ? 
欲 高  飛  而 遠   集 兮 , 君  罔   謂  女 何 之  ? 


yù hénɡ bēn ér shī lù xī , jiān zhì ér bù rěn 。 
欲 橫   奔  而 失  路 兮 , 堅   志  而 不 忍  。 


bèi yīnɡ pàn yǐ jiāo tònɡ xī , xīn yù jié ér yū zhěn 。 
背  膺   牉  以 交   痛   兮 , 心  鬱 結  而 紆 軫   。 


táo mù lán yǐ jiǎo huì xī , zuò shēn jiāo yǐ wéi liánɡ 。 
檮  木 蘭  以 矯   蕙  兮 , 糳  申   椒   以 為  糧    。 


bō jiānɡ lí yǔ zī jú xī , yuàn chūn rì yǐ wéi qiǔ fānɡ 。 
播 江    離 與 滋 菊 兮 , 願   春   日 以 為  糗  芳   。 


kǒnɡ qínɡ zhì zhī bú xìn xī , ɡù zhònɡ zhù yǐ zì mínɡ 。 
恐   情   質  之  不 信  兮 , 故 重    著  以 自 明   。 


jiǎo zī mèi yǐ sī chu xī , yuàn cénɡ sī ér yuǎn shēn 。 
矯   茲 媚  以 私 處  兮 , 願   曾   思 而 遠   身   。 
shè jiānɡ 
涉  江    


yú yòu hǎo cǐ qí fú xī , nián jì lǎo ér bù shuāi 。 
余 幼  好  此 奇 服 兮 , 年   既 老  而 不 衰    。 


dài chánɡ jiá zhī lù lí xī , ɡuàn qiē yún zhī cuī wéi 。 
帶  長    鋏  之  陸 離 兮 , 冠   切  雲  之  崔  嵬  。 


bèi mínɡ yuè xī pèi bǎo lù , shì hùn zhuó ér mò yú zhī xī 。 
被  明   月  兮 珮  寶  璐 , 世  溷  濁   而 莫 余 知  兮 。 


wú fānɡ ɡāo chí ér bú ɡù , jià qīnɡ qiú xī cān bái chī 。 
吾 方   高  馳  而 不 顧 , 駕  青   虯  兮 驂  白  螭  。 


wú yǔ zhònɡ huá yóu xī yáo zhī pǔ , dēnɡ kūn lún xī shí yù yīnɡ 。 
吾 與 重    華  遊  兮 瑤  之  圃 , 登   崑  崙  兮 食  玉 英   。 


yǔ tiān dì xī tónɡ shòu , yǔ rì yuè xī qí ɡuānɡ 。 
與 天   地 兮 同   壽   , 與 日 月  兮 齊 光    。 


āi nán yí zhī mò wú zhī xī , dàn yú jì hū jiānɡ 、 xiānɡ 。 
哀 南  夷 之  莫 吾 知  兮 , 旦  余 濟 乎 江    、 湘    。 


chénɡ è  zhǔ ér fǎn ɡù xī , èi qiū dōnɡ zhī xù fēnɡ 。 
乘    鄂 渚  而 反  顧 兮 , 欸 秋  冬   之  緒 風   。 


bù yú mǎ xī shān ɡāo , dǐ yú chē xī fānɡ lín 。 
步 余 馬 兮 山   皋  , 邸 余 車  兮 方   林  。 


chénɡ línɡ chuán yú shànɡ yuán xī , qí wú bǎnɡ yǐ jī tài 。 
乘    舲   船    余 上    沅   兮 , 齊 吳 榜   以 擊 汰  。 


chuán rónɡ yǔ ér bú jìn xī , yān huí shuǐ ér nínɡ zhì 。 
船    容   與 而 不 進  兮 , 淹  回  水   而 凝   滯  。 


cháo fā wǎnɡ zhǔ xī , xī sù chén yánɡ 。 
朝   發 枉   陼  兮 , 夕 宿 辰   陽   。 


ɡǒu yú xīn qí duān zhí xī , suī pì yuǎn zhī hé shānɡ ! 
苟  余 心  其 端   直  兮 , 雖  僻 遠   之  何 傷    ! 


rù xù pǔ yú shàn huái xī , mí bù zhī wú suǒ rú 。 
入 漵 浦 余 儃   佪   兮 , 迷 不 知  吾 所  如 。 


shēn lín yǎo yǐ mínɡ mínɡ xī , nǎi yuán yòu zhī suǒ jū 。 
深   林  杳  以 冥   冥   兮 , 乃  猿   狖  之  所  居 。 


shān jùn ɡāo yǐ bì rì xī , xià yōu huì yǐ duō yǔ 。 
山   峻  高  以 蔽 日 兮 , 下  幽  晦  以 多  雨 。 


xiàn xuě fēn qí wú yín xī , yún fēi fēi ér chénɡ yǔ 。 
霰   雪  紛  其 無 垠  兮 , 雲  霏  霏  而 承    宇 。 


āi wú shēnɡ zhī wú lè xī , yōu dú chu hū shān zhōnɡ 。 
哀 吾 生    之  無 樂 兮 , 幽  獨 處  乎 山   中    。 


wú bù nénɡ biàn xīn ér cónɡ sú xī , ɡù jiānɡ chóu kǔ ér zhōnɡ qiónɡ 。 
吾 不 能   變   心  而 從   俗 兮 , 固 將    愁   苦 而 終    窮    。 


jiē yú kūn shǒu xī , sānɡ hù luǒ xínɡ 。 
接  輿 髡  首   兮 , 桑   扈 臝  行   。 


zhōnɡ bú bì yònɡ xī , xiàn bú bì yǐ 。 
忠    不 必 用   兮 , 賢   不 必 以 。 


wǔ zǐ fénɡ yānɡ xī , bǐ ɡān zū hǎi 。 
伍 子 逢   殃   兮 , 比 干  菹 醢  。 


yǔ qián shì ér jiē rán xī , wú yòu hé yuàn hū jīn zhī rén ! 
與 前   世  而 皆  然  兮 , 吾 又  何 怨   乎 今  之  人  ! 


yú jiānɡ dǒnɡ dào ér bú yù xī , ɡù jiānɡ zhònɡ hūn ér zhōnɡ shēn 。 
余 將    董   道  而 不 豫 兮 , 固 將    重    昏  而 終    身   。 


luàn yuē : 
亂   曰  : 


luán niǎo fènɡ huánɡ , rì yǐ yuǎn xī 。 
鸞   鳥   鳳   皇    , 日 以 遠   兮 。 


yàn què wū què , cháo tánɡ tán xī 。 
燕  雀  烏 鵲  , 巢   堂   壇  兮 。 


lù shēn xīn yí , sǐ lín báo xī 。 
露 申   辛  夷 , 死 林  薄  兮 。 


xīnɡ sào bìnɡ yù , fānɡ bù dé báo xī 。 
腥   臊  並   御 , 芳   不 得 薄  兮 。 


yīn yánɡ yì wèi , shí bù dɑnɡ xī 。 
陰  陽   易 位  , 時  不 當   兮 。 


huái xìn chà chì , hū hū wú jiānɡ xínɡ xī 。 
懷   信  侘  傺  , 忽 乎 吾 將    行   兮 。 
āi yǐnɡ 
哀 郢   


huánɡ tiān zhī bù chún mìnɡ xī , hé bǎi xìnɡ zhī zhèn qiān ? 
皇    天   之  不 純   命   兮 , 何 百  姓   之  震   愆   ? 


mín lí sàn ér xiānɡ shī xī , fānɡ zhònɡ chūn ér dōnɡ qiān 。 
民  離 散  而 相    失  兮 , 方   仲    春   而 東   遷   。 


qù ɡù xiànɡ ér jiù yuǎn xī , zūn jiānɡ 、 xià yǐ liú wánɡ 。 
去 故 鄉    而 就  遠   兮 , 遵  江    、 夏  以 流  亡   。 


chū ɡuó mén ér zhěn huái xī , jiǎ zhī cháo wú yǐ xínɡ 。 
出  國  門  而 軫   懷   兮 , 甲  之  晁   吾 以 行   。 


fā yǐnɡ dōu ér qù lǘ xī , chāo huānɡ hū qí yān jí ? 
發 郢   都  而 去 閭 兮 , 怊   荒    忽 其 焉  極 ? 


jí qí yánɡ yǐ rónɡ yǔ xī , āi jiàn jūn ér bú zài dé 。 
楫 齊 揚   以 容   與 兮 , 哀 見   君  而 不 再  得 。 


wànɡ chánɡ qiū ér tài xī xī , tì yín yín qí ruò xiàn 。 
望   長    楸  而 太  息 兮 , 涕 淫  淫  其 若  霰   。 


ɡuò xià shǒu ér xī fú xī , ɡù lónɡ mén ér bú jiàn 。 
過  夏  首   而 西 浮 兮 , 顧 龍   門  而 不 見   。 


xīn chán yuán ér shānɡ huái xī , miǎo bù zhī qí suǒ zhí 。 
心  嬋   媛   而 傷    懷   兮 , 眇   不 知  其 所  蹠  。 


shùn fēnɡ bō yǐ cónɡ liú xī , yān yánɡ yánɡ ér wéi kè 。 
順   風   波 以 從   流  兮 , 焉  洋   洋   而 為  客 。 


línɡ yánɡ hóu zhī fàn làn xī , hū áo xiánɡ zhī yān báo ? 
淩   陽   侯  之  氾  濫  兮 , 忽 翱 翔    之  焉  薄  ? 


xīn kuā jié ér bù jiě xī , sī jiǎn chǎn ér bú shì 。 
心  絓  結  而 不 解  兮 , 思 蹇   產   而 不 釋  。 


jiānɡ yùn zhōu ér xià fú xī , shànɡ dònɡ tínɡ ér xià jiānɡ 。 
將    運  舟   而 下  浮 兮 , 上    洞   庭   而 下  江    。 


qù zhōnɡ ɡǔ zhī suǒ jū xī , jīn xiāo yáo ér lái dōnɡ 。 
去 終    古 之  所  居 兮 , 今  逍   遙  而 來  東   。 


qiānɡ linɡ hún zhī yù ɡuī xī , hé xū yú ér wànɡ fǎn ! 
羌    靈   魂  之  欲 歸  兮 , 何 須 臾 而 忘   反  ! 


bèi xià pǔ ér xī sī xī , āi ɡù dū zhī rì yuǎn 。 
背  夏  浦 而 西 思 兮 , 哀 故 都 之  日 遠   。 


dēnɡ dà fén yǐ yuǎn wànɡ xī , liáo yǐ shū wú yōu xīn 。 
登   大 墳  以 遠   望   兮 , 聊   以 舒  吾 憂  心  。 


āi zhōu tǔ zhī pínɡ lè xī , bēi jiānɡ jiè zhī yí fēnɡ 。 
哀 州   土 之  平   樂 兮 , 悲  江    介  之  遺 風   。 


dɑnɡ línɡ yánɡ zhī yān zhì xī , miǎo nán dù zhī yān rú ? 
當   陵   陽   之  焉  至  兮 , 淼   南  渡 之  焉  如 ? 


cénɡ bù zhī xià zhī wéi qiū xī , shú liǎnɡ dōnɡ mén zhī kě wú ? 
曾   不 知  夏  之  為  丘  兮 , 孰  兩    東   門  之  可 蕪 ? 


xīn bù yí zhī chánɡ jiǔ xī , yōu yǔ chóu qí xiānɡ jiē 。 
心  不 怡 之  長    久  兮 , 憂  與 愁   其 相    接  。 


wéi yǐnɡ lù zhī yáo yuǎn xī , jiānɡ yǔ xià zhī bù kě shè 。 
惟  郢   路 之  遙  遠   兮 , 江    與 夏  之  不 可 涉  。 


hū ruò qù bú xìn xī , zhì jīn jiǔ nián ér bú fù 。 
忽 若  去 不 信  兮 , 至  今  九  年   而 不 復 。 


cǎn yù yù ér bù tōnɡ xī , jiǎn chà chì ér hán qī 。 
慘  鬱 鬱 而 不 通   兮 , 蹇   侘  傺  而 含  慼 。 


wài chénɡ huɑn zhī zhuó yuē xī , chén rěn ruò ér nán chí 。 
外  承    歡   之  汋   約  兮 , 諶   荏  弱  而 難  持  。 


zhōnɡ zhàn zhàn ér yuàn jìn xī , dù bèi lí ér zhānɡ zhī 。 
忠    湛   湛   而 願   進  兮 , 妒 被  離 而 鄣    之  。 


yáo 、 shùn zhī kànɡ xínɡ xī , liào yǎo yǎo ér báo tiān 。 
堯  、 舜   之  抗   行   兮 , 瞭   杳  杳  而 薄  天   。 


zhònɡ chán rén zhī jí dù xī , bèi yǐ bù cí zhī wěi mínɡ 。 
眾    讒   人  之  嫉 妒 兮 , 被  以 不 慈 之  偽  名   。 


zēnɡ yùn lùn zhī xiū měi xī , hǎo fū rén zhī □ kǎi 。 
憎   慍  惀  之  修  美  兮 , 好  夫 人  之  □ 慨  。 


zhònɡ qiè dié ér rì jìn xī , měi chāo yuǎn ér yú mài 。 
眾    踥  蹀  而 日 進  兮 , 美  超   遠   而 踰 邁  。 


luàn yuē : 
亂   曰  : 


màn yú zì yǐ liú ɡuān xī , jì yī fǎn zhī hé shí ? 
曼  余 自 以 流  觀   兮 , 冀 壹 反  之  何 時  ? 


niǎo fēi fǎn ɡù xiànɡ xī , hú sǐ bì shǒu qiū 。 
鳥   飛  反  故 鄉    兮 , 狐 死 必 首   丘  。 


xìn fēi wú zuì ér qì zhú xī , hé rì yè ér wànɡ zhī ? 
信  非  吾 罪  而 棄 逐  兮 , 何 日 夜 而 忘   之  ? 
chōu sī 
抽   思 


xīn yù yù zhī yōu sī xī , dú yǒnɡ tàn hū zēnɡ shānɡ 。 
心  鬱 鬱 之  憂  思 兮 , 獨 永   歎  乎 增   傷    。 


sī jiǎn chǎn zhī bú shì xī , màn zāo yè zhī fānɡ chánɡ 。 
思 蹇   產   之  不 釋  兮 , 曼  遭  夜 之  方   長    。 


bēi qiū fēnɡ zhī dònɡ rónɡ xī , hé huí jí zhī fú fú ! 
悲  秋  風   之  動   容   兮 , 何 回  極 之  浮 浮 ! 


shù wéi sūn zhī duō nù xī , shānɡ yú xīn zhī yǒu yǒu 。 
數  惟  蓀  之  多  怒 兮 , 傷    余 心  之  懮  懮  。 


yuàn yáo qǐ ér hénɡ bēn xī , lǎn mín yóu yǐ zì zhēn 。 
願   搖  起 而 橫   奔  兮 , 覽  民  尤  以 自 鎮   。 


jié wēi qínɡ yǐ chén cí xī , jiǎo yǐ yí fū měi rén 。 
結  微  情   以 陳   辭 兮 , 矯   以 遺 夫 美  人  。 


xī jūn yǔ wǒ chénɡ yán xī , yuē : 
昔 君  與 我 成    言  兮 , 曰  : 


「 huánɡ hūn yǐ wéi qī 。 」 
「 黃    昏  以 為  期 。 」 


qiānɡ zhōnɡ dào ér huí pàn xī , fǎn jì yǒu cǐ tā zhì 。 
羌    中    道  而 回  畔  兮 , 反  既 有  此 他 志  。 


jiāo wú yǐ qí méi hǎo xī , lǎn yú yǐ qí xiū kuā 。 
憍   吾 以 其 美  好  兮 , 覽  余 以 其 修  姱  。 


yǔ yú yán ér bú xìn xī , ɡài wéi yú ér zào nù 。 
與 余 言  而 不 信  兮 , 蓋  為  余 而 造  怒 。 


yuàn chénɡ jiān ér zì chá xī , xīn zhèn dào ér bù ɡǎn 。 
願   承    閒   而 自 察  兮 , 心  震   悼  而 不 敢  。 


bēi yí yóu ér jì jìn xī , xīn dá shānɡ zhī dàn dàn 。 
悲  夷 猶  而 冀 進  兮 , 心  怛 傷    之  憺  憺  。 


zī lì qínɡ yǐ chén cí xī , sūn xiánɡ lónɡ ér bù wén 。 
茲 歷 情   以 陳   辭 兮 , 蓀  詳    聾   而 不 聞  。 


ɡù qiē rén zhī bú mèi xī , zhònɡ ɡuǒ yǐ wǒ wéi huàn 。 
固 切  人  之  不 媚  兮 , 眾    果  以 我 為  患   。 


chū wú suǒ chén zhī ɡěnɡ zhù xī , qǐ bú zhì jīn qí yōnɡ zhǐ ? 
初  吾 所  陳   之  耿   著  兮 , 豈 不 至  今  其 庸   止  ? 


hé dú lè sī zhī jiǎn jiǎn xī ? 
何 獨 樂 斯 之  蹇   蹇   兮 ? 


yuàn sūn měi zhī kě wán 。 
願   蓀  美  之  可 完  。 


wànɡ sān wǔ yǐ wéi xiànɡ xī , zhǐ pénɡ xián yǐ wéi yí 。 
望   三  五 以 為  像    兮 , 指  彭   咸   以 為  儀 。 


fū hé jí ér bú zhì xī , ɡù yuǎn wén ér nán kuī 。 
夫 何 極 而 不 至  兮 , 故 遠   聞  而 難  虧  。 


shàn bù yóu wài lái xī , mínɡ bù ké yǐ xū zuò 。 
善   不 由  外  來  兮 , 名   不 可 以 虛 作  。 


shú wú shī ér yǒu bào xī , shú bù shí ér yǒu huò ? 
孰  無 施  而 有  報  兮 , 孰  不 實  而 有  穫  ? 


shǎo ɡē yuē : 
少   歌 曰  : 


yǔ měi rén chōu yuàn xī , bìnɡ rì yè ér wú zhènɡ 。 
與 美  人  抽   怨   兮 , 并   日 夜 而 無 正    。 


jiāo wú yǐ qí méi hǎo xī , áo zhèn cí ér bù tinɡ 。 
憍   吾 以 其 美  好  兮 , 敖 朕   辭 而 不 聽   。 


chànɡ yuē : 
倡    曰  : 


yǒu niǎo zì nán xī , lái jí hàn běi 。 
有  鳥   自 南  兮 , 來  集 漢  北  。 


hǎo kuā jiā lì xī , pàn dú chu cǐ yì yù 。 
好  姱  佳  麗 兮 , 牉  獨 處  此 異 域 。 


jì qiónɡ dú ér bù qún xī , yòu wú liánɡ méi zài qí cè 。 
既 惸    獨 而 不 群  兮 , 又  無 良    媒  在  其 側 。 


dào zhuó yuǎn ér rì wànɡ xī , yuàn zì shēn ér bù dé 。 
道  卓   遠   而 日 忘   兮 , 願   自 申   而 不 得 。 


wànɡ běi shān ér liú tì xī , lín liú shuǐ ér tài xī 。 
望   北  山   而 流  涕 兮 , 臨  流  水   而 太  息 。 


wànɡ mènɡ xià zhī duǎn yè xī , hé huì mínɡ zhī ruò suì ! 
望   孟   夏  之  短   夜 兮 , 何 晦  明   之  若  歲  ! 


wéi yǐnɡ lù zhī liáo yuǎn xī , hún yì xī ér jiǔ shì 。 
惟  郢   路 之  遼   遠   兮 , 魂  一 夕 而 九  逝  。 


cénɡ bù zhī lù zhī qū zhí xī , nán zhǐ yuè yǔ liè xīnɡ 。 
曾   不 知  路 之  曲 直  兮 , 南  指  月  與 列  星   。 


yuàn jìnɡ shì ér bù dé xī , hún shí lù zhī yínɡ yínɡ 。 
願   徑   逝  而 不 得 兮 , 魂  識  路 之  營   營   。 


hé linɡ hún zhī xìn zhí xī , rén zhī xīn bù yǔ wú xīn tónɡ ! 
何 靈   魂  之  信  直  兮 , 人  之  心  不 與 吾 心  同   ! 


lǐ ruò ér méi bù tōnɡ xī , shànɡ bù zhī yú zhī cónɡ rónɡ 。 
理 弱  而 媒  不 通   兮 , 尚    不 知  余 之  從   容   。 


luàn yuē : 
亂   曰  : 


chánɡ lài tuān liú , sù jiānɡ tán xī 。 
長    瀨  湍   流  , 泝 江    潭  兮 。 


kuánɡ ɡù nán xínɡ , liáo yǐ yú xīn xī 。 
狂    顧 南  行   , 聊   以 娛 心  兮 。 


zhěn shí wǎi wéi , jiǎn wú yuàn xī 。 
軫   石  崴  嵬  , 蹇   吾 願   兮 。 


chāo huí zhì dù , xínɡ yǐn jìn xī 。 
超   回  志  度 , 行   隱  進  兮 。 


dī huái yí yóu , sù běi ɡū xī 。 
低 徊   夷 猶  , 宿 北  姑 兮 。 


fán yuān mào rónɡ , shí pèi cú xī 。 
煩  冤   瞀  容   , 實  沛  徂 兮 。 


chóu tàn kǔ shén , linɡ yáo sī xī 。 
愁   嘆  苦 神   , 靈   遙  思 兮 。 


lù yuǎn chu yōu , yòu wú xínɡ méi xī 。 
路 遠   處  幽  , 又  無 行   媒  兮 。 


dào sī zuò sònɡ , liáo yǐ zì jiù xī 。 
道  思 作  頌   , 聊   以 自 救  兮 。 


yōu xīn bù suí , sī yán shuí ɡào xī ! 
憂  心  不 遂  , 斯 言  誰   告  兮 ! 
huái shā 
懷   沙  


tāo tāo mènɡ xià xī , cǎo mù mǎnɡ mǎnɡ 。 
滔  滔  孟   夏  兮 , 草  木 莽   莽   。 


shānɡ huái yǒnɡ āi xī , ɡǔ jǔ nán tǔ 。 
傷    懷   永   哀 兮 , 汩 沮 南  土 。 


xuàn xī yǎo yǎo , kǒnɡ jìnɡ yōu mò 。 
眴   兮 杳  杳  , 孔   靜   幽  默 。 


yù jié yū zhěn xī , lí mǐn ér chánɡ jū 。 
鬱 結  紆 軫   兮 , 離 愍  而 長    鞠 。 


fǔ qínɡ xiào zhì xī , yuān qū ér zì yì 。 
撫 情   效   志  兮 , 冤   屈 而 自 抑 。 


wán fānɡ yǐ wéi huán xī , chánɡ dù wèi tì 。 
刓  方   以 為  圜   兮 , 常    度 未  替 。 


yì chū běn dí xī , jūn zǐ suǒ bǐ 。 
易 初  本  迪 兮 , 君  子 所  鄙 。 


zhānɡ huà zhì mò xī , qián tú wèi ɡǎi 。 
章    畫  志  墨 兮 , 前   圖 未  改  。 


nèi hòu zhì zhènɡ xī , dà rén suǒ shènɡ 。 
內  厚  質  正    兮 , 大 人  所  晟    。 


qiǎo chuí bù zhuó xī , shú chá qí kuí zhènɡ 。 
巧   陲   不 斲   兮 , 孰  察  其 揆  正    。 


xuán wén chu yōu xī , měnɡ sǒu wèi zhī bù zhānɡ 。 
玄   文  處  幽  兮 , 矇   瞍  謂  之  不 章    。 


lí lóu wēi dì xī , ɡǔ wèi zhī bù mínɡ 。 
離 婁  微  睇 兮 , 瞽 謂  之  不 明   。 


biàn bái yǐ wéi hēi xī , dǎo shànɡ yǐ wéi xià 。 
變   白  以 為  黑  兮 , 倒  上    以 為  下  。 


fènɡ huánɡ zài nú xī , jī wù xiánɡ wǔ 。 
鳳   皇    在  笯 兮 , 雞 鶩 翔    舞 。 


tónɡ róu yù shí xī , yí ɡài ér xiānɡ liànɡ 。 
同   糅  玉 石  兮 , 一 概  而 相    量    。 


fū wéi dǎnɡ rén bǐ ɡù xī , qiānɡ bù zhī yú zhī suǒ zānɡ 。 
夫 惟  黨   人  鄙 固 兮 , 羌    不 知  余 之  所  臧   。 


rèn zhònɡ zǎi shènɡ xī , xiàn zhì ér bú jì 。 
任  重    載  盛    兮 , 陷   滯  而 不 濟 。 


huái jǐn wò yú xī , qiónɡ bù zhī suǒ shì 。 
懷   瑾  握 瑜 兮 , 窮    不 知  所  示  。 


yì quǎn qún fèi xī , fèi suǒ ɡuài yě 。 
邑 犬   群  吠  兮 , 吠  所  怪   也 。 


fēi jùn yí jié xī , ɡù yōnɡ tài yě 。 
非  俊  疑 傑  兮 , 固 庸   態  也 。 


wén zhì shū nèi xī , zhònɡ bù zhī yú zhī yì cǎi 。 
文  質  疏  內  兮 , 眾    不 知  余 之  異 采  。 


cái pǔ wěi jī xī , mò zhī yú zhī suó yǒu 。 
材  朴 委  積 兮 , 莫 知  余 之  所  有  。 


zhònɡ rén xí yì xī , jǐn hòu yǐ wéi fēnɡ 。 
重    仁  襲 義 兮 , 謹  厚  以 為  豐   。 


zhònɡ huá bù kě è  xī , shú zhī yú zhī cónɡ rónɡ ! 
重    華  不 可 遻 兮 , 孰  知  余 之  從   容   ! 


ɡǔ ɡù yǒu bú bìnɡ xī , qǐ zhī hé qí ɡù ! 
古 固 有  不 並   兮 , 豈 知  何 其 故 ! 


tānɡ 、 yǔ jiǔ yuǎn xī , miǎo ér bù kě mù 。 
湯   、 禹 久  遠   兮 , 邈   而 不 可 慕 。 


chénɡ lián ɡǎi fèn xī , yì xīn ér zì qiánɡ 。 
懲    連   改  忿  兮 , 抑 心  而 自 強    。 


lí mǐn ér bù qiān xī , yuàn zhì zhī yǒu xiànɡ 。 
離 閔  而 不 遷   兮 , 願   志  之  有  像    。 


jìn lù běi cì xī , rì mèi mèi qí jiānɡ mù 。 
進  路 北  次 兮 , 日 昧  昧  其 將    暮 。 


shū yōu yú āi xī , xiàn zhī yǐ dà ɡù 。 
舒  憂  娛 哀 兮 , 限   之  以 大 故 。 


luàn yuē : 
亂   曰  : 


hào hào yuán 、 xiānɡ , fēn liú mì xī 。 
浩  浩  沅   、 湘    , 分  流  汨 兮 。 


xiū lù yōu cè , dào yuǎn hū xī 。 
修  路 幽  蓛 , 道  遠   忽 兮 。 


huái zhì bào qīnɡ , dú wú pǐ xī 。 
懷   質  抱  青   , 獨 無 匹 兮 。 


bó lè jì méi , jì yān chénɡ xī 。 
伯 樂 既 沒  , 驥 焉  程    兮 。 


mín shēnɡ bǐnɡ mìnɡ , ɡè yǒu suǒ cuò xī 。 
民  生    稟   命   , 各 有  所  錯  兮 。 


dìnɡ xīn ɡuǎnɡ zhì , yú hé wèi jù xī ! 
定   心  廣    志  , 余 何 畏  懼 兮 ! 


cénɡ shānɡ yuán āi , yǒnɡ tàn kuì xī 。 
曾   傷    爰   哀 , 永   歎  喟  兮 。 


shì hùn zhuó mò wú zhī , rén xīn bù kě wèi xī 。 
世  溷  濁   莫 吾 知  , 人  心  不 可 謂  兮 。 


zhī sǐ bù kě rànɡ , yuàn wù ài xī 。 
知  死 不 可 讓   , 願   勿 愛 兮 。 


mínɡ ɡào jūn zǐ , wú jiānɡ yǐ wéi lèi xī 。 
明   告  君  子 , 吾 將    以 為  類  兮 。 
sī měi rén 
思 美  人  


sī měi rén xī , lǎn tì ér zhù yí 。 
思 美  人  兮 , 攬  涕 而 佇  眙 。 


méi jué lù zǔ xī , yán bù kě jié ér dài 。 
媒  絕  路 阻 兮 , 言  不 可 結  而 詒  。 


jiǎn jiǎn zhī fán yuān xī , xiàn zhì ér bù fā 。 
蹇   蹇   之  煩  冤   兮 , 陷   滯  而 不 發 。 


shēn dàn yǐ shū zhōnɡ qínɡ xī , zhì chén wǎn ér mò dá 。 
申   旦  以 舒  中    情   兮 , 志  沉   菀  而 莫 達 。 


yuàn jì yán yū fú yún xī , yù fēnɡ lónɡ ér bù jiānɡ 。 
願   寄 言  於 浮 雲  兮 , 遇 豐   隆   而 不 將    。 


yīn ɡuī niǎo ér zhì cí xī , qiānɡ xùn ɡāo ér nán dɑnɡ 。 
因  歸  鳥   而 致  辭 兮 , 羌    迅  高  而 難  當   。 


ɡāo xīn zhī linɡ shènɡ xī , zāo xuán niǎo ér zhì dài 。 
高  辛  之  靈   晟    兮 , 遭  玄   鳥   而 致  詒  。 


yù biàn jié yǐ cónɡ sú xī , kuì yì chū ér qū zhì 。 
欲 變   節  以 從   俗 兮 , 媿  易 初  而 屈 志  。 


dú lì nián ér lí mǐn xī , qiānɡ fénɡ xīn yóu wèi huà 。 
獨 歷 年   而 離 愍  兮 , 羌    馮   心  猶  未  化  。 


nínɡ yǐn mǐn ér shòu kǎo xī , hé biàn yì zhī kě wéi 。 
寧   隱  閔  而 壽   考  兮 , 何 變   易 之  可 為  。 


zhī qián zhé zhī bù suí xī , wèi ɡǎi cǐ dù 。 
知  前   轍  之  不 遂  兮 , 未  改  此 度 。 


chē jì fù ér mǎ diān xī , jiǎn dú huái cǐ yì lù 。 
車  既 覆 而 馬 顛   兮 , 蹇   獨 懷   此 異 路 。 


lè qí jì ér ɡènɡ jià xī , zào fù wéi wǒ cāo zhī 。 
勒 騏 驥 而 更   駕  兮 , 造  父 為  我 操  之  。 


qiān qūn cì ér wù qū xī , liáo jià rì yǐ xū shí 。 
遷   逡  次 而 勿 驅 兮 , 聊   假  日 以 須 時  。 


zhǐ bō zhǒnɡ zhī xī wēi xī , yǔ xūn huánɡ yǐ wéi qī 。 
指  嶓 冢    之  西 隈  兮 , 與 纁  黃    以 為  期 。 


kāi chūn fā suì xī , bái rì chū zhī yōu yōu 。 
開  春   發 歲  兮 , 白  日 出  之  悠  悠  。 


wú jiānɡ tānɡ zhì ér yú lè xī , zūn jiānɡ 、 xià yǐ yú yōu 。 
吾 將    蕩   志  而 愉 樂 兮 , 遵  江    、 夏  以 娛 憂  。 


lǎn dà báo zhī fānɡ chén xī , qiān chánɡ zhōu zhī sù mǎnɡ 。 
攬  大 薄  之  芳   茞   兮 , 搴   長    洲   之  宿 莽   。 


xī wú bù jí ɡǔ rén xī , wú shuí yǔ wán cǐ fānɡ cǎo 。 
惜 吾 不 及 古 人  兮 , 吾 誰   與 玩  此 芳   草  。 


jiě biǎn báo yǔ zá cài xī , bèi yǐ wéi jiāo pèi 。 
解  萹   薄  與 雜 菜  兮 , 備  以 為  交   佩  。 


pèi bīn fēn yǐ liáo zhuǎn xī , suí wěi jué ér lí yì 。 
佩  繽  紛  以 繚   轉    兮 , 遂  萎  絕  而 離 異 。 


wú qiě shàn huái yǐ yú yōu xī , ɡuān nán rén zhī biàn tài 。 
吾 且  儃   佪   以 娛 憂  兮 , 觀   南  人  之  變   態  。 


qiè kuài zài qí zhōnɡ xīn xī , yánɡ jué pínɡ ér bú sì 。 
竊  快   在  其 中    心  兮 , 揚   厥  憑   而 不 俟 。 


fānɡ yǔ zé qí zá róu xī , qiānɡ fānɡ huá zì zhōnɡ chū 。 
芳   與 澤 其 雜 糅  兮 , 羌    芳   華  自 中    出  。 


fēn yù yù qí yuǎn zhēnɡ xī , mǎn nèi ér wài yánɡ 。 
紛  郁 郁 其 遠   蒸    兮 , 滿  內  而 外  揚   。 


qínɡ yǔ zhì xìn kě bǎo xī , qiānɡ jū bì ér wén zhānɡ 。 
情   與 質  信  可 保  兮 , 羌    居 蔽 而 聞  章    。 


lìnɡ bì lì yǐ wéi lǐ xī , dàn ju zhǐ ér yuán mù 。 
令   薜 荔 以 為  理 兮 , 憚  舉 趾  而 緣   木 。 


yīn fú rónɡ ér wéi méi xī , dàn qiān chánɡ ér rú zú 。 
因  芙 蓉   而 為  媒  兮 , 憚  褰   裳    而 濡 足 。 


dēnɡ ɡāo wú bù shuō xī , rù xià wú bù nénɡ 。 
登   高  吾 不 說   兮 , 入 下  吾 不 能   。 


ɡù zhèn xínɡ zhī bù fú xī , rán rónɡ yǔ ér hú yí 。 
固 朕   形   之  不 服 兮 , 然  容   與 而 狐 疑 。 


ɡuǎnɡ suí qián huà xī , wèi ɡǎi cǐ dù yě 。 
廣    遂  前   畫  兮 , 未  改  此 度 也 。 


mìnɡ zé chu yōu wú jiānɡ bà xī , yuàn jí bái rì zhī wèi mù yě 。 
命   則 處  幽  吾 將    罷 兮 , 願   及 白  日 之  未  暮 也 。 


dú qiónɡ qiónɡ ér nán xínɡ xī , sī pénɡ xián zhī ɡù yě 。 
獨 煢    煢    而 南  行   兮 , 思 彭   咸   之  故 也 。 
xī wǎnɡ rì 
惜 往   日 


xī wǎnɡ rì zhī cénɡ xìn xī , shòu mìnɡ zhào yǐ zhāo shī 。 
惜 往   日 之  曾   信  兮 , 受   命   詔   以 昭   詩  。 


fènɡ xiān ɡōnɡ yǐ zhào xià xī , mínɡ fǎ dù zhī xián yí 。 
奉   先   功   以 照   下  兮 , 明   法 度 之  嫌   疑 。 


ɡuó fù qiánɡ ér fǎ lì xī , shǔ zhēn chén ér rì xī 。 
國  富 強    而 法 立 兮 , 屬  貞   臣   而 日 娭 。 


mì mì shì zhī zǎi xīn xī , suī ɡuò shī yóu fú zhì 。 
秘 密 事  之  載  心  兮 , 雖  過  失  猶  弗 治  。 


xīn chún mánɡ ér bú xiè xī , zāo chán rén ér jí zhī 。 
心  純   厖   而 不 泄  兮 , 遭  讒   人  而 嫉 之  。 


jūn hán nù ér dài chén xī , bù qīnɡ chè qí rán fǒu 。 
君  含  怒 而 待  臣   兮 , 不 清   澈  其 然  否  。 


bì huì jūn zhī cōnɡ mínɡ xī , xū huò wù yòu yǐ qī 。 
蔽 晦  君  之  聰   明   兮 , 虛 惑  誤 又  以 欺 。 


fú cān yàn yǐ kǎo shí xī , yuǎn qiān chén ér fú sī 。 
弗 參  驗  以 考  實  兮 , 遠   遷   臣   而 弗 思 。 


xìn chán yú zhī hùn zhuó xī , shènɡ qì zhì ér ɡuò zhī 。 
信  讒   諛 之  溷  濁   兮 , 晟    氣 志  而 過  之  。 


hé zhēn chén zhī wú zuì xī , bèi lí bànɡ ér jiàn yóu ! 
何 貞   臣   之  無 罪  兮 , 被  離 謗   而 見   尤  ! 


cán ɡuānɡ jǐnɡ zhī chénɡ xìn xī , shēn yōu yǐn ér bèi zhī 。 
慚  光    景   之  誠    信  兮 , 身   幽  隱  而 備  之  。 


lín yuán 、 xiānɡ zhī xuán yuān xī , suí zì rěn ér shěn liú 。 
臨  沅   、 湘    之  玄   淵   兮 , 遂  自 忍  而 沈   流  。 


zú méi shēn ér jué mínɡ xī , xī yōnɡ jūn zhī bù zhāo 。 
卒 沒  身   而 絕  名   兮 , 惜 廱   君  之  不 昭   。 


jūn wú dù ér fú chá xī , shǐ fānɡ cǎo wéi sǒu yōu 。 
君  無 度 而 弗 察  兮 , 使  芳   草  為  藪  幽  。 


yān shū qínɡ ér chōu xìn xī , tián sǐ wánɡ ér bù liáo 。 
焉  舒  情   而 抽   信  兮 , 恬   死 亡   而 不 聊   。 


dú zhānɡ yōnɡ ér bì yǐn xī , shǐ zhēn chén wéi wú yóu 。 
獨 鄣    廱   而 蔽 隱  兮 , 使  貞   臣   為  無 由  。 


wén bǎi lǐ zhī wéi lǔ xī , yī yǐn pēnɡ yū páo chú 。 
聞  百  里 之  為  虜 兮 , 伊 尹  烹   於 庖  廚  。 


lǚ wànɡ tú yū zhāo ɡē xī , nínɡ qī ɡē ér fàn niú 。 
呂 望   屠 於 朝   歌 兮 , 甯   戚 歌 而 飯  牛  。 


bù fénɡ tānɡ 、 wǔ yǔ huán 、 miù xī , shì shú yún ér zhī zhī ! 
不 逢   湯   、 武 與 桓   、 繆  兮 , 世  孰  云  而 知  之  ! 


wú xìn chán ér fú wèi xī , zǐ xū sǐ ér hòu yōu 。 
吳 信  讒   而 弗 味  兮 , 子 胥 死 而 後  憂  。 


jiè zǐ zhōnɡ ér lì kū xī , wén jūn wù ér zhuī qiú ; 
介  子 忠    而 立 枯 兮 , 文  君  寤 而 追   求  ; 


fēnɡ jiè shān ér wéi zhī jìn xī , bào dà dé zhī yōu yóu 。 
封   介  山   而 為  之  禁  兮 , 報  大 德 之  優  游  。 


sī jiǔ ɡù zhī qīn shēn xī , yīn ɡǎo sù ér kū zhī 。 
思 久  故 之  親  身   兮 , 因  縞  素 而 哭 之  。 


huò zhōnɡ xìn ér sǐ jié xī , huò yí màn ér bù yí 。 
或  忠    信  而 死 節  兮 , 或  訑 謾  而 不 疑 。 


fú xǐnɡ chá ér àn shí xī , tinɡ chán rén zhī xū cí 。 
弗 省   察  而 按 實  兮 , 聽   讒   人  之  虛 辭 。 


fānɡ yǔ zé qí zá róu xī , shú shēn dàn ér bié zhī ? 
芳   與 澤 其 雜 糅  兮 , 孰  申   旦  而 別  之  ? 


hé fānɡ cǎo zhī zǎo yāo xī , wēi shuānɡ jiànɡ ér xià jiè 。 
何 芳   草  之  早  殀  兮 , 微  霜     降    而 下  戒  。 


liànɡ cōnɡ bù mínɡ ér bì yōnɡ xī , shǐ chán yú ér rì dé 。 
諒    聰   不 明   而 蔽 廱   兮 , 使  讒   諛 而 日 得 。 


zì qián shì zhī jí xiàn xī , wèi huì ruò qí bù kě pèi 。 
自 前   世  之  嫉 賢   兮 , 謂  蕙  若  其 不 可 佩  。 


dù jiā yě zhī fēn fānɡ xī , mó mǔ jiāo ér zì hǎo 。 
妒 佳  冶 之  芬  芳   兮 , 嫫 母 姣   而 自 好  。 


suī yǒu xī shī zhī měi rónɡ xī , chán dù rù yǐ zì dài 。 
雖  有  西 施  之  美  容   兮 , 讒   妒 入 以 自 代  。 


yuàn chén qínɡ yǐ bái xínɡ xī , dé zuì ɡuò zhī bú yì 。 
願   陳   情   以 白  行   兮 , 得 罪  過  之  不 意 。 


qínɡ yuān jiàn zhī rì mínɡ xī , rú liè sù zhī cuò zhì 。 
情   冤   見   之  日 明   兮 , 如 列  宿 之  錯  置  。 


chénɡ qí jì ér chí chěnɡ xī , wú pèi xián ér zì zǎi 。 
乘    騏 驥 而 馳  騁    兮 , 無 轡  銜   而 自 載  。 


chénɡ fàn fú yǐ xià liú xī , wú zhōu jí ér zì bèi 。 
乘    氾  泭 以 下  流  兮 , 無 舟   楫 而 自 備  。 


bèi fǎ dù ér xīn zhì xī , pì yǔ cǐ qí wú yì 。 
背  法 度 而 心  治  兮 , 辟 與 此 其 無 異 。 


nínɡ kè sǐ ér liú wánɡ xī , kǒnɡ huò yānɡ zhī yǒu zài 。 
寧   溘 死 而 流  亡   兮 , 恐   禍  殃   之  有  再  。 


bú bì cí ér fù yuān xī , xī yōnɡ jūn zhī bù shí 。 
不 畢 辭 而 赴 淵   兮 , 惜 廱   君  之  不 識  。 
jú sònɡ 
橘 頌   


hòu huánɡ jiā shù , jú lái fú xī 。 
后  皇    嘉  樹  , 橘 徠  服 兮 。 


shòu mìnɡ bù qiān , shēnɡ nán ɡuó xī 。 
受   命   不 遷   , 生    南  國  兮 。 


shēn ɡù nán xǐ , ɡènɡ yī zhì xī 。 
深   固 難  徙 , 更   壹 志  兮 。 


lǜ yè sù rónɡ , fēn qí ké xǐ xī 。 
綠 葉 素 榮   , 紛  其 可 喜 兮 。 


cénɡ zhī yǎn jí , yuán ɡuǒ tuán xī 。 
曾   枝  剡  棘 , 圓   果  摶   兮 。 


qīnɡ huánɡ zá róu , wén zhānɡ làn xī 。 
青   黃    雜 糅  , 文  章    爛  兮 。 


jīnɡ sè nèi bái , lèi rèn dào xī 。 
精   色 內  白  , 類  任  道  兮 。 


fēn yùn yí xiū , kuā ér bù chǒu xī 。 
紛  縕  宜 修  , 姱  而 不 醜   兮 。 


jiē ěr yòu zhì , yǒu yǐ yì xī 。 
嗟  爾 幼  志  , 有  以 異 兮 。 


dú lì bù qiān , qǐ bù ké xǐ xī 。 
獨 立 不 遷   , 豈 不 可 喜 兮 。 


shēn ɡù nán xǐ , kuò qí wú qiú xī 。 
深   固 難  徙 , 廓  其 無 求  兮 。 


sū shì dú lì , hénɡ ér bù liú xī 。 
蘇 世  獨 立 , 橫   而 不 流  兮 。 


bì xīn zì shèn , bù zhōnɡ shī ɡuò xī 。 
閉 心  自 慎   , 不 終    失  過  兮 。 


bǐnɡ dé wú sī , cān tiān dì xī 。 
秉   德 無 私 , 參  天   地 兮 。 


yuàn suì bìnɡ xiè , yǔ chánɡ yǒu xī 。 
願   歲  并   謝  , 與 長    友  兮 。 


shū lí bù yín , ɡěnɡ qí yóu lǐ xī 。 
淑  離 不 淫  , 梗   其 有  理 兮 。 


nián suì suī shǎo , kě shī chánɡ xī 。 
年   歲  雖  少   , 可 師  長    兮 。 


xínɡ bǐ bó yí , zhì yǐ wéi xiànɡ xī 。 
行   比 伯 夷 , 置  以 為  像    兮 。 
bēi huí fēnɡ 
悲  回  風   


bēi huí fēnɡ zhī yáo huì xī , xīn yuān jié ér nèi shānɡ 。 
悲  回  風   之  搖  蕙  兮 , 心  冤   結  而 內  傷    。 


wù yǒu wēi ér yǔn xìnɡ xī , shēnɡ yǒu yǐn ér xiān chànɡ 。 
物 有  微  而 隕  性   兮 , 聲    有  隱  而 先   倡    。 


fū hé pénɡ xián zhī zào sī xī , jì zhì jiè ér bú wànɡ ! 
夫 何 彭   咸   之  造  思 兮 , 暨 志  介  而 不 忘   ! 


wàn biàn qí qínɡ qǐ kě ɡài xī , shú xū wěi zhī kě chánɡ ! 
萬  變   其 情   豈 可 蓋  兮 , 孰  虛 偽  之  可 長    ! 


niǎo shòu mínɡ yǐ hào qún xī , cǎo jū bǐ ér bù fānɡ 。 
鳥   獸   鳴   以 號  群  兮 , 草  苴 比 而 不 芳   。 


yú qì lín yǐ zì bié xī , jiāo lónɡ yǐn qí wén zhānɡ 。 
魚 葺 鱗  以 自 別  兮 , 蛟   龍   隱  其 文  章    。 


ɡù tú qí bù tónɡ mǔ xī , lán chén yōu ér dú fānɡ 。 
故 荼 薺 不 同   畝 兮 , 蘭  茞   幽  而 獨 芳   。 


wéi jiā rén zhī yǒnɡ dōu xī , ɡènɡ tǒnɡ shì ér zì kuànɡ 。 
惟  佳  人  之  永   都  兮 , 更   統   世  而 自 貺    。 


miǎo yuǎn zhì zhī suǒ jí xī , lián fú yún zhī xiānɡ yánɡ 。 
眇   遠   志  之  所  及 兮 , 憐   浮 雲  之  相    羊   。 


jiè miǎo zhì zhī suǒ huò xī , qiè fù shī zhī suǒ mínɡ 。 
介  眇   志  之  所  惑  兮 , 竊  賦 詩  之  所  明   。 


wéi jiā rén zhī dú huái xī , zhé ruò jiāo yǐ zì chu 。 
惟  佳  人  之  獨 懷   兮 , 折  若  椒   以 自 處  。 


cénɡ xū xī zhī jiē jiē xī , dú yǐn fú ér sī lǜ 。 
曾   歔 欷 之  嗟  嗟  兮 , 獨 隱  伏 而 思 慮 。 


tì qì jiāo ér qī qī xī , sī bù mián yǐ zhì shǔ 。 
涕 泣 交   而 淒 淒 兮 , 思 不 眠   以 至  曙  。 


zhōnɡ chánɡ yè zhī màn màn xī , yǎn cǐ āi ér bú qù 。 
終    長    夜 之  曼  曼  兮 , 掩  此 哀 而 不 去 。 


wù cónɡ rónɡ yǐ zhōu liú xī , liáo xiāo yáo yǐ zì shì 。 
寤 從   容   以 周   流  兮 , 聊   逍   遙  以 自 恃  。 


shānɡ tài xī zhī mǐn lián xī , qì yū yì ér bù kě zhǐ 。 
傷    太  息 之  愍  憐   兮 , 氣 於 邑 而 不 可 止  。 


jiǔ sī xīn yǐ wéi xiānɡ xī , biān chóu kǔ yǐ wéi yīnɡ 。 
糺  思 心  以 為  纕    兮 , 編   愁   苦 以 為  膺   。 


zhé ruò mù yǐ bì ɡuānɡ xī , suí piāo fēnɡ zhī suǒ rénɡ 。 
折  若  木 以 蔽 光    兮 , 隨  飄   風   之  所  仍   。 


cún fǎnɡ fú ér bú jiàn xī , xīn yǒnɡ yuè qí ruò tānɡ 。 
存  仿   佛 而 不 見   兮 , 心  踊   躍  其 若  湯   。 


fǔ pèi rèn yǐ àn zhì xī , chāo wǎnɡ wǎnɡ ér suí hánɡ 。 
撫 珮  衽  以 案 志  兮 , 超   惘   惘   而 遂  行   。 


suì hū hū qí ruò tuí xī , shí yì rǎn rǎn ér jiānɡ zhì 。 
歲  曶 曶 其 若  頹  兮 , 時  亦 冉  冉  而 將    至  。 


fán hénɡ ɡǎo ér jié lí xī , fānɡ yǐ xiē ér bù bǐ 。 
薠  蘅   槁  而 節  離 兮 , 芳   以 歇  而 不 比 。 


lián sī xīn zhī bù kě chénɡ xī , zhènɡ cǐ yán zhī bù kě liáo 。 
憐   思 心  之  不 可 懲    兮 , 證    此 言  之  不 可 聊   。 


nínɡ kè sǐ ér liú wánɡ xī , bù rěn cǐ xīn zhī chánɡ chóu 。 
寧   溘 死 而 流  亡   兮 , 不 忍  此 心  之  常    愁   。 


ɡū zǐ yín ér wěn lèi xī , fànɡ zǐ chū ér bù hái 。 
孤 子 吟  而 抆  淚  兮 , 放   子 出  而 不 還  。 


shú nénɡ sī ér bù yǐn xī , zhào pénɡ xián zhī suǒ wén 。 
孰  能   思 而 不 隱  兮 , 照   彭   咸   之  所  聞  。 


dēnɡ shí luán yǐ yuǎn wànɡ xī , lù miǎo miǎo zhī mò mò 。 
登   石  巒   以 遠   望   兮 , 路 眇   眇   之  默 默 。 


rù jǐnɡ xiǎnɡ zhī wú yìnɡ xī , wén shěnɡ xiǎnɡ ér bù kě dé 。 
入 景   響    之  無 應   兮 , 聞  省    想    而 不 可 得 。 


chóu yù yù zhī wú kuài xī , jū qī qī ér bù kě jiě 。 
愁   鬱 鬱 之  無 快   兮 , 居 戚 戚 而 不 可 解  。 


xīn jī jī ér bù kāi xī , qì liáo zhuǎn ér zì dì 。 
心  鞿 羈 而 不 開  兮 , 氣 繚   轉    而 自 締 。 


mù miǎo miǎo zhī wú yín xī , mǎnɡ mánɡ mánɡ zhī wú yí 。 
穆 眇   眇   之  無 垠  兮 , 莽   芒   芒   之  無 儀 。 


shēnɡ yǒu yǐn ér xiānɡ ɡǎn xī , wù yǒu chún ér bù kě wéi 。 
聲    有  隱  而 相    感  兮 , 物 有  純   而 不 可 為  。 


miǎo màn màn zhī bù kě liànɡ xī , piāo mián mián zhī bù kě yū 。 
邈   蔓  蔓  之  不 可 量    兮 , 縹   綿   綿   之  不 可 紆 。 


chóu qiāo qiāo zhī chánɡ bēi xī , piān mínɡ mínɡ zhī bù kě yú 。 
愁   悄   悄   之  常    悲  兮 , 翩   冥   冥   之  不 可 娛 。 


línɡ dà bō ér liú fēnɡ xī , tuō pénɡ xián zhī suǒ jū 。 
淩   大 波 而 流  風   兮 , 託  彭   咸   之  所  居 。 


shànɡ ɡāo yán zhī qiào àn xī , chu cí ní zhī biāo diān 。 
上    高  巖  之  峭   岸 兮 , 處  雌 蜺 之  標   顛   。 


jù qīnɡ mínɡ ér shū hónɡ xī , suí tiáo hū ér mén tiān 。 
據 青   冥   而 攄  虹   兮 , 遂  儵   忽 而 捫  天   。 


xī zhàn lù zhī fú liánɡ xī , shù nínɡ shuānɡ zhī fēn fēn 。 
吸 湛   露 之  浮 涼    兮 , 漱  凝   霜     之  雰  雰  。 


yī fēnɡ xué yǐ zì xī xī , hū qīnɡ wù yǐ chán yuán 。 
依 風   穴  以 自 息 兮 , 忽 傾   寤 以 嬋   媛   。 


fénɡ kūn lún yǐ kàn wù xī , yǐn mín shān yǐ qīnɡ jiānɡ 。 
馮   崑  崙  以 瞰  霧 兮 , 隱  岷  山   以 清   江    。 


dàn yǒnɡ tuān zhī kē kē xī , tinɡ bō shēnɡ zhī xiōnɡ xiōnɡ 。 
憚  涌   湍   之  磕 磕 兮 , 聽   波 聲    之  洶    洶    。 


fēn rónɡ rónɡ zhī wú jīnɡ xī , wǎnɡ mánɡ mánɡ zhī wú jì 。 
紛  容   容   之  無 經   兮 , 罔   芒   芒   之  無 紀 。 


zhá yánɡ yánɡ zhī wú cónɡ xī , chí wěi yí zhī yān zhǐ 。 
軋  洋   洋   之  無 從   兮 , 馳  委  移 之  焉  止  。 


piāo fān fān qí shànɡ xià xī , yì yáo yáo qí zuǒ yòu 。 
漂   翻  翻  其 上    下  兮 , 翼 遙  遙  其 左  右  。 


fàn shù shù qí qián hòu xī , bàn zhānɡ chí zhī xìn qī 。 
氾  潏  潏  其 前   後  兮 , 伴  张    驰  之  信  期 。 


ɡuān yán qì zhī xiānɡ rénɡ xī , kuī yān yè zhī suǒ jī 。 
觀   炎  氣 之  相    仍   兮 , 窺  煙  液 之  所  積 。 


bēi shuānɡ xuě zhī jù xià xī , tinɡ cháo shuǐ zhī xiānɡ jī 。 
悲  霜     雪  之  俱 下  兮 , 聽   潮   水   之  相    擊 。 


jiè ɡuānɡ jǐnɡ yí wǎnɡ lái xī , shī huánɡ jí zhī wǎnɡ cè 。 
借  光    景   以 往   來  兮 , 施  黃    棘 之  枉   策 。 


qiú jiè zǐ zhī suǒ cún xī , jiàn bó yí zhī fànɡ jì 。 
求  介  子 之  所  存  兮 , 見   伯 夷 之  放   跡 。 


xīn diào dù ér fú qù xī , kè zhù zhì zhī wú shì 。 
心  調   度 而 弗 去 兮 , 刻 著  志  之  無 適  。 


yuē : 
曰  : 


wú yuàn wǎnɡ xī zhī suǒ jì xī , dào lái zhě zhī tì tì 。 
吾 怨   往   昔 之  所  冀 兮 , 悼  來  者  之  悐 悐 。 


fú jiānɡ 、 huái ér rù hǎi xī , cónɡ zǐ xū ér zì shì 。 
浮 江    、 淮   而 入 海  兮 , 從   子 胥 而 自 適  。 


wànɡ dà hé zhī zhōu zhǔ xī , bēi shēn tú zhī kànɡ jì 。 
望   大 河 之  洲   渚  兮 , 悲  申   徒 之  抗   跡 。 


zhòu jiàn jūn ér bù tinɡ xī , zhònɡ rèn shí zhī hé yì ! 
驟   諫   君  而 不 聽   兮 , 重    任  石  之  何 益 ! 


xīn kuā jié ér bù jiě xī , sī jiǎn chǎn ér bú shì 。 
心  絓  結  而 不 解  兮 , 思 蹇   產   而 不 釋  。 
chǔ cí juǎn dì wǔ 
楚  辭 卷   第 五 

yuǎn yóu 
遠   遊  


bēi shí sú zhī pò è  xī , yuàn qīnɡ ju ér yuǎn yóu 。 
悲  時  俗 之  迫 阨 兮 , 願   輕   舉 而 遠   遊  。 


zhì fěi bó ér wú yīn xī , yān tuō chénɡ ér shànɡ fú ? 
質  菲  薄 而 無 因  兮 , 焉  託  乘    而 上    浮 ? 


zāo chén zhuó ér wū huì xī , dú yù jié qí shuí yǔ ! 
遭  沉   濁   而 汙 穢  兮 , 獨 鬱 結  其 誰   語 ! 


yè ɡénɡ ɡěnɡ ér bú mèi xī , hún yínɡ yínɡ ér zhì shǔ 。 
夜 耿   耿   而 不 寐  兮 , 魂  營   營   而 至  曙  。 


wéi tiān dì zhī wú qiónɡ xī , āi rén shēnɡ zhī chánɡ qín 。 
惟  天   地 之  無 窮    兮 , 哀 人  生    之  長    勤  。 


wǎnɡ zhě yú fú jí xī , lái zhě wú bù wén 。 
往   者  余 弗 及 兮 , 來  者  吾 不 聞  。 


bù tú yǐ ér yáo sī xī , chāo chǎnɡ huǎnɡ ér ɡuāi huái 。 
步 徒 倚 而 遙  思 兮 , 怊   惝    怳    而 乖   懷   。 


yì huānɡ hū ér liú tānɡ xī , xīn chóu qī ér zēnɡ bēi 。 
意 荒    忽 而 流  蕩   兮 , 心  愁   悽 而 增   悲  。 


shén tiáo hū ér bù fǎn xī , xínɡ kū ɡǎo ér dú liú 。 
神   儵   忽 而 不 反  兮 , 形   枯 槁  而 獨 留  。 


nèi wéi shěnɡ yǐ cāo duān xī , qiú zhènɡ qì zhī suǒ yóu 。 
內  惟  省    以 操  端   兮 , 求  正    氣 之  所  由  。 


mò xū jìnɡ yǐ tián yú xī , dàn wú wéi ér zì dé 。 
漠 虛 靜   以 恬   愉 兮 , 澹  無 為  而 自 得 。 


wén chì sōnɡ zhī qīnɡ chén xī , yuàn chénɡ fēnɡ hū yí zé 。 
聞  赤  松   之  清   塵   兮 , 願   承    風   乎 遺 則 。 


ɡuì zhēn rén zhī xiū dé xī , měi wǎnɡ shì zhī dēnɡ xiān 。 
貴  真   人  之  休  德 兮 , 美  往   世  之  登   仙   。 


yǔ huà qù ér bú jiàn xī , mínɡ shēnɡ zhù ér rì yán 。 
與 化  去 而 不 見   兮 , 名   聲    著  而 日 延  。 


qí fù shuō zhī tuō chén xīnɡ xī , yán hán zhònɡ zhī dé yī 。 
奇 傅 說   之  託  辰   星   兮 , 羨  韓  眾    之  得 一 。 


xínɡ mù mù yǐ jìn yuǎn xī , lí rén qún ér dùn yì 。 
形   穆 穆 以 浸  遠   兮 , 離 人  群  而 遁  逸 。 


yīn qì biàn ér suí cénɡ ju xī , hū shén bēn ér ɡuǐ ɡuài 。 
因  氣 變   而 遂  曾   舉 兮 , 忽 神   奔  而 鬼  怪   。 


shí fǎnɡ fó yǐ yáo jiàn xī , jīnɡ jiǎo jiǎo yí wǎnɡ lái 。 
時  髣   佛 以 遙  見   兮 , 精   皎   皎   以 往   來  。 


chāo fēn āi ér shū yóu xī , zhōnɡ bù fǎn qí ɡù dū 。 
超   氛  埃 而 淑  郵  兮 , 終    不 反  其 故 都 。 


miǎn zhònɡ huàn ér bú jù xī , shì mò zhī qí suǒ rú 。 
免   眾    患   而 不 懼 兮 , 世  莫 知  其 所  如 。 


kǒnɡ tiān shí zhī dài xù xī , yào linɡ yè ér xī zhēnɡ 。 
恐   天   時  之  代  序 兮 , 耀  靈   曄 而 西 征    。 


wēi shuānɡ jiànɡ ér xià lún xī , dào fānɡ cǎo zhī xiān línɡ 。 
微  霜     降    而 下  淪  兮 , 悼  芳   草  之  先   蘦   。 


liáo fǎnɡ yánɡ ér xiāo yáo xī , yǒnɡ lì nián ér wú chénɡ ! 
聊   仿   佯   而 逍   遙  兮 , 永   歷 年   而 無 成    ! 


shuí kě yǔ wán sī yí fānɡ xī ? 
誰   可 與 玩  斯 遺 芳   兮 ? 


chánɡ xiànɡ fēnɡ ér shū qínɡ 。 
長    鄉    風   而 舒  情   。 


ɡāo yánɡ miǎo yǐ yuǎn xī , yú jiānɡ yān suǒ chénɡ ? 
高  陽   邈   以 遠   兮 , 余 將    焉  所  程    ? 


zhònɡ yuē : 
重    曰  : 


chūn qiū hū qí bù yān xī , xī jiǔ liú cǐ ɡù jū ? 
春   秋  忽 其 不 淹  兮 , 奚 久  留  此 故 居 ? 


xuān yuán bù kě pān yuán xī , wú jiānɡ cónɡ wánɡ qiáo ér yú xì ! 
軒   轅   不 可 攀  援   兮 , 吾 將    從   王   喬   而 娛 戲 ! 


cān liù qì ér yǐn hànɡ xiè xī , shù zhènɡ yánɡ ér hán zhāo xiá 。 
餐  六  氣 而 飲  沆   瀣  兮 , 漱  正    陽   而 含  朝   霞  。 


bǎo shén mínɡ zhī qīnɡ chénɡ xī , jīnɡ qì rù ér cū huì chú 。 
保  神   明   之  清   澄    兮 , 精   氣 入 而 麤 穢  除  。 


shùn kǎi fēnɡ yǐ cónɡ yóu xī , zhì nán cháo ér yī xī 。 
順   凱  風   以 從   遊  兮 , 至  南  巢   而 壹 息 。 


jiàn wánɡ zǐ ér sù zhī xī , shěn yī qì zhī hé dé 。 
見   王   子 而 宿 之  兮 , 審   壹 氣 之  和 德 。 


yuē : 
曰  : 


「 dào kě shòu xī , bù kě chuán ; 
「 道  可 受   兮 , 不 可 傳    ; 


qí xiǎo wú nèi xī , qí dà wú yín ; 
其 小   無 內  兮 , 其 大 無 垠  ; 


wú huá ér hún xī , bǐ jiānɡ zì rán ; 
毋 滑  而 魂  兮 , 彼 將    自 然  ; 


yī qì kǒnɡ shén xī , yū zhōnɡ yè cún ; 
壹 氣 孔   神   兮 , 於 中    夜 存  ; 


xū yǐ dài zhī xī , wú wéi zhī xiān ; 
虛 以 待  之  兮 , 無 為  之  先   ; 


shù lèi yǐ chénɡ xī , cǐ dé zhī mén 。 」 
庶  類  以 成    兮 , 此 德 之  門  。 」 


wén zhì ɡuì ér suí cú xī , hū hū wú jiānɡ hánɡ 。 
聞  至  貴  而 遂  徂 兮 , 忽 乎 吾 將    行   。 


rénɡ yǔ rén yū dān qiū xī , liú bù sǐ zhī jiù xiànɡ 。 
仍   羽 人  於 丹  丘  兮 , 留  不 死 之  舊  鄉    。 


cháo zhuó fà yū tānɡ ɡǔ xī , xī xī yú shēn xī jiǔ yánɡ 。 
朝   濯   髮 於 湯   谷 兮 , 夕 晞 余 身   兮 九  陽   。 


xī fēi quán zhī wēi yè xī , huái wǎn yǎn zhī huá yīnɡ 。 
吸 飛  泉   之  微  液 兮 , 懷   琬  琰  之  華  英   。 


yù sè pǐnɡ yǐ wèn yán xī , jīnɡ chún cuì ér shǐ zhuànɡ 。 
玉 色 頩   以 脕  顏  兮 , 精   醇   粹  而 始  壯     。 


zhì xiāo shuò yǐ zhuó yuē xī , shén yào miǎo yǐ yín fànɡ 。 
質  銷   鑠   以 汋   約  兮 , 神   要  眇   以 淫  放   。 


jiā nán zhōu zhī yán dé xī , lì ɡuì shù zhī dōnɡ rónɡ 。 
嘉  南  州   之  炎  德 兮 , 麗 桂  樹  之  冬   榮   。 


shān xiāo tiáo ér wú shòu xī , yě jì mò ér wú rén 。 
山   蕭   條   而 無 獸   兮 , 野 寂 漠 而 無 人  。 


zǎi yínɡ pò ér dēnɡ xiá xī , yǎn fú yún ér shànɡ zhēnɡ 。 
載  營   魄 而 登   霞  兮 , 掩  浮 雲  而 上    征    。 


mìnɡ tiān hūn qí kāi wān xī , pái chānɡ hé ér wànɡ yǔ 。 
命   天   閽  其 開  關  兮 , 排  閶    闔 而 望   予 。 


zhào fēnɡ lónɡ shǐ xiān dǎo xī , wèn dà wēi zhī suǒ jū 。 
召   豐   隆   使  先   導  兮 , 問  大 微  之  所  居 。 


jí zhònɡ yánɡ rù dì ɡōnɡ xī , zào xún shǐ ér ɡuān qīnɡ dū 。 
集 重    陽   入 帝 宮   兮 , 造  旬  始  而 觀   清   都  。 


cháo fā rèn yū tài yí xī , xī shǐ lín hū yū wēi lǘ 。 
朝   發 軔  於 太  儀 兮 , 夕 始  臨  乎 於 微  閭 。 


tún yú chē zhī wàn chénɡ xī , fēn rónɡ yǔ ér bìnɡ chí 。 
屯  余 車  之  萬  乘    兮 , 紛  溶   與 而 並   馳  。 


jià bā lónɡ zhī wǎn wǎn xī , zǎi yún qí zhī wēi yí 。 
駕  八 龍   之  婉  婉  兮 , 載  雲  旗 之  逶  蛇  。 


jiàn xiónɡ hónɡ zhī cǎi máo xī , wǔ sè zá ér xuàn yào 。 
建   雄    虹   之  采  旄  兮 , 五 色 雜 而 炫   燿  。 


fú yǎn jiǎn yǐ dī ánɡ xī , cān lián quán yǐ jiāo yào 。 
服 偃  蹇   以 低 昂  兮 , 驂  連   蜷   以 驕   驁  。 


jì jiāo ɡě yǐ zá luàn xī , bān màn yǎn ér fānɡ xínɡ ; 
騎 膠   葛 以 雜 亂   兮 , 斑  漫  衍  而 方   行   ; 


zhuàn yú pèi ér zhènɡ cè xī , wú jiānɡ ɡuò hū ɡōu mánɡ 。 
撰    余 轡  而 正    策 兮 , 吾 將    過  乎 句  芒   。 


lì tài hào yǐ yòu zhuǎn xī , qián fēi lián yǐ qǐ lù 。 
歷 太  皓  以 右  轉    兮 , 前   飛  廉   以 啟 路 。 


yánɡ ɡǎo ɡǎo qí wèi ɡuānɡ xī , línɡ tiān dì yǐ jìnɡ dù 。 
陽   杲  杲  其 未  光    兮 , 凌   天   地 以 徑   度 。 


fēnɡ bó wéi yú xiān qū xī , fēn āi pì ér qīnɡ liánɡ 。 
風   伯 為  余 先   驅 兮 , 氛  埃 辟 而 清   涼    。 


fènɡ huánɡ yì qí chénɡ qí xī , yù rù shōu hū xī huánɡ 。 
鳳   凰    翼 其 承    旂 兮 , 遇 蓐 收   乎 西 皇    。 


lǎn huì xīnɡ yǐ wéi jīnɡ xī , ju dǒu bǐnɡ yǐ wéi huī 。 
攬  彗  星   以 為  旍   兮 , 舉 斗  柄   以 為  麾  。 


pàn lù lí qí shànɡ xià xī , yóu jīnɡ wù zhī liú bō 。 
叛  陸 離 其 上    下  兮 , 遊  驚   霧 之  流  波 。 


shí àn yì qí tǎnɡ mǎnɡ xī , zhào xuán wǔ ér bēn shǔ 。 
時  晻 曀 其 曭   莽   兮 , 召   玄   武 而 奔  屬  。 


hòu wén chānɡ shǐ zhǎnɡ xínɡ xī , xuàn shǔ zhònɡ shén yǐ bìnɡ ɡū 。 
後  文  昌    使  掌    行   兮 , 選   署  眾    神   以 並   轂 。 


lù màn màn qí xiū yuǎn xī , xú mǐ jié ér ɡāo lì 。 
路 曼  曼  其 修  遠   兮 , 徐 弭 節  而 高  厲 。 


zuǒ yǔ shī shǐ jìnɡ dài xī , yòu léi ɡōnɡ yǐ wéi wèi 。 
左  雨 師  使  徑   待  兮 , 右  雷  公   以 為  衛  。 


yù dù shì yǐ wànɡ ɡuī xī , yì zì suī yǐ zhā jiǎo 。 
欲 度 世  以 忘   歸  兮 , 意 恣 睢  以 抯  撟   。 


nèi xīn xīn ér zì měi xī , liáo yú yú yǐ yín lè 。 
內  欣  欣  而 自 美  兮 , 聊   媮 娛 以 淫  樂 。 


shè qīnɡ yún yǐ fàn làn yóu xī , hū lín nì fū jiù xiànɡ 。 
涉  青   雲  以 汎  濫  游  兮 , 忽 臨  睨 夫 舊  鄉    。 


pú fū huái yú xīn bēi xī , biān mǎ ɡù ér bù xínɡ 。 
僕 夫 懷   余 心  悲  兮 , 邊   馬 顧 而 不 行   。 


sī jiù ɡù yǐ xiǎnɡ xiànɡ xī , chánɡ tài xī ér yǎn tì 。 
思 舊  故 以 想    像    兮 , 長    太  息 而 掩  涕 。 


sì rónɡ yǔ ér xiá ju xī , liáo yì zhì ér zì mǐ 。 
汜 容   與 而 遐  舉 兮 , 聊   抑 志  而 自 弭 。 


zhǐ yán shén ér zhí chí xī , wú jiānɡ wǎnɡ hū nán yí 。 
指  炎  神   而 直  馳  兮 , 吾 將    往   乎 南  疑 。 


lǎn fānɡ wài zhī huānɡ hū xī , pèi wǎnɡ yànɡ ér zì fú 。 
覽  方   外  之  荒    忽 兮 , 沛  罔   瀁   而 自 浮 。 


zhù rónɡ jiè ér bì yù xī , ténɡ ɡào luán niǎo yínɡ mì fēi 。 
祝  融   戒  而 蹕 御 兮 , 騰   告  鸞   鳥   迎   宓 妃  。 


zhānɡ xián chí zòu chénɡ yún xī , èr nǚ yù jiǔ sháo ɡē 。 
張    咸   池  奏  承    雲  兮 , 二 女 御 九  韶   歌 。 


shǐ xiānɡ linɡ ɡǔ sè xī , lìnɡ hǎi ruò wǔ pínɡ yí 。 
使  湘    靈   鼓 瑟 兮 , 令   海  若  舞 馮   夷 。 


xuán chī chónɡ xiànɡ bìnɡ chū jìn xī , xínɡ liú qiú ér wěi yí 。 
玄   螭  蟲    象    並   出  進  兮 , 形   蟉  虯  而 蜲  蛇  。 


cí ní biàn juān yǐ zēnɡ náo xī , luán niǎo xuān zhù ér xiánɡ fēi 。 
雌 蜺 便   娟   以 增   撓  兮 , 鸞   鳥   軒   翥  而 翔    飛  。 


yīn lè bó yǎn wú zhōnɡ jí xī , yān nǎi shì yǐ pái huái 。 
音  樂 博 衍  無 終    極 兮 , 焉  乃  逝  以 徘  徊   。 


shū bìnɡ jié yǐ chí wù xī , chuō jué yín hū hán mén 。 
舒  并   節  以 馳  騖 兮 , 逴   絕  垠  乎 寒  門  。 


yì xùn fēnɡ yū qīnɡ yuán xī , cónɡ zhuān xū hū zēnɡ bīnɡ 。 
軼 迅  風   於 清   源   兮 , 從   顓    頊 乎 增   冰   。 


lì xuán mínɡ yǐ xié jìnɡ xī , chénɡ jiān wéi yǐ fǎn ɡù 。 
歷 玄   冥   以 邪  徑   兮 , 乘    閒   維  以 反  顧 。 


zhào qián yínɡ ér jiàn zhī xī , wéi yú xiān hū pínɡ lù 。 
召   黔   嬴   而 見   之  兮 , 為  余 先   乎 平   路 。 


jīnɡ yínɡ sì huānɡ xī , zhōu liú liù mò : 
經   營   四 荒    兮 , 周   流  六  漠 : 


shànɡ zhì liè quē xī , jiànɡ wànɡ dà hè 。 
上    至  列  缺  兮 , 降    望   大 壑 。 


xià zhēnɡ rónɡ ér wú dì xī , shànɡ liáo kuò ér wú tiān 。 
下  崢    嶸   而 無 地 兮 , 上    寥   廓  而 無 天   。 


shì tiáo hū ér wú jiàn xī , tinɡ chǎnɡ huǎnɡ ér wú wén 。 
視  儵   忽 而 無 見   兮 , 聽   惝    怳    而 無 聞  。 


chāo wú wéi yǐ zhì qīnɡ xī , yǔ tài chū ér wéi lín 。 
超   無 為  以 至  清   兮 , 與 泰  初  而 為  鄰  。 
楚辭卷第六 卜居

qū yuán jì fànɡ , sān nián bù dé fù jiàn , jié zhī jìn zhōnɡ , 
屈 原   既 放   , 三  年   不 得 復 見   , 竭  知  盡  忠    , 
ér bì zhānɡ yū chán , xīn fán lǜ luàn , bù zhī suǒ cónɡ 。 
而 蔽 鄣    於 讒   , 心  煩  慮 亂   , 不 知  所  從   。 
nǎi wǎnɡ jiàn tài bǔ zhènɡ zhān yǐn yuē : 
乃  往   見   太  卜 鄭    詹   尹  曰  : 
「 yú yǒu suǒ yí , yuàn yīn xiān shenɡ jué zhī 。 」 
「 余 有  所  疑 , 願   因  先   生    決  之  。 」 
zhān yǐn nǎi duān cè fú ɡuī yuē : 
詹   尹  乃  端   策 拂 龜  曰  : 
「 jūn jiānɡ hé yǐ jiāo zhī ? 」 
「 君  將    何 以 教   之  ? 」 
qū yuán yuē : 
屈 原   曰  : 


「 wú nínɡ kǔn kǔn kuǎn kuǎn , pǔ yǐ zhōnɡ hū ? 
「 吾 寧   悃  悃  款   款   , 朴 以 忠    乎 ? 


jiānɡ sònɡ wǎnɡ láo lái , sī wú qiónɡ hū ? 
將    送   往   勞  來  , 斯 無 窮    乎 ? 


nínɡ zhū jǔ cǎo máo , yǐ lì ɡēnɡ hū ? 
寧   誅  鋤 草  茅  , 以 力 耕   乎 ? 


jiānɡ yóu dà rén , yǐ chénɡ mínɡ hū ? 
將    游  大 人  , 以 成    名   乎 ? 


nínɡ zhènɡ yán bú huì , yǐ wēi shēn hū ? 
寧   正    言  不 諱  , 以 危  身   乎 ? 


jiānɡ cónɡ sú fù ɡuì , yǐ yú shēnɡ hū ? 
將    從   俗 富 貴  , 以 媮 生    乎 ? 


nínɡ chāo rán ɡāo ju , yǐ bǎo zhēn hū ? 
寧   超   然  高  舉 , 以 保  真   乎 ? 


jiānɡ zú zī lì sī , wō yī rú ér , yǐ shì fù rén hū ? 
將    哫 訾 栗 斯 , 喔 咿 嚅 兒 , 以 事  婦 人  乎 ? 


nínɡ lián jié zhènɡ zhí , yǐ zì qīnɡ hū ? 
寧   廉   潔  正    直  , 以 自 清   乎 ? 


jiānɡ tū tī huá jī , rú zhī rú wéi , yǐ jié yínɡ hū ? 
將    突 梯 滑  稽 , 如 脂  如 韋  , 以 潔  楹   乎 ? 


nínɡ ánɡ ánɡ ruò qiān lǐ zhī jù hū ? 
寧   昂  昂  若  千   里 之  駒 乎 ? 


jiānɡ fàn fàn ruò shuǐ zhōnɡ zhī fú hū ? 
將    氾  氾  若  水   中    之  鳧 乎 ? 


yǔ bō shànɡ xià , tōu yǐ quán wú qū hū ? 
與 波 上    下  , 偷  以 全   吾 軀 乎 ? 


nínɡ yǔ qí jì kànɡ è  hū ? 
寧   與 騏 驥 亢   軛 乎 ? 


jiānɡ suí nú mǎ zhī jì hū ? 
將    隨  駑 馬 之  跡 乎 ? 


nínɡ yǔ huánɡ hú bǐ yì hū ? 
寧   與 黃    鵠 比 翼 乎 ? 


jiānɡ yǔ jī wù zhènɡ shí hū ? 
將    與 雞 鶩 爭    食  乎 ? 


cǐ shú jí shú xiōnɡ ? 
此 孰  吉 孰  凶    ? 


hé qù hé cónɡ ? 
何 去 何 從   ? 


shì hùn zhuó ér bù qīnɡ : 
世  溷  濁   而 不 清   : 


chán yì wéi zhònɡ , qiān jūn wéi qīnɡ ; 
蟬   翼 為  重    , 千   鈞  為  輕   ; 


huánɡ zhonɡ huǐ qì , wǎ fǔ léi mínɡ ; 
黃    鐘    毀  棄 , 瓦 釜 雷  鳴   ; 


chán rén ɡāo zhānɡ , xiàn shì wú mínɡ 。 
讒   人  高  張    , 賢   士  無 名   。 


xū jiē mò mò xī , shuí zhī wú zhī lián zhēn ? 」 
吁 嗟  默 默 兮 , 誰   知  吾 之  廉   貞   ? 」 


zhān yǐn nǎi shì cè ér xiè yuē : 
詹   尹  乃  釋  策 而 謝  曰  : 
「 fū chǐ yǒu suǒ duǎn , cùn yǒu suǒ chánɡ , 
「 夫 尺  有  所  短   , 寸  有  所  長    , 
wù yǒu suǒ bù zú , zhì yǒu suǒ bù mínɡ , 
物 有  所  不 足 , 智  有  所  不 明   , 
shù yǒu suǒ bù dǎi , shén yǒu suǒ bù tōnɡ , 
數  有  所  不 逮  , 神   有  所  不 通   , 
yònɡ jūn zhī xīn , xínɡ jūn zhī yì 。 
用   君  之  心  , 行   君  之  意 。 
ɡuī cè chénɡ bù nénɡ zhī shì 。 」 
龜  策 誠    不 能   知  事  。 」 

chǔ cí juǎn dì qī 
楚  辭 卷   第 七 

yú fù 
漁 父 


qū yuán jì fànɡ , yóu yū jiānɡ tán , xínɡ yín zé pàn , 
屈 原   既 放   , 游  於 江    潭  , 行   吟  澤 畔  , 
yán sè qiáo cuì , xínɡ rónɡ kū ɡǎo 。 
顏  色 憔   悴  , 形   容   枯 槁  。 
yú fù jiàn ér wèn zhī yuē : 
漁 父 見   而 問  之  曰  : 
「 zǐ fēi sān lǘ dài fu yǔ ? hé ɡù zhì yū sī ! 」 
「 子 非  三  閭 大  夫 與 ? 何 故 至  於 斯 ! 」 
qū yuán yuē : 
屈 原   曰  : 
「 ju shì jiē zhuó wǒ dú qīnɡ , zhònɡ rén jiē zuì wǒ dú xǐnɡ , 
「 舉 世  皆  濁   我 獨 清   , 眾    人  皆  醉  我 獨 醒   , 
shì yǐ jiàn fànɡ ! 」 
是  以 見   放   ! 」 
yú fù yuē : 
漁 父 曰  : 
「 shènɡ rén bù nínɡ zhì yū wù , ér nénɡ yǔ shì tuī yí 。 
「 聖    人  不 凝   滯  於 物 , 而 能   與 世  推  移 。 
shì rén jiē zhuó , hé bù hù qí ní ér yánɡ qí bō ? 
世  人  皆  濁   , 何 不 淈 其 泥 而 揚   其 波 ? 
zhònɡ rén jiē zuì , hé bù bù qí zāo ér chuò qí shāi ? 
眾    人  皆  醉  , 何 不 餔 其 糟  而 歠   其 釃   ? 
hé ɡù shēn sī ɡāo ju , zì lìnɡ fànɡ wéi ? 」 
何 故 深   思 高  舉 , 自 令   放   為  ? 」 
qū yuán yuē : 
屈 原   曰  : 


「 wú wén zhī , xīn mù zhě bì dàn ɡuàn , xīn yù zhě bì zhèn yī ; 
「 吾 聞  之  , 新  沐 者  必 彈  冠   , 新  浴 者  必 振   衣 ; 


ān nénɡ yǐ shēn zhī chá chá , shòu wù zhī wèn wèn zhě hū ! 
安 能   以 身   之  察  察  , 受   物 之  汶  汶  者  乎 ! 


nínɡ fù xiānɡ liú , zànɡ yū jiānɡ yú zhī fù zhōnɡ 。 
寧   赴 湘    流  , 葬   於 江    魚 之  腹 中    。 


ān nénɡ yǐ hào hào zhī bái , ér ménɡ shì sú zhī chén āi hū ! 」 
安 能   以 皓  皓  之  白  , 而 蒙   世  俗 之  塵   埃 乎 ! 」 


yú fù ɡuǎn ěr ér xiào , ɡǔ yì ér qù , nǎi ɡē yuē : 
漁 父 莞   爾 而 笑   , 鼓 枻 而 去 , 乃  歌 曰  : 


「 cānɡ lànɡ zhī shuǐ qīnɡ xī , ké yǐ zhuó wú yīnɡ 。 
「 滄   浪   之  水   清   兮 , 可 以 濯   吾 纓   。 


cānɡ lànɡ zhī shuǐ zhuó xī , ké yǐ zhuó wú zú 。 」 
滄   浪   之  水   濁   兮 , 可 以 濯   吾 足 。 」 


suí qù bú fù yǔ yán 。 
遂  去 不 復 與 言  。 
chǔ cí juǎn dì bā 
楚  辭 卷   第 八 

jiǔ biàn 
九  辯   


bēi zāi ! 
悲  哉  ! 


qiū zhī wéi qì yě 。 
秋  之  為  氣 也 。 


xiāo sè xī , cǎo mù yáo luò ér biàn shuāi 。 
蕭   瑟 兮 , 草  木 搖  落  而 變   衰    。 


liǎo lì xī , ruò zài yuǎn xínɡ 。 
憭   慄 兮 , 若  在  遠   行   。 


dēnɡ shān lín shuǐ xī , sònɡ jiānɡ ɡuī 。 
登   山   臨  水   兮 , 送   將    歸  。 


xuè liáo xī , tiān ɡāo ér qì qīnɡ ; 
泬  寥   兮 , 天   高  而 氣 清   ; 


jì liáo xī , shōu liáo ér shuǐ qīnɡ 。 
寂 寥   兮 , 收   潦   而 水   清   。 


cǎn qī zēnɡ xī xī , báo hán zhī zhōnɡ rén ; 
憯  悽 增   欷 兮 , 薄  寒  之  中    人  ; 


chuànɡ huǎnɡ kuǎnɡ liànɡ xī , qù ɡù ér jiù xīn ; 
愴     怳    懭    悢    兮 , 去 故 而 就  新  ; 


kǎn lǐn xī , pín shì shī zhí ér zhì bù pínɡ ; 
坎  廩  兮 , 貧  士  失  職  而 志  不 平   ; 


kuò luò xī , jī lǚ ér wú yǒu shēnɡ ; 
廓  落  兮 , 羈 旅 而 無 友  生    ; 


chóu chànɡ xī , ér sī zì lián 。 
惆   悵    兮 , 而 私 自 憐   。 


yàn piān piān qí cí ɡuī xī , chán jì mò ér wú shēnɡ 。 
燕  翩   翩   其 辭 歸  兮 , 蟬   寂 漠 而 無 聲    。 


yàn yōnɡ yōnɡ ér nán yóu xī , kūn jī zhōu zhā ér bēi mínɡ 。 
鴈  廱   廱   而 南  遊  兮 , 鵾  雞 啁   哳  而 悲  鳴   。 


dú shēn dàn ér bú mèi xī , āi xī shuài zhī xiāo zhēnɡ 。 
獨 申   旦  而 不 寐  兮 , 哀 蟋 蟀    之  宵   征    。 


shí wěi wěi ér ɡuò zhōnɡ xī , jiǎn yān liú ér wú chénɡ 。 
時  亹  亹  而 過  中    兮 , 蹇   淹  留  而 無 成    。 


bēi yōu qiónɡ qī xī dú chu kuò , yǒu měi yì rén xī xīn bú yì ; 
悲  憂  窮    戚 兮 獨 處  廓  , 有  美  一 人  兮 心  不 繹 ; 


qù xiànɡ lí jiā xī lái yuǎn kè , chāo xiāo yáo xī jīn yān báo ! 
去 鄉    離 家  兮 徠  遠   客 , 超   逍   遙  兮 今  焉  薄  ! 


zhuān sī jūn xī bù kě huà , jūn bù zhī xī kě nài hé ! 
專    思 君  兮 不 可 化  , 君  不 知  兮 可 柰  何 ! 


xù yuàn xī jī sī , xīn fán dàn xī wànɡ shí shì 。 
蓄 怨   兮 積 思 , 心  煩  憺  兮 忘   食  事  。 


yuàn yí jiàn xī dào yú yì , jūn zhī xīn xī yǔ yú yì 。 
願   一 見   兮 道  余 意 , 君  之  心  兮 與 余 異 。 


chē jì jià xī qiè ér ɡuī , bù dé jiàn xī xīn shānɡ bēi 。 
車  既 駕  兮 朅  而 歸  , 不 得 見   兮 心  傷    悲  。 


yǐ jié lǐnɡ xī chánɡ tài xī , tì chán yuán xī xià zhān shì 。 
倚 結  軨   兮 長    太  息 , 涕 潺   湲   兮 下  霑   軾  。 


kānɡ kǎi jué xī bù dé , zhōnɡ mào luàn xī mí huò 。 
慷   慨  絕  兮 不 得 , 中    瞀  亂   兮 迷 惑  。 


sī zì lián xī hé jí ? 
私 自 憐   兮 何 極 ? 


xīn pēnɡ pēnɡ xī liànɡ zhí 。 
心  怦   怦   兮 諒    直  。 


huánɡ tiān pínɡ fēn sì shí xī , qiè dú bēi cǐ lǐn qiū 。 
皇    天   平   分  四 時  兮 , 竊  獨 悲  此 廩  秋  。 


bái lù jì xià bǎi cǎo xī , yǎn lí pī cǐ wú qiū 。 
白  露 既 下  百  草  兮 , 奄  離 披 此 梧 楸  。 


qù bái rì zhī zhāo zhāo xī , xí chánɡ yè zhī yōu yōu 。 
去 白  日 之  昭   昭   兮 , 襲 長    夜 之  悠  悠  。 


lí fānɡ ǎi zhī fānɡ zhuànɡ xī , yú wěi yuē ér bēi chóu 。 
離 芳   藹 之  方   壯     兮 , 余 萎  約  而 悲  愁   。 


qiū jì xiān jiè yǐ bái lù xī , dōnɡ yòu shēn zhī yǐ yǎn shuānɡ 。 
秋  既 先   戒  以 白  露 兮 , 冬   又  申   之  以 嚴  霜     。 


shōu huī tái zhī mènɡ xià xī , rán kǎn chì ér shěn cánɡ 。 
收   恢  台  之  孟   夏  兮 , 然  欿  傺  而 沈   藏   。 


yè yān yì ér wú sè xī , zhī fán rú ér jiāo hénɡ 。 
葉 菸  邑 而 無 色 兮 , 枝  煩  挐 而 交   橫   。 


yán yín yì ér jiānɡ bà xī , kē pánɡ fú ér wěi huánɡ 。 
顏  淫  溢 而 將    罷 兮 , 柯 彷   彿 而 萎  黃    。 


xiāo xiāo shěn zhī kě āi xī , xínɡ xiāo shuò ér yū shānɡ 。 
萷   櫹   槮   之  可 哀 兮 , 形   銷   鑠   而 瘀 傷    。 


wéi qí fēn róu ér jiānɡ luò xī , hèn qí shī shí ér wú dɑnɡ 。 
惟  其 紛  糅  而 將    落  兮 , 恨  其 失  時  而 無 當   。 


lǎn fēi pèi ér xià jié xī , liáo xiāo yáo yǐ xiānɡ yánɡ 。 
攬  騑  轡  而 下  節  兮 , 聊   逍   遙  以 相    佯   。 


suì hū hū ér qiú jìn xī , kǒnɡ yú shòu zhī fú jiānɡ 。 
歲  忽 忽 而 遒  盡  兮 , 恐   余 壽   之  弗 將    。 


dào yú shēnɡ zhī bù shí xī , fénɡ cǐ shì zhī ɡuànɡ rǎnɡ 。 
悼  余 生    之  不 時  兮 , 逢   此 世  之  俇    攘   。 


dàn rónɡ yǔ ér dú yǐ xī , xī shuài mínɡ cǐ xī tánɡ 。 
澹  容   與 而 獨 倚 兮 , 蟋 蟀    鳴   此 西 堂   。 


xīn chù tì ér zhèn dànɡ xī , hé suǒ yōu zhī duō fānɡ 。 
心  怵  惕 而 震   盪   兮 , 何 所  憂  之  多  方   。 


yǎnɡ mínɡ yuè ér tài xī xī , bù liè xīnɡ ér jí mínɡ 。 
卬   明   月  而 太  息 兮 , 步 列  星   而 極 明   。 


qiè bēi fū huì huá zhī cénɡ fū xī , fēn yǐ nǐ hū dōu fánɡ 。 
竊  悲  夫 蕙  華  之  曾   敷 兮 , 紛  旖 旎 乎 都  房   。 


hé cénɡ huá zhī wú shí xī , cónɡ fēnɡ yǔ ér fēi yánɡ ! 
何 曾   華  之  無 實  兮 , 從   風   雨 而 飛  颺   ! 


yǐ wéi jūn dú fú cǐ huì xī , qiānɡ wú yǐ yì yū zhònɡ fānɡ 。 
以 為  君  獨 服 此 蕙  兮 , 羌    無 以 異 於 眾    芳   。 


mǐn qí sī zhī bù tōnɡ xī , jiānɡ qù jūn ér ɡāo xiánɡ 。 
閔  奇 思 之  不 通   兮 , 將    去 君  而 高  翔    。 


xīn mǐn lián zhī cǎn qī xī , yuàn yí jiàn ér yǒu mínɡ 。 
心  閔  憐   之  慘  悽 兮 , 願   一 見   而 有  明   。 


zhònɡ wú yuàn ér shēnɡ lí xī , zhōnɡ jié zhěn ér zēnɡ shānɡ 。 
重    無 怨   而 生    離 兮 , 中    結  軫   而 增   傷    。 


qǐ bú yù táo ér sī jūn xī ? 
豈 不 鬱 陶  而 思 君  兮 ? 


jūn zhī mén yǐ jiǔ chónɡ ! 
君  之  門  以 九  重    ! 


měnɡ quǎn yín yín ér yínɡ fèi xī , wān liánɡ bì ér bù tōnɡ 。 
猛   犬   狺  狺  而 迎   吠  兮 , 關  梁    閉 而 不 通   。 


huánɡ tiān yín yì ér qiū lín xī , hòu tǔ hé shí ér dé ɡān ? 
皇    天   淫  溢 而 秋  霖  兮 , 后  土 何 時  而 得 漧  ? 


kuài dú shǒu cǐ wú zé xī , yǎnɡ fú yún ér yǒnɡ tàn ! 
塊   獨 守   此 無 澤 兮 , 仰   浮 雲  而 永   歎  ! 


hé shí sú zhī ɡōnɡ qiǎo xī ? 
何 時  俗 之  工   巧   兮 ? 


bèi shénɡ mò ér ɡǎi cuò ! 
背  繩    墨 而 改  錯  ! 


què qí jì ér bù chénɡ xī , cè nú tái ér qǔ lù 。 
卻  騏 驥 而 不 乘    兮 , 策 駑 駘  而 取 路 。 


dɑnɡ shì qǐ wú qí jì xī , chénɡ mò zhī nénɡ shàn yù 。 
當   世  豈 無 騏 驥 兮 , 誠    莫 之  能   善   御 。 


jiàn zhí pèi zhě fēi qí rén xī , ɡù jù tiào ér yuǎn qù 。 
見   執  轡  者  非  其 人  兮 , 故 駒 跳   而 遠   去 。 


fú yàn jiē shà fū liánɡ zǎo xī , fènɡ yù piāo xiánɡ ér ɡāo ju 。 
鳧 鴈  皆  唼  夫 梁    藻  兮 , 鳳   愈 飄   翔    而 高  舉 。 


huán záo ér fānɡ ruì xī , wú ɡù zhī qí zū yǔ ér nán rù 。 
圜   鑿  而 方   枘  兮 , 吾 固 知  其 鉏 鋙 而 難  入 。 


zhònɡ niǎo jiē yǒu suǒ dēnɡ qī xī , fènɡ dú huánɡ huánɡ ér wú suǒ jí 。 
眾    鳥   皆  有  所  登   棲 兮 , 鳳   獨 遑    遑    而 無 所  集 。 


yuàn xián méi ér wú yán xī , chánɡ bèi jūn zhī wò qià 。 
願   銜   枚  而 無 言  兮 , 嘗    被  君  之  渥 洽  。 


tài ɡōnɡ jiǔ shí nǎi xiǎn rónɡ xī , chénɡ wèi yù qí pǐ hé 。 
太  公   九  十  乃  顯   榮   兮 , 誠    未  遇 其 匹 合 。 


wèi qí jì xī ān ɡuī ? 
謂  騏 驥 兮 安 歸  ? 


wèi fènɡ huánɡ xī ān qī ? 
謂  鳳   皇    兮 安 棲 ? 


biàn ɡǔ yì sú xī shì shuāi , jīn zhī xiànɡ zhě xī ju féi 。 
變   古 易 俗 兮 世  衰    , 今  之  相    者  兮 舉 肥  。 


qí jì fú nì ér bú jiàn xī , fènɡ huánɡ ɡāo fēi ér bú xià 。 
騏 驥 伏 匿 而 不 見   兮 , 鳳   皇    高  飛  而 不 下  。 


niǎo shòu yóu zhī huái dé xī , hé yún xiàn shì zhī bù chu ? 
鳥   獸   猶  知  褱   德 兮 , 何 云  賢   士  之  不 處  ? 


jì bú zhòu jìn ér qiú fú xī , fènɡ yì bù tān wèi ér wànɡ shí 。 
驥 不 驟   進  而 求  服 兮 , 鳳   亦 不 貪  餧  而 妄   食  。 


jūn qì yuǎn ér bù chá xī , suī yuàn zhōnɡ qí yān dé ? 
君  棄 遠   而 不 察  兮 , 雖  願   忠    其 焉  得 ? 


yù jì mò ér jué duān xī , qiè bù ɡǎn wànɡ chū zhī hòu dé 。 
欲 寂 漠 而 絕  端   兮 , 竊  不 敢  忘   初  之  厚  德 。 


dú bēi chóu qí shānɡ rén xī , fénɡ yù yù qí hé jí ? 
獨 悲  愁   其 傷    人  兮 , 馮   鬱 鬱 其 何 極 ? 


shuānɡ lù cǎn qī ér jiāo xià xī , xīn shànɡ xìnɡ qí fú jì 。 
霜     露 慘  悽 而 交   下  兮 , 心  尚    幸   其 弗 濟 。 


xiàn xuě fēn róu qí zēnɡ jiā xī , nǎi zhī zāo mìnɡ zhī jiānɡ zhì 。 
霰   雪  雰  糅  其 增   加  兮 , 乃  知  遭  命   之  將    至  。 


yuàn jiǎo xìnɡ ér yǒu dài xī , bó mǎnɡ mǎnɡ yǔ yě cǎo tónɡ sǐ 。 
願   徼   幸   而 有  待  兮 , 泊 莽   莽   與 野 草  同   死 。 


yuàn zì wǎnɡ ér jìnɡ yóu xī , lù yōnɡ jué ér bù tōnɡ 。 
願   自 往   而 徑   游  兮 , 路 壅   絕  而 不 通   。 


yù xún dào ér pínɡ qū xī , yòu wèi zhī qí suǒ cónɡ 。 
欲 循  道  而 平   驅 兮 , 又  未  知  其 所  從   。 


rán zhōnɡ lù ér mí huò xī , zì yā àn ér xué sònɡ 。 
然  中    路 而 迷 惑  兮 , 自 厭 按 而 學  誦   。 


xìnɡ yú lòu yǐ biǎn qiǎn xī , xìn wèi dá hū cónɡ rónɡ 。 
性   愚 陋  以 褊   淺   兮 , 信  未  達 乎 從   容   。 


qiè měi shēn bāo xū zhī qì shènɡ xī , kǒnɡ shí shì zhī bú ɡù 。 
竊  美  申   包  胥 之  氣 晟    兮 , 恐   時  世  之  不 固 。 


hé shí sú zhī ɡōnɡ qiǎo xī ? 
何 時  俗 之  工   巧   兮 ? 


miè ɡuì jǔ ér ɡǎi záo ! 
滅  規  矩 而 改  鑿  ! 


dú ɡěnɡ jiè ér bù suí xī , yuàn mù xiān shènɡ zhī yí jiāo 。 
獨 耿   介  而 不 隨  兮 , 願   慕 先   聖    之  遺 教   。 


chu zhuó shì ér xiǎn rónɡ xī , fēi yú xīn zhī suǒ lè 。 
處  濁   世  而 顯   榮   兮 , 非  余 心  之  所  樂 。 


yǔ qí wú yì ér yǒu mínɡ xī , nínɡ qiónɡ chu ér shǒu ɡāo 。 
與 其 無 義 而 有  名   兮 , 寧   窮    處  而 守   高  。 


shí bù yú ér wéi bǎo xī , yī bù ɡǒu ér wéi wēn 。 
食  不 媮 而 為  飽  兮 , 衣 不 苟  而 為  溫  。 


qiè mù shī rén zhī yí fēnɡ xī , yuàn tuō zhì hū sù cān 。 
竊  慕 詩  人  之  遺 風   兮 , 願   託  志  乎 素 餐  。 


jiǎn chōnɡ juè ér wú duān xī , bó mǎnɡ mǎnɡ ér wú yín 。 
蹇   充    倔  而 無 端   兮 , 泊 莽   莽   而 無 垠  。 


wú yī qiú yǐ yù dōnɡ xī , kǒnɡ kè sǐ bù dé jiàn hū yánɡ chūn 。 
無 衣 裘  以 御 冬   兮 , 恐   溘 死 不 得 見   乎 陽   春   。 


liànɡ miǎo qiū zhī yáo yè xī , xīn liáo lì ér yǒu āi 。 
靚    杪   秋  之  遙  夜 兮 , 心  繚   悷 而 有  哀 。 


chūn qiū chuō chuō ér rì ɡāo xī , rán chóu chànɡ ér zì bēi 。 
春   秋  逴   逴   而 日 高  兮 , 然  惆   悵    而 自 悲  。 


sì shí dì lái ér zú suì xī , yīn yánɡ bù kě yǔ lì xié 。 
四 時  遞 來  而 卒 歲  兮 , 陰  陽   不 可 與 儷 偕  。 


bái rì wǎn wǎn qí jiānɡ rù xī , mínɡ yuè xiāo shuò ér jiǎn huǐ 。 
白  日 晼  晚  其 將    入 兮 , 明   月  銷   鑠   而 減   毀  。 


suì hū hū ér qiú jìn xī , lǎo rǎn rǎn ér yù chí 。 
歲  忽 忽 而 遒  盡  兮 , 老  冉  冉  而 愈 弛  。 


xīn yáo yuè ér rì xìnɡ xī , rán chāo chànɡ ér wú jì 。 
心  搖  悅  而 日 幸   兮 , 然  怊   悵    而 無 冀 。 


zhōnɡ cǎn cè zhī qī chuànɡ xī , chánɡ tài xī ér zēnɡ xī 。 
中    憯  惻 之  悽 愴     兮 , 長    太  息 而 增   欷 。 


nián yánɡ yánɡ yǐ rì wǎnɡ xī , lǎo liáo kuò ér wú chu 。 
年   洋   洋   以 日 往   兮 , 老  嵺   廓  而 無 處  。 


shì wěi wěi ér jì jìn xī , jiǎn yān liú ér chóu chú 。 
事  亹  亹  而 覬 進  兮 , 蹇   淹  留  而 躊   躇  。 


hé fàn làn zhī fú yún xī ? 
何 氾  濫  之  浮 雲  兮 ? 


biāo yōnɡ bì cǐ mínɡ yuè 。 
猋   廱   蔽 此 明   月  。 


zhōnɡ zhāo zhāo ér yuàn jiàn xī , rán yīn yì ér mò dá 。 
忠    昭   昭   而 願   見   兮 , 然  霠  曀 而 莫 達 。 


yuàn hào rì zhī xiǎn xínɡ xī , yún mēnɡ mēnɡ ér bì zhī 。 
願   皓  日 之  顯   行   兮 , 雲  蒙   蒙   而 蔽 之  。 


qiè bú zì liào ér yuàn zhōnɡ xī , huò dǎn diǎn ér wū zhī 。 
竊  不 自 料   而 願   忠    兮 , 或  黕  點   而 汙 之  。 


yáo shùn zhī kànɡ xínɡ xī , liào mínɡ mínɡ ér báo tiān 。 
堯  舜   之  抗   行   兮 , 瞭   冥   冥   而 薄  天   。 


hé xiǎn xī zhī jí dù xī ? 
何 險   巇 之  嫉 妒 兮 ? 


bèi yǐ bù cí zhī wěi mínɡ 。 
被  以 不 慈 之  偽  名   。 


bǐ rì yuè zhī zhào mínɡ xī , shànɡ àn zhèn ér yǒu xiá 。 
彼 日 月  之  照   明   兮 , 尚    黯 黮   而 有  瑕  。 


hé kuànɡ yì ɡuó zhī shì xī , yì duō duān ér jiāo jiā 。 
何 況    一 國  之  事  兮 , 亦 多  端   而 膠   加  。 


bèi hé dāo zhī yàn yàn xī , rán huánɡ yánɡ ér bù kě dài 。 
被  荷 裯  之  晏  晏  兮 , 然  潢    洋   而 不 可 帶  。 


jì jiāo měi ér fá wǔ xī , fù zuǒ yòu zhī ɡěnɡ jiè 。 
既 驕   美  而 伐 武 兮 , 負 左  右  之  耿   介  。 


zēnɡ yùn lùn zhī xiū měi xī , hǎo fū rén zhī kānɡ kǎi 。 
憎   慍  惀  之  修  美  兮 , 好  夫 人  之  慷   慨  。 


zhònɡ qiè dié ér rì jìn xī , měi chāo yuǎn ér yú mài 。 
眾    踥  蹀  而 日 進  兮 , 美  超   遠   而 逾 邁  。 


nónɡ fū chuò ɡēnɡ ér rónɡ yǔ xī , kǒnɡ tián yě zhī wú huì 。 
農   夫 輟   耕   而 容   與 兮 , 恐   田   野 之  蕪 穢  。 


shì mián mián ér duō sī xī , qiè dào hòu zhī wēi bài 。 
事  綿   綿   而 多  私 兮 , 竊  悼  後  之  危  敗  。 


shì léi tónɡ ér xuàn yào xī , hé huǐ yù zhī mèi mèi ! 
世  雷  同   而 炫   曜  兮 , 何 毀  譽 之  昧  昧  ! 


jīn xiū shì ér kuī jìnɡ xī , hòu shànɡ ké yǐ cuàn cánɡ 。 
今  修  飾  而 窺  鏡   兮 , 後  尚    可 以 竄   藏   。 


yuàn jì yán fū liú xīnɡ xī , qiānɡ tiáo hū ér nán dɑnɡ 。 
願   寄 言  夫 流  星   兮 , 羌    儵   忽 而 難  當   。 


zú yōnɡ bì cǐ fú yún , xià àn mò ér wú ɡuānɡ 。 
卒 廱   蔽 此 浮 雲  , 下  暗 漠 而 無 光    。 


yáo shùn jiē yǒu suǒ ju rèn xī , ɡù ɡāo zhěn ér zì shì 。 
堯  舜   皆  有  所  舉 任  兮 , 故 高  枕   而 自 適  。 


liànɡ wú yuàn yū tiān xià xī , xīn yān qǔ cǐ chù tì ? 
諒    無 怨   於 天   下  兮 , 心  焉  取 此 怵  惕 ? 


chénɡ qí jì zhī liú liú xī , yù ān yònɡ fū qiánɡ cè ? 
乘    騏 驥 之  瀏  瀏  兮 , 馭 安 用   夫 強    策 ? 


liànɡ chénɡ ɡuō zhī bù zú shì xī , suī zhònɡ jiè zhī hé yì ? 
諒    城    郭  之  不 足 恃  兮 , 雖  重    介  之  何 益 ? 


zhàn yì yì ér wú zhōnɡ xī , zhūn hūn hūn ér chóu yuē 。 
邅   翼 翼 而 無 終    兮 , 忳   惛  惛  而 愁   約  。 


shēnɡ tiān dì zhī ruò ɡuò xī , ɡōnɡ bù chénɡ ér wú qín 。 
生    天   地 之  若  過  兮 , 功   不 成    而 無 嶜  。 


yuàn shěn zhì ér bú jiàn xī , shànɡ yù bù mínɡ hū tiān xià 。 
願   沈   滯  而 不 見   兮 , 尚    欲 布 名   乎 天   下  。 


rán huánɡ yánɡ ér bú yù xī , zhí kòu mào ér zì kǔ 。 
然  潢    洋   而 不 遇 兮 , 直  怐  愗  而 自 苦 。 


mǎnɡ yánɡ yánɡ ér wú jí xī , hū áo xiánɡ zhī yān báo ? 
莽   洋   洋   而 無 極 兮 , 忽 翱 翔    之  焉  薄  ? 


ɡuó yǒu jì ér bù zhī chénɡ xī , yān huánɡ huánɡ ér ɡènɡ suǒ ? 
國  有  驥 而 不 知  乘    兮 , 焉  皇    皇    而 更   索  ? 


nínɡ qī ōu yū chē xià xī , huán ɡōnɡ wén ér zhī zhī 。 
甯   戚 謳 於 車  下  兮 , 桓   公   聞  而 知  之  。 


wú bó lè zhī xiānɡ shàn xī , jīn shuí shǐ hū yù zhī ? 
無 伯 樂 之  相    善   兮 , 今  誰   使  乎 譽 之  ? 


wǎnɡ liú tì yǐ liáo lǜ xī , wéi zhù yì ér dé zhī 。 
罔   流  涕 以 聊   慮 兮 , 惟  著  意 而 得 之  。 


fēn chún chún zhī yuàn zhōnɡ xī , dù bèi lí ér zhānɡ zhī 。 
紛  純   純   之  願   忠    兮 , 妒 被  離 而 鄣    之  。 


yuàn cì bù xiāo zhī qū ér bié lí xī , fànɡ yóu zhì hū yún zhōnɡ 。 
願   賜 不 肖   之  軀 而 別  離 兮 , 放   遊  志  乎 雲  中    。 


chénɡ jīnɡ qì zhī tuán tuán xī , wù zhū shén zhī zhàn zhàn 。 
乘    精   氣 之  摶   摶   兮 , 騖 諸  神   之  湛   湛   。 


cān bái ní zhī xí xí xī , lì qún linɡ zhī fēnɡ fēnɡ 。 
驂  白  霓 之  習 習 兮 , 歷 群  靈   之  豐   豐   。 


zuǒ zhū què zhī yǒu yǒu xī , yòu cānɡ lónɡ zhī qú qú 。 
左  朱  雀  之  苃  苃  兮 , 右  蒼   龍   之  躣 躣 。 


shǔ léi shī zhī tián tián xī , tōnɡ fēi lián zhī yá yá 。 
屬  雷  師  之  闐   闐   兮 , 通   飛  廉   之  衙 衙 。 


qián qīnɡ liánɡ zhī qiānɡ qiānɡ xī , hòu zī chénɡ zhī cónɡ cónɡ 。 
前   輕   輬    之  鏘    鏘    兮 , 後  輜 乘    之  從   從   。 


zǎi yún qí zhī wēi yí xī , hù tún jì zhī rónɡ rónɡ 。 
載  雲  旗 之  委  蛇 兮 , 扈 屯  騎 之  容   容   。 


jì zhuān zhuān zhī bù kě huà xī , yuàn suí tuī ér wéi zānɡ 。 
計 專    專    之  不 可 化  兮 , 願   遂  推  而 為  臧   。 


lài huánɡ tiān zhī hòu dé xī , hái jí jūn zhī wú yànɡ 。 
賴  皇    天   之  厚  德 兮 , 還  及 君  之  無 恙   。 
chǔ cí juǎn dì jiǔ 
楚  辭 卷   第 九  

zhāo hún 
招   魂  


zhèn yòu qīnɡ yǐ lián jié xī , shēn fú yì ér wèi mèi 。 
朕   幼  清   以 廉   潔  兮 , 身   服 義 而 未  沬  。 


zhǔ cǐ shènɡ dé xī , qiān yū sú ér wú huì 。 
主  此 盛    德 兮 , 牽   於 俗 而 蕪 穢  。 


shànɡ wú suǒ kǎo cǐ shènɡ dé xī , chánɡ lí yānɡ ér chóu kǔ 。 
上    無 所  考  此 盛    德 兮 , 長    離 殃   而 愁   苦 。 


dì ɡào wū yánɡ yuē : 
帝 告  巫 陽   曰  : 


「 yǒu rén zài xià , wǒ yù fǔ zhī 。 
「 有  人  在  下  , 我 欲 輔 之  。 


hún hún lí sàn , rǔ shì yǔ zhī 。 」 
魂  魂  離 散  , 汝 筮  予 之  。 」 


wū yánɡ duì yuē : 
巫 陽   對  曰  : 


「 zhǎnɡ mènɡ shànɡ dì qí nán cónɡ 。 
「 掌    夢   上    帝 其 難  從   。 


ruò bì shì yǔ zhī , kǒnɡ hòu zhī xiè , bù nénɡ fù yònɡ wū yánɡ yān 。 」 
若  必 筮  予 之  , 恐   後  之  謝  , 不 能   復 用   巫 陽   焉  。 」 


nǎi xià zhāo yuē : 
乃  下  招   曰  : 


hún xī ɡuī lái ! 
魂  兮 歸  來  ! 


qù jūn zhī hénɡ ɡàn , hé wéi hū sì fānɡ suò ? 
去 君  之  恆   幹  , 何 為  乎 四 方   些  ? 


shě jūn zhī lè chu , ér lí bǐ bù xiánɡ suò 。 
舍  君  之  樂 處  , 而 離 彼 不 祥    些  。 


hún xī ɡuī lái ! dōnɡ fānɡ bù ké yǐ tuō suò 。 
魂  兮 歸  來  ! 東   方   不 可 以 託  些  。 


chánɡ rén qiān rèn , wéi hún shì suǒ suò 。 
長    人  千   仞  , 惟  魂  是  索  些  。 


shí rì dài chū , liú jīn shuò shí suò 。 
十  日 代  出  , 流  金  鑠   石  些  。 


bǐ jiē xí zhī , hún wǎnɡ bì shì suò 。 
彼 皆  習 之  , 魂  往   必 釋  些  。 


ɡuī lái ɡuī lái ! bù ké yǐ tuō suò 。 
歸  來  歸  來  ! 不 可 以 託  些  。 


hún xī ɡuī lái ! nán fānɡ bù ké yǐ zhǐ suò 。 
魂  兮 歸  來  ! 南  方   不 可 以 止  些  。 


diāo tí hēi chǐ , dé rén ròu yǐ sì , yǐ qí ɡǔ wéi hǎi suò 。 
雕   題 黑  齒  , 得 人  肉  以 祀 , 以 其 骨 為  醢  些  。 


fù shé zhēn zhēn , fēnɡ hú qiān lǐ suò 。 
蝮 蛇  蓁   蓁   , 封   狐 千   里 些  。 


xiónɡ huī jiǔ shǒu , wǎnɡ lái tiáo hū , tūn rén yǐ yì qí xīn suò 。 
雄    虺  九  首   , 往   來  鯈   忽 , 吞  人  以 益 其 心  些  。 


ɡuī lái ɡuī lái ! bù ké yǐ jiǔ yín suò 。 
歸  來  歸  來  ! 不 可 以 久  淫  些  。 


hún xī ɡuī lái ! xī fānɡ zhī hài , liú shā qiān lǐ suò 。 
魂  兮 歸  來  ! 西 方   之  害  , 流  沙  千   里 些  。 


xuán rù léi yuān , mí sàn ér bù kě zhǐ suò 。 
旋   入 雷  淵   , 麋 散  而 不 可 止  些  。 


xìnɡ ér dé tuō , qí wài kuànɡ yǔ suò 。 
幸   而 得 脫  , 其 外  曠    宇 些  。 


chì yǐ ruò xiànɡ , xuán fēnɡ ruò kǔn suò 。 
赤  蟻 若  象    , 玄   蜂   若  壼  些  。 


wǔ ɡǔ bù shēnɡ , cónɡ jiān shì shí suò 。 
五 榖 不 生    , 藂   菅   是  食  些  。 


qí tǔ làn rén , qiú shuǐ wú suǒ dé suò 。 
其 土 爛  人  , 求  水   無 所  得 些  。 


pánɡ yánɡ wú suǒ yǐ , ɡuǎnɡ dà wú suǒ jí suò 。 
彷   徉   無 所  倚 , 廣    大 無 所  極 些  。 


ɡuī lái ɡuī lái ! kǒnɡ zì yí zéi suò 。 
歸  來  歸  來  ! 恐   自 遺 賊  些  。 


hún xī ɡuī lái ! běi fānɡ bù ké yǐ zhǐ suò 。 
魂  兮 歸  來  ! 北  方   不 可 以 止  些  。 


zēnɡ bīnɡ é  é  , fēi xuě qiān lǐ suò 。 
增   冰   峨 峨 , 飛  雪  千   里 些  。 


ɡuī lái ɡuī lái ! bù ké yǐ jiǔ suò 。 
歸  來  歸  來  ! 不 可 以 久  些  。 


hún xī ɡuī lái ! jūn wú shànɡ tiān suò 。 
魂  兮 歸  來  ! 君  無 上    天   些  。 


hǔ bào jiǔ wān , zhuó hài xià rén suò 。 
虎 豹  九  關  , 啄   害  下  人  些  。 


yì fū jiǔ shǒu , bá mù jiǔ qiān suò 。 
一 夫 九  首   , 拔 木 九  千   些  。 


xiào lánɡ cónɡ mù , wǎnɡ lái shēn shēn suò 。 
熽   狼   從   目 , 往   來  侁   侁   些  。 


xuán rén yǐ xī , tóu zhī shēn yuān suò 。 
懸   人  以 娭 , 投  之  深   淵   些  。 


zhì mìnɡ yū dì , rán hòu dé mínɡ suò 。 
致  命   於 帝 , 然  後  得 瞑   些  。 


ɡuī lái ɡuī lái ! wǎnɡ kǒnɡ wēi shēn suò 。 
歸  來  歸  來  ! 往   恐   危  身   些  。 


hún xī ɡuī lái ! jūn wú xià cǐ yōu dōu suò 。 
魂  兮 歸  來  ! 君  無 下  此 幽  都  些  。 


tǔ bó jiǔ yuē , qí jiǎo yí yí suò 。 
土 伯 九  約  , 其 角   觺 觺 些  。 


dūn méi xuè mǔ , zhú rén pī pī suò 。 
敦  脢  血  拇 , 逐  人  駓 駓 些  。 


cān mù hǔ shǒu , qí shēn ruò niú suò 。 
參  目 虎 首   , 其 身   若  牛  些  。 


cǐ jiē ɡān rén , ɡuī lái ɡuī lái ! kǒnɡ zì yí zāi suò 。 
此 皆  甘  人  , 歸  來  歸  來  ! 恐   自 遺 災  些  。 


hún xī ɡuī lái ! rù xiū mén suò 。 
魂  兮 歸  來  ! 入 修  門  些  。 


ɡōnɡ zhù zhāo jūn , bèi xínɡ xiān suò 。 
工   祝  招   君  , 背  行   先   些  。 


qín ɡōu qí lǚ , zhènɡ mián luò suò 。 
秦  篝  齊 縷 , 鄭    綿   絡  些  。 


zhāo jù ɡāi bèi , yǒnɡ xiào hū suò 。 
招   具 該  備  , 永   嘯   呼 些  。 


hún xī ɡuī lái ! fǎn ɡù jū suò 。 
魂  兮 歸  來  ! 反  故 居 些  。 


tiān dì sì fānɡ , duō zéi jiān suò 。 
天   地 四 方   , 多  賊  姦   些  。 


xiànɡ shè jūn shì , jìnɡ jiān ān suò 。 
像    設  君  室  , 靜   閒   安 些  。 


ɡāo tánɡ suì yǔ , kǎn cénɡ xuān suò 。 
高  堂   邃  宇 , 檻  層   軒   些  。 


cénɡ tɑi lèi xiè , lín ɡāo shān suò 。 
層   臺  累  榭  , 臨  高  山   些  。 


wǎnɡ hù zhū zhuì , kè fānɡ lián suò 。 
網   戶 朱  綴   , 刻 方   連   些  。 


dōnɡ yǒu yào shà , xià shì hán suò 。 
冬   有  穾  廈  , 夏  室  寒  些  。 


chuān ɡǔ jìnɡ fù , liú chán yuán suò 。 
川    谷 徑   復 , 流  潺   湲   些  。 


ɡuānɡ fēnɡ zhuǎn huì , sì chónɡ lán suò 。 
光    風   轉    蕙  , 汜 崇    蘭  些  。 


jīnɡ tánɡ rù ào , zhū chén yán suò 。 
經   堂   入 奧 , 朱  塵   筵  些  。 


dǐ shì cuì qiào , ɡuà qǔ qiónɡ suò 。 
砥 室  翠  翹   , 挂  曲 瓊    些  。 


fěi cuì zhū bèi , làn qí ɡuānɡ suò 。 
翡  翠  珠  被  , 爛  齊 光    些  。 


ruò ā  fú bì , luo dào zhānɡ suò 。 
蒻  阿 拂 壁 , 羅  幬  張    些  。 


zuǎn zǔ qǐ ɡǎo , jié qí huánɡ suò 。 
纂   組 綺 縞  , 結  琦 璜    些  。 


shì zhōnɡ zhī ɡuān , duō zhēn ɡuài suò 。 
室  中    之  觀   , 多  珍   怪   些  。 


lán ɡāo mínɡ zhú , huá rónɡ bèi suò 。 
蘭  膏  明   燭  , 華  容   備  些  。 


èr bá shì sù , shè dì dài suò 。 
二 八 侍  宿 , 射  遞 代  些  。 


jiǔ hóu shū nǚ , duō xùn zhònɡ suò 。 
九  侯  淑  女 , 多  迅  眾    些  。 


shènɡ jiǎn bù tónɡ zhì , shí mǎn ɡōnɡ suò 。 
盛    鬋   不 同   制  , 實  滿  宮   些  。 


rónɡ tài háo bǐ , shùn mí dài suò 。 
容   態  好  比 , 順   彌 代  些  。 


ruò yán ɡù zhí , jiǎn qí yǒu yì suò 。 
弱  顏  固 植  , 謇   其 有  意 些  。 


kuā rónɡ yǒu tài , ɡènɡ dònɡ fánɡ suò 。 
姱  容   脩  態  , 緪   洞   房   些  。 


é  méi màn lù , mù ténɡ ɡuānɡ suò 。 
蛾 眉  曼  睩 , 目 騰   光    些  。 


mí yán nì lǐ , yí shì mián suò 。 
靡 顏  膩 理 , 遺 視  矊   些  。 


lí xiè yǒu mù , shì jūn zhī jiān suò 。 
離 榭  脩  幕 , 侍  君  之  閒   些  。 


fěi wéi cuì zhànɡ , shì ɡāo tánɡ suò 。 
翡  帷  翠  帳    , 飾  高  堂   些  。 


hónɡ bì shā bǎn , xuán yù zhī liánɡ suò 。 
紅   壁 沙  版  , 玄   玉 之  梁    些  。 


yǎnɡ ɡuān kè jué , huà lónɡ shé suò 。 
仰   觀   刻 桷  , 畫  龍   蛇  些  。 


zuò tánɡ fú kǎn , lín qǔ chí suò 。 
坐  堂   伏 檻  , 臨  曲 池  些  。 


fú rónɡ shǐ fā , zá jì hé suò 。 
芙 蓉   始  發 , 雜 芰 荷 些  。 


zǐ jīnɡ pínɡ fēnɡ , wén yuán bō suò 。 
紫 莖   屏   風   , 文  緣   波 些  。 


wén yì bào shì , shì bēi bì suò 。 
文  異 豹  飾  , 侍  陂  陛 些  。 


xuān liánɡ jì dī , bù jì luo suò 。 
軒   輬    既 低 , 步 騎 羅  些  。 


lán báo hù shù , qiónɡ mù lí suò 。 
蘭  薄  戶 樹  , 瓊    木 籬 些  。 


hún xī ɡuī lái ! hé yuǎn wéi suò ? 
魂  兮 歸  來  ! 何 遠   為  些  ? 


shì jiā suí zōnɡ , shí duō fānɡ suò 。 
室  家  遂  宗   , 食  多  方   些  。 


dào zī zhuō mài , rú huánɡ liánɡ suò 。 
稻  粢 穱   麥  , 挐 黃    梁    些  。 


dà kǔ xián suān , xīn ɡān xínɡ suò 。 
大 苦 鹹   酸   , 辛  甘  行   些  。 


féi niú zhī jiàn , rú ruò fānɡ suò 。 
肥  牛  之  腱   , 臑 若  芳   些  。 


hé suān ruò kǔ , chén wú ɡēnɡ suò 。 
和 酸   若  苦 , 陳   吳 羹   些  。 


ér bì pào ɡāo , yǒu zhè jiānɡ suò 。 
胹 鄨 炮  羔  , 有  柘  漿    些  。 


hú suān juǎn fú , jiān hónɡ qiānɡ suò 。 
鵠 酸   臇   鳧 , 煎   鴻   鶬    些  。 


lù jī huò xī , lì ér bù shuǎnɡ suò 。 
露 雞 臛  蠵 , 厲 而 不 爽     些  。 


jù nǚ mì ěr , yǒu zhānɡ huánɡ suò 。 
粔 籹 蜜 餌 , 有  餦    餭    些  。 


yáo jiānɡ mì sháo , shí yǔ shānɡ suò 。 
瑤  漿    蜜 勺   , 實  羽 觴    些  。 


cuò zāo dònɡ yǐn , zhòu qīnɡ liánɡ suò 。 
挫  糟  凍   飲  , 酎   清   涼    些  。 


huá zhuó jì chén , yǒu qiónɡ jiānɡ suò 。 
華  酌   既 陳   , 有  瓊    漿    些  。 


ɡuī fǎn ɡù shì , jìnɡ ér wú fánɡ suò 。 
歸  反  故 室  , 敬   而 無 妨   些  。 


yáo xiū wèi tōnɡ , nǚ lè luo suò 。 
肴  羞  未  通   , 女 樂 羅  些  。 


zhèn zhōnɡ àn ɡǔ , zào xīn ɡē suò 。 
敶   鍾    按 鼓 , 造  新  歌 些  。 


《 shè jiānɡ 》 、 《 cǎi línɡ 》 , fā yánɡ 《 hé suò 》 。 
《 涉  江    》 、 《 采  菱   》 , 發 揚   《 荷 些  》 。 


měi rén jì zuì , zhū yán tuó suò 。 
美  人  既 醉  , 朱  顏  酡  些  。 


xī ɡuānɡ miǎo shì , mù cénɡ bō suò 。 
娭 光    眇   視  , 目 曾   波 些  。 


bèi wén fú xiān , lì ér bù qí suò 。 
被  文  服 纖   , 麗 而 不 奇 些  。 


chánɡ fà màn jiǎn , yàn lù lí suò 。 
長    髮 曼  鬋   , 豔  陸 離 些  。 


èr bā qí rónɡ , qǐ zhènɡ wǔ suò 。 
二 八 齊 容   , 起 鄭    舞 些  。 


rèn ruò jiāo ɡān , fǔ àn xià suò 。 
衽  若  交   竿  , 撫 案 下  些  。 


yú sè kuánɡ huì , tián mínɡ ɡǔ suò 。 
竽 瑟 狂    會  , 搷   鳴   鼓 些  。 


ɡōnɡ tínɡ zhèn jīnɡ , fā 《 jī chǔ 》 suò 。 
宮   庭   震   驚   , 發 《 激 楚  》 些  。 


wú yú cài ōu , zòu dà lǚ suò 。 
吳 歈 蔡  謳 , 奏  大 呂 些  。 


shì nǚ zá zuò , luàn ér bù fēn suò 。 
士  女 雜 坐  , 亂   而 不 分  些  。 


fànɡ zhèn zǔ yīnɡ , bān qí xiānɡ fēn suò 。 
放   敶   組 纓   , 班  其 相    紛  些  。 


zhènɡ 、 wèi yāo wán , lái zá chén suò 。 
鄭    、 衛  妖  玩  , 來  雜 陳   些  。 


《 jī chǔ 》 zhī jié , dú xiù xiān suò 。 
《 激 楚  》 之  結  , 獨 秀  先   些  。 


kūn bì xiànɡ qí , yǒu liù bó suò 。 
菎  蔽 象    棋 , 有  六  簙 些  。 


fēn cáo bìnɡ jìn , qiú xiānɡ pò suò 。 
分  曹  並   進  , 遒  相    迫 些  。 


chénɡ xiāo ér móu , hū wǔ bái suò 。 
成    梟   而 牟  , 呼 五 白  些  。 


jìn zhì xī bǐ , fèi bái rì suò 。 
晉  制  犀 比 , 費  白  日 些  。 


kēnɡ zhōnɡ yáo jù , xiè zǐ sè suò 。 
鏗   鍾    搖  簴 , 揳  梓 瑟 些  。 


yú jiǔ bú fèi , chén rì yuè suò 。 
娛 酒  不 廢  , 沈   日 月  些  。 


lán ɡāo mínɡ zhú , huá dènɡ cuò suò 。 
蘭  膏  明   燭  , 華  鐙   錯  些  。 


jié zhuàn zhì sī , lán fānɡ jiǎ suò 。 
結  撰    至  思 , 蘭  芳   假  些  。 


rén yǒu suǒ jí , tónɡ xīn fù suò 。 
人  有  所  極 , 同   心  賦 些  。 


zhòu yǐn jìn huɑn , lè xiān ɡù suò 。 
酎   飲  盡  歡   , 樂 先   故 些  。 


hún xī ɡuī lái ! fǎn ɡù jū suò 。 
魂  兮 歸  來  ! 反  故 居 些  。 


luàn yuē : 
亂   曰  : 


xiàn suì fā chūn xī , mì wú nán zhēnɡ 。 
獻   歲  發 春   兮 , 汨 吾 南  征    。 


lù pínɡ qí huá xī , bái zhǐ shēnɡ 。 
菉 蘋   齊 華  兮 , 白  芷  生    。 


lù ɡuàn lú jiānɡ xī , zuǒ chánɡ báo 。 
路 貫   廬 江    兮 , 左  長    薄  。 


yǐ zhǎo qí yínɡ xī , yáo wànɡ bó 。 
倚 沼   畦 瀛   兮 , 遙  望   博 。 


qīnɡ lí jié sì xī, qí qiān shènɡ , xuán huǒ yán qǐ xī, xuán yán zhēnɡ 。 
青   驪 結  駟 兮 , 齊 千   乘    , 懸   火  延  起 兮 , 玄   顏  烝    。 


bù jí zhòu chu xī, yòu chěnɡ xiān , yì wù ruò tōnɡ xī , yǐn chē yòu huán 。 
步 及 驟   處  兮 , 誘  騁    先   , 抑 騖 若  通   兮 , 引  車  右  還  。 


yǔ wánɡ qū mènɡ xī , kè hòu xiān 。 
與 王   趨 夢   兮 , 課 後  先   。 


jūn wánɡ qīn fā xī , dàn qīnɡ sì 。 
君  王   親  發 兮 , 憚  青   兕 。 


zhū mínɡ chénɡ yè xī , shí bù kě yān 。 
朱  明   承    夜 兮 , 時  不 可 淹  。 


ɡāo lán bèi jìnɡ xī , sī lù jiàn 。 
皋  蘭  被  徑   兮 , 斯 路 漸   。 


zhàn zhàn jiānɡ shuǐ xī , shànɡ yǒu fēnɡ 。 
湛   湛   江    水   兮 , 上    有  楓   。 


mù jí qiān lǐ xī , shānɡ xīn bēi 。 
目 極 千   里 兮 , 傷    心  悲  。 


hún xī ɡuī lái , āi jiānɡ nán 。 
魂  兮 歸  來  , 哀 江    南  。 
chǔ cí juǎn dì shí 
楚  辭 卷   第 十  

dà zhāo 
大 招   


qīnɡ chūn shòu xiè , bái rì zhāo zhǐ 。 
青   春   受   謝  , 白  日 昭   只  。 


chūn qì fèn fā , wàn wù jù zhǐ 。 
春   氣 奮  發 , 萬  物 遽 只  。 


mínɡ línɡ jiā xínɡ , hún wú táo zhǐ 。 
冥   淩   浹  行   , 魂  無 逃  只  。 


hún pò ɡuī lái ! wú yuǎn yáo zhǐ 。 
魂  魄 歸  徠  ! 無 遠   遙  只  。 


hún hū ɡuī lái ! wú dōnɡ wú xī , wú nán wú běi zhǐ 。 
魂  乎 歸  徠  ! 無 東   無 西 , 無 南  無 北  只  。 


dōnɡ yǒu dà hǎi , nì shuǐ yóu yóu zhǐ 。 
東   有  大 海  , 溺 水   浟  浟  只  。 


chī lónɡ bìnɡ liú , shànɡ xià yōu yōu zhǐ 。 
螭  龍   並   流  , 上    下  悠  悠  只  。 


wù yǔ yín yín , bái hào jiāo zhǐ 。 
霧 雨 淫  淫  , 白  皓  膠   只  。 


hún hū wú dōnɡ ! tānɡ ɡǔ jì liáo zhǐ 。 
魂  乎 無 東   ! 湯   谷 寂 寥   只  。 


hún hū wú nán ! nán yǒu yán huǒ qiān lǐ , fù shé yán zhǐ 。 
魂  乎 無 南  ! 南  有  炎  火  千   里 , 蝮 蛇  蜒  只  。 


shān lín xiǎn ài , hǔ bào wān zhǐ 。 
山   林  險   隘 , 虎 豹  蜿  只  。 


yú yōnɡ duǎn hú , wánɡ huī jiǎn zhǐ 。 
鰅 鳙   短   狐 , 王   虺  騫   只  。 


hún hū wú nán ! yù shānɡ ɡōnɡ zhǐ 。 
魂  乎 無 南  ! 蜮 傷    躬   只  。 


hún hū wú xī ! xī fānɡ liú shā , mǎnɡ yánɡ yánɡ zhǐ 。 
魂  乎 無 西 ! 西 方   流  沙  , 漭   洋   洋   只  。 


shǐ shǒu zònɡ mù , bèi fà ránɡ zhǐ 。 
豕  首   縱   目 , 被  髮 鬤   只  。 


chánɡ zhǎo jù yá , xī xiào kuánɡ zhǐ 。 
長    爪   踞 牙 , 誒 笑   狂    只  。 


hún hū wú xī ! duō hài shānɡ zhǐ 。 
魂  乎 無 西 ! 多  害  傷    只  。 


hún hū wú běi ! běi yǒu hán shān , chuō lónɡ xì zhǐ 。 
魂  乎 無 北  ! 北  有  寒  山   , 逴   龍   赩 只  。 


dài shuǐ bù kě shè , shēn bù kě cè zhǐ 。 
代  水   不 可 涉  , 深   不 可 測 只  。 


tiān bái hào hào , hán nínɡ nínɡ zhǐ 。 
天   白  顥  顥  , 寒  凝   凝   只  。 


hún hū wú wǎnɡ ! yínɡ běi jí zhǐ 。 
魂  乎 無 往   ! 盈   北  極 只  。 


hún pò ɡuī lái ! jiān yǐ jìnɡ zhǐ 。 
魂  魄 歸  徠  ! 閒   以 靜   只  。 


zì zì jīnɡ chǔ , ān yǐ dìnɡ zhǐ 。 
自 恣 荊   楚  , 安 以 定   只  。 


chěnɡ zhì jiū yù , xīn yì ān zhǐ 。 
逞    志  究  欲 , 心  意 安 只  。 


qiónɡ shēn yǒnɡ lè , nián shòu yán zhǐ 。 
窮    身   永   樂 , 年   壽   延  只  。 


hún hū ɡuī lái ! lè bù kě yán zhǐ 。 
魂  乎 歸  徠  ! 樂 不 可 言  只  。 


wǔ ɡǔ liù rèn , shè ɡū liánɡ zhǐ 。 
五 榖 六  仞  , 設  菰 粱    只  。 


dǐnɡ rú yínɡ wànɡ , hé zhì fānɡ zhǐ 。 
鼎   臑 盈   望   , 和 致  芳   只  。 


nèi qiānɡ ɡē hú , wèi chái ɡēnɡ zhǐ 。 
內  鶬    鴿 鵠 , 味  豺   羹   只  。 


hún hū ɡuī lái ! zì suǒ chánɡ zhǐ 。 
魂  乎 歸  徠  ! 恣 所  嘗    只  。 


xiǎn xī ɡān jī , hé chǔ lào zhǐ 。 
鮮   蠵 甘  雞 , 和 楚  酪  只  。 


hǎi shǐ kǔ ɡǒu , kuài jū tuán zhǐ 。 
醢  豕  苦 狗  , 膾   苴 蓴   只  。 


wú suān hāo lóu , bù zhān báo zhǐ 。 
吳 酸   蒿  蔞  , 不 沾   薄  只  。 


hún xī ɡuī lái ! zì suǒ zé zhǐ 。 
魂  兮 歸  徠  ! 恣 所  擇 只  。 


zhì ɡuā zhēnɡ fú , shǎn chún zhèn zhǐ 。 
炙  鴰  烝    鳧 , 煔   鶉   敶   只  。 


jiān jì chuái què , jù shuǎnɡ cún zhǐ 。 
煎   鰿 膗    雀  , 遽 爽     存  只  。 


hún hū ɡuī lái ! lì yǐ xiān zhǐ 。 
魂  乎 歸  徠  ! 麗 以 先   只  。 


sì zhòu bìnɡ shú , bú sè ài zhǐ 。 
四 酎   并   孰  , 不 涩 嗌 只  。 


qīnɡ xīn dònɡ yǐn , bú chuò yì zhǐ 。 
清   馨  凍   飲  , 不 歠   役 只  。 


wú lǐ bái bò , hé chǔ lì zhǐ 。 
吳 醴 白  蘗 , 和 楚  瀝 只  。 


hún hū ɡuī lái ! bú jù tì zhǐ 。 
魂  乎 歸  徠  ! 不 遽 惕 只  。 


dài 、 qín 、 zhènɡ  、 wèi , mínɡ ɡān zhānɡ zhǐ 。 
代  、 秦  、 鄭     、 衛  , 鳴   竿  張    只  。 


fú xì 《 jià biàn 》 , 《 chǔ láo 》 shānɡ zhǐ 。 
伏 戲 《 駕  辯   》 , 《 楚  勞  》 商    只  。 


ōu hé yánɡ ā  , zhào xiāo chànɡ zhǐ 。 
謳 和 揚   阿 , 趙   簫   倡    只  。 


hún hū ɡuī lái ! dìnɡ kōnɡ sānɡ zhǐ 。 
魂  乎 歸  徠  ! 定   空   桑   只  。 


èr bā jiē wǔ , tóu shī fù zhǐ 。 
二 八 接  舞 , 投  詩  賦 只  。 


kòu zhōnɡ diào qìnɡ , yú rén luàn zhǐ 。 
叩  鍾    調   磬   , 娛 人  亂   只  。 


sì shànɡ jìnɡ qì , jí shēnɡ biàn zhǐ 。 
四 上    競   氣 , 極 聲    變   只  。 


hún hū ɡuī lái ! tinɡ ɡē zhuàn zhǐ 。 
魂  乎 歸  徠  ! 聽   歌 譔    只  。 


zhū chún hào chǐ , hù yǐ kuā zhǐ 。 
朱  脣   皓  齒  , 嫭 以 姱  只  。 


bǐ dé hǎo jiān , xí yǐ dōu zhǐ 。 
比 德 好  閒   , 習 以 都  只  。 


fēnɡ ròu wēi ɡǔ , diào yǐ yú zhǐ 。 
豐   肉  微  骨 , 調   以 娛 只  。 


hún hū ɡuī lái ! ān yǐ shū zhǐ 。 
魂  乎 歸  徠  ! 安 以 舒  只  。 


hù mù yí xiào , é  méi màn zhǐ 。 
嫮 目 宜 笑   , 蛾 眉  曼  只  。 


rónɡ zé xiù yǎ , zhì zhū yán zhǐ 。 
容   則 秀  雅 , 稚  朱  顏  只  。 


hún hū ɡuī lái ! jìnɡ yǐ ān zhǐ 。 
魂  乎 歸  徠  ! 靜   以 安 只  。 


kuā yǒu pānɡ hào , lì yǐ jiā zhǐ 。 
姱  脩  滂   浩  , 麗 以 佳  只  。 


cénɡ jiá yǐ ěr , qǔ méi ɡuì zhǐ 。 
曾   頰  倚 耳 , 曲 眉  規  只  。 


pānɡ xīn chāo tài , jiāo lì shī zhǐ 。 
滂   心  綽   態  , 姣   麗 施  只  。 


xiǎo yāo xiù jǐnɡ , ruò xiǎn bēi zhǐ 。 
小   腰  秀  頸   , 若  鮮   卑  只  。 


hún hū ɡuī lái ! sī yuàn yí zhǐ 。 
魂  乎 歸  徠  ! 思 怨   移 只  。 


yì zhōnɡ lì xīn , yǐ dònɡ zuò zhǐ 。 
易 中    利 心  , 以 動   作  只  。 


fěn bái dài hēi , shī fānɡ zé zhǐ 。 
粉  白  黛  黑  , 施  芳   澤 只  。 


chánɡ mèi fú miàn , shàn liú kè zhǐ 。 
長    袂  拂 面   , 善   留  客 只  。 


hún hū ɡuī lái ! yǐ yú xī zhǐ 。 
魂  乎 歸  徠  ! 以 娛 昔 只  。 


qīnɡ sè zhí méi , měi mù miǎn zhǐ 。 
青   色 直  眉  , 美  目 媔   只  。 


yè fǔ qí yá , yí xiào xiān zhǐ 。 
靨 輔 奇 牙 , 宜 笑   嘕   只  。 


fēnɡ ròu wēi ɡǔ , tǐ biàn juān zhǐ 。 
豐   肉  微  骨 , 體 便   娟   只  。 


hún hū ɡuī lái ! zì suǒ biàn zhǐ 。 
魂  乎 歸  徠  ! 恣 所  便   只  。 


xià wū ɡuǎnɡ dà , shā tánɡ xiù zhǐ 。 
夏  屋 廣    大 , 沙  堂   秀  只  。 


nán fánɡ xiǎo tán , ɡuān jué liù zhǐ 。 
南  房   小   壇  , 觀   絕  霤  只  。 


qū wū bù yán , yí rǎo chù zhǐ 。 
曲 屋 步 壛  , 宜 擾  畜  只  。 


ténɡ jià bù yóu , liè chūn yòu zhǐ 。 
騰   駕  步 遊  , 獵  春   囿  只  。 


qiónɡ ɡū cuò hénɡ , yīnɡ huá jiǎ zhǐ 。 
瓊    轂 錯  衡   , 英   華  假  只  。 


chén lán ɡuì shù , yù mí lù zhǐ 。 
茞   蘭  桂  樹  , 鬱 彌 路 只  。 


hún hū ɡuī lái ! zì zhì lǜ zhǐ 。 
魂  乎 歸  徠  ! 恣 志  慮 只  。 


kǒnɡ què yínɡ yuán , chù luán huánɡ zhǐ 。 
孔   雀  盈   園   , 畜  鸞   皇    只  。 


kūn hónɡ qún chén , zá qiū qiānɡ zhǐ 。 
鹍  鴻   群  晨   , 雜 鶖  鶬    只  。 


hónɡ hú dài yóu , màn sù shuānɡ zhǐ 。 
鴻   鵠 代  遊  , 曼  鷫 鷞     只  。 


hún hū ɡuī lái ! fènɡ huánɡ xiánɡ zhǐ 。 
魂  乎 歸  徠  ! 鳳   皇    翔    只  。 


màn zé yí miàn , xuè qì shènɡ zhǐ 。 
曼  澤 怡 面   , 血  氣 盛    只  。 


yǒnɡ yí jué shēn , bǎo shòu mìnɡ zhǐ 。 
永   宜 厥  身   , 保  壽   命   只  。 


shì jiā yínɡ tínɡ , jué lù shènɡ zhǐ 。 
室  家  盈   廷   , 爵  祿 盛    只  。 


hún hū ɡuī lái ! jū shì dìnɡ zhǐ 。 
魂  乎 歸  徠  ! 居 室  定   只  。 


jiē jìnɡ qiān lǐ , chū ruò yún zhǐ 。 
接  徑   千   里 , 出  若  雲  只  。 


sān ɡuī zhònɡ hóu , tinɡ lèi shén zhǐ 。 
三  圭  重    侯  , 聽   類  神   只  。 


chá dǔ yāo yǐn , ɡū ɡuǎ cún zhǐ 。 
察  篤 夭  隱  , 孤 寡  存  只  。 


hún hū ɡuī lái ! zhènɡ shǐ kūn zhǐ 。 
魂  乎 歸  徠  ! 正    始  昆  只  。 


tián yì qiān zhěn , rén fù chānɡ zhǐ 。 
田   邑 千   畛   , 人  阜 昌    只  。 


měi mào zhònɡ liú , dé zé zhānɡ zhǐ 。 
美  冒  眾    流  , 德 澤 章    只  。 


xiān wēi hòu wén , shàn měi mínɡ zhǐ 。 
先   威  後  文  , 善   美  明   只  。 


hún hū ɡuī lái ! shǎnɡ fá dɑnɡ zhǐ 。 
魂  乎 歸  徠  ! 賞    罰 當   只  。 


mínɡ shēnɡ ruò rì , zhào sì hǎi zhǐ 。 
名   聲    若  日 , 照   四 海  只  。 


dé yù pèi tiān , wàn mín lǐ zhǐ 。 
德 譽 配  天   , 萬  民  理 只  。 


běi zhì yōu línɡ , nán jiāo zhǐ zhǐ 。 
北  至  幽  陵   , 南  交   阯  只  。 


xī báo yánɡ chánɡ , dōnɡ qiónɡ hǎi zhǐ 。 
西 薄  羊   腸    , 東   窮    海  只  。 


hún hū ɡuī lái ! shànɡ xiàn shì zhǐ 。 
魂  乎 歸  徠  ! 尚    賢   士  只  。 


fā zhènɡ xiàn xínɡ , jìn kē bào zhǐ 。 
發 政    獻   行   , 禁  苛 暴  只  。 


ju jié yā bì , zhū jī bà zhǐ 。 
舉 傑  壓 陛 , 誅  譏 罷 只  。 


zhí yínɡ zài wèi , jìn yǔ huī zhǐ 。 
直  贏   在  位  , 近  禹 麾  只  。 


háo jié zhí zhènɡ , liú zé shī zhǐ 。 
豪  傑  執  政    , 流  澤 施  只  。 


hún hū ɡuī lái , ɡuó jiā wéi zhǐ 。 
魂  乎 歸  徠  , 國  家  為  只  。 


xiónɡ xiónɡ hè hè , tiān dé mínɡ zhǐ 。 
雄    雄    赫 赫 , 天   德 明   只  。 


sān ɡōnɡ mù mù , dēnɡ jiànɡ tánɡ zhǐ 。 
三  公   穆 穆 , 登   降    堂   只  。 


zhū hóu bì jí , lì jiǔ qīnɡ zhǐ 。 
諸  侯  畢 極 , 立 九  卿   只  。 


zhāo zhì jì shè , dà hóu zhānɡ zhǐ 。 
昭   質  既 設  , 大 侯  張    只  。 


zhí ɡōnɡ jiā shǐ , yī cí rànɡ zhǐ 。 
執  弓   挾  矢  , 揖 辭 讓   只  。 


hún hū lái ɡuī ! shànɡ sān wánɡ zhǐ 。 
魂  乎 徠  歸  ! 尚    三  王   只  。 
chǔ cí juǎn dì shí yī 
楚  辭 卷   第 十  一 

xī shì 
惜 誓  


xī yú nián lǎo ér rì shuāi xī , suì hū hū ér bù fǎn 。 
惜 余 年   老  而 日 衰    兮 , 歲  忽 忽 而 不 反  。 


dēnɡ cānɡ tiān ér ɡāo ju xī , lì zhònɡ shān ér rì yuǎn 。 
登   蒼   天   而 高  舉 兮 , 歷 眾    山   而 日 遠   。 


ɡuān jiānɡ hé zhī yū qǔ xī , lí sì hǎi zhī zhān rú 。 
觀   江    河 之  紆 曲 兮 , 離 四 海  之  霑   濡 。 


pān běi jí ér yì xī xī , xī hànɡ xiè yǐ chōnɡ xū 。 
攀  北  極 而 一 息 兮 , 吸 沆   瀣  以 充    虛 。 


fēi zhū niǎo shǐ xiān qū xī , jià tài yì zhī xiànɡ yú 。 
飛  朱  鳥   使  先   驅 兮 , 駕  太  一 之  象    輿 。 


cānɡ lónɡ yòu qiú yū zuǒ cān xī , bái hǔ chěnɡ ér wéi yòu fēi 。 
蒼   龍   蚴  虯  於 左  驂  兮 , 白  虎 騁    而 為  右  騑  。 


jiàn rì yuè yǐ wéi ɡài xī , zǎi yù nǚ yū hòu jū 。 
建   日 月  以 為  蓋  兮 , 載  玉 女 於 後  車  。 


chí wù yū yǎo mínɡ zhī zhōnɡ xī , xiū xi hú kūn lún zhī xū 。 
馳  騖 於 杳  冥   之  中    兮 , 休  息 虖 崑  崙  之  墟 。 


lè qiónɡ jí ér bù yā xī , yuàn cónɡ rónɡ hú shén mínɡ 。 
樂 窮    極 而 不 厭 兮 , 願   從   容   虖 神   明   。 


shè dān shuǐ ér tuó chěnɡ xī , yòu dà xià zhī yí fēnɡ 。 
涉  丹  水   而 駝  騁    兮 , 右  大 夏  之  遺 風   。 


huánɡ hú zhī yī ju xī , zhī shān chuān zhī yū qǔ 。 
黃    鵠 之  一 舉 兮 , 知  山   川    之  紆 曲 。 


zài ju xī , dǔ tiān dì zhī huán fānɡ 。 
再  舉 兮 , 睹 天   地 之  圜   方   。 


lín zhōnɡ ɡuó zhī zhònɡ rén xī , tuō huí biāo hū shànɡ yánɡ 。 
臨  中    國  之  眾    人  兮 , 託  回  飆   乎 尚    羊   。 


nǎi zhì shǎo yuán zhī yě xī , chì sōnɡ 、 wánɡ qiáo jiē zài pánɡ 。 
乃  至  少   原   之  野 兮 , 赤  松   、 王   喬   皆  在  旁   。 


èr zǐ yōnɡ sè ér diào jūn xī , yú yīn chēnɡ hū qīnɡ shānɡ 。 
二 子 擁   瑟 而 調   均  兮 , 余 因  稱    乎 清   商    。 


dàn rán ér zì lè xī , xī zhònɡ qì ér áo xiánɡ 。 
澹  然  而 自 樂 兮 , 吸 眾    氣 而 翱 翔    。 


niàn wǒ chánɡ shēnɡ ér jiǔ xiān xī , bù rú fǎn yú zhī ɡù xiànɡ 。 
念   我 長    生    而 久  僊   兮 , 不 如 反  余 之  故 鄉    。 


huánɡ hú hòu shí ér jì chu xī , chī xiāo qún ér zhì zhī 。 
黃    鵠 後  時  而 寄 處  兮 , 鴟  梟   群  而 制  之  。 


shén lónɡ shī shuǐ ér lù jū xī , wéi lóu yǐ zhī suǒ cái 。 
神   龍   失  水   而 陸 居 兮 , 為  螻  蟻 之  所  裁  。 


fū huánɡ hú shén lónɡ yóu rú cǐ xī , kuànɡ xiàn zhě zhī fénɡ luàn shì zāi 。 
夫 黃    鵠 神   龍   猶  如 此 兮 , 況    賢   者  之  逢   亂   世  哉  。 


shòu rǎn rǎn ér rì shuāi xī , ɡù shàn huí ér bù xī 。 
壽   冉  冉  而 日 衰    兮 , 固 儃   回  而 不 息 。 


sú liú cónɡ ér bù zhǐ xī , zhònɡ wǎnɡ jù ér jiǎo zhí 。 
俗 流  從   而 不 止  兮 , 眾    枉   聚 而 矯   直  。 


huò tōu hé ér ɡǒu jìn xī , huò yǐn jū ér shēn cánɡ 。 
或  偷  合 而 苟  進  兮 , 或  隱  居 而 深   藏   。 


kǔ chēnɡ liànɡ zhī bù shěn xī , tónɡ quán ɡài ér jiù hénɡ 。 
苦 稱    量    之  不 審   兮 , 同   權   概  而 就  衡   。 


huò tuī yí ér ɡǒu rónɡ xī , huò zhí yán zhī è  è  。 
或  推  迻 而 苟  容   兮 , 或  直  言  之  諤 諤 。 


shānɡ chénɡ shì zhī bù chá xī , bìnɡ rèn máo sī yǐ wéi suǒ 。 
傷    誠    是  之  不 察  兮 , 并   紉  茅  絲 以 為  索  。 


fānɡ shì sú zhī yōu hūn xī , xuàn bái hēi zhī měi è  。 
方   世  俗 之  幽  昏  兮 , 眩   白  黑  之  美  惡 。 


fànɡ shān yuān zhī ɡuī yù xī , xiānɡ yǔ ɡuì fū lì shí 。 
放   山   淵   之  龜  玉 兮 , 相    與 貴  夫 礫 石  。 


méi bó shù jiàn ér zhì hǎi xī , lái ɡé shùn zhì ér yònɡ ɡuó 。 
梅  伯 數  諫   而 至  醢  兮 , 來  革 順   志  而 用   國  。 


bēi rén rén zhī jìn jié xī , fǎn wéi xiǎo rén zhī suǒ zéi 。 
悲  仁  人  之  盡  節  兮 , 反  為  小   人  之  所  賊  。 


bǐ ɡān zhōnɡ jiàn ér pōu xīn xī , jī zǐ bèi fà ér yánɡ kuánɡ 。 
比 干  忠    諫   而 剖  心  兮 , 箕 子 被  髮 而 佯   狂    。 


shuǐ bèi liú ér yuán jié xī , mù qù ɡēn ér bù chánɡ 。 
水   背  流  而 源   竭  兮 , 木 去 根  而 不 長    。 


fēi zhònɡ qū yǐ lǜ nán xī , xī shānɡ shēn zhī wú ɡōnɡ 。 
非  重    軀 以 慮 難  兮 , 惜 傷    身   之  無 功   。 


yǐ yǐ zāi ! 
已 矣 哉  ! 


dú bú jiàn fū luán fènɡ zhī ɡāo xiánɡ xī , nǎi jí dà huánɡ zhī yǎ 。 
獨 不 見   夫 鸞   鳳   之  高  翔    兮 , 乃  集 大 皇    之  野 。 


xún sì jí ér huí zhōu xī , jiàn shènɡ dé ér hòu xià 。 
循  四 極 而 回  周   兮 , 見   盛    德 而 後  下  。 


bǐ shènɡ rén zhī shén dé xī , yuǎn zhuó shì ér zì cánɡ 。 
彼 聖    人  之  神   德 兮 , 遠   濁   世  而 自 藏   。 


shǐ qí lín kě dé jī ér xì xī , yòu hé yǐ yì hú quǎn yánɡ ? 
使  麒 麟  可 得 羈 而 係 兮 , 又  何 以 異 虖 犬   羊   ? 
chǔ cí juǎn dì shí èr 
楚  辭 卷   第 十  二 

zhāo yǐn shì 
招   隱  士  


ɡuì shù cónɡ shēnɡ xī shān zhī yōu , yǎn jiǎn lián quán xī zhī xiānɡ liáo 。 
桂  樹  叢   生    兮 山   之  幽  , 偃  蹇   連   蜷   兮 枝  相    繚   。 


shān qì lónɡ sǒnɡ xī shí cuó é  , xī ɡǔ zhǎn yán xī shuǐ cénɡ bō 。 
山   氣 巃   嵷   兮 石  嵯  峨 , 谿 谷 嶄   巖  兮 水   曾   波 。 


yuán yòu qún xiào xī hǔ bào yuán , pān yuán ɡuì zhī xī liáo yān liú 。 
猿   狖  群  嘯   兮 虎 豹  原   , 攀  援   桂  枝  兮 聊   淹  留  。 


wánɡ sūn yóu xī bù ɡuī , chūn cǎo shēnɡ xī qī qī 。 
王   孫  游  兮 不 歸  , 春   草  生    兮 萋 萋 。 


suì mù xī bú zì liáo , huì ɡū mínɡ xī jiū jiū 。 
歲  暮 兮 不 自 聊   , 蟪  蛄 鳴   兮 啾  啾  。 


yǎnɡ xī zhá , shān qǔ fú , xīn yān liú xī dònɡ huānɡ hū 。 
坱   兮 軋  , 山   曲 岪 , 心  淹  留  兮 恫   慌    忽 。 


wǎnɡ xī mì , liǎo xī lì , hǔ bào xué 。 
罔   兮 沕 , 憭   兮 慄 , 虎 豹  穴  。 


cónɡ báo shēn lín xī , rén shànɡ lì 。 
叢   薄  深   林  兮 , 人  上    慄 。 


qīn cén qí yǐ xī jūn zēnɡ wěi wěi , shù lún xiānɡ jiū xī lín mù pèi wěi 。 
嶔  岑  碕 礒 兮 碅  磳   磈  硊  , 樹  輪  相    糾  兮 林  木 茷  骫  。 


qīnɡ shā zá shù xī fán cǎo suǐ mí , bái lù jiù jiā xī huò ténɡ huò yǐ 。 
青   莎  雜 樹  兮 薠  草  靃  靡 , 白  鹿 麔  麚  兮 或  騰   或  倚 。 


zhuànɡ ér yín yín xī é  é  , qī qī xī xǐ xǐ 。 
狀     兒 崟  崟  兮 峨 峨 , 淒 淒 兮 漇 漇 。 


mí hóu xī xiónɡ pí , mù lèi xī yǐ bēi 。 
獼 猴  兮 熊    羆 , 慕 類  兮 以 悲  。 


pān yuán ɡuì zhī xī liáo yān liú 。 
攀  援   桂  枝  兮 聊   淹  留  。 


hǔ bào dòu xī xiónɡ pí páo , qín shòu hài xī wánɡ qí cáo 。 
虎 豹  鬥  兮 熊    羆 咆  , 禽  獸   駭  兮 亡   其 曹  。 


wánɡ sūn xī ɡuī lái , shān zhōnɡ xī bù ké yǐ jiǔ liú 。 
王   孫  兮 歸  來  , 山   中    兮 不 可 以 久  留  。 
chǔ cí juǎn dì shí sān   qí jiàn 
楚  辭 卷   第 十  三    七 諫   

chū fànɡ 
初  放   


pínɡ shēnɡ yū ɡuó xī , zhǎnɡ yū yuán yǎ 。 
平   生    於 國  兮 , 長    於 原   野 。 


yán yǔ nè sè xī , yòu wú qiánɡ fǔ 。 
言  語 訥 譅 兮 , 又  無 彊    輔 。 


qiǎn zhì biǎn nénɡ xī , wén jiàn yòu ɡuǎ 。 
淺   智  褊   能   兮 , 聞  見   又  寡  。 


shù yán biàn shì xī , jiàn yuàn mén xià 。 
數  言  便   事  兮 , 見   怨   門  下  。 


wánɡ bù chá qí chánɡ lì xī , zú jiàn qì hū yuán yǎ 。 
王   不 察  其 長    利 兮 , 卒 見   棄 乎 原   野 。 


fú niàn sī ɡuò xī , wú kě ɡǎi zhě 。 
伏 念   思 過  兮 , 無 可 改  者  。 


qún zhònɡ chénɡ pénɡ xī , shànɡ jìn yǐ huò 。 
群  眾    成    朋   兮 , 上    浸  以 惑  。 


qiǎo nìnɡ zài qián xī , xiàn zhě miè xī 。 
巧   佞   在  前   兮 , 賢   者  滅  息 。 


yáo 、 shùn shènɡ yǐ méi xī , shú wéi zhōnɡ zhí ? 
堯  、 舜   聖    已 沒  兮 , 孰  為  忠    直  ? 


ɡāo shān cuī wēi xī, shuǐ liú shānɡ shānɡ 。 
高  山   崔  巍  兮 , 水   流  湯    湯   。 


sǐ rì jiānɡ zhì xī , yǔ mí lù tónɡ kēnɡ 。 
死 日 將    至  兮 , 與 麋 鹿 同   坑   。 


kuài xī jū , dɑnɡ dào sù , ju shì jiē rán xī , yú jiānɡ shuí ɡào ? 
塊   兮 鞠 , 當   道  宿 , 舉 世  皆  然  兮 , 余 將    誰   告  ? 


chì zhú hónɡ hú xī , jìn xí chī xiāo , zhǎn fá jú yòu xī , liè shù kǔ táo 。 
斥  逐  鴻   鵠 兮 , 近  習 鴟  梟   , 斬   伐 橘 柚  兮 , 列  樹  苦 桃  。 


biàn juān zhī xiū zhú xī , jì shēnɡ hū jiānɡ tán 。 
便   娟   之  修  竹  兮 , 寄 生    乎 江    潭  。 


shànɡ wēi ruí ér fánɡ lù xī , xià línɡ línɡ ér lái fēnɡ 。 
上    葳  蕤  而 防   露 兮 , 下  泠   泠   而 來  風   。 


shú zhī qí bù hé xī ? 
孰  知  其 不 合 兮 ? 


ruò zhú bǎi zhī yì xīn 。 
若  竹  柏  之  異 心  。 


wǎnɡ zhě bù kě jí xī , lái zhě bù kě dài 。 
往   者  不 可 及 兮 , 來  者  不 可 待  。 


yōu yōu cānɡ tiān xī , mò wǒ zhèn lǐ 。 
悠  悠  蒼   天   兮 , 莫 我 振   理 。 


qiè yuàn jūn zhī bú wù xī , wú dú sǐ ér hòu yǐ 。 
竊  怨   君  之  不 寤 兮 , 吾 獨 死 而 後  已 。 
chén jiānɡ 
沈   江    


wéi wǎnɡ ɡǔ zhī dé shī xī , lǎn sī wēi zhī suǒ shānɡ 。 
惟  往   古 之  得 失  兮 , 覽  私 微  之  所  傷    。 


yáo 、 shùn shènɡ ér cí rén xī , hòu shì chēnɡ ér fú wànɡ 。 
堯  、 舜   聖    而 慈 仁  兮 , 後  世  稱    而 弗 忘   。 


qí huán shī yū zhuān rèn xī , yí wú zhōnɡ ér mínɡ zhānɡ 。 
齊 桓   失  於 專    任  兮 , 夷 吾 忠    而 名   彰    。 


jìn xiàn huò yū lì jī xī , shēn shēnɡ xiào ér bèi yānɡ 。 
晉  獻   惑  於 孋 姬 兮 , 申   生    孝   而 被  殃   。 


yǎn wánɡ xínɡ qí rén yì xī , jīnɡ wén wù ér xú wánɡ 。 
偃  王   行   其 仁  義 兮 , 荊   文  寤 而 徐 亡   。 


zhòu bào nüè yǐ shī wèi xī , zhōu dé zuǒ hū lǚ wànɡ 。 
紂   暴  虐  以 失  位  兮 , 周   得 佐  乎 呂 望   。 


xiū wǎnɡ ɡǔ yǐ xínɡ ēn xī , fēnɡ bǐ ɡān zhī qiū lǒnɡ 。 
修  往   古 以 行   恩 兮 , 封   比 干  之  丘  壟   。 


xiàn jùn mù ér zì fù xī , rì jìn yín ér hé tonɡ 。 
賢   俊  慕 而 自 附 兮 , 日 浸  淫  而 合 同   。 


mínɡ fǎ lìnɡ ér xiū lǐ xī , lán zhǐ yōu ér yǒu fānɡ 。 
明   法 令   而 修  理 兮 , 蘭  芷  幽  而 有  芳   。 


kǔ zhònɡ rén zhī dù yǔ xī , jī zǐ wù ér yánɡ kuánɡ 。 
苦 眾    人  之  妒 予 兮 , 箕 子 寤 而 佯   狂    。 


bú ɡù dì yǐ tān mínɡ xī , xīn fú yù ér nèi shānɡ 。 
不 顧 地 以 貪  名   兮 , 心  怫 鬱 而 內  傷    。 


lián huì zhǐ yǐ wéi pèi xī , ɡuò bào sì ér shī xiānɡ 。 
聯   蕙  芷  以 為  佩  兮 , 過  鮑  肆 而 失  香    。 


zhènɡ chén duān qí cāo xínɡ xī , fǎn lí bànɡ ér jiàn rǎnɡ 。 
正    臣   端   其 操  行   兮 , 反  離 謗   而 見   攘   。 


shì sú ɡènɡ ér biàn huà xī , bó yí è  yū shǒu yánɡ 。 
世  俗 更   而 變   化  兮 , 伯 夷 餓 於 首   陽   。 


dú lián jié ér bù rónɡ xī , shū qí jiǔ ér yú mínɡ 。 
獨 廉   潔  而 不 容   兮 , 叔  齊 久  而 逾 明   。 


fú yún chén ér bì huì xī , shǐ rì yuè hū wú ɡuānɡ 。 
浮 雲  陳   而 蔽 晦  兮 , 使  日 月  乎 無 光    。 


zhōnɡ chén zhēn ér yù jiàn xī , chán yú huǐ ér zài pánɡ 。 
忠    臣   貞   而 欲 諫   兮 , 讒   諛 毀  而 在  旁   。 


qiū cǎo rónɡ qí jiānɡ shí xī , wēi shuānɡ xià ér yè jiànɡ 。 
秋  草  榮   其 將    實  兮 , 微  霜     下  而 夜 降    。 


shānɡ fēnɡ sù ér hài shēnɡ xī , bǎi cǎo yù ér bù zhǎnɡ 。 
商    風   肅 而 害  生    兮 , 百  草  育 而 不 長    。 


zhònɡ bìnɡ xié yǐ dù xiàn xī , ɡū shènɡ tè ér yì shānɡ 。 
眾    並   諧  以 妒 賢   兮 , 孤 聖    特 而 易 傷    。 


huái jì móu ér bú jiàn yònɡ xī , yán xué chu ér yǐn cánɡ 。 
懷   計 謀  而 不 見   用   兮 , 巖  穴  處  而 隱  藏   。 


chénɡ ɡōnɡ huī ér bù zú xī , zǐ xū sǐ ér bú zànɡ 。 
成    功   隳  而 不 卒 兮 , 子 胥 死 而 不 葬   。 


shì cónɡ sú ér biàn huà xī , suí fēnɡ mí ér chénɡ hánɡ 。 
世  從   俗 而 變   化  兮 , 隨  風   靡 而 成    行   。 


xìn zhí tuì ér huǐ bài xī , xū wěi jìn ér dé dɑnɡ 。 
信  直  退  而 毀  敗  兮 , 虛 偽  進  而 得 當   。 


zhuī huǐ ɡuò zhī wú jí xī , qǐ jìn zhōnɡ ér yǒu ɡōnɡ 。 
追   悔  過  之  無 及 兮 , 豈 盡  忠    而 有  功   。 


fèi zhì dù ér bú yònɡ xī , wù xínɡ sī ér qù ɡōnɡ 。 
廢  制  度 而 不 用   兮 , 務 行   私 而 去 公   。 


zhōnɡ bú biàn ér sǐ jié xī , xī nián chǐ zhī wèi yānɡ 。 
終    不 變   而 死 節  兮 , 惜 年   齒  之  未  央   。 


jiānɡ fānɡ zhōu ér xià liú xī , jì xìnɡ jūn zhī fā měnɡ 。 
將    方   舟   而 下  流  兮 , 冀 幸   君  之  發 矇   。 


tònɡ zhōnɡ yán zhī nì ěr xī , hèn shēn zǐ zhī shěn jiānɡ 。 
痛   忠    言  之  逆 耳 兮 , 恨  申   子 之  沈   江    。 


yuàn xī xīn zhī suǒ wén xī , zāo zhí jūn zhī bù cōnɡ 。 
願   悉 心  之  所  聞  兮 , 遭  值  君  之  不 聰   。 


bù kāi wù ér nán dào xī , bù bié hénɡ zhī yǔ zònɡ 。 
不 開  寤 而 難  道  兮 , 不 別  橫   之  與 縱   。 


tinɡ jiān chén zhī fú shuō xī , jué ɡuó jiā zhī jiǔ chánɡ 。 
聽   姦   臣   之  浮 說   兮 , 絕  國  家  之  久  長    。 


miè ɡuì jǔ ér bú yònɡ xī , bèi shénɡ mò zhī zhènɡ fānɡ 。 
滅  規  矩 而 不 用   兮 , 背  繩    墨 之  正    方   。 


lí yōu huàn ér nǎi wù xī , ruò zònɡ huǒ yū qiū pénɡ 。 
離 憂  患   而 乃  寤 兮 , 若  縱   火  於 秋  蓬   。 


yè shī zhī ér bú jiù xī , shànɡ hé lùn hū huò xiōnɡ 。 
業 失  之  而 不 救  兮 , 尚    何 論  乎 禍  凶    。 


bǐ lí pàn ér pénɡ dǎnɡ xī , dú xínɡ zhī shì qí hé wànɡ ? 
彼 離 畔  而 朋   黨   兮 , 獨 行   之  士  其 何 望   ? 


rì jiàn rǎn ér bú zì zhī xī , qiū háo wēi zāi ér biàn rónɡ 。 
日 漸   染  而 不 自 知  兮 , 秋  毫  微  哉  而 變   容   。 


zhònɡ qīnɡ jī ér zhé zhóu xī , yuán jiù zá ér lèi zhònɡ 。 
眾    輕   積 而 折  軸   兮 , 原   咎  雜 而 累  重    。 


fù xiānɡ 、 yuán zhī liú sī xī , kǒnɡ zhú bō ér fù dōnɡ 。 
赴 湘    、 沅   之  流  澌 兮 , 恐   逐  波 而 復 東   。 


huái shā lì ér zì shěn xī , bù rěn jiàn jūn zhī bì yōnɡ 。 
懷   沙  礫 而 自 沈   兮 , 不 忍  見   君  之  蔽 壅   。 
yuàn shì 
怨   世  


shì shěn nào ér nán lùn xī , sú qián é  ér cēn cuó 。 
世  沈   淖  而 難  論  兮 , 俗 岒   峨 而 嵾  嵯  。 


qīnɡ línɡ línɡ ér jiān miè xī , hùn zhàn zhàn ér rì duō 。 
清   泠   泠   而 殲   滅  兮 , 溷  湛   湛   而 日 多  。 


xiāo xiāo jì yǐ chénɡ qún xī , xuán hè mǐ yì ér pínɡ yí 。 
梟   鴞   既 以 成    群  兮 , 玄   鶴 弭 翼 而 屏   移 。 


pénɡ ài qīn rù yù yū chuánɡ zǐ xī , mǎ lán chěn chuō ér rì jiā 。 
蓬   艾 親  入 御 於 床     笫 兮 , 馬 蘭  踸   踔   而 日 加  。 


qì juān yào zhǐ yǔ dù hénɡ xī , yú nài shì zhī bù zhī fānɡ hé ? 
棄 捐   葯  芷  與 杜 衡   兮 , 余 柰  世  之  不 知  芳   何 ? 


hé zhōu dào zhī pínɡ yì xī , rán wú huì ér xiǎn xì 。 
何 周   道  之  平   易 兮 , 然  蕪 穢  而 險   戲 。 


ɡāo yánɡ wú ɡù ér wěi chén xī , tánɡ yú diǎn zhuó ér huǐ yì 。 
高  陽   無 故 而 委  塵   兮 , 唐   虞 點   灼   而 毀  議 。 


shuí shǐ zhènɡ qí zhēn shì xī , suī yǒu bā shī ér bù kě wéi 。 
誰   使  正    其 真   是  兮 , 雖  有  八 師  而 不 可 為  。 


huánɡ tiān bǎo qí ɡāo xī , hòu tǔ chí qí jiǔ 。 
皇    天   保  其 高  兮 , 后  土 持  其 久  。 


fú qīnɡ bái yǐ xiāo yáo xī , piān yǔ hū xuán yīnɡ yì sè 。 
服 清   白  以 逍   遙  兮 , 偏   與 乎 玄   英   異 色 。 


xī shī tí tí ér bù dé jiàn xī , mó mǔ bó xiè ér rì shì 。 
西 施  媞 媞 而 不 得 見   兮 , 嫫 母 勃 屑  而 日 侍  。 


ɡuì dù bù zhī suǒ yān liú xī , liǎo chónɡ bù zhī xǐ hū kuí cài 。 
桂  蠹 不 知  所  淹  留  兮 , 蓼   蟲    不 知  徙 乎 葵  菜  。 


chu mǐn mǐn zhī zhuó shì xī , jīn ān suǒ dá hū wú zhì 。 
處  湣  湣  之  濁   世  兮 , 今  安 所  達 乎 吾 志  。 


yì yǒu suǒ zǎi ér yuǎn shì xī , ɡù fēi zhònɡ rén zhī suǒ shí 。 
意 有  所  載  而 遠   逝  兮 , 固 非  眾    人  之  所  識  。 


jì chóu chú yū bì jú xī , yù sūn yánɡ ér dé dài 。 
驥 躊   躇  於 弊 輂 兮 , 遇 孫  陽   而 得 代  。 


lǚ wànɡ qiónɡ kùn ér bù liáo shēnɡ xī , zāo zhōu wén ér shū zhì 。 
呂 望   窮    困  而 不 聊   生    兮 , 遭  周   文  而 舒  志  。 


nínɡ qī fàn niú ér shānɡ ɡē xī , huán ɡōnɡ wén ér fú zhì 。 
甯   戚 飯  牛  而 商    歌 兮 , 桓   公   聞  而 弗 置  。 


lù shì nǚ zhī fānɡ sānɡ xī , kǒnɡ zǐ ɡuò zhī yǐ zì shì 。 
路 室  女 之  方   桑   兮 , 孔   子 過  之  以 自 侍  。 


wú dú ɡuāi lá ér wú dɑnɡ xī , xīn dào chù ér mào sī 。 
吾 獨 乖   剌 而 無 當   兮 , 心  悼  怵  而 耄  思 。 


sī bǐ ɡān zhī pēnɡ pēnɡ xī , āi zǐ xū zhī shèn shì 。 
思 比 干  之  恲   恲   兮 , 哀 子 胥 之  慎   事  。 


bēi chǔ rén zhī hé shì xī , xiàn bǎo yù yǐ wéi shí 。 
悲  楚  人  之  和 氏  兮 , 獻   寶  玉 以 為  石  。 


yù lì wǔ zhī bù chá xī , qiānɡ liǎnɡ zú yǐ bì zhuó 。 
遇 厲 武 之  不 察  兮 , 羌    兩    足 以 畢 斮   。 


xiǎo rén zhī jū shì xī , shì zhōnɡ zhènɡ zhī hé ruò ? 
小   人  之  居 勢  兮 , 視  忠    正    之  何 若  ? 


ɡǎi qián shènɡ zhī fǎ dù xī , xǐ niè rú ér wànɡ zuò 。 
改  前   聖    之  法 度 兮 , 喜 囁  嚅 而 妄   作  。 


qīn chán yú ér shū xiàn shènɡ xī , sònɡ wèi lǘ jū wéi chǒu è  。 
親  讒   諛 而 疏  賢   聖    兮 , 訟   謂  閭 娵 為  醜   惡 。 


yú jìn xí ér bì yuǎn xī , shú zhī chá qí hēi bái ? 
愉 近  習 而 蔽 遠   兮 , 孰  知  察  其 黑  白  ? 


zú bù dé xiào qí xīn rónɡ xī , ān miǎo miǎo ér wú suǒ ɡuī báo 。 
卒 不 得 效   其 心  容   兮 , 安 眇   眇   而 無 所  歸  薄  。 


zhuān jīnɡ shuǎnɡ yǐ zì mínɡ xī , huì mínɡ mínɡ ér yōnɡ bì 。 
專    精   爽     以 自 明   兮 , 晦  冥   冥   而 壅   蔽 。 


nián jì yǐ ɡuò tài bàn xī , rán kǎn kē ér liú zhì 。 
年   既 已 過  太  半  兮 , 然  埳  軻 而 留  滯  。 


yù ɡāo fēi ér yuǎn jí xī , kǒnɡ lí wǎnɡ ér miè bài 。 
欲 高  飛  而 遠   集 兮 , 恐   離 罔   而 滅  敗  。 


dú yuān yì ér wú jí xī , shānɡ jīnɡ shen ér shòu yāo 。 
獨 冤   抑 而 無 極 兮 , 傷    精   神   而 壽   夭  。 


huánɡ tiān jì bù chún mìnɡ xī , yú shēnɡ zhōnɡ wú suǒ yī 。 
皇    天   既 不 純   命   兮 , 余 生    終    無 所  依 。 


yuàn zì shěn yū jiānɡ liú xī , jué hénɡ liú ér jìnɡ shì 。 
願   自 沈   於 江    流  兮 , 絕  橫   流  而 徑   逝  。 


nínɡ wéi jiānɡ hǎi zhī ní tu xī , ān nénɡ jiǔ jiàn cǐ zhuó shì ? 
寧   為  江    海  之  泥 塗 兮 , 安 能   久  見   此 濁   世  ? 
yuàn sī 
怨   思 


shì qiónɡ ér yǐn chu xī , lián fānɡ zhènɡ ér bù rónɡ 。 
士  窮    而 隱  處  兮 , 廉   方   正    而 不 容   。 


zǐ xū jiàn ér mí qū xī , bǐ ɡān zhōnɡ ér pōu xīn 。 
子 胥 諫   而 靡 軀 兮 , 比 干  忠    而 剖  心  。 


zǐ tuī zì ɡē ér sì jūn xī , dé rì wànɡ ér yuàn shēn 。 
子 推  自 割 而 飤 君  兮 , 德 日 忘   而 怨   深   。 


xínɡ mínɡ bɑi ér yuē hēi xī , jīnɡ jí jù ér chénɡ lín 。 
行   明   白  而 曰  黑  兮 , 荊   棘 聚 而 成    林  。 


jiānɡ lí qì yū qiónɡ xiànɡ xī , jí lí màn hū dōnɡ xiānɡ 。 
江    離 棄 於 窮    巷    兮 , 蒺 藜 蔓  乎 東   廂    。 


xiàn zhě bì ér bú jiàn xī , chán yú jìn ér xiānɡ pénɡ 。 
賢   者  蔽 而 不 見   兮 , 讒   諛 進  而 相    朋   。 


xiāo xiāo bìnɡ jìn ér jù mínɡ xī , fènɡ huánɡ fēi ér ɡāo xiánɡ 。 
梟   鴞   並   進  而 俱 鳴   兮 , 鳳   皇    飛  而 高  翔    。 


yuàn yī wǎnɡ ér jìnɡ shì xī , dào yōnɡ jué ér bù tōnɡ 。 
願   壹 往   而 徑   逝  兮 , 道  壅   絕  而 不 通   。 
zì bēi 
自 悲  


jū chóu qín qí shuí ɡào xī , dú yǒnɡ sī ér yōu bēi 。 
居 愁   懃  其 誰   告  兮 , 獨 永   思 而 憂  悲  。 


nèi zì xǐnɡ ér bú sì xī , cāo yù jiān ér bù shuāi 。 
內  自 省   而 不 俟 兮 , 操  愈 堅   而 不 衰    。 


yǐn sān nián ér wú jué xī , suì hū hū qí ruò tuí 。 
隱  三  年   而 無 決  兮 , 歲  忽 忽 其 若  頹  。 


lián yú shēn bù zú yǐ zú yì xī , jì yí jiàn ér fù ɡuī 。 
憐   余 身   不 足 以 卒 意 兮 , 冀 一 見   而 復 歸  。 


āi rén shì zhī bú xìnɡ xī , shǔ tiān mìnɡ ér wěi zhī xián chí 。 
哀 人  事  之  不 幸   兮 , 屬  天   命   而 委  之  咸   池  。 


shēn bèi jí ér bù jiān xī , xīn fèi rè qí ruò tānɡ 。 
身   被  疾 而 不 閒   兮 , 心  沸  熱 其 若  湯   。 


bīnɡ tàn bù ké yǐ xiānɡ bìnɡ xī , wú ɡù zhī hū mìnɡ zhī bù chánɡ 。 
冰   炭  不 可 以 相    並   兮 , 吾 固 知  乎 命   之  不 長    。 


āi dú kǔ sǐ zhī wú lè xī , xī yú nián zhī wèi yānɡ 。 
哀 獨 苦 死 之  無 樂 兮 , 惜 余 年   之  未  央   。 


bēi bù fǎn yú zhī suǒ jū xī , hèn lí yǔ zhī ɡù xiànɡ 。 
悲  不 反  余 之  所  居 兮 , 恨  離 予 之  故 鄉    。 


niǎo shòu jīnɡ ér shī qún xī , yóu ɡāo fēi ér āi mínɡ 。 
鳥   獸   驚   而 失  群  兮 , 猶  高  飛  而 哀 鳴   。 


hú sǐ bì shǒu qiū xī , fū rén shú nénɡ bù fǎn qí zhēn qínɡ ? 
狐 死 必 首   丘  兮 , 夫 人  孰  能   不 反  其 真   情   ? 


ɡù rén shū ér rì wànɡ xī , xīn rén jìn ér yú hǎo 。 
故 人  疏  而 日 忘   兮 , 新  人  近  而 俞 好  。 


mò nénɡ xínɡ yū yǎo mínɡ xī , shú nénɡ shī yū wú bào ? 
莫 能   行   於 杳  冥   兮 , 孰  能   施  於 無 報  ? 


kǔ zhònɡ rén zhī jiē rán xī , chénɡ huí fēnɡ ér yuǎn yóu 。 
苦 眾    人  之  皆  然  兮 , 乘    回  風   而 遠   游  。 


línɡ hénɡ shān qí ruò lòu xī , liáo yú yú yǐ wànɡ yōu 。 
淩   恆   山   其 若  陋  兮 , 聊   愉 娛 以 忘   憂  。 


bēi xū yán zhī wú shí xī , kǔ zhònɡ kǒu zhī shuò jīn 。 
悲  虛 言  之  無 實  兮 , 苦 眾    口  之  鑠   金  。 


yù ɡù xiànɡ ér yí ɡù xī , qì xū xī ér zhān jīn 。 
遇 故 鄉    而 一 顧 兮 , 泣 歔 欷 而 霑   衿  。 


yā bái yù yǐ wéi miàn xī , huái wǎn yǎn yǐ wéi xīn 。 
厭 白  玉 以 為  面   兮 , 懷   琬  琰  以 為  心  。 


xié qì rù ér ɡǎn nèi xī , shī yù sè ér wài yín 。 
邪  氣 入 而 感  內  兮 , 施  玉 色 而 外  淫  。 


hé qīnɡ yún zhī liú lán xī , wēi shuānɡ jiànɡ zhī mēnɡ mēnɡ 。 
何 青   雲  之  流  瀾  兮 , 微  霜     降    之  蒙   蒙   。 


xú fēnɡ zhì ér pái huái xī , jí fēnɡ ɡuò zhī shānɡ shānɡ 。 
徐 風   至  而 徘  徊   兮 , 疾 風   過  之  湯   湯   。 


wén nán fān lè ér yù wǎnɡ xī , zhì huì jī ér qiě zhǐ 。 
聞  南  藩  樂 而 欲 往   兮 , 至  會  稽 而 且  止  。 


jiàn hán zhònɡ ér sù zhī xī , wèn tiān dào zhī suǒ zài ? 
見   韓  眾    而 宿 之  兮 , 問  天   道  之  所  在  ? 


jiè fú yún yǐ sònɡ yǔ xī , zǎi cí ní ér wéi jīnɡ 。 
借  浮 雲  以 送   予 兮 , 載  雌 霓 而 為  旌   。 


jià qīnɡ lónɡ yǐ chí wù xī , bān yǎn yǎn zhī mínɡ mínɡ 。 
駕  青   龍   以 馳  騖 兮 , 班  衍  衍  之  冥   冥   。 


hū rónɡ rónɡ qí ān zhī xī , chāo huānɡ hū qí yān rú ? 
忽 容   容   其 安 之  兮 , 超   慌    忽 其 焉  如 ? 


kǔ zhònɡ rén zhī nán xìn xī , yuàn lí qún ér yuǎn ju 。 
苦 眾    人  之  難  信  兮 , 願   離 群  而 遠   舉 。 


dēnɡ luán shān ér yuǎn wànɡ xī , hǎo ɡuì shù zhī dōnɡ rónɡ 。 
登   巒   山   而 遠   望   兮 , 好  桂  樹  之  冬   榮   。 


ɡuān tiān huǒ zhī yán yánɡ xī , tinɡ dà hè zhī bō shēnɡ 。 
觀   天   火  之  炎  煬   兮 , 聽   大 壑 之  波 聲    。 


yǐn bā wéi yǐ zì dào xī , hán hànɡ xiè yǐ chánɡ shēnɡ 。 
引  八 維  以 自 道  兮 , 含  沆   瀣  以 長    生    。 


jū bú lè yǐ shí sī xī , shí cǎo mù zhī qiū shí 。 
居 不 樂 以 時  思 兮 , 食  草  木 之  秋  實  。 


yǐn jūn ruò zhī zhāo lù xī , jié ɡuì mù ér wéi shì 。 
飲  菌  若  之  朝   露 兮 , 構  桂  木 而 為  室  。 


zá jú yòu yǐ wéi yòu xī , liè xīn yí yǔ jiāo zhēn 。 
雜 橘 柚  以 為  囿  兮 , 列  新  夷 與 椒   楨   。 


kūn hè ɡū ér yè hào xī , āi jū zhě zhī chénɡ zhēn 。 
鹍  鶴 孤 而 夜 號  兮 , 哀 居 者  之  誠    貞   。 
āi mìnɡ 
哀 命   


āi shí mìnɡ zhī bù hé xī , shānɡ chǔ ɡuó zhī duō yōu 。 
哀 時  命   之  不 合 兮 , 傷    楚  國  之  多  憂  。 


nèi huái qínɡ zhī jié bái xī , zāo luàn shì ér lí yóu 。 
內  懷   情   之  潔  白  兮 , 遭  亂   世  而 離 尤  。 


è  ɡěnɡ jiè zhī zhí xínɡ xī , shì hùn zhuó ér bù zhī 。 
惡 耿   介  之  直  行   兮 , 世  溷  濁   而 不 知  。 


hé jūn chén zhī xiānɡ shī xī , shànɡ yuán xiānɡ ér fēn lí 。 
何 君  臣   之  相    失  兮 , 上    沅   湘    而 分  離 。 


cè mì luo zhī xiānɡ shuǐ xī , zhī shí ɡù ér bù fǎn 。 
測 汨 羅  之  湘    水   兮 , 知  時  固 而 不 反  。 


shānɡ lí sàn zhī jiāo luàn xī , suí cè shēn ér jì yuǎn 。 
傷    離 散  之  交   亂   兮 , 遂  側 身   而 既 遠   。 


chu xuán shě zhī yōu mén xī , xué yán shí ér kū fú 。 
處  玄   舍  之  幽  門  兮 , 穴  巖  石  而 窟 伏 。 


cónɡ shuǐ jiāo ér wéi xǐ xī , yǔ shén lónɡ hū xiū xi 。 
從   水   蛟   而 為  徙 兮 , 與 神   龍   乎 休  息 。 


hé shān shí zhī zhǎn yán xī , linɡ hún qū ér yǎn jiǎn 。 
何 山   石  之  嶄   巖  兮 , 靈   魂  屈 而 偃  蹇   。 


hán sù shuǐ ér ménɡ shēn xī , rì miǎo miǎo ér jì yuǎn 。 
含  素 水   而 蒙   深   兮 , 日 眇   眇   而 既 遠   。 


āi xínɡ tǐ zhī lí jiě xī , shén wǎnɡ liǎnɡ ér wú shě 。 
哀 形   體 之  離 解  兮 , 神   罔   兩    而 無 舍  。 


wéi jiāo lán zhī bù fǎn xī , hún mí huò ér bù zhī lù 。 
惟  椒   蘭  之  不 反  兮 , 魂  迷 惑  而 不 知  路 。 


yuàn wú ɡuò zhī shè xínɡ xī , suī miè méi zhī zì lè 。 
願   無 過  之  設  行   兮 , 雖  滅  沒  之  自 樂 。 


tònɡ chǔ ɡuó zhī liú wánɡ xī , āi linɡ xiū zhī ɡuò dào 。 
痛   楚  國  之  流  亡   兮 , 哀 靈   修  之  過  到  。 


ɡù shí sú zhī hùn zhuó xī , zhì mào mí ér bù zhī lù 。 
固 時  俗 之  溷  濁   兮 , 志  瞀  迷 而 不 知  路 。 


niàn sī mén zhī zhènɡ jiànɡ xī , yáo shè jiānɡ ér yuǎn qù 。 
念   私 門  之  正    匠    兮 , 遙  涉  江    而 遠   去 。 


niàn nǚ xū zhī chán yuán xī , tì qì liú hū yū yì 。 
念   女 嬃 之  嬋   媛   兮 , 涕 泣 流  乎 於 悒 。 


wǒ jué sǐ ér bù shēnɡ xī , suī zhònɡ zhuī wú hé jí 。 
我 決  死 而 不 生    兮 , 雖  重    追   吾 何 及 。 


xì jí lài zhī sù shuǐ xī , wànɡ ɡāo shān zhī jiǎn chǎn 。 
戲 疾 瀨  之  素 水   兮 , 望   高  山   之  蹇   產   。 


āi ɡāo qiū zhī chì àn xī , suí mò shēn ér bù fǎn 。 
哀 高  丘  之  赤  岸 兮 , 遂  沒  身   而 不 反  。 
miù jiàn 
謬  諫   


yuàn linɡ xiū zhī hào tānɡ xī , fū hé zhí cāo zhī bú ɡù ? 
怨   靈   修  之  浩  蕩   兮 , 夫 何 執  操  之  不 固 ? 


bēi tài shān zhī wéi huánɡ xī , shú jiānɡ hé zhī kě hé ? 
悲  太  山   之  為  隍    兮 , 孰  江    河 之  可 涸 ? 


yuàn chénɡ jiān ér xiào zhì xī , kǒnɡ fàn jì ér ɡān huì 。 
願   承    閒   而 效   志  兮 , 恐   犯  忌 而 干  諱  。 


zú fǔ qínɡ yǐ jì mò xī , rán chāo chànɡ ér zì bēi 。 
卒 撫 情   以 寂 寞 兮 , 然  怊   悵    而 自 悲  。 


yù yǔ shí qí tónɡ kuì xī , ɡuàn yú yǎn yǔ zhū jī 。 
玉 與 石  其 同   匱  兮 , 貫   魚 眼  與 珠  璣 。 


nú jùn zá ér bù fēn xī , fú bà niú ér cān jì 。 
駑 駿  雜 而 不 分  兮 , 服 罷 牛  而 驂  驥 。 


nián tāo tāo ér zì yuǎn xī , shòu rǎn rǎn ér yù shuāi 。 
年   滔  滔  而 自 遠   兮 , 壽   冉  冉  而 愈 衰    。 


xīn yú tán ér fán yuān xī , jiǎn chāo yáo ér wú jì 。 
心  悇 憛  而 煩  冤   兮 , 蹇   超   搖  而 無 冀 。 


ɡù shí sú zhī ɡōnɡ qiǎo xī , miè ɡuì jǔ ér ɡǎi cuò 。 
固 時  俗 之  工   巧   兮 , 滅  規  矩 而 改  錯  。 


què qí jì ér bù chénɡ xī , cè nú tái ér qǔ lù 。 
卻  騏 驥 而 不 乘    兮 , 策 駑 駘  而 取 路 。 


dɑnɡ shì qǐ wú qí jì xī , chénɡ wú wánɡ liánɡ zhī shàn yù 。 
當   世  豈 無 騏 驥 兮 , 誠    無 王   良    之  善   馭 。 


jiàn zhí pèi zhě fēi qí rén xī , ɡù jù tiào ér yuǎn qù 。 
見   執  轡  者  非  其 人  兮 , 故 駒 跳   而 遠   去 。 


bú liànɡ záo ér zhènɡ ruì xī , kǒnɡ jǔ yuē zhī bù tónɡ 。 
不 量    鑿  而 正    枘  兮 , 恐   矩 矱  之  不 同   。 


bú lùn shì ér ɡāo ju xī , kǒnɡ cāo xínɡ zhī bú tiáo 。 
不 論  世  而 高  舉 兮 , 恐   操  行   之  不 調   。 


hú ɡōnɡ chí ér bù zhānɡ xī , shú yún zhī qí suǒ zhì ? 
弧 弓   弛  而 不 張    兮 , 孰  云  知  其 所  至  ? 


wú qīnɡ wēi zhī huàn nán xī , yān zhī xiàn shì zhī suǒ sǐ ?  
無 傾   危  之  患   難  兮 , 焉  知  賢   士  之  所  死 ?  


sú tuī nìnɡ ér jìn fù xī , jié xínɡ zhānɡ ér bú zhù 。 
俗 推  佞   而 進  富 兮 , 節  行   張    而 不 著  。 


xiàn liánɡ bì ér bù qún xī , pénɡ cáo bǐ ér dǎnɡ yù 。 
賢   良    蔽 而 不 群  兮 , 朋   曹  比 而 黨   譽 。 


xié shuō shì ér duō qū xī , zhènɡ fǎ hú ér bù ɡōnɡ 。 
邪  說   飾  而 多  曲 兮 , 正    法 弧 而 不 公   。 


zhí shì yǐn ér bì nì xī , chán yú dēnɡ hū mínɡ tánɡ 。 
直  士  隱  而 避 匿 兮 , 讒   諛 登   乎 明   堂   。 


qì pénɡ xián zhī yú lè xī , miè qiǎo zhuì zhī shénɡ mò 。 
棄 彭   咸   之  娛 樂 兮 , 滅  巧   倕   之  繩    墨 。 


kūn lù zá yū zōu zhēnɡ xī , jī pénɡ shǐ yǐ shè ɡé 。 
菎  蕗 雜 於 黀  蒸    兮 , 機 蓬   矢  以 射  革 。 


jià jiǎn lǘ ér wú cè xī , yòu hé lù zhī nénɡ jí ? 
駕  蹇   驢 而 無 策 兮 , 又  何 路 之  能   極 ? 


yǐ zhí zhēn ér wéi diào xī , yòu hé yú zhī nénɡ dé ? 
以 直  鍼   而 為  釣   兮 , 又  何 魚 之  能   得 ? 


bó yá zhī jué xián xī , wú zhōnɡ zǐ qī ér tinɡ zhī 。 
伯 牙 之  絕  弦   兮 , 無 鍾    子 期 而 聽   之  。 


hé bào pú ér qì xuè xī , ān dé liánɡ ɡōnɡ ér pōu zhī ? 
和 抱  璞 而 泣 血  兮 , 安 得 良    工   而 剖  之  ? 


tónɡ yīn zhě xiānɡ hé xī , tónɡ lèi zhě xiānɡ sì 。 
同   音  者  相    和 兮 , 同   類  者  相    似 。 


fēi niǎo hào qí qún xī , lù mínɡ qiú qí yǒu 。 
飛  鳥   號  其 群  兮 , 鹿 鳴   求  其 友  。 


ɡù kòu ɡōnɡ ér ɡōnɡ yìnɡ xī , dàn jiǎo ér jiǎo dònɡ 。 
故 叩  宮   而 宮   應   兮 , 彈  角   而 角   動   。 


hǔ xiào ér ɡǔ fēnɡ zhì xī , lónɡ ju ér jǐnɡ yún wǎnɡ 。 
虎 嘯   而 谷 風   至  兮 , 龍   舉 而 景   雲  往   。 


yīn shēnɡ zhī xiānɡ hé xī , yán wù lèi zhī xiānɡ ɡǎn yě 。 
音  聲    之  相    和 兮 , 言  物 類  之  相    感  也 。 


fū fānɡ huán zhī yì xínɡ xī , shì bù ké yǐ xiānɡ cuò 。 
夫 方   圜   之  異 形   兮 , 勢  不 可 以 相    錯  。 


liè zǐ yǐn shēn ér qiónɡ chu xī , shì mò ké yǐ jì tuō 。 
列  子 隱  身   而 窮    處  兮 , 世  莫 可 以 寄 託  。 


zhònɡ niǎo jiē yǒu hánɡ liè xī , fènɡ dú xiánɡ xiánɡ ér wú suǒ báo 。 
眾    鳥   皆  有  行   列  兮 , 鳳   獨 翔    翔    而 無 所  薄  。 


jīnɡ zhuó shì ér bù dé zhì xī , yuàn cè shēn yán xué ér zì tuō 。 
經   濁   世  而 不 得 志  兮 , 願   側 身   巖  穴  而 自 託  。 


yù hé kǒu ér wú yán xī , chánɡ bèi jūn zhī hòu dé 。 
欲 闔 口  而 無 言  兮 , 嘗    被  君  之  厚  德 。 


dú biàn yuān ér huái dú xī , chóu yù yù zhī yān jí ? 
獨 便   悁   而 懷   毒 兮 , 愁   鬱 鬱 之  焉  極 ? 


niàn sān nián zhī jī sī xī , yuàn yī jiàn ér chén cí 。 
念   三  年   之  積 思 兮 , 願   壹 見   而 陳   辭 。 


bù jí jūn ér chěnɡ shuō xī , shì shú kě wéi mínɡ zhī ? 
不 及 君  而 騁    說   兮 , 世  孰  可 為  明   之  ? 


shēn qǐn jí ér rì chóu xī , qínɡ shěn yì ér bù yánɡ 。 
身   寢  疾 而 日 愁   兮 , 情   沈   抑 而 不 揚   。 


zhònɡ rén mò kě yǔ lùn dào xī , bēi jīnɡ shen zhī bù tōnɡ 。 
眾    人  莫 可 與 論  道  兮 , 悲  精   神   之  不 通   。 


luàn yuē 
亂   曰  


luán huánɡ kǒnɡ fènɡ rì yǐ yuǎn xī , chù fú jià é  。 
鸞   皇    孔   鳳   日 以 遠   兮 , 畜  鳧 駕  鵝 。 


jī wù mǎn tánɡ tán xī , qù mǐn yóu hū huá chí 。 
雞 鶩 滿  堂   壇  兮 , 鼁 黽  游  乎 華  池  。 


yào niǎo bēn wánɡ xī , ténɡ jià tuó tuó 。 
要  褭   奔  亡   兮 , 騰   駕  橐  駝  。 


qiān dāo jìn yù xī , yáo qì tài ē  。 
鉛   刀  進  御 兮 , 遙  棄 太  阿 。 


bá qiān xuán zhī xī , liè shù yù hé 。 
拔 搴   玄   芝  兮 , 列  樹  芋 荷 。 


jú yòu wěi kū xī , kǔ lǐ yǐ nǐ 。 
橘 柚  萎  枯 兮 , 苦 李 旖 旎 。 


piān ōu dēnɡ yū mínɡ tánɡ xī , zhōu dǐnɡ qián hū shēn yuān 。 
甂   甌 登   於 明   堂   兮 , 周   鼎   潛   乎 深   淵   。 


zì ɡǔ ér ɡù rán xī , wú yòu hé yuàn hū jīn zhī rén 。 
自 古 而 固 然  兮 , 吾 又  何 怨   乎 今  之  人  。 
chǔ cí juǎn dì shí sì 
楚  辭 卷   第 十  四 

āi shí mìnɡ 
哀 時  命   


āi shí mìnɡ zhī bù jí ɡǔ rén xī , fū hé yǔ shēnɡ zhī bú ɡòu shí ! 
哀 時  命   之  不 及 古 人  兮 , 夫 何 予 生    之  不 遘  時  ! 


wǎnɡ zhě bù kě bān yuán xī , lái zhě bù kě yǔ qī 。 
往   者  不 可 扳  援   兮 , 徠  者  不 可 與 期 。 


zhì hàn hèn ér bù chěnɡ xī , zhù zhōnɡ qínɡ ér zhǔ shī 。 
志  憾  恨  而 不 逞    兮 , 杼  中    情   而 屬  詩  。 


yè jiǒnɡ jiǒnɡ ér bú mèi xī , huái yǐn yōu ér lì zī 。 
夜 炯    炯    而 不 寐  兮 , 懷   隱  憂  而 歷 茲 。 


xīn yù yù ér wú ɡào xī , zhònɡ shú kě yǔ shēn móu ! 
心  鬱 鬱 而 無 告  兮 , 眾    孰  可 與 深   謀  ! 


kǎn chóu cuì ér wěi duò xī , lǎo rǎn rǎn ér dǎi zhī 。 
欿  愁   悴  而 委  惰  兮 , 老  冉  冉  而 逮  之  。 


jū chu chóu yǐ yǐn yuē xī , zhì shěn yì ér bù yánɡ 。 
居 處  愁   以 隱  約  兮 , 志  沈   抑 而 不 揚   。 


dào yōnɡ sè ér bù tōnɡ xī , jiānɡ hé ɡuǎnɡ ér wú liánɡ 。 
道  壅   塞 而 不 通   兮 , 江    河 廣    而 無 梁    。 


yuàn zhì kūn lún zhī xuán pǔ xī , cǎi zhōnɡ shān zhī yù yīnɡ 。 
願   至  崑  崙  之  懸   圃 兮 , 采  鍾    山   之  玉 英   。 


lǎn yáo mù zhī tán zhī xī , wànɡ lánɡ fēnɡ zhī bǎn tónɡ 。 
攬  瑤  木 之  橝  枝  兮 , 望   閬   風   之  板  桐   。 


ruò shuǐ mì qí wéi nán xī , lù zhōnɡ duàn ér bù tōnɡ 。 
弱  水   汨 其 為  難  兮 , 路 中    斷   而 不 通   。 


shì bù nénɡ línɡ bō yǐ jìnɡ dù xī , yòu wú yǔ yì ér ɡāo xiánɡ 。 
勢  不 能   凌   波 以 徑   度 兮 , 又  無 羽 翼 而 高  翔    。 


rán yǐn mǐn ér bù dá xī , dú xǐ yǐ ér pánɡ yánɡ 。 
然  隱  憫  而 不 達 兮 , 獨 徙 倚 而 彷   徉   。 


chànɡ chǎnɡ wǎnɡ yǐ yǒnɡ sī xī , xīn yū zhěn zōnɡ ér zēnɡ shānɡ 。 
悵    惝    罔   以 永   思 兮 , 心  紆 軫   宗   而 增   傷    。 


yǐ chóu chú yǐ yān liú xī , rì jī jǐn ér jué liánɡ 。 
倚 躊   躇  以 淹  留  兮 , 日 饑 饉  而 絕  糧    。 


kuò bào jǐnɡ ér dú yǐ xī , chāo yǒnɡ sī hū ɡù xiànɡ 。 
廓  抱  景   而 獨 倚 兮 , 超   永   思 乎 故 鄉    。 


kuò luò jì ér wú yǒu xī , shuí kě yǔ wán cǐ yí fānɡ ? 
廓  落  寂 而 無 友  兮 , 誰   可 與 玩  此 遺 芳   ? 


bái rì wǎn wǎn qí jiānɡ rù xī , āi yú shòu zhī fú jiānɡ 。 
白  日 晼  晼  其 將    入 兮 , 哀 余 壽   之  弗 將    。 


chē jì bì ér mǎ bà xī , jiǎn zhàn huái ér bù nénɡ hánɡ 。 
車  既 弊 而 馬 罷 兮 , 蹇   邅   徊   而 不 能   行   。 


shēn jì bù rónɡ yū zhuó shì xī , bù zhī jìn tuì zhī yí dɑnɡ 。 
身   既 不 容   於 濁   世  兮 , 不 知  進  退  之  宜 當   。 


ɡuàn cuī wéi ér qiē yún xī , jiàn lín lí ér cónɡ hénɡ 。 
冠   崔  嵬  而 切  雲  兮 , 劍   淋  離 而 從   橫   。 


yī shè yè yǐ chǔ yǔ xī , zuǒ qū ɡuà yū fù sānɡ ; 
衣 攝  葉 以 儲  與 兮 , 左  袪 挂  於 榑 桑   ; 


yòu rèn fú yū bù zhōu xī , liù hé bù zú yǐ sì hánɡ 。 
右  衽  拂 於 不 周   兮 , 六  合 不 足 以 肆 行   。 


shànɡ tónɡ záo ruì yū fú xì xī , xià hé jǔ yuē yū yú tánɡ 。 
上    同   鑿  枘  於 伏 戲 兮 , 下  合 矩 矱  於 虞 唐   。 


yuàn zūn jié ér shì ɡāo xī , zhì yóu bēi fū yǔ 、 tānɡ 。 
願   尊  節  而 式  高  兮 , 志  猶  卑  夫 禹 、 湯   。 


suī zhī kùn qí bù ɡǎi cāo xī , zhōnɡ bù yǐ xié wǎnɡ hài fānɡ 。 
雖  知  困  其 不 改  操  兮 , 終    不 以 邪  枉   害  方   。 


shì bìnɡ ju ér hǎo pénɡ xī , yī dǒu hú ér xiānɡ liànɡ 。 
世  並   舉 而 好  朋   兮 , 壹 斗  斛 而 相    量    。 


zhònɡ bǐ zhōu yǐ jiān pò xī , xiàn zhě yuǎn ér yǐn cánɡ 。 
眾    比 周   以 肩   迫 兮 , 賢   者  遠   而 隱  藏   。 


wéi fènɡ huánɡ zuò chún lónɡ xī , suī xī chì qí bù rónɡ 。 
為  鳳   皇    作  鶉   籠   兮 , 雖  翕 翅  其 不 容   。 


linɡ huánɡ qí bú wù zhī xī , yān chén cí ér xiào zhōnɡ 。 
靈   皇    其 不 寤 知  兮 , 焉  陳   詞 而 效   忠    。 


sú jí dù ér bì xiàn xī , shú zhī yú zhī cónɡ rónɡ ? 
俗 嫉 妒 而 蔽 賢   兮 , 孰  知  余 之  從   容   ? 


yuàn shū zhì ér chōu fénɡ xī , yōnɡ jù zhī qí jí xiōnɡ ? 
願   舒  志  而 抽   馮   兮 , 庸   詎 知  其 吉 凶    ? 


zhānɡ ɡuī zá yū zènɡ wā xī , lǒnɡ lián yǔ mènɡ jū tónɡ ɡōnɡ 。 
璋    珪  雜 於 甑   窐 兮 , 隴   廉   與 孟   娵 同   宮   。 


ju shì yǐ wéi hénɡ sú xī , ɡù jiānɡ chóu kǔ ér zhōnɡ qiónɡ 。 
舉 世  以 為  恆   俗 兮 , 固 將    愁   苦 而 終    窮    。 


yōu dú zhuǎn ér bú mèi xī , wéi fán mèn ér yínɡ xiōnɡ 。 
幽  獨 轉    而 不 寐  兮 , 惟  煩  懣  而 盈   匈    。 


hún miǎo miǎo ér chí chěnɡ xī , xīn fán yuān zhī chōnɡ chōnɡ 。 
魂  眇   眇   而 馳  騁    兮 , 心  煩  冤   之  忡    忡    。 


zhì kǎn hàn ér bú dàn xī , lù yōu mèi ér shèn nán 。 
志  欿  憾  而 不 憺  兮 , 路 幽  昧  而 甚   難  。 


kuài dú shǒu cǐ qǔ yú xī , rán kǎn qiē ér yǒnɡ tàn 。 
塊   獨 守   此 曲 隅 兮 , 然  欿  切  而 永   歎  。 


chóu xiū yè ér wǎn zhuǎn xī , qì ɡuàn fèi pèi qí ruò bō 。 
愁   修  夜 而 宛  轉    兮 , 氣 涫   沸  沛  其 若  波 。 


wò jī jué ér bú yònɡ xī , cāo ɡuì jǔ ér wú suǒ shī 。 
握 剞 劂  而 不 用   兮 , 操  規  矩 而 無 所  施  。 


chěnɡ qí jì yū zhōnɡ tínɡ xī , yān nénɡ jí fū yuǎn dào ? 
騁    騏 驥 於 中    庭   兮 , 焉  能   極 夫 遠   道  ? 


zhì yuán yòu yū línɡ kǎn xī , fū hé yǐ zé qí jié qiǎo ? 
置  猿   狖  於 櫺   檻  兮 , 夫 何 以 責 其 捷  巧   ? 


sì bǒ biē ér shànɡ shān xī , wú ɡù zhī qí bù nénɡ shēnɡ 。 
駟 跛 虌  而 上    山   兮 , 吾 固 知  其 不 能   陞    。 


shì ɡuǎn yàn ér rèn zānɡ huò xī , hé quán hénɡ zhī nénɡ chēnɡ ? 
釋  管   晏  而 任  臧   獲  兮 , 何 權   衡   之  能   稱    ? 


jùn lù zá yū zōu zhēnɡ xī , jī pénɡ shǐ yǐ shè ɡé 。 
箟  簬 雜 於 黀  蒸    兮 , 機 蓬   矢  以 射  革 。 


fù yán hé yǐ zhànɡ chǐ xī , yù shēn yào ér bù kě dé 。 
負 檐  荷 以 丈    尺  兮 , 欲 伸   要  而 不 可 得 。 


wài pò xié yū jī bì xī , shànɡ qiān lián yū zēnɡ yì 。 
外  迫 脅  於 機 臂 兮 , 上    牽   聯   於 矰   隿 。 


jiān qīnɡ cè ér bù rónɡ xī , ɡù xiá fù ér bù dé xī 。 
肩   傾   側 而 不 容   兮 , 固 陿  腹 而 不 得 息 。 


wù ɡuānɡ zì tóu yū shēn yuān xī , bú huò shì zhī chén ɡòu 。 
務 光    自 投  於 深   淵   兮 , 不 獲  世  之  塵   垢  。 


shú kuí cuī zhī kě jiǔ xī , yuàn tuì shēn ér qiónɡ chu 。 
孰  魁  摧  之  可 久  兮 , 願   退  身   而 窮    處  。 


záo shān yínɡ ér wéi shì xī , xià bèi yī yū shuǐ zhǔ 。 
鑿  山   楹   而 為  室  兮 , 下  被  衣 於 水   渚  。 


wù lù ménɡ ménɡ qí chén jiànɡ xī , yún yī fěi ér chénɡ yǔ 。 
霧 露 濛   濛   其 晨   降    兮 , 雲  依 斐  而 承    宇 。 


hónɡ ní fēn qí zhāo xiá xī , xī yín yín ér lín yǔ 。 
虹   霓 紛  其 朝   霞  兮 , 夕 淫  淫  而 淋  雨 。 


chāo mánɡ mánɡ ér wú ɡuī xī , chànɡ yuǎn wànɡ cǐ kuànɡ yě 。 
怊   茫   茫   而 無 歸  兮 , 悵    遠   望   此 曠    野 。 


xià chuí diào yū xī ɡǔ xī , shànɡ yāo qiú yū xiān zhě 。 
下  垂   釣   於 谿 谷 兮 , 上    要  求  於 僊   者  。 


yǔ chì sōnɡ ér jié yǒu xī , bǐ wánɡ qiáo ér wéi ǒu 。 
與 赤  松   而 結  友  兮 , 比 王   僑   而 為  耦 。 


shǐ xiāo yánɡ xiān dǎo xī , bái hǔ wéi zhī qián hòu 。 
使  梟   楊   先   導  兮 , 白  虎 為  之  前   後  。 


fú yún wù ér rù mínɡ xī , jì bái lù ér rónɡ yǔ 。 
浮 雲  霧 而 入 冥   兮 , 騎 白  鹿 而 容   與 。 


hún zhēnɡ zhēnɡ yǐ jì dú xī , mì cú wǎnɡ ér bù ɡuī 。 
魂  聇    聇    以 寄 獨 兮 , 汨 徂 往   而 不 歸  。 


chu zhuó zhuó ér rì yuǎn xī , zhì hào tānɡ ér shānɡ huái 。 
處  卓   卓   而 日 遠   兮 , 志  浩  蕩   而 傷    懷   。 


luán fènɡ xiánɡ yū cānɡ yún xī , ɡù zēnɡ jiǎo ér bù nénɡ jiā 。 
鸞   鳳   翔    於 蒼   雲  兮 , 故 矰   繳   而 不 能   加  。 


jiāo lónɡ qián yū xuán yuān xī , shēn bú ɡuà yū wǎnɡ luo 。 
蛟   龍   潛   於 旋   淵   兮 , 身   不 挂  於 罔   羅  。 


zhī tān ěr ér jìn sǐ xī , bù rú xià yóu hū qīnɡ bō 。 
知  貪  餌 而 近  死 兮 , 不 如 下  游  乎 清   波 。 


nínɡ yōu yǐn yǐ yuǎn huò xī , shú qīn rǔ zhī kě wéi 。 
寧   幽  隱  以 遠   禍  兮 , 孰  侵  辱 之  可 為  。 


zǐ xū sǐ ér chénɡ yì xī , qū yuán chén yū mì luo 。 
子 胥 死 而 成    義 兮 , 屈 原   沈   於 汨 羅  。 


suī tǐ jiě qí bú biàn xī , qǐ zhōnɡ xìn zhī kě huà 。 
雖  體 解  其 不 變   兮 , 豈 忠    信  之  可 化  。 


zhì pēnɡ pēnɡ ér nèi zhí xī , lǚ shénɡ mò ér bù pō 。 
志  怦   怦   而 內  直  兮 , 履 繩    墨 而 不 頗 。 


zhí quán hénɡ ér wú sī xī , chēnɡ qīnɡ zhònɡ ér bú chà 。 
執  權   衡   而 無 私 兮 , 稱    輕   重    而 不 差  。 


xì chén ɡòu zhī wǎnɡ rǎnɡ xī , chú huì lèi ér fǎn zhēn 。 
摡 塵   垢  之  枉   攘   兮 , 除  穢  累  而 反  真   。 


xínɡ tǐ bái ér zhì sù xī , zhōnɡ jiǎo jié ér shū qīnɡ 。 
形   體 白  而 質  素 兮 , 中    皎   潔  而 淑  清   。 


shí yā yù ér bú yònɡ xī , qiě yǐn fú ér yuǎn shēn 。 
時  厭 飫 而 不 用   兮 , 且  隱  伏 而 遠   身   。 


liáo cuàn duān ér nì jì xī , mò jì mò ér wú shēnɡ 。 
聊   竄   端   而 匿 跡 兮 , 嗼 寂 默 而 無 聲    。 


dú biàn yuān ér fán dú xī , yān fā fèn ér jiǎo shū 。 
獨 便   悁   而 煩  毒 兮 , 焉  發 憤  而 筊   抒  。 


shí ài ài qí jiānɡ bà xī , suí mèn tàn ér wú mínɡ 。 
時  曖 曖 其 將    罷 兮 , 遂  悶  歎  而 無 名   。 


bó yí sǐ yū shǒu yánɡ xī , zú yāo yǐn ér bù rónɡ 。 
伯 夷 死 於 首   陽   兮 , 卒 夭  隱  而 不 榮   。 


tài ɡōnɡ bú yù wén wánɡ xī , shēn zhì sǐ ér bù dé chěnɡ 。 
太  公   不 遇 文  王   兮 , 身   至  死 而 不 得 逞    。 


huái yáo xiànɡ ér pèi qiónɡ xī , yuàn chén liè ér wú zhènɡ 。 
懷   瑤  象    而 佩  瓊    兮 , 願   陳   列  而 無 正    。 


shēnɡ tiān zhuì zhī ruò ɡuò xī , hū làn màn ér wú chénɡ 。 
生    天   墜   之  若  過  兮 , 忽 爛  漫  而 無 成    。 


xié qì xí yú zhī xínɡ tǐ xī , jí cǎn dá ér ménɡ shēnɡ 。 
邪  氣 襲 余 之  形   體 兮 , 疾 憯  怛 而 萌   生    。 


yuàn yī jiàn yánɡ chūn zhī bái rì xī , kǒnɡ bù zhōnɡ hū yǒnɡ nián 。 
願   壹 見   陽   春   之  白  日 兮 , 恐   不 終    乎 永   年   。 
chǔ cí juǎn dì shí wǔ   jiǔ huái 
楚  辭 卷   第 十  五   九  懷   

kuānɡ jī 
匡    機 


jí yùn xī bù zhōnɡ , lái jiānɡ qū xī kùn qiónɡ ? 
極 運  兮 不 中    , 來  將    屈 兮 困  窮    ? 


yú shēn mǐn xī cǎn dá , yuàn yí liè xī wú cónɡ 。 
余 深   愍  兮 慘  怛 , 願   一 列  兮 無 從   。 


chénɡ rì yuè xī shànɡ zhēnɡ , ɡù yóu xīn xī hào fēnɡ 。 
乘    日 月  兮 上    征    , 顧 游  心  兮 鄗  酆   。 


mí lǎn xī jiǔ yú , pánɡ huánɡ xī lán ɡōnɡ 。 
彌 覽  兮 九  隅 , 彷   徨    兮 蘭  宮   。 


zhǐ lǘ xī yào fánɡ , fèn yáo xī zhònɡ fānɡ 。 
芷  閭 兮 葯  房   , 奮  搖  兮 眾    芳   。 


jūn ɡé xī huì lóu , ɡuān dào xī cónɡ hénɡ 。 
菌  閣 兮 蕙  樓  , 觀   道  兮 從   橫   。 


bǎo jīn xī wěi jī , měi yù xī yínɡ tánɡ 。 
寶  金  兮 委  積 , 美  玉 兮 盈   堂   。 


ɡuì shuǐ xī chán yuán , yánɡ liú xī yánɡ yánɡ 。 
桂  水   兮 潺   湲   , 揚   流  兮 洋   洋   。 


shī cài xī yǒnɡ yuè , kǒnɡ hè xī huí xiánɡ 。 
蓍  蔡  兮 踊   躍  , 孔   鶴 兮 回  翔    。 


fǔ kǎn xī yuǎn wànɡ , niàn jūn xī bú wànɡ 。 
撫 檻  兮 遠   望   , 念   君  兮 不 忘   。 


fú yù xī mò chén , yǒnɡ huái xī nèi shānɡ 。 
怫 鬱 兮 莫 陳   , 永   懷   兮 內  傷    。 
tōnɡ lù 
通   路 


tiān mén xī zhuì hù , shú yóu xī xiàn zhě ? 
天   門  兮 墜   戶 , 孰  由  兮 賢   者  ? 


wú zhènɡ xī hùn cì , huái dé xī hé dǔ ? 
無 正    兮 溷  廁 , 懷   德 兮 何 睹 ? 


jiǎ mèi xī mǐn sī , shuí kě yǔ xī wù yǔ ? 
假  寐  兮 愍  斯 , 誰   可 與 兮 寤 語 ? 


tònɡ fènɡ xī yuǎn shì , chù yàn xī jìn chu 。 
痛   鳳   兮 遠   逝  , 畜  鴳  兮 近  處  。 


jīnɡ xún xī yōu qián , cónɡ xiā xī yóu zhǔ 。 
鯨   鲟  兮 幽  潛   , 從   蝦  兮 游  陼  。 


chénɡ qiú xī dēnɡ yánɡ , zǎi xiànɡ xī shànɡ hánɡ 。 
乘    虯  兮 登   陽   , 載  象    兮 上    行   。 


cháo fā xī cōnɡ lǐnɡ , xī zhì xī mínɡ ɡuānɡ 。 
朝   發 兮 蔥   嶺   , 夕 至  兮 明   光    。 


běi yǐn xī fēi quán , nán cǎi xī zhī yīnɡ 。 
北  飲  兮 飛  泉   , 南  采  兮 芝  英   。 


xuān yóu xī liè sù , shùn jí xī pánɡ yánɡ 。 
宣   游  兮 列  宿 , 順   極 兮 彷   徉   。 


hónɡ cǎi xī xīnɡ yī , cuì piāo xī wéi chánɡ 。 
紅   采  兮 騂   衣 , 翠  縹   兮 為  裳    。 


shū pèi xī shēn xǐ , sǒnɡ yú jiàn xī ɡàn jiànɡ 。 
舒  佩  兮 綝   纚 , 竦   余 劍   兮 干  將    。 


ténɡ shé xī hòu cónɡ , fēi jù xī bù pánɡ 。 
騰   蛇  兮 後  從   , 飛  駏 兮 步 旁   。 


wēi ɡuān xī xuán pǔ , lǎn chá xī yáo ɡuānɡ 。 
微  觀   兮 玄   圃 , 覽  察  兮 瑤  光    。 


qǐ kuì xī tàn jiā , bēi mìnɡ xī xiānɡ dɑnɡ 。 
啟 匱  兮 探  筴  , 悲  命   兮 相    當   。 


rèn huì xī yǒnɡ cí , jiānɡ lí xī suǒ sī 。 
紉  蕙  兮 永   辭 , 將    離 兮 所  思 。 


fú yún xī rónɡ yǔ , dào yú xī hé zhī ? 
浮 雲  兮 容   與 , 道  余 兮 何 之  ? 


yuǎn wànɡ xī qiān mián , wén léi xī tián tián 。 
遠   望   兮 仟   眠   , 聞  雷  兮 闐   闐   。 


yīn yōu xī ɡǎn yú , chóu chànɡ xī zì lián 。 
陰  憂  兮 感  余 , 惆   悵    兮 自 憐   。 
wēi jùn 
危  俊  


lín bù rónɡ xī mínɡ tiáo , yú hé liú xī zhōnɡ zhōu ? 
林  不 容   兮 鳴   蜩   , 余 何 留  兮 中    州   ? 


táo jiā yuè xī zǒnɡ jià , qiān yù yīnɡ xī zì yǒu 。 
陶  嘉  月  兮 總   駕  , 搴   玉 英   兮 自 脩  。 


jié rónɡ chén xī wēi shì , jiānɡ qù zhēnɡ xī yuǎn yóu 。 
結  榮   茞   兮 逶  逝  , 將    去 烝    兮 遠   游  。 


jìnɡ dài tǔ xī wèi què , lì jiǔ qǔ xī qiān niú 。 
徑   岱  土 兮 魏  闕  , 歷 九  曲 兮 牽   牛  。 


liáo jià rì xī xiānɡ yánɡ , yí ɡuānɡ yào xī zhōu liú 。 
聊   假  日 兮 相    佯   , 遺 光    燿  兮 周   流  。 


wànɡ tài yì xī yān xī , yū yú pèi xī zì xiū 。 
望   太  一 兮 淹  息 , 紆 余 轡  兮 自 休  。 


xī bái rì xī jiǎo jiǎo , mí yuǎn lù xī yōu yōu 。 
晞 白  日 兮 皎   皎   , 彌 遠   路 兮 悠  悠  。 


ɡù liè bèi xī piāo piāo , ɡuān yōu yún xī chén fú 。 
顧 列  孛  兮 縹   縹   , 觀   幽  雲  兮 陳   浮 。 


jù bǎo qiān xī pīn qiāo , zhì xián ɡòu xī xiānɡ qiú 。 
鉅 寶  遷   兮 砏  礉   , 雉  咸   雊  兮 相    求  。 


yānɡ mǎnɡ mǎnɡ xī jiū zhì , jù wú xīn xī chóu chóu 。 
泱   莽   莽   兮 究  志  , 懼 吾 心  兮 懤   懤   。 


bù yú mǎ xī fēi zhù , lǎn kě yǔ xī pǐ chóu 。 
步 余 馬 兮 飛  柱  , 覽  可 與 兮 匹 儔   。 


zú mò yǒu xī xiān jiè , yǒnɡ yú sī xī yóu yóu 。 
卒 莫 有  兮 纖   介  , 永   余 思 兮 怞  怞  。 
zhāo shì 
昭   世  


shì hùn xī mínɡ hūn , wéi jūn xī ɡuī zhēn 。 
世  溷  兮 冥   昏  , 違  君  兮 歸  真   。 


chénɡ lónɡ xī yǎn jiǎn , ɡāo huí xiánɡ xī shànɡ zhēn 。 
乘    龍   兮 偃  蹇   , 高  回  翔    兮 上    臻   。 


xí yīnɡ yī xī tí zhě , pī huá chánɡ xī fānɡ fēn 。 
襲 英   衣 兮 緹 褶  , 披 華  裳    兮 芳   芬  。 


dēnɡ yánɡ jiǎo xī fú yú , fú yún mò xī zì yú 。 
登   羊   角   兮 扶 輿 , 浮 雲  漠 兮 自 娛 。 


wò shén jīnɡ xī yōnɡ rónɡ , yǔ shén rén xī xiānɡ xū 。 
握 神   精   兮 雍   容   , 與 神   人  兮 相    胥 。 


liú xīnɡ zhuì xī chénɡ yǔ , jìn lín pàn xī shànɡ qiū xū 。 
流  星   墜   兮 成    雨 , 進  瞵  盼  兮 上    丘  墟 。 


lǎn jiù bānɡ xī wěnɡ yù , yú ān nénɡ xī jiǔ jū 。 
覽  舊  邦   兮 滃   鬱 , 余 安 能   兮 久  居 。 


zhì huái shì xī xīn liǔ lì , yū yú pèi xī chóu chú 。 
志  懷   逝  兮 心  懰  慄 , 紆 余 轡  兮 躊   躇  。 


wén sù nǚ xī wēi ɡē , tinɡ wánɡ hòu xī chuī yú 。 
聞  素 女 兮 微  歌 , 聽   王   后  兮 吹   竽 。 


hún qī chuànɡ xī ɡǎn āi , chánɡ huí huí xī pɑn yū 。 
魂  悽 愴     兮 感  哀 , 腸    回  回  兮 盤  紆 。 


fǔ yú pèi xī bīn fēn , ɡāo tài xī xī zì lián 。 
撫 余 佩  兮 繽  紛  , 高  太  息 兮 自 憐   。 


shǐ zhù rónɡ xī xiān xínɡ , lìnɡ zhāo mínɡ xī kāi mén 。 
使  祝  融   兮 先   行   , 令   昭   明   兮 開  門  。 


chí liù jiāo xī shànɡ zhēnɡ , sǒnɡ yú jià xī rù mínɡ 。 
馳  六  蛟   兮 上    征    , 竦   余 駕  兮 入 冥   。 


lì jiǔ zhōu xī suǒ hé , shuí kě yǔ xī zhōnɡ shēnɡ 。 
歷 九  州   兮 索  合 , 誰   可 與 兮 終    生    。 


hū fǎn ɡù xī xī yòu , dǔ zhěn qiū xī qí qīnɡ 。 
忽 反  顧 兮 西 囿  , 睹 軫   丘  兮 崎 傾   。 


hénɡ chuí tì xī xuàn liú , bēi yú hòu xī shī linɡ 。 
橫   垂   涕 兮 泫   流  , 悲  余 后  兮 失  靈   。 
zūn jiā 
尊  嘉  


jì chūn xī yánɡ yánɡ , liè cǎo xī chénɡ hánɡ 。 
季 春   兮 陽   陽   , 列  草  兮 成    行   。 


yú bēi xī lán shēnɡ , wěi jī xī cónɡ hénɡ 。 
余 悲  兮 蘭  生    , 委  積 兮 從   橫   。 


jiānɡ lí xī yí juān , xīn yí xī jǐ zānɡ 。 
江    離 兮 遺 捐   , 辛  夷 兮 擠 臧   。 


yī sī xī wǎnɡ ɡǔ , yì duō xī zāo yānɡ 。 
伊 思 兮 往   古 , 亦 多  兮 遭  殃   。 


wǔ xū xī fú jiānɡ , qū zǐ xī shěn xiānɡ 。 
伍 胥 兮 浮 江    , 屈 子 兮 沈   湘    。 


yùn yú xī niàn zī , xīn nèi xī huái shānɡ 。 
運  余 兮 念   茲 , 心  內  兮 懷   傷    。 


wànɡ huái xī pèi pèi , bīn liú xī zé shì 。 
望   淮   兮 沛  沛  , 濱  流  兮 則 逝  。 


bǎnɡ fǎnɡ xī xià liú , dōnɡ zhù xī kē kē 。 
榜   舫   兮 下  流  , 東   注  兮 礚 礚 。 


jiāo lónɡ xī dǎo yǐn , wén yú xī shànɡ lài 。 
蛟   龍   兮 導  引  , 文  魚 兮 上    瀨  。 


chōu pú xī chén zuò , yuán fú qú xī wéi ɡài 。 
抽   蒲 兮 陳   坐  , 援   芙 蕖 兮 為  蓋  。 


shuǐ yuè xī yú jīnɡ , jì yǐ xī wēi cài 。 
水   躍  兮 余 旌   , 繼 以 兮 微  蔡  。 


yún qí xī diàn wù , tiáo hū xī rónɡ yì 。 
雲  旗 兮 電   騖 , 鯈   忽 兮 容   裔 。 


hé bó xī kāi mén , yínɡ yú xī huɑn xīn 。 
河 伯 兮 開  門  , 迎   余 兮 歡   欣  。 


ɡù niàn xī jiù dōu , huái hèn xī jiān nán 。 
顧 念   兮 舊  都  , 懷   恨  兮 艱   難  。 


qiè āi xī fú pínɡ , fàn yín xī wú ɡēn 。 
竊  哀 兮 浮 萍   , 汎  淫  兮 無 根  。 
xù yīnɡ 
蓄 英   


qiū fēnɡ xī xiāo xiāo , shū fānɡ xī zhèn tiáo 。 
秋  風   兮 蕭   蕭   , 舒  芳   兮 振   條   。 


wēi shuānɡ xī miǎo miǎo , bìnɡ yāo xī mínɡ tiáo 。 
微  霜     兮 眇   眇   , 病   殀  兮 鳴   蜩   。 


xuán niǎo xī cí ɡuī , fēi xiánɡ xī linɡ qiū 。 
玄   鳥   兮 辭 歸  , 飛  翔    兮 靈   丘  。 


wànɡ xī ɡǔ xī wěnɡ yù , xiónɡ pí xī xǔ háo 。 
望   谿 谷 兮 滃   鬱 , 熊    羆 兮 呴 嗥  。 


tánɡ yú xī bù cún , hé ɡù xī jiǔ liú ? 
唐   虞 兮 不 存  , 何 故 兮 久  留  ? 


lín yuān xī wānɡ yánɡ , ɡù lín xī hū huānɡ 。 
臨  淵   兮 汪   洋   , 顧 林  兮 忽 荒    。 


xiū yú xī ɡuī yī , jì ní xī nán shànɡ 。 
修  余 兮 袿  衣 , 騎 霓 兮 南  上    。 


chénɡ yún xī huí huí , wěi wěi xī zì qiánɡ 。 
乘    雲  兮 回  回  , 亹  亹  兮 自 強    。 


jiānɡ xī xī lán ɡāo , shī zhì xī yōu yōu 。 
將    息 兮 蘭  皋  , 失  志  兮 悠  悠  。 


fén yùn xī méi lí , sī jūn xī wú liáo 。 
蒶  蘊  兮 黴  鯬 , 思 君  兮 無 聊   。 


shēn qù xī yì cún , chuànɡ hèn xī huái chóu 。 
身   去 兮 意 存  , 愴     恨  兮 懷   愁   。 
sī zhōnɡ 
思 忠    


dēnɡ jiǔ linɡ xī yóu shén , jìnɡ nǚ ɡē xī wēi chén 。 
登   九  靈   兮 游  神   , 靜   女 歌 兮 微  晨   。 


bēi huánɡ qiū xī jī ɡě , zhònɡ tǐ cuò xī jiāo fēn 。 
悲  皇    丘  兮 積 葛 , 眾    體 錯  兮 交   紛  。 


zhēn zhī yì xī kū ɡǎo , wǎnɡ chē dēnɡ xī qìnɡ yún 。 
貞   枝  抑 兮 枯 槁  , 枉   車  登   兮 慶   雲  。 


ɡǎn yú zhì xī cǎn lì , xīn chuànɡ chuànɡ xī zì lián 。 
感  余 志  兮 慘  慄 , 心  愴     愴     兮 自 憐   。 


jià xuán chī xī běi zhēnɡ , xiànɡ wú lù xī cōnɡ lǐnɡ 。 
駕  玄   螭  兮 北  征    , 曏    吾 路 兮 蔥   嶺   。 


lián wǔ sù xī jiàn máo , yánɡ fēn qì xī wéi jīnɡ 。 
連   五 宿 兮 建   旄  , 揚   氛  氣 兮 為  旌   。 


lì ɡuǎnɡ mò xī chí wù , lǎn zhōnɡ ɡuó xī mínɡ mínɡ 。 
歷 廣    漠 兮 馳  騖 , 覽  中    國  兮 冥   冥   。 


xuán wǔ bù xī shuǐ mǔ , yǔ wú qī xī nán rónɡ 。 
玄   武 步 兮 水   母 , 與 吾 期 兮 南  榮   。 


dēnɡ huá ɡài xī chénɡ yánɡ , liáo xiāo yáo xī bō ɡuānɡ 。 
登   華  蓋  兮 乘    陽   , 聊   逍   遙  兮 播 光    。 


chōu kù lóu xī zhuó lǐ , yuán páo ɡuā xī jiē liánɡ 。 
抽   庫 婁  兮 酌   醴 , 援   瓟  瓜  兮 接  糧    。 


bì xiū xi xī yuǎn shì , fā yù rèn xī xī hánɡ 。 
畢 休  息 兮 遠   逝  , 發 玉 軔  兮 西 行   。 


wéi shí sú xī jí zhènɡ , fú kě jiǔ xī cǐ fānɡ 。 
惟  時  俗 兮 疾 正    , 弗 可 久  兮 此 方   。 


wù pì biào xī yǒnɡ sī , xīn fú yù xī nèi shānɡ 。 
寤 辟 摽   兮 永   思 , 心  怫 鬱 兮 內  傷    。 
táo yōnɡ 
陶  壅   


lǎn yǎo yǎo xī shì wéi , yú chóu chànɡ xī hé ɡuī 。 
覽  杳  杳  兮 世  惟  , 余 惆   悵    兮 何 歸  。 


shānɡ shí sú xī hùn luàn , jiānɡ fèn yì xī ɡāo fēi 。 
傷    時  俗 兮 溷  亂   , 將    奮  翼 兮 高  飛  。 


jià bā lónɡ xī lián quán , jiàn hónɡ jīnɡ xī wēi yí 。 
駕  八 龍   兮 連   蜷   , 建   虹   旌   兮 威  夷 。 


ɡuān zhōnɡ yǔ xī hào hào , fēn yì yì xī shànɡ jī 。 
觀   中    宇 兮 浩  浩  , 紛  翼 翼 兮 上    躋 。 


fú nì shuǐ xī shū ɡuānɡ , yān dī huái xī jīnɡ yí 。 
浮 溺 水   兮 舒  光    , 淹  低 佪   兮 京   沶 。 


tún yú chē xī suǒ yǒu , dǔ huánɡ ɡōnɡ xī wèn shī 。 
屯  余 車  兮 索  友  , 睹 皇    公   兮 問  師  。 


dào mò ɡuì xī ɡuī zhēn , yán yú shù xī kě yí 。 
道  莫 貴  兮 歸  真   , 羨  余 術  兮 可 夷 。 


wú nǎi shì xī nán xī , dào yōu lù xī jiǔ yí 。 
吾 乃  逝  兮 南  娭 , 道  幽  路 兮 九  疑 。 


yuè yán huǒ xī wàn lǐ , ɡuò wàn shǒu xī yí yí 。 
越  炎  火  兮 萬  里 , 過  萬  首   兮 嶷 嶷 。 


jì jiānɡ hǎi xī chán tuì , jué běi liánɡ xī yǒnɡ cí 。 
濟 江    海  兮 蟬   蛻  , 絕  北  梁    兮 永   辭 。 


fú yún yù xī zhòu hūn , mái tǔ hū xī méi méi 。 
浮 雲  鬱 兮 晝   昏  , 霾  土 忽 兮 塺  塺  。 


xī yánɡ chénɡ xī ɡuǎnɡ xià , shuāi sè wǎnɡ xī zhōnɡ dài 。 
息 陽   城    兮 廣    夏  , 衰    色 罔   兮 中    怠  。 


yì xiǎo yánɡ xī liáo wù , nǎi zì zhěn xī zài zī 。 
意 曉   陽   兮 燎   寤 , 乃  自 軫   兮 在  茲 。 


sī yáo 、 shùn xī xí xìnɡ , xìnɡ jiù yáo xī huò móu 。 
思 堯  、 舜   兮 襲 興   , 幸   咎  繇  兮 獲  謀  。 


bēi jiǔ zhōu xī mí jūn , fǔ shì tàn xī zuò shī 。 
悲  九  州   兮 靡 君  , 撫 軾  歎  兮 作  詩  。 
zhū zhāo 
株  昭   


bēi zāi yú jiē xī , xīn nèi qiē cuō 。 
悲  哉  于 嗟  兮 , 心  內  切  磋  。 


kuǎn dōnɡ ér shēnɡ xī , diāo bǐ yè kē 。 
款   冬   而 生    兮 , 凋   彼 葉 柯 。 


wǎ lì jìn bǎo xī , juān qì suí hé 。 
瓦 礫 進  寶  兮 , 捐   棄 隨  和 。 


qiān dāo lì yù xī , dùn qì tài ē  。 
鉛   刀  厲 御 兮 , 頓  棄 太  阿 。 


jì chuí liǎnɡ ěr xī , zhōnɡ bǎn cuō tuó 。 
驥 垂   兩    耳 兮 , 中    坂  蹉  跎  。 


jiǎn lǘ fú jià xī , wú yònɡ rì duō 。 
蹇   驢 服 駕  兮 , 無 用   日 多  。 


xiū jié chu yōu xī , ɡuì chǒnɡ shā mó 。 
修  潔  處  幽  兮 , 貴  寵    沙  劘 。 


fènɡ huánɡ bù xiánɡ xī , chún yàn fēi yánɡ 。 
鳳   皇    不 翔    兮 , 鶉   鴳  飛  揚   。 


chénɡ hónɡ cān ní xī , zǎi yún biàn huà 。 
乘    虹   驂  蜺 兮 , 載  雲  變   化  。 


jiāo pénɡ jǐnɡ kāi lù xī , hòu shǔ qīnɡ shé 。 
鷦   鹏   景   開  路 兮 , 後  屬  青   蛇  。 


bù zhòu ɡuì lín xī , chāo xiānɡ juǎn ē  。 
步 驟   桂  林  兮 , 超   驤    卷   阿 。 


qiū línɡ xiánɡ wǔ xī , xī ɡǔ bēi ɡē 。 
丘  陵   翔    儛 兮 , 谿 谷 悲  歌 。 


shén zhānɡ linɡ piān xī , fù qǔ xiānɡ hè 。 
神   章    靈   篇   兮 , 赴 曲 相    和 。 


yú sī yú zī xī , shú zāi fù jiā jiā 。 
余 私 娛 茲 兮 , 孰  哉  復 加  加  。 


hái ɡù shì sú xī , huì bài wǎnɡ luo 。 
還  顧 世  俗 兮 , 壞  敗  罔   羅  。 


juǎn pèi jiānɡ shì xī , tì liú pānɡ tuó 。 
卷   佩  將    逝  兮 , 涕 流  滂   沱  。 


luàn yuē 
亂   曰  


huánɡ mén kāi xī zhào xià tǔ , 
皇    門  開  兮 照   下  土 , 


zhū huì chú xī lán zhǐ dǔ 。 
株  穢  除  兮 蘭  芷  睹 。 


sì nìnɡ fànɡ xī hòu dé yǔ , 
四 佞   放   兮 後  得 禹 , 


shènɡ shùn shè xī zhāo yáo xù , 
聖    舜   攝  兮 昭   堯  緒 , 


shú nénɡ ruò xī yuàn wéi fǔ ? 
孰  能   若  兮 願   為  輔 ? 
chǔ cí juǎn dì shí liù   jiǔ tàn 
楚  辭 卷   第 十  六    九  歎  

fénɡ fēn 
逢   紛  


yī bó yōnɡ zhī mò zhòu xī , liànɡ huánɡ zhí zhī qū yuán 。 
伊 伯 庸   之  末 胄   兮 , 諒    皇    直  之  屈 原   。 


yún yú zhào zǔ yú ɡāo yánɡ xī , wéi chǔ huái zhī chán lián 。 
云  余 肇   祖 于 高  陽   兮 , 惟  楚  懷   之  嬋   連   。 


yuán shēnɡ shòu mìnɡ yú zhēn jié xī , hónɡ yǒnɡ lù yǒu jiā mínɡ 。 
原   生    受   命   于 貞   節  兮 , 鴻   永   路 有  嘉  名   。 


qí mínɡ zi yū tiān dì xī , bìnɡ ɡuānɡ mínɡ yū liè xīnɡ 。 
齊 名   字 於 天   地 兮 , 並   光    明   於 列  星   。 


xī jīnɡ cuì ér tǔ fēn zhuó xī , hénɡ xié shì ér bù qǔ rónɡ 。 
吸 精   粹  而 吐 氛  濁   兮 , 橫   邪  世  而 不 取 容   。 


xínɡ kòu chénɡ ér bù ē  xī , suí jiàn pái ér fénɡ chán 。 
行   叩  誠    而 不 阿 兮 , 遂  見   排  而 逢   讒   。 


hòu tinɡ xū ér chù shí xī , bù wú lǐ ér shùn qínɡ 。 
后  聽   虛 而 黜  實  兮 , 不 吾 理 而 順   情   。 


chánɡ fèn yuān ér hán nù xī , zhì qiān jiǎn ér zuǒ qīnɡ 。 
腸    憤  悁   而 含  怒 兮 , 志  遷   蹇   而 左  傾   。 


xīn tǎnɡ huānɡ qí bù wǒ yǔ xī , ɡōnɡ sù sù qí bù wú qīn 。 
心  戃   慌    其 不 我 與 兮 , 躬   速 速 其 不 吾 親  。 


cí linɡ xiū ér yǔn zhì xī , yín zé pàn zhī jiānɡ bīn 。 
辭 靈   修  而 隕  志  兮 , 吟  澤 畔  之  江    濱  。 


jiāo ɡuì luo yǐ diān fù xī , yǒu jié xìn ér ɡuī chénɡ 。 
椒   桂  羅  以 顛   覆 兮 , 有  竭  信  而 歸  誠    。 


chán fū ǎi ǎi ér màn zhù xī , hé qí bù shū yǔ qínɡ ? 
讒   夫 藹 藹 而 漫  著  兮 , 曷 其 不 舒  予 情   ? 


shǐ jié yán yū miào tánɡ xī , xìn zhōnɡ tu ér pàn zhī 。 
始  結  言  於 廟   堂   兮 , 信  中    塗 而 叛  之  。 


huái lán huì yǔ hénɡ zhǐ xī , xínɡ zhōnɡ yě ér sàn zhī 。 
懷   蘭  蕙  與 衡   芷  兮 , 行   中    野 而 散  之  。 


shēnɡ āi āi ér huái ɡāo qiū xī , xīn chóu chóu ér sī jiù bānɡ 。 
聲    哀 哀 而 懷   高  丘  兮 , 心  愁   愁   而 思 舊  邦   。 


yuàn chénɡ jiān ér zì shì xī , jìnɡ yín yì ér dào yōnɡ 。 
願   承    閒   而 自 恃  兮 , 徑   淫  曀 而 道  壅   。 


yán méi lí yǐ jǔ bài xī , jīnɡ yuè liè ér shuāi mào 。 
顏  黴  黧 以 沮 敗  兮 , 精   越  裂  而 衰    耄  。 


chánɡ dān dān ér hán fēnɡ xī , yī nà nà ér yǎn lù 。 
裳    襜  襜  而 含  風   兮 , 衣 納 納 而 掩  露 。 


fù jiānɡ xiānɡ zhī tuān liú xī , shùn bō còu ér xià jiànɡ 。 
赴 江    湘    之  湍   流  兮 , 順   波 湊  而 下  降    。 


xú pái huái yū shān ē  xī , piāo fēnɡ lái zhī xiōnɡ xiōnɡ 。 
徐 徘  徊   於 山   阿 兮 , 飄   風   來  之  洶    洶    。 


chí yú chē xī xuán shí , bù yú mǎ xī dònɡ tínɡ 。 
馳  余 車  兮 玄   石  , 步 余 馬 兮 洞   庭   。 


pínɡ mínɡ fā xī cānɡ wú , xī tóu sù xī shí chénɡ 。 
平   明   發 兮 蒼   梧 , 夕 投  宿 兮 石  城    。 


fú rónɡ ɡài ér línɡ huá chē xī , zǐ bèi què ér yù tánɡ 。 
芙 蓉   蓋  而 蔆   華  車  兮 , 紫 貝  闕  而 玉 堂   。 


bì lì shì ér lù lí jiàn xī , yú lín yī ér bái yōnɡ ní 。 
薜 荔 飾  而 陸 離 薦   兮 , 魚 鱗  衣 而 白  傭   蜺 。 


dēnɡ fénɡ lónɡ ér xià yǔn xī , wéi ɡù xiànɡ zhī màn màn 。 
登   逢   龍   而 下  隕  兮 , 違  故 鄉    之  漫  漫  。 


sī nán yǐnɡ zhī jiù sú xī , chánɡ yì xī ér jiǔ yùn 。 
思 南  郢   之  舊  俗 兮 , 腸    一 夕 而 九  運  。 


yánɡ liú bō zhī huánɡ huánɡ xī , tǐ rónɡ rónɡ ér dōnɡ huí 。 
揚   流  波 之  潢    潢    兮 , 體 溶   溶   而 東   回  。 


xīn chāo chànɡ yǐ yǒnɡ sī xī , yì àn àn ér rì tuí 。 
心  怊   悵    以 永   思 兮 , 意 晻 晻 而 日 頹  。 


bái lù fēn yǐ tu tu xī , qiū fēnɡ liú yǐ xiāo xiāo 。 
白  露 紛  以 塗 塗 兮 , 秋  風   瀏  以 蕭   蕭   。 


shēn yǒnɡ liú ér bù hái xī , hún chánɡ shì ér chánɡ chóu 。 
身   永   流  而 不 還  兮 , 魂  長    逝  而 常    愁   。 


tàn yuē : 
歎  曰  : 


pì bǐ liú shuǐ fēn yánɡ kē xī , 
譬 彼 流  水   紛  揚   磕 兮 , 


bō fénɡ xiōnɡ yǒnɡ pēn yōnɡ pānɡ xī 。 
波 逢   洶    涌   濆  壅   滂   兮 。 


yú yánɡ dí dànɡ piāo liú yǔn wǎnɡ chù yín shí xī , 
揄 揚   滌 盪   飄   流  隕  往   觸  崟  石  兮 , 


lónɡ yǎnɡ luán quān liáo lì wǎn zhuǎn zǔ xiānɡ báo xī , 
龍   卬   脟   圈   繚   戾 宛  轉    阻 相    薄  兮 , 


zāo fēn fénɡ xiōnɡ jiǎn lí yóu xī , 
遭  紛  逢   凶    蹇   離 尤  兮 , 


chuí wén yánɡ cǎi yí jiānɡ lái xī 。 
垂   文  揚   采  遺 將    來  兮 。 
lí shì 
離 世  


linɡ huái qí bù wú zhī xī , linɡ huái qí bù wú wén 。 
靈   懷   其 不 吾 知  兮 , 靈   懷   其 不 吾 聞  。 


jiù linɡ huái zhī huánɡ zǔ xī , sù linɡ huái zhī ɡuǐ shén 。 
就  靈   懷   之  皇    祖 兮 , 愬 靈   懷   之  鬼  神   。 


linɡ huái cénɡ bù wú yǔ xī , jí tinɡ fū rén zhī yú cí 。 
靈   懷   曾   不 吾 與 兮 , 即 聽   夫 人  之  諛 辭 。 


yú cí shànɡ cān yū tiān zhuì xī , pánɡ yǐn zhī yū sì shí 。 
余 辭 上    參  於 天   墜   兮 , 旁   引  之  於 四 時  。 


zhǐ rì yuè shǐ yán zhào xī , fǔ zhāo yáo yǐ zhì zhènɡ 。 
指  日 月  使  延  照   兮 , 撫 招   搖  以 質  正    。 


lì shī kuànɡ bǐ duān cí xī , mìnɡ jiù yáo shǐ bìnɡ tinɡ 。 
立 師  曠    俾 端   辭 兮 , 命   咎  繇  使  並   聽   。 


zhào chū mínɡ yuē zhènɡ zé xī , ɡuà fā zì yuē linɡ jūn 。 
兆   出  名   曰  正    則 兮 , 卦  發 字 曰  靈   均  。 


yú yòu jì yǒu cǐ hónɡ jié xī , chánɡ yù ɡù ér mí chún 。 
余 幼  既 有  此 鴻   節  兮 , 長    愈 固 而 彌 純   。 


bù cónɡ sú ér bì xínɡ xī , zhí ɡōnɡ zhǐ ér xìn zhì 。 
不 從   俗 而 詖 行   兮 , 直  躬   指  而 信  志  。 


bù wǎnɡ shénɡ yǐ zhuī qǔ xī , qū qínɡ sù yǐ cónɡ shì 。 
不 枉   繩    以 追   曲 兮 , 屈 情   素 以 從   事  。 


duān yú xínɡ qí rú yù xī , shù huánɡ yú zhī zhǒnɡ jì 。 
端   余 行   其 如 玉 兮 , 述  皇    輿 之  踵    跡 。 


qún ā  rónɡ yǐ huì ɡuānɡ xī , huánɡ yú fù yǐ yōu pì 。 
群  阿 容   以 晦  光    兮 , 皇    輿 覆 以 幽  辟 。 


yú zhōnɡ tu yǐ huí pàn xī , sì mǎ jīnɡ ér hénɡ bēn 。 
輿 中    塗 以 回  畔  兮 , 駟 馬 驚   而 橫   奔  。 


zhí zǔ zhě bù nénɡ zhì xī , bì zhé è  ér cuī yuán 。 
執  組 者  不 能   制  兮 , 必 折  軛 而 摧  轅   。 


duàn biāo xián yǐ chí wù xī , mù qù cì ér ɡǎn zhǐ 。 
斷   鑣   銜   以 馳  騖 兮 , 暮 去 次 而 敢  止  。 


lù tānɡ tānɡ qí wú rén xī , suí bú yù hū qiān lǐ 。 
路 蕩   蕩   其 無 人  兮 , 遂  不 禦 乎 千   里 。 


shēn hénɡ xiàn ér xià chén xī , bù kě huò ér fù dēnɡ 。 
身   衡   陷   而 下  沈   兮 , 不 可 獲  而 復 登   。 


bú ɡù shēn zhī bēi jiàn xī , xī huánɡ yú zhī bú xīnɡ 。 
不 顧 身   之  卑  賤   兮 , 惜 皇    輿 之  不 興   。 


chū ɡuó mén ér duān zhǐ xī , jì yī wù ér xī hái 。 
出  國  門  而 端   指  兮 , 冀 壹 寤 而 錫 還  。 


āi pú fū zhī kǎn dú xī , lǚ lí yōu ér fénɡ huàn 。 
哀 僕 夫 之  坎  毒 兮 , 屢 離 憂  而 逢   患   。 


jiǔ nián zhī zhōnɡ bù wú fǎn xī , sī pénɡ xián zhī shuǐ yóu 。 
九  年   之  中    不 吾 反  兮 , 思 彭   咸   之  水   游  。 


xī shī yán zhī fú zhǔ xī , fù mì luo zhī chánɡ liú 。 
惜 師  延  之  浮 渚  兮 , 赴 汨 羅  之  長    流  。 


zūn jiānɡ qǔ zhī wēi yí xī , chù shí qí ér hénɡ yóu 。 
遵  江    曲 之  逶  移 兮 , 觸  石  碕 而 衡   游  。 


bō lǐ lǐ ér yánɡ jiāo xī , shùn chánɡ lài zhī zhuó liú 。 
波 澧 澧 而 揚   澆   兮 , 順   長    瀨  之  濁   流  。 


línɡ huánɡ duò ér xià dī xī , sī huán liú ér fù fǎn 。 
淩   黃    沱  而 下  低 兮 , 思 還  流  而 復 反  。 


xuán yú chí ér bìnɡ jí xī , shēn rónɡ yǔ ér rì yuǎn 。 
玄   輿 馳  而 並   集 兮 , 身   容   與 而 日 遠   。 


zhào zhōu hánɡ yǐ hénɡ lì xī , jì xiānɡ liú ér nán jí 。 
櫂   舟   杭   以 橫   濿 兮 , 濟 湘    流  而 南  極 。 


lì jiānɡ jiè ér chánɡ yín xī , chóu āi āi ér lèi xī 。 
立 江    界  而 長    吟  兮 , 愁   哀 哀 而 累  息 。 


qínɡ huānɡ hū yǐ wànɡ ɡuī xī , shén fú yóu yǐ ɡāo lì 。 
情   慌    忽 以 忘   歸  兮 , 神   浮 游  以 高  厲 。 


xīn qiónɡ qiónɡ ér huái ɡù xī , hún juàn juàn ér dú shì 。 
心  蛩    蛩    而 懷   顧 兮 , 魂  眷   眷   而 獨 逝  。 


tàn yuē : 
歎  曰  : 


yú sī jiù bānɡ xīn yī wéi xī , 
余 思 舊  邦   心  依 違  兮 , 


rì mù huánɡ hūn qiānɡ yōu bēi xī , 
日 暮 黃    昏  羌    幽  悲  兮 , 


qù yǐnɡ dōnɡ qiān yú shuí mù xī , 
去 郢   東   遷   余 誰   慕 兮 , 


chán fū dǎnɡ lǚ qí yǐ zī ɡù xī , 
讒   夫 黨   旅 其 以 茲 故 兮 , 


hé shuǐ yín yín qínɡ suǒ yuàn xī , 
河 水   淫  淫  情   所  願   兮 , 


ɡù zhān yǐnɡ lù zhōnɡ bù fǎn xī 。 
顧 瞻   郢   路 終    不 返  兮 。 
yuàn sī 
怨   思 


wéi yù yù zhī yōu dú xī , zhì kǎn lǎn ér bù wéi 。 
惟  鬱 鬱 之  憂  毒 兮 , 志  坎  壈  而 不 違  。 


shēn qiáo cuì ér kǎo dàn xī , rì huánɡ hūn ér chánɡ bēi 。 
身   憔   悴  而 考  旦  兮 , 日 黃    昏  而 長    悲  。 


mǐn kōnɡ yǔ zhī ɡū zǐ xī , āi kū yánɡ zhī yuān chú 。 
閔  空   宇 之  孤 子 兮 , 哀 枯 楊   之  冤   鶵  。 


ɡū cí yín yū ɡāo yōnɡ xī , mínɡ jiū qī yū sānɡ yú 。 
孤 雌 吟  於 高  墉   兮 , 鳴   鳩  棲 於 桑   榆 。 


xuán yuán shī yū qián lín xī , dú piān qì ér yuǎn fànɡ 。 
玄   蝯   失  於 潛   林  兮 , 獨 偏   棄 而 遠   放   。 


zhēnɡ fū láo yū zhōu xínɡ xī , chu fù fèn ér chánɡ wànɡ 。 
征    夫 勞  於 周   行   兮 , 處  婦 憤  而 長    望   。 


shēn chénɡ xìn ér wǎnɡ wéi xī , qínɡ sù jié yū niǔ bó 。 
申   誠    信  而 罔   違  兮 , 情   素 潔  於 紐  帛 。 


ɡuānɡ mínɡ qí yū rì yuè xī , wén cǎi yào yū yù shí 。 
光    明   齊 於 日 月  兮 , 文  采  燿  於 玉 石  。 


shānɡ yā cì ér bù fā xī , sī shěn yì ér bù yánɡ 。 
傷    壓 次 而 不 發 兮 , 思 沈   抑 而 不 揚   。 


fānɡ yì yì ér zhōnɡ bài xī , mínɡ mí sàn ér bù zhānɡ 。 
芳   懿 懿 而 終    敗  兮 , 名   靡 散  而 不 彰    。 


bèi yù mén yǐ bēn wù xī , jiǎn lí yóu ér ɡàn ɡòu 。 
背  玉 門  以 奔  騖 兮 , 蹇   離 尤  而 干  詬  。 


ruò lónɡ fénɡ zhī shěn shǒu xī , wánɡ zǐ bǐ ɡàn zhī fénɡ hǎi 。 
若  龍   逢   之  沈   首   兮 , 王   子 比 干  之  逢   醢  。 


niàn shè jì zhī jǐ wēi xī , fǎn wéi chóu ér jiàn yuàn 。 
念   社  稷 之  幾 危  兮 , 反  為  讎   而 見   怨   。 


sī ɡuó jiā zhī lí jǔ xī , ɡōnɡ huò qiān ér jié nán 。 
思 國  家  之  離 沮 兮 , 躬   獲  愆   而 結  難  。 


ruò qīnɡ yínɡ zhī wěi zhì xī , jìn lí jī zhī fǎn qínɡ 。 
若  青   蠅   之  偽  質  兮 , 晉  驪 姬 之  反  情   。 


kǒnɡ dēnɡ jiē zhī fénɡ dài xī , ɡù tuì fú yū mò tínɡ 。 
恐   登   階  之  逢   殆  兮 , 故 退  伏 於 末 庭   。 


niè chén zhī hào tiào xī , běn cháo wú ér bú zhì 。 
孽  臣   之  號  咷   兮 , 本  朝   蕪 而 不 治  。 


fàn yán sè ér chù jiàn xī , fǎn ménɡ ɡū ér bèi yí 。 
犯  顏  色 而 觸  諫   兮 , 反  蒙   辜 而 被  疑 。 


wǎn mí wú yǔ jūn ruò xī , jiàn kào běn yū wū dú 。 
菀  蘼 蕪 與 菌  若  兮 , 漸   槀  本  於 洿 瀆 。 


yān fānɡ zhǐ yū fǔ jǐnɡ xī , qì jī hài yū kuānɡ lù 。 
淹  芳   芷  於 腐 井   兮 , 棄 雞 駭  於 筐    簏 。 


zhí tánɡ xī yǐ fú pénɡ xī , bǐnɡ ɡàn jiànɡ yǐ ɡē ròu 。 
執  棠   谿 以 刜 蓬   兮 , 秉   干  將    以 割 肉  。 


kuānɡ zé xiè yǐ bào kuò xī , pò jīnɡ hé yǐ jì zhù 。 
筐    澤 瀉  以 豹  鞹  兮 , 破 荊   和 以 繼 築  。 


shí hùn zhuó yóu wèi qīnɡ xī , shì yáo luàn yóu wèi chá 。 
時  溷  濁   猶  未  清   兮 , 世  殽  亂   猶  未  察  。 


yù rónɡ yǔ yǐ sì shí xī , jù nián suì zhī jì yàn 。 
欲 容   與 以 俟 時  兮 , 懼 年   歲  之  既 晏  。 


ɡù qū jié yǐ cónɡ liú xī , xīn ɡǒnɡ ɡǒnɡ ér bù yí 。 
顧 屈 節  以 從   流  兮 , 心  鞏   鞏   而 不 夷 。 


nínɡ fú yuán ér chí chěnɡ xī , xià jiānɡ xiānɡ yǐ zhàn huí 。 
寧   浮 沅   而 馳  騁    兮 , 下  江    湘    以 邅   迴  。 


tàn yuē : 
歎  曰  : 


shān zhōnɡ kǎn kǎn yú shānɡ huái xī , 
山   中    檻  檻  余 傷    懷   兮 , 


zhēnɡ fū huánɡ huánɡ qí shú yī xī , 
征    夫 皇    皇    其 孰  依 兮 , 


jīnɡ yínɡ yuán yě yǎo mínɡ mínɡ xī , 
經   營   原   野 杳  冥   冥   兮 , 


chénɡ qí chěnɡ jì shū wú qínɡ xī , 
乘    騏 騁    驥 舒  吾 情   兮 , 


ɡuī hái jiù bānɡ mò shuí yǔ xī , 
歸  骸  舊  邦   莫 誰   語 兮 , 


chánɡ cí yuǎn shì chénɡ xiānɡ qù xī 。 
長    辭 遠   逝  乘    湘    去 兮 。 
yuǎn shì 
遠   逝  


zhì yǐn yǐn ér yù fú xī , chóu dú āi ér yuān jié 。 
志  隱  隱  而 鬱 怫 兮 , 愁   獨 哀 而 冤   結  。 


chánɡ fēn yún yǐ liáo zhuǎn xī , tì jiàn jiàn qí ruò xiè 。 
腸    紛  紜  以 繚   轉    兮 , 涕 漸   漸   其 若  屑  。 


qínɡ kǎi kǎi ér chánɡ huái xī , xìn shànɡ huánɡ ér zhì zhènɡ 。 
情   慨  慨  而 長    懷   兮 , 信  上    皇    而 質  正    。 


hé wǔ yuè yǔ bā linɡ xī , xùn jiǔ qí yǔ liù shén 。 
合 五 嶽  與 八 靈   兮 , 訊  九  鬿 與 六  神   。 


zhǐ liè sù yǐ bái qínɡ xī , sù wǔ dì yǐ zhì cí 。 
指  列  宿 以 白  情   兮 , 訴 五 帝 以 置  辭 。 


běi dǒu wéi wǒ zhé zhōnɡ xī , tài yì wéi yú tinɡ zhī 。 
北  斗  為  我 折  中    兮 , 太  一 為  余 聽   之  。 


yún fú yīn yánɡ zhī zhènɡ dào xī , yù hòu tǔ zhī zhōnɡ hé 。 
云  服 陰  陽   之  正    道  兮 , 御 后  土 之  中    和 。 


pèi cānɡ lónɡ zhī yòu qiú xī , dài yǐn hónɡ zhī wēi yí 。 
佩  蒼   龍   之  蚴  虯  兮 , 帶  隱  虹   之  逶  蛇  。 


yè huì xīnɡ zhī hào ɡàn xī , fǔ zhū jué yǔ jùn yí 。 
曳 彗  星   之  皓  旰  兮 , 撫 朱  爵  與 鵕  鸃 。 


yóu qīnɡ linɡ zhī sà lì xī , fú yún yī zhī pī pī 。 
游  清   靈   之  颯 戾 兮 , 服 雲  衣 之  披 披 。 


zhànɡ yù cè yǔ zhū qí xī , chuí mínɡ yuè zhī xuán zhū 。 
杖    玉 策 與 朱  旗 兮 , 垂   明   月  之  玄   珠  。 


ju ní jīnɡ zhī zhì yì xī , jiàn huánɡ xūn zhī zǒnɡ máo 。 
舉 霓 旌   之  墆  翳 兮 , 建   黃    纁  之  總   旄  。 


ɡōnɡ chún cuì ér wǎnɡ qiān xī , chénɡ huánɡ kǎo zhī miào yí 。 
躬   純   粹  而 罔   愆   兮 , 承    皇    考  之  妙   儀 。 


xī wǎnɡ shì zhī bù hé xī , hénɡ mì luo ér xià lì 。 
惜 往   事  之  不 合 兮 , 橫   汨 羅  而 下  厲 。 


jié lónɡ bō ér nán dù xī , zhú jiānɡ xiānɡ zhī shùn liú 。 
桀  隆   波 而 南  渡 兮 , 逐  江    湘    之  順   流  。 


fù yánɡ hóu zhī huánɡ yánɡ xī , xià shí lài ér dēnɡ zhōu 。 
赴 陽   侯  之  潢    洋   兮 , 下  石  瀨  而 登   洲   。 


lù kuí duī yǐ bì shì xī , yún mínɡ mínɡ ér àn qián 。 
陸 魁  堆  以 蔽 視  兮 , 雲  冥   冥   而 闇 前   。 


shān jùn ɡāo yǐ wú yín xī , suí cénɡ hónɡ ér pò shēn 。 
山   峻  高  以 無 垠  兮 , 遂  曾   閎   而 迫 身   。 


xuě fēn fēn ér báo mù xī , yún fēi fēi ér yǔn jí 。 
雪  雰  雰  而 薄  木 兮 , 雲  霏  霏  而 隕  集 。 


fù ài xiá ér yōu xiǎn xī , shí cēn cuó yǐ yì rì 。 
阜 隘 狹  而 幽  險   兮 , 石  嵾  嵯  以 翳 日 。 


bēi ɡù xiànɡ ér fā fèn xī , qù yú bānɡ zhī mí jiǔ 。 
悲  故 鄉    而 發 忿  兮 , 去 余 邦   之  彌 久  。 


bèi lónɡ mén ér rù hé xī , dēnɡ dà fén ér wànɡ xià shǒu 。 
背  龍   門  而 入 河 兮 , 登   大 墳  而 望   夏  首   。 


hénɡ zhōu hánɡ ér jì xiānɡ xī , ěr liáo jiū ér tǎnɡ huānɡ 。 
橫   舟   航   而 濟 湘    兮 , 耳 聊   啾  而 戃   慌    。 


bō yín yín ér zhōu liú xī , hónɡ rónɡ yì ér tāo tānɡ 。 
波 淫  淫  而 周   流  兮 , 鴻   溶   溢 而 滔  蕩   。 


lù màn màn qí wú duān xī , zhōu rónɡ rónɡ ér wú shí 。 
路 曼  曼  其 無 端   兮 , 周   容   容   而 無 識  。 


yǐn rì yuè yǐ zhǐ jí xī , shǎo xū yú ér shì sī 。 
引  日 月  以 指  極 兮 , 少   須 臾 而 釋  思 。 


shuǐ bō yuǎn yǐ mínɡ mínɡ xī , miǎo bù dǔ qí dōnɡ xī 。 
水   波 遠   以 冥   冥   兮 , 眇   不 睹 其 東   西 。 


shùn fēnɡ bō yǐ nán běi xī , wù xiāo huì yǐ fēn fēn 。 
順   風   波 以 南  北  兮 , 霧 宵   晦  以 紛  紛  。 


rì yǎo yǎo yǐ xī tuí xī , lù chánɡ yuǎn ér jiǒnɡ pò 。 
日 杳  杳  以 西 頹  兮 , 路 長    遠   而 窘    迫 。 


yù zhuó lǐ yǐ yú yōu xī , jiǎn sāo sāo ér bú shì 。 
欲 酌   醴 以 娛 憂  兮 , 蹇   騷  騷  而 不 釋  。 


tàn yuē : 
歎  曰  : 


piāo fēnɡ pénɡ lónɡ āi fó fó xī , 
飄   風   蓬   龍   埃 坲 坲 兮 , 


chè mù yáo luò shí ɡǎo cuì xī , 
屮  木 搖  落  時  槁  悴  兮 , 


zāo qīnɡ yù huò bù kě jiù xī , 
遭  傾   遇 禍  不 可 救  兮 , 


chánɡ yín yǒnɡ xī tì jiū jiū xī , 
長    吟  永   欷 涕 究  究  兮 , 


shū qínɡ zhèn shī jì yǐ zì miǎn xī , 
舒  情   敶   詩  冀 以 自 免   兮 , 


tuí liú xià yǔn shēn rì yuǎn xī 。 
頹  流  下  隕  身   日 遠   兮 。 
xī xiàn 
惜 賢   


lǎn qū shì zhī lí sāo xī , xīn āi āi ér fú yù 。 
覽  屈 氏  之  離 騷  兮 , 心  哀 哀 而 怫 鬱 。 


shēnɡ áo áo yǐ jì liáo xī , ɡù pú fū zhī qiáo cuì 。 
聲    嗷 嗷 以 寂 寥   兮 , 顧 僕 夫 之  憔   悴  。 


bō chǎn yú ér kuānɡ xié xī , qiē tiǎn rěn zhī liú sú 。 
撥 諂   諛 而 匡    邪  兮 , 切  淟   涊  之  流  俗 。 


dànɡ wēi wéi zhī jiān jiù xī , yí chún chǔn zhī hùn zhuó 。 
盪   渨  湋  之  姦   咎  兮 , 夷 蠢   蠢   之  溷  濁   。 


huái fēn xiānɡ ér jiā huì xī , pèi jiānɡ lí zhī fēi fēi 。 
懷   芬  香    而 挾  蕙  兮 , 佩  江    蘺 之  菲  菲  。 


wò shēn jiāo yǔ dù ruò xī , ɡuàn fú yún zhī é  é  。 
握 申   椒   與 杜 若  兮 , 冠   浮 雲  之  峨 峨 。 


dēnɡ chánɡ línɡ ér sì wànɡ xī , lǎn zhǐ pǔ zhī lí lí 。 
登   長    陵   而 四 望   兮 , 覽  芷  圃 之  蠡 蠡 。 


yóu lán ɡāo yǔ huì lín xī , nì yù shí zhī cēn cuó 。 
游  蘭  皋  與 蕙  林  兮 , 睨 玉 石  之  嵾  嵯  。 


yánɡ jīnɡ huá yǐ xuàn yào xī , fānɡ yù wò ér chún měi 。 
揚   精   華  以 眩   燿  兮 , 芳   鬱 渥 而 純   美  。 


jié ɡuì shù zhī yǐ nǐ xī , rèn quán huì yǔ xīn yí 。 
結  桂  樹  之  旖 旎 兮 , 紉  荃   蕙  與 辛  夷 。 


fānɡ ruò zī ér bú yù xī , juān lín báo ér wǎn sǐ 。 
芳   若  茲 而 不 御 兮 , 捐   林  薄  而 菀  死 。 


qū zǐ qiáo zhī bēn zǒu xī , shēn tú dí zhī fù yuān 。 
驅 子 僑   之  犇  走  兮 , 申   徒 狄 之  赴 淵   。 


ruò yóu yí zhī chún měi xī , jiè zǐ tuī zhī yǐn shān 。 
若  由  夷 之  純   美  兮 , 介  子 推  之  隱  山   。 


jìn shēn shēnɡ zhī lí yānɡ xī , jīnɡ hé shì zhī qì xuè 。 
晉  申   生    之  離 殃   兮 , 荊   和 氏  之  泣 血  。 


wú shēn xū zhī jué yǎn xī , wánɡ zǐ bǐ ɡān zhī hénɡ fèi 。 
吳 申   胥 之  抉  眼  兮 , 王   子 比 干  之  橫   廢  。 


yù bēi shēn ér xià tǐ xī , xīn yǐn cè ér bú zhì 。 
欲 卑  身   而 下  體 兮 , 心  隱  惻 而 不 置  。 


fānɡ huán shū ér bù hé xī , ɡòu shénɡ yònɡ ér yì tài 。 
方   圜   殊  而 不 合 兮 , 鉤  繩    用   而 異 態  。 


yù sì shí yū xū yú xī , rì yīn yì qí jiānɡ mù 。 
欲 俟 時  於 須 臾 兮 , 日 陰  曀 其 將    暮 。 


shí chí chí qí rì jìn xī , nián hū hū ér rì dù 。 
時  遲  遲  其 日 進  兮 , 年   忽 忽 而 日 度 。 


wànɡ zhōu rónɡ ér rù shì xī , nèi jù bì ér bù kāi 。 
妄   周   容   而 入 世  兮 , 內  距 閉 而 不 開  。 


sì shí fēnɡ zhī qīnɡ jī xī , yù fēn wù qí rú méi 。 
俟 時  風   之  清   激 兮 , 愈 氛  霧 其 如 塺  。 


jìn xiónɡ jiū zhī ɡénɡ ɡěnɡ xī , chán jiè jiè ér bì zhī 。 
進  雄    鳩  之  耿   耿   兮 , 讒   介  介  而 蔽 之  。 


mò shùn fēnɡ yǐ yǎn yǎnɡ xī , shànɡ yóu yóu ér jìn zhī 。 
默 順   風   以 偃  仰   兮 , 尚    由  由  而 進  之  。 


xīn kuǎnɡ liànɡ yǐ yuān jié xī , qínɡ chuǎn cuò yǐ màn yōu 。 
心  懭    悢    以 冤   結  兮 , 情   舛    錯  以 曼  憂  。 


qiān bì lì yū shān yě xī , cǎi niǎn zhī yū zhōnɡ zhōu 。 
搴   薜 荔 於 山   野 兮 , 采  撚   支  於 中    洲   。 


wànɡ ɡāo qiū ér tàn tì xī , bēi xī xī ér chánɡ huái 。 
望   高  丘  而 歎  涕 兮 , 悲  吸 吸 而 長    懷   。 


shú qì qì ér wěi dònɡ xī , rì àn àn ér xià tuí 。 
孰  契 契 而 委  棟   兮 , 日 晻 晻 而 下  頹  。 


tàn yuē : 
歎  曰  : 


jiānɡ xiānɡ yóu yóu chánɡ liú ɡǔ xī , 
江    湘    油  油  長    流  汩 兮 , 


tiāo yú yánɡ tài dànɡ xùn jí xī , 
挑   揄 揚   汰  盪   迅  疾 兮 , 


yōu xīn zhǎn zhuǎn chóu fú yù xī , 
憂  心  展   轉    愁   怫 鬱 兮 , 


yuān jié wèi shū chánɡ yǐn fèn xī , 
冤   結  未  舒  長    隱  忿  兮 , 


dīnɡ shí fénɡ yānɡ kě nài hé xī , 
丁   時  逢   殃   可 奈  何 兮 , 


láo xīn yuān yuān tì pānɡ tuó xī 。 
勞  心  悁   悁   涕 滂   沱  兮 。 
yōu kǔ 
憂  苦 


bēi yú xīn zhī yuān yuān xī , āi ɡù bānɡ zhī fénɡ yānɡ 。 
悲  余 心  之  悁   悁   兮 , 哀 故 邦   之  逢   殃   。 


cí jiǔ nián ér bú fù xī , dú qiónɡ qiónɡ ér nán hánɡ 。 
辭 九  年   而 不 復 兮 , 獨 煢    煢    而 南  行   。 


sī yú sú zhī liú fēnɡ xī , xīn fēn cuò ér bú shòu 。 
思 余 俗 之  流  風   兮 , 心  紛  錯  而 不 受   。 


zūn yě mǎnɡ yǐ hū fēnɡ xī , bù cónɡ rónɡ yū shān yú 。 
遵  野 莽   以 呼 風   兮 , 步 從   容   於 山   隅 。 


xún lù yí zhī qǔ yǎn xī , yōu kōnɡ xū yǐ jì mò 。 
巡  陸 夷 之  曲 衍  兮 , 幽  空   虛 以 寂 寞 。 


yǐ shí yán yǐ liú tì xī , yōu qiáo cuì ér wú lè 。 
倚 石  巖  以 流  涕 兮 , 憂  憔   悴  而 無 樂 。 


dēnɡ cuán wán yǐ chánɡ qǐ xī , wànɡ nán yǐnɡ ér kuī zhī 。 
登   巑   岏  以 長    企 兮 , 望   南  郢   而 闚  之  。 


shān xiū yuǎn qí liáo liáo xī , tu màn màn qí wú shí 。 
山   修  遠   其 遼   遼   兮 , 塗 漫  漫  其 無 時  。 


tinɡ xuán hè zhī chén mínɡ xī , yú ɡāo ɡānɡ zhī é  é  。 
聽   玄   鶴 之  晨   鳴   兮 , 于 高  岡   之  峨 峨 。 


dú fèn jī ér āi yú xī , xiánɡ jiānɡ zhōu ér ān ɡē 。 
獨 憤  積 而 哀 娛 兮 , 翔    江    洲   而 安 歌 。 


sān niǎo fēi yǐ zì nán xī , lǎn qí zhì ér yù běi 。 
三  鳥   飛  以 自 南  兮 , 覽  其 志  而 欲 北  。 


yuàn jì yán yū sān niǎo xī , qù piāo jí ér bù kě dé 。 
願   寄 言  於 三  鳥   兮 , 去 飄   疾 而 不 可 得 。 


yù qiān zhì ér ɡǎi cāo xī , xīn fēn jié qí wèi lí 。 
欲 遷   志  而 改  操  兮 , 心  紛  結  其 未  離 。 


wài pánɡ huánɡ ér yóu lǎn xī , nèi cè yǐn ér hán āi 。 
外  彷   徨    而 游  覽  兮 , 內  惻 隱  而 含  哀 。 


liáo xū yú yǐ shí wànɡ xī , xīn jiàn jiàn qí fán cuò 。 
聊   須 臾 以 時  忘   兮 , 心  漸   漸   其 煩  錯  。 


yuàn jiǎ huánɡ yǐ shū yōu xī , zhì yū yù qí nán shì 。 
願   假  簧    以 舒  憂  兮 , 志  紆 鬱 其 難  釋  。 


tàn 《 lí sāo 》 yǐ yánɡ yì xī , yóu wèi dān yū 《 jiǔ zhānɡ 》 。 
歎  《 離 騷  》 以 揚   意 兮 , 猶  未  殫  於 《 九  章    》 。 


chánɡ xū xī yǐ yū yì xī , tì hénɡ jí ér chénɡ xínɡ 。 
長    噓 吸 以 於 悒 兮 , 涕 橫   集 而 成    行   。 


shānɡ mínɡ zhū zhī fù ní xī , yú yǎn jī zhī jiān cánɡ 。 
傷    明   珠  之  赴 泥 兮 , 魚 眼  璣 之  堅   藏   。 


tónɡ nú luó yǔ chénɡ zù xī , zá bān bó yǔ tà rónɡ 。 
同   駑 鸁  與 乘    駔 兮 , 雜 斑  駮 與 闒 茸   。 


ɡě lěi léi yū ɡuì shù xī , chī xiāo jí yū mù lán 。 
葛 藟  虆  於 桂  樹  兮 , 鴟  鴞   集 於 木 蘭  。 


wò cù tán yū lánɡ miào xī , lǜ kuí fànɡ hū shān jiàn 。 
偓 促 談  於 廊   廟   兮 , 律 魁  放   乎 山   間   。 


è  yú shì zhī xiāo sháo xī , hǎo yí fēnɡ zhī jī chǔ 。 
惡 虞 氏  之  簫   韶   兮 , 好  遺 風   之  激 楚  。 


qián zhōu dǐnɡ yū jiānɡ huái xī , cuàn tǔ xín yū zhōnɡ yǔ 。 
潛   周   鼎   於 江    淮   兮 , 爨   土 鬵  於 中    宇 。 


qiě rén xīn zhī chí jiù xī , ér bù kě bǎo chánɡ 。 
且  人  心  之  持  舊  兮 , 而 不 可 保  長    。 


zhàn bǐ nán dào xī , zhēnɡ fū xiāo hánɡ 。 
邅   彼 南  道  兮 , 征    夫 宵   行   。 


sī niàn yǐnɡ lù xī , hái ɡù juàn juàn 。 
思 念   郢   路 兮 , 還  顧 睠   睠   。 


tì liú jiāo jí xī , qì xià lián lián 。 
涕 流  交   集 兮 , 泣 下  漣   漣   。 


tàn yuē : 
歎  曰  : 


dēnɡ shān chánɡ wànɡ zhōnɡ xīn bēi xī , 
登   山   長    望   中    心  悲  兮 , 


wǎn bǐ qīnɡ qīnɡ qì rú tuí xī , 
菀  彼 青   青   泣 如 頹  兮 , 


liú sī běi ɡù tì jiàn jiàn xī , 
留  思 北  顧 涕 漸   漸   兮 , 


zhé ruì cuī jīn nínɡ fàn làn xī , 
折  銳  摧  矜  凝   氾  濫  兮 , 


niàn wǒ qiónɡ qiónɡ hún shuí qiú xī , 
念   我 煢    煢    魂  誰   求  兮 , 


pú fū huānɡ cuì sàn ruò liú xī 。 
僕 夫 慌    悴  散  若  流  兮 。 
mǐn mìnɡ 
愍  命   


xī huánɡ kǎo zhī jiā zhì xī , xǐ dēnɡ nénɡ ér liànɡ xiàn 。 
昔 皇    考  之  嘉  志  兮 , 喜 登   能   而 亮    賢   。 


qínɡ chún jié ér wǎnɡ huì xī , zī shènɡ zhì ér wú qiān 。 
情   純   潔  而 罔   薉  兮 , 姿 盛    質  而 無 愆   。 


fànɡ nìnɡ rén yǔ chǎn yú xī , chì chán fū yǔ biàn bì 。 
放   佞   人  與 諂   諛 兮 , 斥  讒   夫 與 便   嬖 。 


qīn zhōnɡ zhènɡ zhī kǔn chénɡ xī , zhāo zhēn liánɡ yǔ mínɡ zhì 。 
親  忠    正    之  悃  誠    兮 , 招   貞   良    與 明   智  。 


xīn rónɡ rónɡ qí bù kě liànɡ xī , qínɡ dàn dàn qí ruò yuān 。 
心  溶   溶   其 不 可 量    兮 , 情   澹  澹  其 若  淵   。 


huí xié pì ér bù nénɡ rù xī , chénɡ yuàn cánɡ ér bù kě qiān 。 
回  邪  辟 而 不 能   入 兮 , 誠    願   藏   而 不 可 遷   。 


zhú xià zhì yū hòu tánɡ xī , yínɡ fú fēi yū yī luò 。 
逐  下  袟  於 後  堂   兮 , 迎   虙 妃  於 伊 雒  。 


fú chán zéi yū zhōnɡ liù xī , xuàn lǚ ɡuǎn yū zhēn bó 。 
刜 讒   賊  於 中    廇  兮 , 選   呂 管   於 榛   薄  。 


cónɡ lín zhī xià wú yuàn shì xī , jiānɡ hé zhī pàn wú yǐn fū 。 
叢   林  之  下  無 怨   士  兮 , 江    河 之  畔  無 隱  夫 。 


sān miáo zhī tú yǐ fànɡ zhú xī , yī ɡāo zhī lún yǐ chōnɡ lú 。 
三  苗   之  徒 以 放   逐  兮 , 伊 皋  之  倫  以 充    廬 。 


jīn fǎn biǎo yǐ wéi lǐ xī , diān chánɡ yǐ wéi yī 。 
今  反  表   以 為  裏 兮 , 顛   裳    以 為  衣 。 


qī sònɡ wàn yū liǎnɡ yínɡ xī , fèi zhōu shào yū xiá yí 。 
戚 宋   萬  於 兩    楹   兮 , 廢  周   邵   於 遐  夷 。 


què qí jì yǐ zhuǎn yùn xī , ténɡ lǘ luó yǐ chí zhú 。 
卻  騏 驥 以 轉    運  兮 , 騰   驢 骡  以 馳  逐  。 


cài nǚ chù ér chū wéi xī , rónɡ fù rù ér cǎi xiù fú 。 
蔡  女 黜  而 出  帷  兮 , 戎   婦 入 而 綵  繡  服 。 


qìnɡ jì qiú yū jǐnɡ shì xī , chén bú zhàn zhàn ér fù wéi 。 
慶   忌 囚  於 阱   室  兮 , 陳   不 占   戰   而 赴 圍  。 


pò bó yá zhī hào zhōnɡ xī , jiā rén zhēnɡ ér dàn wěi 。 
破 伯 牙 之  號  鍾    兮 , 挾  人  箏    而 彈  緯  。 


cánɡ mín shí yū jīn kuì xī , juān chì jǐn yū zhōnɡ tínɡ 。 
藏   瑉  石  於 金  匱  兮 , 捐   赤  瑾  於 中    庭   。 


hán xìn ménɡ yū jiè zhòu xī , xínɡ fū jiānɡ ér ɡōnɡ chénɡ 。 
韓  信  蒙   於 介  胄   兮 , 行   夫 將    而 攻   城    。 


ɡuǎn xiōnɡ qì yū zé zhōu xī , páo lì dù yū kuānɡ lù 。 
莞   芎    棄 於 澤 洲   兮 , 瓟  瓥 蠹 於 筐    簏 。 


qí lín bēn yū jiǔ ɡāo xī , xiónɡ pí qún ér yì yòu 。 
麒 麟  奔  於 九  皋  兮 , 熊    羆 群  而 逸 囿  。 


zhé fānɡ zhī yǔ qiónɡ huá xī , shù zhǐ jí yǔ xīn chái 。 
折  芳   枝  與 瓊    華  兮 , 樹  枳  棘 與 薪  柴   。 


jué quán huì yǔ shè ɡān xī , yún lí huò yǔ xiānɡ hé 。 
掘  荃   蕙  與 射  干  兮 , 耘  藜 藿  與 蘘    荷 。 


xī jīn shì qí hé shū xī , yuǎn jìn sī ér bù tónɡ 。 
惜 今  世  其 何 殊  兮 , 遠   近  思 而 不 同   。 


huò shěn lún qí wú suǒ dá xī , huò qīnɡ jī qí wú suǒ tōnɡ 。 
或  沈   淪  其 無 所  達 兮 , 或  清   激 其 無 所  通   。 


āi yú shēnɡ zhī bù dɑnɡ xī , dú ménɡ dú ér fénɡ yóu 。 
哀 余 生    之  不 當   兮 , 獨 蒙   毒 而 逢   尤  。 


suī jiǎn jiǎn yǐ shēn zhì xī , jūn ɡuāi chà ér pínɡ zhī 。 
雖  謇   謇   以 申   志  兮 , 君  乖   差  而 屏   之  。 


chénɡ xī fānɡ zhī fēi fēi xī , fǎn yǐ zī wéi fǔ yě 。 
誠    惜 芳   之  菲  菲  兮 , 反  以 茲 為  腐 也 。 


huái jiāo liáo zhī shè shè xī , nǎi fénɡ fēn yǐ lí ɡòu yě 。 
懷   椒   聊   之  蔎  蔎  兮 , 乃  逢   紛  以 罹 詬  也 。 


tàn yuē : 
歎  曰  : 


jiā huánɡ jì mò zhōnɡ bù fǎn xī , 
嘉  皇    既 歿 終    不 返  兮 , 


shān zhōnɡ yōu xiǎn yǐnɡ lù yuǎn xī , 
山   中    幽  險   郢   路 遠   兮 , 


chán rén jiàn jiàn shú kě sù xī , 
讒   人  諓   諓   孰  可 愬 兮 , 


zhēnɡ fū wǎnɡ jí shuí kě yǔ xī ? 
征    夫 罔   極 誰   可 語 兮 ? 


xínɡ yín lèi xī shēnɡ kuì kuì xī , 
行   吟  累  欷 聲    喟  喟  兮 , 


huái yōu hán qī hé chà chì xī 。 
懷   憂  含  戚 何 侘  傺  兮 。 
sī ɡǔ 
思 古 


mínɡ mínɡ shēn lín xī shù mù yù yù 。 
冥   冥   深   林  兮 樹  木 鬱 鬱 。 


shān cān chà yǐ zhǎn yán xī , fù yǎo yǎo yǐ bì rì 。 
山   參  差  以 嶄   巖  兮 , 阜 杳  杳  以 蔽 日 。 


bēi yú xīn zhī yuān yuān xī , mù miǎo miǎo ér yí qì 。 
悲  余 心  之  悁   悁   兮 , 目 眇   眇   而 遺 泣 。 


fēnɡ sāo xiè yǐ yáo mù xī , yún xī xī yǐ qiū lì 。 
風   騷  屑  以 搖  木 兮 , 雲  吸 吸 以 湫  戾 。 


bēi yú shēnɡ zhī wú huɑn xī , chóu kōnɡ zǒnɡ yū shān lù 。 
悲  余 生    之  無 歡   兮 , 愁   倥   傯   於 山   陸 。 


dàn pái huái yū chánɡ bǎn xī , xī fǎnɡ huánɡ ér dú sù 。 
旦  徘  徊   於 長    阪  兮 , 夕 仿   偟    而 獨 宿 。 


fà pī pī yǐ ránɡ ránɡ xī , ɡōnɡ qú láo ér tú cuì 。 
髮 披 披 以 鬤   鬤   兮 , 躬   劬 勞  而 瘏 悴  。 


hún ɡuànɡ ɡuànɡ ér nán xínɡ xī , qì zhān jīn ér rú mèi 。 
魂  俇    俇    而 南  行   兮 , 泣 霑   襟  而 濡 袂  。 


xīn chán yuán ér wú ɡào xī , kǒu jìn bì ér bù yán 。 
心  嬋   媛   而 無 告  兮 , 口  噤  閉 而 不 言  。 


wéi yǐnɡ dōu zhī jiù lǘ xī , huí xiānɡ 、 yuán ér yuǎn qiān 。 
違  郢   都  之  舊  閭 兮 , 回  湘    、 沅   而 遠   遷   。 


niàn yú bānɡ zhī hénɡ xiàn xī , zōnɡ ɡuǐ shén zhī wú cì 。 
念   余 邦   之  橫   陷   兮 , 宗   鬼  神   之  無 次 。 


mǐn xiān sì zhī zhōnɡ jué xī , xīn huánɡ huò ér zì bēi 。 
閔  先   嗣 之  中    絕  兮 , 心  惶    惑  而 自 悲  。 


liáo fú yóu yū shān xiá xī , bù zhōu liú yū jiānɡ pàn 。 
聊   浮 游  於 山   陿  兮 , 步 周   流  於 江    畔  。 


lín shēn shuǐ ér chánɡ xiào xī , qiě chánɡ yánɡ ér fàn ɡuān 。 
臨  深   水   而 長    嘯   兮 , 且  倘    佯   而 氾  觀   。 


xìnɡ lí sāo zhī wēi wén xī , jì linɡ xiū zhī yī wù 。 
興   離 騷  之  微  文  兮 , 冀 靈   修  之  壹 悟 。 


hái yú chē yū nán yǐnɡ xī , fù wǎnɡ ɡuǐ yū chū ɡǔ 。 
還  余 車  於 南  郢   兮 , 復 往   軌  於 初  古 。 


dào xiū yuǎn qí nán qiān xī , shānɡ yú xīn zhī bù nénɡ yǐ 。 
道  修  遠   其 難  遷   兮 , 傷    余 心  之  不 能   已 。 


bèi sān wǔ zhī diǎn xínɡ xī , jué hónɡ fàn zhī pì jì 。 
背  三  五 之  典   刑   兮 , 絕  洪   範  之  辟 紀 。 


bō ɡuì jǔ yǐ bèi dù xī , cuò quán hénɡ ér rèn yì 。 
播 規  矩 以 背  度 兮 , 錯  權   衡   而 任  意 。 


cāo shénɡ mò ér fànɡ qì xī , qīnɡ rónɡ xìnɡ ér shì cè 。 
操  繩    墨 而 放   棄 兮 , 傾   容   幸   而 侍  側 。 


ɡān tánɡ kū yū fēnɡ cǎo xī , lí jí shù yū zhōnɡ tínɡ 。 
甘  棠   枯 於 豐   草  兮 , 藜 棘 樹  於 中    庭   。 


xī shī chì yū běi ɡōnɡ xī , pǐ suī yǐ yū mí yínɡ 。 
西 施  斥  於 北  宮   兮 , 仳 倠  倚 於 彌 楹   。 


wū huò qī ér cān chénɡ xī , yàn ɡōnɡ cāo yū mǎ yǔ 。 
烏 獲  戚 而 驂  乘    兮 , 燕  公   操  於 馬 圉 。 


kuǎi kuì dēnɡ yū qīnɡ fǔ xī , jiù yáo qì ér zài yě wài 。 
蒯   聵  登   於 清   府 兮 , 咎  繇  棄 而 在  野 外  。 


ɡài jiàn zī yǐ yǒnɡ tàn xī , yù dēnɡ jiē ér hú yí 。 
蓋  見   茲 以 永   歎  兮 , 欲 登   階  而 狐 疑 。 


chénɡ bái shuǐ ér ɡāo wù xī , yīn xǐ chí ér chánɡ cí 。 
乘    白  水   而 高  騖 兮 , 因  徙 弛  而 長    辭 。 


tàn yuē : 
歎  曰  : 


chánɡ yánɡ lú bǎn zhǎo shuǐ shēn xī , 
倘    佯   壚 阪  沼   水   深   兮 , 


rónɡ yǔ hàn zhǔ tì yín yín xī , 
容   與 漢  渚  涕 淫  淫  兮 , 


zhōnɡ yá yǐ sǐ shuí wéi shēnɡ xī ? 
鍾    牙 已 死 誰   為  聲    兮 ? 


xiān ā  bú yù yān shū qínɡ xī , 
纖   阿 不 御 焉  舒  情   兮 , 


cénɡ āi qī xī xīn lí lí xī , 
曾   哀 悽 欷 心  離 離 兮 , 


hái ɡù ɡāo qiū qì rú sǎ xī 。 
還  顧 高  丘  泣 如 灑 兮 。 
yuǎn yóu 
遠   遊  


bēi yú xìnɡ zhī bù kě ɡǎi xī , lǚ chénɡ ài ér bù yí 。 
悲  余 性   之  不 可 改  兮 , 屢 懲    艾 而 不 迻 。 


fú jiào hào yǐ shū sú xī , mào jiē jiē yǐ wēi wēi 。 
服 覺   皓  以 殊  俗 兮 , 貌  揭  揭  以 巍  巍  。 


pì ruò wánɡ qiáo zhī chénɡ yún xī , zǎi chì xiāo ér línɡ tài qīnɡ 。 
譬 若  王   僑   之  乘    雲  兮 , 載  赤  霄   而 淩   太  清   。 


yù yǔ tiān dì cān shòu xī , yǔ rì yuè ér bǐ rónɡ 。 
欲 與 天   地 參  壽   兮 , 與 日 月  而 比 榮   。 


dēnɡ kūn lún ér běi shǒu xī , xī linɡ yǔ ér lái yè 。 
登   崑  崙  而 北  首   兮 , 悉 靈   圉 而 來  謁 。 


xuàn ɡuǐ shén yū tài yīn xī , dēnɡ chānɡ hé yū xuán què 。 
選   鬼  神   於 太  陰  兮 , 登   閶    闔 於 玄   闕  。 


huí zhèn chē bǐ xī yǐn xī , qiān hónɡ qí yū yù mén 。 
回  朕   車  俾 西 引  兮 , 褰   虹   旗 於 玉 門  。 


chí liù lónɡ yū sān wēi xī , cháo xī linɡ yū jiǔ bīn 。 
馳  六  龍   於 三  危  兮 , 朝   西 靈   於 九  濱  。 


jié yú zhěn yū xī shān xī , hénɡ fēi ɡǔ yǐ nán zhēnɡ 。 
結  余 軫   於 西 山   兮 , 橫   飛  谷 以 南  征    。 


jué dōu ɡuǎnɡ yǐ zhí zhǐ xī , lì zhù rónɡ yū zhū mínɡ 。 
絕  都  廣    以 直  指  兮 , 歷 祝  融   於 朱  冥   。 


wǎnɡ yù hénɡ yū yán huǒ xī , wěi liǎnɡ ɡuǎn yú xián tánɡ 。 
枉   玉 衡   於 炎  火  兮 , 委  兩    館   于 咸   唐   。 


ɡuàn hònɡ ménɡ yǐ dōnɡ qiè xī , wéi liù lónɡ yū fú sānɡ 。 
貫   澒   濛   以 東   朅  兮 , 維  六  龍   於 扶 桑   。 


zhōu liú lǎn yū sì hǎi xī , zhì shēnɡ jiànɡ yǐ ɡāo chí 。 
周   流  覽  於 四 海  兮 , 志  升    降    以 高  馳  。 


zhēnɡ jiǔ shén yū huí jí xī , jiàn hónɡ cǎi yǐ zhāo zhǐ 。 
徵    九  神   於 回  極 兮 , 建   虹   采  以 招   指  。 


jià luán fènɡ yǐ shànɡ yóu xī , cónɡ xuán hè yǔ jiāo mínɡ 。 
駕  鸞   鳳   以 上    遊  兮 , 從   玄   鶴 與 鷦   明   。 


kǒnɡ niǎo fēi ér sònɡ yínɡ xī , ténɡ qún hè yū yáo ɡuānɡ 。 
孔   鳥   飛  而 送   迎   兮 , 騰   群  鶴 於 瑤  光    。 


pái dì ɡōnɡ yǔ luo yòu xī , shēnɡ xiàn pǔ yǐ xuàn miè 。 
排  帝 宮   與 羅  囿  兮 , 升    縣   圃 以 眩   滅  。 


jié qiónɡ zhī yǐ zá pèi xī , lì chánɡ ɡēnɡ yǐ jì rì 。 
結  瓊    枝  以 雜 佩  兮 , 立 長    庚   以 繼 日 。 


línɡ jīnɡ léi yǐ yì hài diàn xī , zhuì ɡuǐ ɡǔ yū běi chén 。 
淩   驚   雷  以 軼 駭  電   兮 , 綴   鬼  谷 於 北  辰   。 


biān fēnɡ bó shǐ xiān qū xī , qiú linɡ xuán yū yú yuān 。 
鞭   風   伯 使  先   驅 兮 , 囚  靈   玄   於 虞 淵   。 


sù ɡāo fēnɡ yǐ dī huái xī , lǎn zhōu liú yū shuò fānɡ 。 
溯 高  風   以 低 佪   兮 , 覽  周   流  於 朔   方   。 


jiù zhuān xū ér zhèn cí xī , kǎo xuán mínɡ yū kōnɡ sānɡ 。 
就  顓    頊 而 敶   辭 兮 , 考  玄   冥   於 空   桑   。 


xuán chē shì yū chónɡ shān xī , zòu yú shùn yū cānɡ wú 。 
旋   車  逝  於 崇    山   兮 , 奏  虞 舜   於 蒼   梧 。 


jì yánɡ zhōu yū huì jī xī , jiù shēn xū yū wǔ hú 。 
濟 楊   舟   於 會  稽 兮 , 就  申   胥 於 五 湖 。 


jiàn nán yǐnɡ zhī liú fēnɡ xī , yǔn yú ɡōnɡ yū yuán xiānɡ 。 
見   南  郢   之  流  風   兮 , 殞  余 躬   於 沅   湘    。 


wànɡ jiù bānɡ zhī àn zhèn xī , shí hùn zhuó qí yóu wèi yānɡ 。 
望   舊  邦   之  黯 黮   兮 , 時  溷  濁   其 猶  未  央   。 


huái lán chén zhī fēn fānɡ xī , dù bèi lí ér zhé zhī 。 
懷   蘭  茞   之  芬  芳   兮 , 妒 被  離 而 折  之  。 


zhānɡ jiànɡ wéi yǐ dān dān xī , fēnɡ yì yì ér bì zhī 。 
張    絳    帷  以 襜  襜  兮 , 風   邑 邑 而 蔽 之  。 


rì tūn tūn qí xī shě xī , yánɡ yàn yàn ér fù ɡù 。 
日 暾  暾  其 西 舍  兮 , 陽   焱  焱  而 復 顧 。 


liáo jià rì yǐ xū yú xī , hé sāo sāo ér zì ɡù 。 
聊   假  日 以 須 臾 兮 , 何 騷  騷  而 自 故 。 


tàn yuē : 
歎  曰  : 


pì bǐ jiāo lónɡ chénɡ yún fú xī , 
譬 彼 蛟   龍   乘    雲  浮 兮 , 


fàn yín hònɡ rónɡ fēn ruò wù xī , 
汎  淫  澒   溶   紛  若  霧 兮 , 


chán yuán xiǎo ɡé léi dònɡ diàn fā sà ɡāo ju xī , 
潺   湲   轇   轕 雷  動   電   發 馺 高  舉 兮 , 


shēnɡ xū línɡ mínɡ pèi zhuó fú qīnɡ rù dì ɡōnɡ xī , 
升    虛 淩   冥   沛  濁   浮 清   入 帝 宮   兮 , 


yáo qiào fèn yǔ chí fēnɡ chěnɡ yǔ yóu wú qiónɡ xī 。 
搖  翹   奮  羽 馳  風   騁    雨 游  無 窮    兮 。 
chǔ cí juǎn dì shí qī   jiǔ sī 
楚  辭 卷   第 十  七   九  思 

fénɡ yóu 
逢   尤  


bēi xī chóu , āi xī yōu , 
悲  兮 愁   , 哀 兮 憂  , 


tiān shēnɡ wǒ xī dɑnɡ àn shí , bèi zhuó zèn xī xū huò yóu 。 
天   生    我 兮 當   闇 時  , 被  諑   譖  兮 虛 獲  尤  。 


xīn fán kuì xī yì wú liáo , yǎn zǎi jià xī chū xì yóu 。 
心  煩  憒  兮 意 無 聊   , 嚴  載  駕  兮 出  戲 游  。 


zhōu bā jí xī lì jiǔ zhōu , qiú xuān yuán xī suǒ zhònɡ huá 。 
周   八 極 兮 歷 九  州   , 求  軒   轅   兮 索  重    華  。 


shì jì zhuó xī yuǎn miǎo miǎo , wò pèi jiǔ xī zhōnɡ lù chú 。 
世  既 卓   兮 遠   眇   眇   , 握 佩  玖  兮 中    路 躇  。 


yán jiù yáo xī jiàn diǎn mó , yì fēnɡ hòu xī shòu ruì tú 。 
羨  咎  繇  兮 建   典   謨 , 懿 風   后  兮 受   瑞  圖 。 


mǐn yú mìnɡ xī zāo liù jí , wěi yù zhì xī yū ní tu 。 
愍  余 命   兮 遭  六  極 , 委  玉 質  兮 於 泥 塗 。 


jù zhānɡ huánɡ xī qū lín zé , bù pínɡ yínɡ xī xínɡ qiū ā  。 
遽 傽    遑    兮 驅 林  澤 , 步 屏   營   兮 行   丘  阿 。 


chē yuè zhé xī mǎ huī tuí , chǔn chànɡ lì xī tì pānɡ duò 。 
車  軏  折  兮 馬 虺  頹  , 惷   悵    立 兮 涕 滂   沲  。 


sī dīnɡ wén xī shènɡ mínɡ zhé , āi pínɡ chà xī mí miù yú 。 
思 丁   文  兮 聖    明   哲  , 哀 平   差  兮 迷 謬  愚 。 


lǚ fù ju xī yīn zhōu xìnɡ , jì pǐ zhuān xī yǐnɡ wú xū 。 
呂 傅 舉 兮 殷  周   興   , 忌 嚭 專    兮 郢   吳 虛 。 


yǎnɡ chánɡ tàn xī qì yē jié , yì wēn jué xī shì fù sū 。 
仰   長    歎  兮 氣 噎 結  , 悒 殟  絕  兮 咶  復 蘇 。 


hǔ sì zhènɡ xī yū tínɡ zhōnɡ , chái lánɡ dòu xī wǒ zhī yú 。 
虎 兕 爭    兮 於 廷   中    , 豺   狼   鬥  兮 我 之  隅 。 


yún wù huì xī rì mínɡ huì , piāo fēnɡ qǐ xī yánɡ chén āi 。 
雲  霧 會  兮 日 冥   晦  , 飄   風   起 兮 揚   塵   埃 。 


zǒu chànɡ wǎnɡ xī zhà dōnɡ xī , yù cuàn fú xī qí yān rú ? 
走  鬯    罔   兮 乍  東   西 , 欲 竄   伏 兮 其 焉  如 ? 


niàn linɡ ɡuī xī yù zhònɡ shēn , yuàn jié jié xī ɡé wú yóu 。 
念   靈   閨  兮 隩 重    深   , 願   竭  節  兮 隔 無 由  。 


wànɡ jiù bānɡ xī lù wēi suí , yōu xīn qiāo xī zhì qín qú 。 
望   舊  邦   兮 路 逶  隨  , 憂  心  悄   兮 志  勤  劬 。 


hún qiónɡ qiónɡ xī bù huánɡ mèi , mù mò mò xī wù zhōnɡ cháo 。 
魂  煢    煢    兮 不 遑    寐  , 目 眽 眽 兮 寤 終    朝   。 
yuàn shànɡ 
怨   上    


lìnɡ yǐn xī áo áo , qún sī xī nóu nóu 。 
令   尹  兮 謷 謷 , 群  司 兮 譨  譨  。 


āi zāi xī hù hù , shànɡ xià xī tónɡ liú 。 
哀 哉  兮 淈 淈 , 上    下  兮 同   流  。 


shū lěi xī màn yǎn , fānɡ xiāo xī cuò kū 。 
菽  藟  兮 蔓  衍  , 芳   虈   兮 挫  枯 。 


zhū zǐ xī zá luàn , cénɡ mò xī bié zhū 。 
朱  紫 兮 雜 亂   , 曾   莫 兮 別  諸  。 


yǐ cǐ xī yán xué , yǒnɡ sī xī yǎo yōu 。 
倚 此 兮 巖  穴  , 永   思 兮 窈  悠  。 


jiē huái xī xuàn huò , yònɡ zhì xī bù zhāo 。 
嗟  懷   兮 眩   惑  , 用   志  兮 不 昭   。 


jiānɡ sànɡ xī yù dòu , yí shī xī niǔ shū 。 
將    喪   兮 玉 斗  , 遺 失  兮 鈕  樞  。 


wǒ xīn xī jiān áo , wéi shì xī yònɡ yōu 。 
我 心  兮 煎   熬 , 惟  是  兮 用   憂  。 


jìn è  xī jiǔ xún , tuì ɡù xī pénɡ wù 。 
進  惡 兮 九  旬  , 退  顧 兮 彭   務 。 


nǐ sī xī èr zōnɡ , wèi zhī xī suǒ tóu 。 
擬 斯 兮 二 蹤   , 未  知  兮 所  投  。 


yáo yín xī zhōnɡ yě , shànɡ chá xī xuán jī 。 
謠  吟  兮 中    野 , 上    察  兮 璇   璣 。 


dà huǒ xī xī nì , shè tí xī yùn dī 。 
大 火  兮 西 睨 , 攝  提 兮 運  低 。 


léi tínɡ xī lánɡ kē , báo xiàn xī fēi fēi 。 
雷  霆   兮 硠   礚 , 雹  霰   兮 霏  霏  。 


bēn diàn xī ɡuānɡ huǎnɡ , liánɡ fēnɡ xī chuànɡ qī 。 
奔  電   兮 光    晃    , 涼    風   兮 愴     悽 。 


niǎo shòu xī jīnɡ hài , xiānɡ cónɡ xī sù qī 。 
鳥   獸   兮 驚   駭  , 相    從   兮 宿 棲 。 


yuān yānɡ xī yōnɡ yōnɡ , hú li xī méi méi 。 
鴛   鴦   兮 噰   噰   , 狐 狸 兮 徾  徾  。 


āi wú xī jiè tè , dú chu xī wǎnɡ yī 。 
哀 吾 兮 介  特 , 獨 處  兮 罔   依 。 


lóu ɡū xī mínɡ dōnɡ , máo jié xī hào xī 。 
螻  蛄 兮 鳴   東   , 蟊  蠽  兮 號  西 。 


cì yuán xī wǒ chánɡ , zhú rù xī wǒ huái 。 
蛓 緣   兮 我 裳    , 蠋  入 兮 我 懷   。 


chónɡ zhì xī jiá yú , chóu chànɡ xī zì bēi 。 
蟲    豸  兮 夾  余 , 惆   悵    兮 自 悲  。 


zhù lì xī dāo dá , xīn jié hú xī zhé cuī 。 
佇  立 兮 忉  怛 , 心  結  縎 兮 折  摧  。 
jí shì 
疾 世  


zhōu pái huái xī hàn zhǔ , qiú shuǐ shén xī linɡ nǚ 。 
周   徘  徊   兮 漢  渚  , 求  水   神   兮 靈   女 。 


jiē cǐ ɡuó xī wú liánɡ , méi nǚ qū xī lián lóu 。 
嗟  此 國  兮 無 良    , 媒  女 詘 兮 謰   謱  。 


yàn què liè xī wá huàn , qú yù mínɡ xī ɡuō yú 。 
鴳  雀  列  兮 譁 讙   , 鴝 鵒 鳴   兮 聒  余 。 


bào zhāo huá xī bǎo zhānɡ , yù xuàn yù xī mò qǔ 。 
抱  昭   華  兮 寶  璋    , 欲 衒   鬻 兮 莫 取 。 


yán xuán mài xī běi cú , jiào wǒ yǒu xī pèi ǒu 。 
言  旋   邁  兮 北  徂 , 叫   我 友  兮 配  耦 。 


rì yīn yì xī wèi ɡuānɡ , qù xiāo tiǎo xī mí dǔ 。 
日 陰  曀 兮 未  光    , 闃 睄   窕   兮 靡 睹 。 


fēn zǎi qū xī ɡāo chí , jiānɡ zī xún xī huánɡ xī 。 
紛  載  驅 兮 高  馳  , 將    諮 詢  兮 皇    羲 。 


zūn hé ɡāo xī zhōu liú , lù biàn yì xī shí ɡuāi 。 
遵  河 皋  兮 周   流  , 路 變   易 兮 時  乖   。 


lì cānɡ hǎi xī dōnɡ yóu , mù ɡuàn yù xī tiān chí 。 
濿 滄   海  兮 東   游  , 沐 盥   浴 兮 天   池  。 


fǎnɡ tài hào xī dào yào , yún mí ɡuì xī rén yì 。 
訪   太  昊  兮 道  要  , 云  靡 貴  兮 仁  義 。 


zhì xīn lè xī fǎn zhēnɡ , jiù zhōu wén xī bīn qí 。 
志  欣  樂 兮 反  征    , 就  周   文  兮 邠  歧 。 


bǐnɡ yù yīnɡ xī jié shì , rì yù mù xī xīn bēi 。 
秉   玉 英   兮 結  誓  , 日 欲 暮 兮 心  悲  。 


wéi tiān lù xī bú zài , bèi wǒ xìn xī zì wéi 。 
惟  天   祿 兮 不 再  , 背  我 信  兮 自 違  。 


yú lǒnɡ duī xī dù mò , ɡuò ɡuì chē xī hé lí 。 
踰 隴   堆  兮 渡 漠 , 過  桂  車  兮 合 黎 。 


fù kūn shān xī zhí lù , cónɡ yǎnɡ áo xī qī chí 。 
赴 崑  山   兮 馽  騄 , 從   卬   遨 兮 棲 遲  。 


shǔn yù yè xī zhǐ kě , niè zhī huá xī liáo jī 。 
吮   玉 液 兮 止  渴 , 齧  芝  華  兮 療   饑 。 


jū liáo kuò xī xiǎn chóu , yuǎn liánɡ chānɡ xī jǐ mí 。 
居 嵺   廓  兮 尠   疇   , 遠   梁    昌    兮 幾 迷 。 


wànɡ jiānɡ hàn xī huò ruò , xīn jǐn juàn xī shānɡ huái 。 
望   江    漢  兮 濩  渃  , 心  緊  絭   兮 傷    懷   。 


shí pò pò xī qiě dàn , chén mò mò xī wèi xī 。 
時  昢 昢 兮 且  旦  , 塵   莫 莫 兮 未  晞 。 


yōu bù xiá xī qǐn shí , zhā zēnɡ tàn xī rú léi 。 
憂  不 暇  兮 寢  食  , 吒  增   歎  兮 如 雷  。 
mǐn shànɡ 
憫  上    


āi shì xī lù lù , jiàn jiàn xī ài wō 。 
哀 世  兮 睩 睩 , 諓   諓   兮 嗌 喔 。 


zhònɡ duō xī ā  mèi , wěi mí xī chénɡ sú 。 
眾    多  兮 阿 媚  , 骫  靡 兮 成    俗 。 


tān wǎnɡ xī dǎnɡ bǐ , zhēn liánɡ xī qiónɡ dú 。 
貪  枉   兮 黨   比 , 貞   良    兮 煢    獨 。 


hú cuàn xī zhǐ jí , tí jí xī wéi wò 。 
鵠 竄   兮 枳  棘 , 鵜 集 兮 帷  幄 。 


jì rú xī qīnɡ cōnɡ , ɡǎo běn xī wěi luò 。 
蘮 蕠 兮 青   蔥   , 槁  本  兮 萎  落  。 


dǔ sī xī wěi huò , xīn wéi xī ɡé cuò 。 
睹 斯 兮 偽  惑  , 心  為  兮 隔 錯  。 


qūn xún xī pǔ sǒu , lǜ bǐ xī zhěn mò 。 
逡  巡  兮 圃 藪  , 率 彼 兮 畛   陌 。 


chuān ɡǔ xī yuān yuān , shān niè xī è  è  。 
川    谷 兮 淵   淵   , 山   峊  兮 峉 峉 。 


cónɡ lín xī yín yín , zhū zhēn xī yuè yuè 。 
叢   林  兮 崟  崟  , 株  榛   兮 岳  岳  。 


shuānɡ xuě xī cuǐ ái , bīnɡ dònɡ xī luò zé 。 
霜     雪  兮 漼  溰 , 冰   凍   兮 洛  澤 。 


dōnɡ xī xī nán běi , wǎnɡ suǒ xī ɡuī báo 。 
東   西 兮 南  北  , 罔   所  兮 歸  薄  。 


bì yìn xī kū shù , pú fú xī yán shí 。 
庇 廕  兮 枯 樹  , 匍 匐 兮 巖  石  。 


quán jú xī hán jú shù , dú chu xī zhì bù shēn 。 
踡   跼 兮 寒  局 數  , 獨 處  兮 志  不 申   。 


nián chǐ jìn xī mìnɡ pò cù , kuí lěi jǐ cuī xī chánɡ kùn rǔ 。 
年   齒  盡  兮 命   迫 促 , 魁  壘  擠 摧  兮 常    困  辱 。 


hán yōu qiánɡ lǎo xī chóu wú lè 。 
含  憂  強    老  兮 愁   無 樂 。 


xū fà nínɡ cuì xī piǎo bìn bái , sī linɡ zé xī yì ɡāo mù 。 
鬚 髮 薴   悴  兮 顠   鬓  白  , 思 靈   澤 兮 一 膏  沐 。 


huái lán yīnɡ xī bǎ qiónɡ ruò , dài tiān mínɡ xī lì zhí zhú 。 
懷   蘭  英   兮 把 瓊    若  , 待  天   明   兮 立 躑  躅  。 


yún mēnɡ mēnɡ xī diàn tiáo shuò , ɡū cí jīnɡ xī mínɡ xǔ xǔ 。 
雲  蒙   蒙   兮 電   鯈   爍   , 孤 雌 驚   兮 鳴   呴 呴 。 


sī fú yù xī ɡān qiē bāo , fèn yuān yì xī shú sù ɡào 。 
思 怫 鬱 兮 肝  切  剝  , 忿  悁   悒 兮 孰  訴 告  。 
zāo è  
遭  厄 


dào qū zǐ xī zāo è  , shěn wánɡ ɡōnɡ xī xiānɡ mì 。 
悼  屈 子 兮 遭  厄 , 沈   王   躬   兮 湘    汨 。 


hé chǔ ɡuó xī nán huà , qì hū jīn xī bú yì 。 
何 楚  國  兮 難  化  , 迄 乎 今  兮 不 易 。 


shì mò zhì xī ɡāo qiú , jìnɡ nìnɡ yú xī chán xì xì 。 
士  莫 志  兮 羔  裘  , 競   佞   諛 兮 讒   鬩 鬩 。 


zhǐ zhènɡ yì xī wéi qǔ , zǐ yù bì xī wéi shí 。 
指  正    義 兮 為  曲 , 訿 玉 璧 兮 為  石  。 


chī diāo yóu xī huá wū , jùn yí qī xī chái cù 。 
殦  鵰   游  兮 華  屋 , 鵕  鸃 棲 兮 柴   蔟 。 


qǐ fèn xùn xī bēn zǒu , wéi qún xiǎo xī xià ɡòu 。 
起 奮  迅  兮 奔  走  , 違  群  小   兮 謑  訽  。 


zǎi qīnɡ yún xī shànɡ shēnɡ , shì zhāo mínɡ xī suǒ chu 。 
載  青   雲  兮 上    昇    , 適  昭   明   兮 所  處  。 


niè tiān qú xī chánɡ qū , zhǒnɡ jiǔ yánɡ xī xì tānɡ 。 
躡  天   衢 兮 長    驅 , 踵    九  陽   兮 戲 蕩   。 


yuè yún hàn xī nán jì , mò yú mǎ xī hé ɡǔ 。 
越  雲  漢  兮 南  濟 , 秣 余 馬 兮 河 鼓 。 


yún ní fēn xī àn yì , cān chén huí xī diān dǎo 。 
雲  霓 紛  兮 晻 翳 , 參  辰   回  兮 顛   倒  。 


fénɡ liú xīnɡ xī wèn lù , ɡù wǒ zhǐ xī cónɡ zuǒ 。 
逢   流  星   兮 問  路 , 顧 我 指  兮 從   左  。 


yínɡ jū zī xī zhí chí , yù zhě mí xī shī ɡuǐ 。 
俓   娵 觜 兮 直  馳  , 御 者  迷 兮 失  軌  。 


suí tī dá xī xié zào , yǔ rì yuè xī shū dào 。 
遂  踢 達 兮 邪  造  , 與 日 月  兮 殊  道  。 


zhì yù jué xī ān rú , āi suǒ qiú xī bù ǒu 。 
志  閼 絕  兮 安 如 , 哀 所  求  兮 不 耦 。 


pān tiān jiē xī xià shì , jiàn yān yǐnɡ xī jiù yǔ 。 
攀  天   階  兮 下  視  , 見   鄢  郢   兮 舊  宇 。 


yì xiāo yáo xī yù ɡuī , zhònɡ huì shènɡ xī tà tà 。 
意 逍   遙  兮 欲 歸  , 眾    穢  盛    兮 沓 沓 。 


sī ɡěnɡ yì xī jié qū , tì liú lán xī rú yǔ 。 
思 哽   饐 兮 詰  詘 , 涕 流  瀾  兮 如 雨 。 
dào luàn 
悼  亂   


jiē jiē xī bēi fū , yáo luàn xī fēn ná 。 
嗟  嗟  兮 悲  夫 , 殽  亂   兮 紛  拏 。 


máo sī xī tónɡ zōnɡ , ɡuàn jù xī ɡònɡ qú 。 
茅  絲 兮 同   綜   , 冠   屨 兮 共   絇 。 


dū wàn xī shì yàn , zhōu shào xī fù chú 。 
督 萬  兮 侍  宴  , 周   邵   兮 負 蒭  。 


bái lónɡ xī jiàn shè , linɡ ɡuī xī zhí jū 。 
白  龍   兮 見   射  , 靈   龜  兮 執  拘 。 


zhònɡ ní xī kùn è  , jù yǎn xī yōu qiú 。 
仲    尼 兮 困  厄 , 鄒 衍  兮 幽  囚  。 


yī yú xī niàn zī , bēn dùn xī yǐn jū 。 
伊 余 兮 念   茲 , 奔  遁  兮 隱  居 。 


jiānɡ shēnɡ xī ɡāo shān , shànɡ yǒu xī hóu yuán 。 
將    升    兮 高  山   , 上    有  兮 猴  猿   。 


yù rù xī shēn ɡǔ , xià yǒu xī huī shé 。 
欲 入 兮 深   谷 , 下  有  兮 虺  蛇  。 


zuǒ jiàn xī mínɡ jú , yòu dǔ xī hū xiāo 。 
左  見   兮 鳴   鵙 , 右  睹 兮 呼 梟   。 


huánɡ jì xī shī qì , yǒnɡ yuè xī jù tiào 。 
惶    悸 兮 失  氣 , 踊   躍  兮 距 跳   。 


biàn xuán xī zhōnɡ yuán , yǎnɡ tiān xī zēnɡ tàn 。 
便   旋   兮 中    原   , 仰   天   兮 增   歎  。 


jiān kuǎi xī yě mǎnɡ , huán wěi xī qiān mián 。 
菅   蒯   兮 野 莽   , 雚   葦  兮 仟   眠   。 


lù qī xī duàn duàn , tuàn mò xī yín yín 。 
鹿 蹊 兮 躖   躖   , 貒   貉 兮 蟫  蟫  。 


zhān yào xī xuān xuān , chún yā xī zhēn zhēn 。 
鸇   鷂  兮 軒   軒   , 鶉   鵪 兮 甄   甄   。 


āi wǒ xī ɡuǎ dú , mí yǒu xī qí lún 。 
哀 我 兮 寡  獨 , 靡 有  兮 齊 倫  。 


yì yù xī shěn yín , pò rì xī huánɡ hūn 。 
意 欲 兮 沈   吟  , 迫 日 兮 黃    昏  。 


xuán hè xī ɡāo fēi , cénɡ shì xī qīnɡ mínɡ 。 
玄   鶴 兮 高  飛  , 曾   逝  兮 青   冥   。 


qiānɡ ɡēnɡ xī jiē jiē , shān què xī yīnɡ yīnɡ 。 
鶬    鶊   兮 喈  喈  , 山   鵲  兮 嚶   嚶   。 


hónɡ lú xī zhèn chì , ɡuī yàn xī yú zhēnɡ 。 
鴻   鸕 兮 振   翅  , 歸  鴈  兮 于 征    。 


wú zhì xī jiào wù , huái wǒ xī shènɡ jīnɡ 。 
吾 志  兮 覺   悟 , 懷   我 兮 聖    京   。 


chuí xǐ xī jiānɡ qǐ , zhù sì xī xū mínɡ 。 
垂   屣 兮 將    起 , 跓  竢 兮 須 明   。 
shānɡ shí 
傷    時  


wéi hào tiān xī zhāo linɡ , yánɡ qì fā xī qīnɡ mínɡ 。 
惟  昊  天   兮 昭   靈   , 陽   氣 發 兮 清   明   。 


fēnɡ xí xí xī hé xuān , bǎi cǎo ménɡ xī huá rónɡ 。 
風   習 習 兮 和 煖   , 百  草  萌   兮 華  榮   。 


jǐn tú mào xī fú shū , hénɡ zhǐ diāo xī yínɡ mǐnɡ 。 
堇  荼 茂  兮 扶 疏  , 蘅   芷  彫   兮 瑩   嫇   。 


mǐn zhēn liánɡ xī yù hài , jiānɡ yāo zhé xī suì mí 。 
愍  貞   良    兮 遇 害  , 將    夭  折  兮 碎  糜 。 


shí hùn hùn xī jiāo zàn , āi dɑnɡ shì xī mò zhī 。 
時  混  混  兮 澆   饡  , 哀 當   世  兮 莫 知  。 


lǎn wǎnɡ xī xī jùn yàn , yì qū rǔ xī xì lèi 。 
覽  往   昔 兮 俊  彥  , 亦 詘 辱 兮 係 纍  。 


ɡuǎn shù fù xī zhì ɡù , bǎi mào yì xī chuán mài 。 
管   束  縛 兮 桎  梏 , 百  貿  易 兮 傳    賣  。 


zāo huán miù xī shí ju , cái dé yònɡ xī liè shī 。 
遭  桓   繆  兮 識  舉 , 才  德 用   兮 列  施  。 


qiě cónɡ rónɡ xī zì wèi , wán qín shū xī yóu xì 。 
且  從   容   兮 自 慰  , 玩  琴  書  兮 游  戲 。 


pò zhōnɡ ɡuó xī zé xiá , wú yù zhī xī jiǔ yí 。 
迫 中    國  兮 迮 狹  , 吾 欲 之  兮 九  夷 。 


chāo wǔ lǐnɡ xī cuó é  , ɡuān fú shí xī cuī wéi 。 
超   五 嶺   兮 嵯  峨 , 觀   浮 石  兮 崔  嵬  。 


zhì dān shān xī yán yě , tún yú chē xī huánɡ zhī 。 
陟  丹  山   兮 炎  野 , 屯  余 車  兮 黃    支  。 


jiù zhù rónɡ xī jī yí , jiā jǐ xínɡ xī wú wéi 。 
就  祝  融   兮 稽 疑 , 嘉  己 行   兮 無 為  。 


nǎi huí qiè xī běi shì , yù shén xié xī yàn xī 。 
乃  回  朅  兮 北  逝  , 遇 神   孈  兮 宴  娭 。 


yù jìnɡ jū xī zì yú , xīn chóu qī xī bù nénɡ 。 
欲 靜   居 兮 自 娛 , 心  愁   慼 兮 不 能   。 


fànɡ yú pèi xī cè sì , hū biāo ténɡ xī fú yún 。 
放   余 轡  兮 策 駟 , 忽 飆   騰   兮 浮 雲  。 


zhí fēi hánɡ xī yuè hǎi , cónɡ ān qī xī pénɡ lái 。 
蹠  飛  杭   兮 越  海  , 從   安 期 兮 蓬   萊  。 


yuán tiān tī xī běi shànɡ , dēnɡ tài yì xī yù tɑi 。 
緣   天   梯 兮 北  上    , 登   太  一 兮 玉 臺  。 


shǐ sù nǚ xī ɡǔ huánɡ , chénɡ ɡē hé xī ōu yáo 。 
使  素 女 兮 鼓 簧    , 乘    戈 和 兮 謳 謠  。 


shēnɡ qiào tiǎo xī qīnɡ hé , yīn yàn yǎn xī yào yín 。 
聲    噭   誂   兮 清   和 , 音  晏  衍  兮 要  婬  。 


xián xīn xīn xī hān lè , yú juàn juàn xī dú bēi 。 
咸   欣  欣  兮 酣  樂 , 余 眷   眷   兮 獨 悲  。 


ɡù zhānɡ huá xī tài xī , zhì liàn liàn xī yī yī 。 
顧 章    華  兮 太  息 , 志  戀   戀   兮 依 依 。 
āi suì 
哀 歲  


mín tiān xī qīnɡ liánɡ , xuán qì xī ɡāo lǎnɡ 。 
旻  天   兮 清   涼    , 玄   氣 兮 高  朗   。 


běi fēnɡ xī liáo liè , cǎo mù xī cānɡ tánɡ 。 
北  風   兮 潦   洌  , 草  木 兮 蒼   唐   。 


yī fú xī jiào jiào , jié qū xī ránɡ ránɡ 。 
蛜 蚨 兮 噍   噍   , 蝍  蛆 兮 穰   穰   。 


suì hū hū xī wéi mù , yú ɡǎn shí xī qī chuànɡ 。 
歲  忽 忽 兮 惟  暮 , 余 感  時  兮 悽 愴     。 


shānɡ sú xī ní zhuó , měnɡ bì xī bù zhānɡ 。 
傷    俗 兮 泥 濁   , 矇   蔽 兮 不 章    。 


bǎo bǐ xī shā lì , juān cǐ xī yè ɡuānɡ 。 
寶  彼 兮 沙  礫 , 捐   此 兮 夜 光    。 


jiāo yīnɡ xī huánɡ wū , xǐ ěr xī chōnɡ fánɡ 。 
椒   瑛   兮 湟    汙 , 枲 耳 兮 充    房   。 


shè yī xī huǎn dài , cāo wǒ xī mò yánɡ 。 
攝  衣 兮 緩   帶  , 操  我 兮 墨 陽   。 


shēnɡ chē xī mìnɡ pú , jiānɡ chí xī sì huānɡ 。 
昇    車  兮 命   僕 , 將    馳  兮 四 荒    。 


xià tánɡ xī jiàn chài , chū mén xī chù zhōnɡ 。 
下  堂   兮 見   蠆   , 出  門  兮 觸  螽    。 


xiànɡ yǒu xī yóu tínɡ , yì duō xī tánɡ lánɡ 。 
巷    有  兮 蚰  蜓   , 邑 多  兮 螳   螂   。 


dǔ sī xī jí zéi , xīn wéi xī qiē shānɡ 。 
睹 斯 兮 嫉 賊  , 心  為  兮 切  傷    。 


miǎn niàn xī zǐ xū , yǎnɡ lián xī bǐ ɡān 。 
俛   念   兮 子 胥 , 仰   憐   兮 比 干  。 


tóu jiàn xī tuō miǎn , lónɡ qū xī wān zhuān 。 
投  劍   兮 脫  冕   , 龍   屈 兮 蜿  蟤    。 


qián cánɡ xī shān zé , pú fú xī cónɡ cuán 。 
潛   藏   兮 山   澤 , 匍 匐 兮 叢   攢   。 


kuī jiàn xī xī jiàn , liú shuǐ xī yún yún 。 
窺  見   兮 溪 澗   , 流  水   兮 沄  沄  。 


yuán tuó xī xīn xīn , zhān nián xī yán yán 。 
黿   鼉  兮 欣  欣  , 鱣   鲇   兮 延  延  。 


qún xínɡ xī shànɡ xià , pián luo xī liè chén 。 
群  行   兮 上    下  , 駢   羅  兮 列  陳   。 


zì hèn xī wú yǒu , tè chu xī yīnɡ yīnɡ 。 
自 恨  兮 無 友  , 特 處  兮 甇   甇   。 


dōnɡ yè xī táo táo , yǔ xuě xī mínɡ mínɡ 。 
冬   夜 兮 陶  陶  , 雨 雪  兮 冥   冥   。 


shén ɡuānɡ xī jiǒnɡ jiǒnɡ , ɡuǐ huǒ xī yínɡ yínɡ 。 
神   光    兮 熲    熲    , 鬼  火  兮 熒   熒   。 


xiū dé xī kùn kònɡ , chóu bù liáo xī huánɡ shēnɡ 。 
修  德 兮 困  控   , 愁   不 聊   兮 遑    生    。 


yōu yū xī yù yù , è  suǒ xī xiě qínɡ 。 
憂  紆 兮 鬱 鬱 , 惡 所  兮 寫  情   。 
shǒu zhì 
守   志  


zhì yù luán xī xiāo yáo , lǎn ɡāo ɡānɡ xī yáo yáo 。 
陟  玉 巒   兮 逍   遙  , 覽  高  岡   兮 嶢  嶢  。 


ɡuì shù liè xī fēn fū , tǔ zǐ huá xī bù tiáo 。 
桂  樹  列  兮 紛  敷 , 吐 紫 華  兮 布 條   。 


shí kǒnɡ luán xī suǒ jū , jīn qí jí xī wéi xiāo 。 
實  孔   鸞   兮 所  居 , 今  其 集 兮 惟  鴞   。 


wū què jīnɡ xī yǎ yǎ , yú ɡù xī chāo chāo 。 
烏 鵲  驚   兮 啞 啞 , 余 顧 兮 怊   怊   。 


bǐ rì yuè xī àn mèi , zhànɡ fù tiān xī jìn fēn 。 
彼 日 月  兮 闇 昧  , 障    覆 天   兮 祲  氛  。 


yī wǒ hòu xī bù cōnɡ , yān chén chénɡ xī xiào zhōnɡ 。 
伊 我 后  兮 不 聰   , 焉  陳   誠    兮 效   忠    。 


shū yǔ hé xī chāo sú , yóu táo áo xī yǎnɡ shén 。 
攄  羽 翮 兮 超   俗 , 游  陶  遨 兮 養   神   。 


chénɡ liù jiāo xī wān chán , suí chí chěnɡ xī shēnɡ yún 。 
乘    六  蛟   兮 蜿  蟬   , 遂  馳  騁    兮 陞    雲  。 


yánɡ huì ɡuānɡ xī wéi qí , bǐnɡ diàn cè xī wéi biān 。 
揚   彗  光    兮 為  旗 , 秉   電   策 兮 為  鞭   。 


cháo chén fā xī yān yǐnɡ , shí shí zhì xī zēnɡ quán 。 
朝   晨   發 兮 鄢  郢   , 食  時  至  兮 增   泉   。 


rào qū ā  xī běi cì , zào wǒ chē xī nán duān 。 
繞  曲 阿 兮 北  次 , 造  我 車  兮 南  端   。 


yè xuán huánɡ xī nà zhì , chónɡ zhōnɡ zhēn xī mí jiān 。 
謁 玄   黃    兮 納 贄  , 崇    忠    貞   兮 彌 堅   。 


lì jiǔ ɡōnɡ xī biàn ɡuān , dǔ mì cánɡ xī bǎo zhēn 。 
歷 九  宮   兮 遍   觀   , 睹 祕 藏   兮 寶  珍   。 


jiù chuán shuō xī jì lónɡ , yǔ zhì nǚ xī hé hūn 。 
就  傳    說   兮 騎 龍   , 與 織  女 兮 合 婚  。 


ju tiān bì xī yǎn xié , ɡòu tiān hú xī shè jiān 。 
舉 天   罼 兮 掩  邪  , 彀  天   弧 兮 射  姦   。 


suí zhēn rén xī áo xiánɡ , shí yuán qì xī chánɡ cún 。 
隨  真   人  兮 翱 翔    , 食  元   氣 兮 長    存  。 


wànɡ tài wēi xī mù mù , nì sān jiē xī bǐnɡ fēn 。 
望   太  微  兮 穆 穆 , 睨 三  階  兮 炳   分  。 


xiānɡ fǔ zhènɡ xī chénɡ huà , jiàn liè yè xī chuí xūn 。 
相    輔 政    兮 成    化  , 建   烈  業 兮 垂   勳  。 


mù piē piē xī xī méi , dào xiá huí xī zǔ tàn 。 
目 瞥  瞥  兮 西 沒  , 道  遐  迴  兮 阻 歎  。 


zhì xù jī xī wèi tōnɡ , chànɡ chǎnɡ wǎnɡ xī zì lián 。 
志  蓄 積 兮 未  通   , 悵    敞    罔   兮 自 憐   。 


luàn yuē : 
亂   曰  : 


tiān tínɡ mínɡ xī yún ní cánɡ , sān ɡuānɡ lǎnɡ xī jìnɡ wàn fānɡ 。 
天   庭   明   兮 雲  霓 藏   , 三  光    朗   兮 鏡   萬  方   。 


chì xī yì xī jìn ɡuī lónɡ , cè móu cónɡ xī yì jī hénɡ 。 
斥  蜥 蜴 兮 進  龜  龍   , 策 謀  從   兮 翼 機 衡   。 


pèi jì qì xī huī tánɡ ɡōnɡ , jiē yīnɡ jùn xī wèi wéi shuānɡ 。 
配  稷 契 兮 恢  唐   功   , 嗟  英   俊  兮 未  為  雙     。 
分享到:
用户评论
    请您留言
表情:
栏目推荐
浏览排行
随机推荐